Lelkiségi mozgalmak a katolikus egyházban
Interjú Oláh Dénes plébánossal
Megjelent a kolozsvári Szabadság 2000. október 11. és 12-i számában.

Interjúsorozatban szóltunk a református egyházban jelentkező különböző szakadár irányzatokról, mozgalmakról. A római katolikus egyházon belül úgynevezett lelkiségi mozgalmak léteznek, amelyeket az egyház viszont elfogad és támogat. Ezekről Oláh Dénes plébánost kérdeztük.

— Qui bene distinguit, bene docet, mondták a régiek. Azaz, aki jól különböztet, jól is tanít. Ennek szellemében, mielőtt a föltett kérdésre válaszolnék, föltétlenül el kell mondanom, hogy mit értünk lelkiség és mozgalom alatt. Danielou bíboros szerint a lelkiség „az üdvtörténet visszhangja az egyes ember életében". Van, aki egyszerűbben fogalmaz: a lelkiség nem más, mint „az ember felelete Isten szavára". A keresztény lelkiség alappillére a magát kinyilatkoztató és közlő végtelen Szeretet, a Háromságos Egy Isten. Ez az Isten megszólít engem, az embert. Létem mélyén szólít meg. Ott szólít meg, ahol rám talál. Azon a kulturális, szociális és civilizációs szinten, ahol éppen vagyok. És ebben a megszólításban Jézus elkötelezett követésére hív.
Hogy egészen közérthető legyek, másképpen válaszol a pap, egy házasságban élő, egy vállalkozó, egy tolókocsiban ülő mozgássérült, egy vak, egy tanyai lakos, háziasszony, egy orvos, egy atomfizikus stb. Ez a válasz legszembeötlőbb módon éppen életformánkon látszik. Ugyanazt a hitet más és más formában élik meg az imént említett társadalmi osztályok és kategóriák.
Mi is a mozgalom? Az Apostolok cselekedetei címet viselő újszövetségi könyv a 2,17-ben Joel ószövetségi próféta nyolcszáz évvel korábban elhangzott szavait idézi: „Kiárasztom lelkemet minden emberre". A mozgalmak a Szentlélek eme „kiáradásának" a bizonyítékai. Egyházunk történelme során, folyamatosan az újra és újra jelentkező mozgalmaknak köszönhette megújulását. Már a harmadik században mozgalomként jelentkezik a remeteség, majd a szerzetesség. Mint érdekességet említem meg, hogy katolikus egyházunkban több száz férfi és női szerzetesrend teljesít szolgálatot éppen azáltal, hogy éli az alapító szándéka szerint a kapott ajándékot, a karizmát. Ezekre a szerzetesközösségekre úgy tekintünk, mint a Szentlélek egyházunk számára rendelt ajándékaira. Milyen szegények volnánk nélkülük, és milyen szegény lett éppen „kincses városunk" az 1948-ban történt betiltásuk kapcsán. Hiszen a piarista atyákra, a Marianumban tanító nővérekre, a Szent Erzsébet öregotthonban szolgáló minorita atyákra, az óvári ferences barátokra, valamint a szentpéteri iskola nővéreire a régi kolozsváriak szívesen emlékeznek.
Amikor mozgalomról beszélek, természetesen nem kell azonnal a szerzetesekre gondolni. Valójában magam is csak a jó megértés kedvéért hoztam szóba őket. A mozgalmak legnagyobb része alulról szerveződő, tehát világiak által kezdeményezett folyamat.
Összefoglalva az eddig elmondottakat; valójában arról van szó, hogy egy (olykor több) életét Istennek átadott egyéniség ajándékot (karizmát) kap a Szentlélektől. A karizmának mozgalommá való átalakulása az alapító (alapítók) titokzatos vonzereje által következik be, mert sokakat magával ragad lelki tapasztalata. Mi volt a szerzetesi megújulások szerepe a történelemben? Egyrészt az, hogy új radikalitással élték az evangéliumot, másrészt, hogy ezáltal krisztusibb közösséggé váltak, és mint ilyenek a megtérések és a megújulás láncreakcióját indították el az egyházban. Korunk nagy lelkiségi mozgalmainak a szerepe is hasonló: 1. Új radikalitással veszik komolyan az evangéliumot — új hittel hiszik és élik annak igazságát, új vággyal adják át magukat a Szentléleknek, új szeretettel fordulnak embertársaik, főleg a szegények és hátrányos helyzetűek, valamint más világnézetűek felé.
