Határon túli határok
Hegyi Gyula cikke a Magyar Hírlapban

Várjuk olvasóink észrevételeit, kritkáit

A "határon túli magyarok" szóösszetétel értéksemleges kifejezésnek  tnik. De ha jobban meggondoljuk, ebben a tárgyilagosnak szánt  definícióban - s még inkább annak mindennapi használatában - is érződik  valami a "Magyarországon kívül nincs élet" romantikus nacionalizmusából. Van  egyfelől Magyarország, ahol minden magyar boldog és elégedett (s ha  mégsem, akkor nyilván nem "magyar lelkű"), s vannak a szegény határon  túli magyarok, akiket a sors megfosztott attól a mérhetetlen boldogságtól,  hogy az ország határain belül élhessenek. Egy részük az elcsatolt  területeken él, akarata ellenére került ilyen szomorú helyzetbe, s ezért  minden részvétet és támogatást megérdemel. Afféle árvagyerek, akit a  magyarok országa jószívűen gyámolít, cserében csak azt kötve ki, hogy a  gyámolított gyerek mindenben engedelmeskedjen határon inneni szüleinek. De  ezt nem is kell feltételként kiszabni, annyira evidens, hogy a mindenkori  magyar kormány (főleg, ha jobboldali és "nemzeti") gondos  szülőként még a határon túli magyarok érdekeit is jobban ismeri a  kiskorú érintetteknél. A magyarok másik része önként hagyta el hazáját és a Kárpát-medencét. Az  ő esetükben minden jóindulat mellett is indokolt a gyanakvás. Sohasem  lehet tudni, hogy egy esős vasárnap délután nem érzik-e már inkább  otthon magukat például a koppenhágai tengerszorosra néző lakásuk  teraszán, mint bárhol az elhagyott hazában? S ha igen, akkor nyilvánvalóan  feladták a nemzeti romantika utolsó és rendíthetetlen alapelvét: azt, hogy  érzelmileg és kulturálisan minden magyar számára Magyarország marad az örök  és egyetlen haza. Míg számos rendszerváltó országban az egykori emigránsok  vezet posztokat töltenek be a politikai életben, addig Magyarországon  néhány periferikus ellenpéldát leszámítva a nyugati magyaroknak esélyük sem  volt bekapcsolódniuk a közéletbe. Ennek számos oka lehet, de a dolgok  legmélyén mégis az áll, hogy a "határon túli magyarok" bizonyos értelemben  fogyatékosnak számítanak a romantikus nemzetfelfogásban felcseperedett  határon inneni magyarok számára. Minden ellenkező állítással szemben a  Kádár-rendszer úgyszólván abszolutizálta a reformkor óta töretlen  nemzetállami gondolkodást. Igyekezett nem beszélni sem Trianonról, sem a  nyugati emigrációról, sem az itthoni kisebbségekről, lelkesen támogatta  az úgynevezett "népnemzeti" kultúrát, s tudni sem akart a nyugatos,  szociáldemokrata és liberális szellemi hagyományokról. - romantikus  nemzetfelfogás pontosan kimutatható abban a bájos kettősségben,  amellyel a határon inneni magyar ember (s nem a gyűlölködő  nacionalista, hanem a jó szándékú átlagember) az itteni nem magyarokra és a  határon túli magyarokra gondol. A magyar ember Szent István óta befogadó  fajta, s lelke mélyén meg van győződve arról, hogy Hansi, a sváb,  Ficzek úr, a tót és Ali, a szíriai gyermekorvos őszintén jobban érzi  magát nálunk, Magyarországon, mint maga vagy ősei eredeti hazájában.  Sajátos módon ez egyébként az esetek többségében igaz is. Ugyanakkor a hazai  közfelfogás elképzelni sem tudja, hogy egy magyar valóban otthon érezheti  magát a prágai cseh kultúrában, vagy a bukaresti szellemi életben. S ha  mégis, akkor az illető már nyilván "nem is magyar". Ha nem is "áruló",  de mindenesetre szegény, magyarságát vesztett félidegen. A magyarság asszimilációs készsége mindmáig kiválóan működik, s erre a  fajgyűlölők szűk táborát leszámítva a magyarok büszkék is.  