2006. augusztus 19. szombat 09:47

 

Szent István király ünnepe

2005. augusztus 20.

 

X. A kegyességről és az irgalmasságról, valamint a többi erényről

"Az erények mértéke teszi teljessé a királyok koronáját, és a parancsok közt a tizedik. Mert az erények ura a Királyok Királya, miként égi serege áll kereken tíz karból, úgy életed vitele kerekedjék ki tíz parancsból. Kell, hogy a királyt kegyesség s irgalmasság díszítse, de a többi erény is hassa át és ékesítse. Mert ha a királyt istentelenség és kegyetlenség szennyezi, hiába tart igényt a király névre, zsarnoknak kell nevezni. Ennek okából hát, szerelmetes fiam, szívem édessége, sarjam jövő reménysége, kérlek, megparancsolom, hogy mindenütt és mindenekben a szeretetre támaszkodva ne csak atyafiságodhoz és a rokonságodhoz, vagy a főemberekhez, avagy a gazdagokhoz, a szomszédhoz és az itt lakóhoz légy kegyes, hanem még a külföldiekhez is, sőt mindenkihez, aki hozzád járul. Mert a szeretet gyakorlása vezet el a legfőbb boldogsághoz. Légy irgalmas minden erőszakot szenvedőhöz, őrizd szívedben mindig az isteni intést: "Irgalmasságot akarok, nem áldozatot." Légy türelmes mindenekhez, nemcsak a hatalmasokhoz, hanem azokhoz, akik nem férnek a hatalomhoz. Azután légy erős, nehogy a szerencse túlságosan felvessen, vagy a balsors letaszítson. Légy alázatos is, hogy Isten felmagasztaljon most és a jövőben. Légy majd mértékletes, hogy mértéken túl senkit se büntess vagy kárhoztass. Légy szelíd, hogy sohase harcolj az igazság ellen. Légy becsületes, hogy szándékosan soha senkit gyalázattal ne illess. Légy szemérmes, hogy elkerüld a bujaság minden bűzét, valamint a halál ösztönzőjét. "

Részlet az Intelmekből


A székely Lövétebánya templomkertjében a 2000. jubileumi évben emelt emlékművön lévő Szent István dombormű

 

A Magyar-Hon-Lap megemlékezései szent királyunk korábbi ünnepeiről:

2000

2001

2002

Arany János:

ISTVÁN ÖRÖKJE

 Az időket zengem én, és az idők apját,
 Teliteljes fényiben a dicsőség napját.
 Vajha késő énekem egy Józsua lenne!
 Megállítná e napot, mielőtt lemenne.

 Üle István szent király fejedelmi székén,
 A soknyelvű nemzetet birja vala békén;...

 

2003

 .

Tovább a kezdőlapra