2. Hitükből új közösségek jönnek létre, amelyek az egyház közösségi megújulásának részei és modelljei is. Hiszen a közösségi megújulás az egyház és a lelkipásztorkodás központi kérdése és ügye. 3. Megtérések és hivatások elindítói, a plébániák és egyéb közösségek életre kelésének az eszközei.
Ezek után hadd válaszoljak a föltett kérdésre is. Az 1998-as pünkösdi találkozón Rómában több mint ötven mozgalom és közösségi élet új formájának vezetői és képviselői voltak jelen a lelkiségi mozgalmak világkongresszusán. Ennek a célja egyrészt az volt, hogy elmélyítse a mozgalmak teológiai természetét és missziós kompetenciáját, másrészt pedig, hogy elősegítse a kölcsönös növekedést a tanúságtételek és a tapasztalatok kicserélése által. A gyulafehérvári főegyházmegyében, de tudtommal a szatmári, nagyváradi és temesvári egyházmegyékben is a következő lelkiségi mozgalmak léteznek és tevékenykednek: 1. Együtt Nagyasszonyunk Dicsőségére, 2. Cursillo, 3. Ferences Világi rend, 4. Hit és Fény, 5. Jézus Szíve Családok, 6. Kamilliánus Családok, 7 Kolping Családok, 8 Karizmatikusok, 9. Lelki Adoptálás, 10. Mária Légió, 11. Focolare, 12. Máriás papi mozgalom, 13. Neokatekumenátus, 14. Schönstatt, 15. Taizé, 16. Vándor Szűzanya Lelkiség, 17. Cserkészet. Ezeken kívül folyamatosan hallunk a Házas hétvége, Magyarországon a jezsuiták által vezetett mozgalom áldásos tevékenységéről.
Föltétlenül szólnom kell a kisközösségek fajtáiról. Annak dacára, hogy a pluralizmus jegyében a sokféleség uralkodik köztük, azért mégis úgy nagy vonalakban három csoportra lehet osztani őket: Vannak olyan közösségek, amelyek elsősorban lelkipásztori célból jöttek létre. Főleg Dél-Amerika és Afrika óriási paphiánnyal küszködik. Ezeken a helyeken, mert a paphiány miatt rendes plébániai életről szó sem lehet, egy lelkiségi csoport, egy bázisközösségnek nevezhető „team" áll a nagyközösség élén. Brazíliában például a 70-es évek közepén kb. 40 000 (nem elírás!) olyan kisközösséget tartottak számon, amelyek egy-egy pap nélküli közösség lelkipásztori gondozását látták el. A legnagyobb számúak azok a közösségek, amelyek VI. Pál pápa szavaival „azért születtek, mert tagjaik arra vágynak, hogy teljes odaadással éljék az egyház életét, vagy az emberi természetnek jobban megfelelő formákat keresnek, hogy megbeszéljék az igét, vagy gyakorolják a testvéri szeretetet". E közösségek összetartó ereje tehát a Krisztussal való közösség és a lelki elmélyülés utáni vágy. E közösségeket a szentírás egyik-másik útmutatásának megdöbbentő komolyan vétele és megvalósításának sürgető vágya hozta létre. Közülük legismertebbek a karizmatikus, az új-katekumen, a taizéi indítású vagy a fokoláré közösségek, de ide sorolhatnám a sok-sok ima- és bibliaolvasó közösséget, amelyek szerte a világon működnek, de nem ismerősek mint világméretű lelkiségi mozgalmak. Továbbá vannak olyan közösségek és mozgalmak, amelyek arra kaptak hivatást, hogy a társadalom vagy az egyház valamely konkrét ínségén segítsenek, hogy betegeket gondozzanak, mint például a Kamilliánus Családok, összefogjanak és emberhez méltó életre vezessenek testi fogyatékosokat, tanúságot tegyenek szellemi sérültek emberi értékeiről, és segítséget nyújtsanak nekik és családjuknak. Ezeket gondozzák a Hit és Fény, valamint a Bárka lelkiség tagjai. A házaspárok életének a megújítását segítik a Házas Hétvége és egyéb családmozgalmak. Egyházmegyés papok életének az elmélyítését szolgálják a papokat közösségbe fogó különféle mozgalmak. Újra hangsúlyozom: mindezeket a munkákat teszik benső indíttatásból, a Szentlélek mozdítására. És ki merné azt állítani, hogy ezekre nincs szükségünk ?