Másfelől viszont beszélni sem illik arról, hogy az emigráns magyarok  fordított asszimilációs készsége is ugyanilyen fejlett. Az írek, lengyelek,  görögök vagy éppen zsidók több generációs öntudatával szemben a nagyvilágba  szakadt magyarok új nemzedékei ritka kivételektől eltekintve ugyanolyan  könnyen kiiratkoznak a magyarságból, mint ahogy mások beiratkozni szoktak. -  kettősség mögött szintén a "Magyarországon kívül nincs élet" másfél  évszázada folyamatosan sulykolt dogmája áll. A folyamatos vándorláshoz vagy  meneküléshez szokott népcsoportok hosszú évszázadokon át tanulták meg a  kultúra megőrzésének családi és közösségi hagyományait. Jó példát kínál  erre a görögség, amely Bizánc eleste óta tökélyre vitte az asszimiláció  nélküli alkalmazkodást a világ öt kontinensén. Nagy kérdés persze, hogy  van-e a magyar kultúrának a földrajzi és történelmi Magyarországtól  független, a világ minden részén egyformán érvényes és  fejlődőképes változata? Ha nincs, akkor a jövőben is partra  vetett hal marad minden emigrációs közösség az egyedül éltető hazai  (tágabban Kárpát-medencei) valóságtól távol. A sokat emlegetett globalizáció és Magyarország reménybeli EU-integrációja  hatására várhatóan több százezer magyar költözik majd hosszabb időre  (vagy praktikusan örökre) külföldre. Valamennyi sikerrel integrálódó ország  esetében kimutatható ilyen migráció, mégpedig többnyire a képzett, dinamikus  és fiatalabb társadalmi rétegekből. Magyarként való megmaradásukat is  elősegítené, ha a magyar nemzettudatot sikerülne megszabadítani a maga  idejében indokolt, de mára terhessé vált földrajzi meghatározottságtól. Ha  Magyarország határai a globalizációs és azon belül szűkebben a  schengeni birodalmon belül lényegében megszűnnek, akkor a "határon  túli" és "határon inneni" kifejezések is érvényüket vesztik, legalábbis a  hazai és nyugati magyarság tekintetében. Ez esetben viszont újra kell  fogalmazni mindazt, amit a "magyarnak lenni" állapota jelent - függetlenül  attól, hogy valaki Budapesten, Sopronban, Brüsszelben vagy Lisszabonban él  és dolgozik. A magyar kultúra olyan erős és egyedi főzet, amely  önmagában alkalmas lenne erre. De a szellemi nyersanyagon túl gyökeres  tudati és intézményi reformra is szükség lenne ahhoz, hogy a globalizációval  messze sodródó magyaroknak a magyarság árvalányhajas nosztalgiáján túl mást,  többet is jelentsen. Bármilyen meglepő, vannak jelek arra, hogy az  internet is alkalmas lehet egy korszerű, mindenfajta földrajzi  központtól független, globális magyarságtudat fenntartására. Hosz-szabb  távon, alkotó jelleggel is, vagy csak ideig-óráig, a hagyományok passzív  megőrzésére: ezt csak a jövő döntheti el. Természetesen a "Magyarországon kívül nincs élet" romantikus  beidegződése okozza azt is, hogy a hazai magyarság nem tud gyász,  megrendülés vagy másfelől magára erőltetett közöny nélkül gondolni  a Trianonban elcsatolt magyarságra. A nacionalista jobboldal a határrevízió  gondolatával enyhíti a frusztrációját, a baloldali és liberális tábor pedig  görcsösen és szinte sértetten hallgat, ha a kérdés szóba kerül. Ha a  "határon túli" - azaz a maguk szűkebb hazájában természetes öntudattal  élő - magyarok bátrabban beszélnének a maguk valódi érzéseikről, s  a különböző támogatások elnyerése okán nem kényszerülnének a vizsgázó  diák szerepébe a magyarországi nyilvánosság előtt, akkor az ő  helyzetüket is tisztábban látnánk. Gondjaik egy része kisebbségi  jellegű, s ezek megoldásához esetenként szükség van az anyaország  pénzügyi vagy diplomáciai támogatására is. Gondjaik, mindennapi problémáik  és örömeik nagyobbik része azonban egybeesik a többségi társadalom és az új  állam mindennapi élményeivel. Ha azt mondják, pénzt, koronát, lejt vagy  német márkát látnak maguk előtt. Ezt ma többnyire szégyellik, nem is  vallják be az "anyaországi" magyarok előtt. Holott hosszú távon ők  is csak akkor lehetnek boldogok, ha megértik - s mi támogatjuk is őket  ebben a megértésben -, hogy Magyarország határain belül és kívül is van  esély az értelmes és teljes magyar életre. Ennek megértésén túl még nagyon sokat kell tenni a boldogságukért. De  enélkül örök a frusztráció és folyton kísért a menekülésnek szánt  asszimiláció.
A szerző országgyűlési képviselő (MSZP)
 

Vissza a kezdőlapra