(Folytatjuk)
                 Kérdezett Papp Annamária
           Kérdőjel

 Interjú Oláh Dénes plébánossal
 (3. old.)
(Folytatás október 11-i számunkból)
— Kialakulásuk mikorra nyúlik vissza, melyek a jellegzetességeik, tanbeli sajátosságaik ?
— Amint már említettem, nem új dologról van szó. Már a harmadik században mozgalomként jelentkezett a remeteség. Akik az evangéliumot akkor és ott radikálisabban akarták megélni, mint kortársaik, azok kivonultak a pusztába, és magányukat megosztották Isten csendjével. Ez volt válaszuk az isteni hívó szóra. Miért tűnnek mégis újszerűnek? Nagyon sok kortársunk abban a tévhitben él, hogy valami soha nem látott újszerű jelenséggel van dolgunk. Ennek oka az eltelt 40–50 évben keresendő. Generációk nőttek föl, akik például nem tudnak (honnan is tudhatnának?) róla, hogy a magyar katolikus egyesületi élet századunk negyvenes éveiben mind az anyaországban, mind Erdélyben és európai viszonylatban is igen fejlett volt. Például a Katolikus Agrárifjúsági Legényegyletek Országos Testületének röviden csak KALOT-nak több mint 100 000 tagja volt. Húsz népfőiskolájuk kurzusait 35 000-en végezték el. A cserkészethez és a Mária Kongregációkhoz
700 000-en tartoztak. A Credo katolikus férfi egyesületeknek 107 helyi szervezete volt. A KALÁSZ-nak rövidített Katolikus Lánykörök Szövetségének is 30 000 tagja volt. A felsorolás távolról sem teljes. Mindezeket a jól szervezett Actio Catholica országos fedőszerve fogta össze, és vigyázott arra, hogy minden plébánián meglegyen és működjön egy megfelelő helyi csoport, a hit és erkölcs, a kultúra ápolására, valamint a caritas munka és sajtóapostolságra. Hadd tegyem hozzá, hogy ezeknek az élén többnyire elkötelezett világiak álltak, akiket így utólag is bátran karizmatikus vezetőknek nevezhetünk. És ekkor jött a kommunista hatalomátvétel. Kelet-Európa ezen térségére olyan félelmetes sötétség borult, amit ép eszű ember nem kívánhat vissza. Egyetlen adminisztratív intézkedéssel elvette az egyházak anyagi bázisát, kiszorította a közéletből, és beszorította a templom falai közé, világiak százezreit nyomorították meg agymosással, félemlítették meg egzisztenciálisan, éket vertek papság és világiak közé, elhintve a bizalmatlanság máig életképes magvait. Az egyházi élet valójában vegetált. Csak a túlélésre volt tere berendezkedni. Tehát egy ilyen miliőben kitől lehet számon kérni, ha nem tudja, hogy mi is történik a nagyvilágban? Az öregebbek nem beszélhettek, a fiatalabbak, mert nem hallottak róla, nem is tudhattak létezésükről. Az köztudott, hogy semmiféle határmódosítás nem tudta az erdélyi katolikusságot a magyarországi hittudomány és egyházi élet emlőiről leválasztani. Egyébképpen túl magyar voltunkon, teológiai gyökereink is közösek, hiszen Rómában a Germanicum-Hungaricumban közösen tanulnak a papképzést végző professzoraink. Tehát amikor a hetvenes években némileg enyhült vagy módszert váltva rafináltabbá vált a kommunista rezsim és kétévenként még Magyarországra is eljuthattunk, valójában akkor kezdtünk első ízben hallani a lelkiségi mozgalmakról. De milyen forrásból? Magyarországon is diktatúra volt. Nem olyan nyers, mint nálunk, hanem galádul rafinált. S a magyarországi kommunista diktatúra és a megfélemlítés leggroteszkebb gyümölcsei közé tartozott, hogy amikor a hatvanas-hetvenes években a földalatti ifjúsági és közösségi munka újra erősödni kezdett, s a világegyházban hivatalosan jóváhagyott lelkiségi mozgalmak is kezdtek behatolni Magyarországra, az Állam Egyházügyi Hivatalnak és a velük kapcsolatban álló, a papságot kézben tartani hivatott titkosrendőrségnek sikerült azt a tudatot kialakítani a klérus nem kis részének körében is, hogy minden kisközösségi munka nemcsak államilag tiltott, hanem egyházellenes tevékenység is, mert az egyház egységét, a hit tisztaságát veszélyezteti. S itt be kell vallanom, hogy mivel első információimat éppen egy ilyen félretájékoztatott és bezsongott paptól szereztem, én is sokáig, ha nem is ellenségesen, de tartózkodóan viselkedtem e témával kapcsolatban. Nem tartott sokáig, és régen kihevertem.
A lelkiségi mozgalmak tagjai ugyanazt hiszik, mint minden római katolikus. Tanbeli sajátosságról értelmetlen dolog beszélni. Inkább arról van szó, hogy hitük megélésében valamit jobban kidomborítanak, valaminek nagyobb fontosságot, hangsúlyt tulajdonítanak. A Hit és Fény, a francia Jean Vanier kezdeményezésére elindult mozgalom küldetésének érzi, hogy az értelmileg sérült emberek és szüleik megtalálják helyüket az egyházban. Egy-egy közösségük 20–30 tagot számlál, akik rendszeresen összejönnek, hogy találkozzanak, ünnepeljenek, imádkozzanak, természetesen együtt a sérültekkel és szüleikkel. De példaként említhetném a Taizét is, amely se több, se kevesebb nem akar lenni, mint híd a felekezetek között.
— A lelkiségi mozgalmak hogyan illeszkednek be az egyházba, illetve hogyan viszonyul hozzájuk a római katolikus egyház ?
— Szóval a lelkiségi mozgalmak mindig is jelen voltak az egyház életében. Ám mind a kívülállók, mind az egyház tagjai úgy tapasztalják, mintha ma dönpingszerűen volnának jelen a kisközösségek, illetve a lelkiségi mozgalmak az egyházban. Nagyarányú elterjedésük több okra vezethető vissza. Szociológiai szempontból mindenképpen okai közt találjuk a társadalom minden szintjén jelentkező közösségigényt. A pluralista kor magányos embere mély és őszinte vágyat érez olyan közösségek iránt, ahol személynek tekintik, ahol személyes kapcsolatokra, melegségre és biztonságra talál. Ez az igény magyarázza azt is, hogy a kis csoportok létszáma többnyire korlátozott. Azt a közvetlenséget, amit a kis csoport nyújt, a nagyobb egyházi közösségek nem tudják biztosítani, különösen korunk nagyvárosaiban, ahol az emberek tömegei szinte névtelenül élnek egymás mellett. Valláslélektani szempontból elterjedésük oka mindenképpen az utolsó évtizedekben jelentkező elmélyülési igény. A népi vallásosságnak, illetve annak hellyel-közzel csak a folklór szintjén jelentkező megnyilvánulási formáinak meg vannak számlálva a napjai. Ahol ez még létezik és ennek előnyét nem próbálják elkötelezett lelkipásztori munkával az elmélyültebb hitélet kialakítására használni, ott előbb utóbb nagy problémák lesznek. Katolikus szempontból elterjedésüket a II. vatikáni zsinat szemléletváltása is magyarázza, amely egyrészt hangsúlyozza Isten egész népének hivatottságát az életszentségre, másrészt a hívek megkereszteltségükből fakadó jogát az egyház dolgaiba való részvételre, a közösségek, társulatok létrehozására és vezetésére. Jelentősen hozzájárult e csoportok terjedéséhez az is, hogy sok ország püspöki kara, már a pápai megnyilatkozások előtt, támogatta a közösségek terjedését. Visszatérve a kérdés lényegéhez, ha jól értem az van a kérdésben — nyilván nagyon udvariasan megfogalmazva —, hogy vannak-e feszültségek a lelkiségi mozgalmak körül? Legelső válaszom így hangzik: az Isten mentsen meg attól, hogy ne legyenek feszültségek. Azért, mert ez a teljes közömbösség volna, amit nagyon sokan a bűnön túli állapotnak neveznek. Én is. Tehát csak ott vannak problémák, ahol élet van. De valójában mik is a feszültségek forrásai? Itt az ószövetség prófétáira utalnék. Mindenik prófétának konfrontálnia kellett korával. Ha nem volt konfrontáció, akkor prófétáról sem beszélhettünk. A mozgalmak megjelenése sosem volt problémamentes.
Általános tapasztalat, hogy az újat hozó olykor egyoldalú, szélsőséges és főleg türelmetlen. Akik között él, azok nehezen értik. Hadd emlékeztessek itt a legnépszerűbb szentünk, Szent Ferenc megtérése utáni viselkedésére. Alig van valaki, aki érti radikalizmusát. És mégis, mert valóban a Lélektől volt a vele kezdődő mozgalom, azzá fejlődött, aminek áldásait ma is élvezi a keresztény világ.
Az egyház tehát, mint mindig, a lelkiségi mozgalmak jelentkezésekor is, kezdetben megfigyelő álláspontra helyezkedik. S mert rendelkezik a lelkek megkülönböztetésének az isteni adományával, kivárja és kivizsgálja azt, hogy valóban megújulásról van-e szó, vagy egyszerűen szektás rajongásról.
— Nem áll fenn tehát a „szektásodás", illetve az egyház bomlasztásának a veszélye ?
— Válaszomat azzal kezdeném, amit minden bibliaolvasó ember tud, bármely felekezethez is tartozzék. Szent János evangéliumának 17. fejezetében, az úgynevezett „főpapi imában" a halálba induló, de övéiért teljes felelősséget vállaló Üdvözítő, Jézus Krisztus így imádkozik: „De nemcsak értük könyörgök, hanem azokért is, akik szavukra hinni fognak bennem. Legyenek mindnyájan egyek. Amint te, Atyám, bennem vagy és én tebenned, úgy legyenek ők is mibennünk, és így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem." (17, 20–22) Anyaszentegyházunk kettőezer éves töretlen hite, hogy az egyház egységének a megőrzése Jézus szándéka. Jézus a múltban sem akart és a jövőben sem akar semmiféle megoszlást egyházában. A fájdalmas szakadásokért csak mi emberek vagyunk a felelősek, senki más. Ebből az igazságból egyértelműen kiderül, a Szentlélek nem ad olyan adományt, nem akarhat olyan mozgalmat, amelynek szektává zsugorodási, vagy az egység bomlasztása a célja. A baj forrása szerintem ott van, ahol azt gondolják, hogy csak az újnak kell igazolnia magát, és eleve elzárkózunk az abban nekünk címzett megújulásra hívó felszólítástól. A naponta megújuló vagy a megújulás vágyát önmagában legalább tartaléklángon égve tartó lelkész, világi hivő rendelkezik annyi isteni bölcsességgel, amennyi az egység megőrzését legalább is alapfokon biztosítja. A többit megoldja az idő, mert ha Istentől van, akkor megmarad, ha pedig csupán emberi vállalkozás, akkor előbb-utóbb eltűnik.

 Kérdezett: Papp Annamária
Vissza a kezdőlapra