A Magyar Állandó Értekezlet 2000. december 13-14-ei ülésének
zárónyilatkozata
 
A Magyar Állandó Értekezlet 2000. december 13-14-ei ülésének résztvevői

 - megerősítve a MÁÉRT 1999. február alakuló ülése és a novemberi második ülése, valamint az 1996-ban megrendezett - Magyarország a határon túli magyarság" c. konferencia zárónyilatkozatában foglaltakat,
 - különös tekintettel Magyarország Európai Unióhoz történő csatlakozására,
 - szem előtt tartva Magyarország és a határon túli magyarság közötti kapcsolatok intézményesítésének és a jogi feltételrendszer kialakításának szükségességét

 a következőkben állapodtak meg:

 1. Megelégedésüket fejezik ki, hogy Magyarország csatlakozása az Európai Unióhoz elérhető közelségbe került. Meggyőződésünk, hogy a csatlakozás előnyei kiterjednek a szomszédos államokra is. A határon túli magyarok képviselői nyomatékosan kérik, hogy a csatlakozási tárgyalások során Magyarország jelenítse meg érdekeiket a határok átjárhatósága ügyében, különös tekintettel a Schengeni Egyezményre.

 2. Üdvözlik az EU nizzai csúcsértekezletének döntéseit. A találkozó azon határozatai, melyek szerint a tagjelölt országokkal szemben az egyéni elbírálás elvét alkalmazzák, és amelyek kilátásba helyezik, hogy az új tagállamok már részt vesznek a 2004-es európai parlamenti választásokon, megfelelnek az összmagyarság érdekeinek. A határon túli magyar legitim szervezetek a jövőben is országaik azon politikai erőivel működnek különösen együtt, melyek a legmegfelelőbb módon képesek felkészíteni hazájukat a mihamarabbi EU-csatlakozásra. Megerősítik, hogy a szomszédos országok európai uniós csatlakozása a magyar nemzet egységes érdeke.

 3. A MÁÉRT megállapítja, hogy az elmúlt időszakban alapvetően nem javultak a térségben élő magyar kisebbségek létfeltételei.
 - Romániában az RMDSZ kormánykoalícióban való részvételével, össztársadalmi felelősségvállalásával beindult pozitív folyamatok eredményei korántsem tekinthetők az ott élő magyar nemzeti közösség helyzete megnyugtató és befejezett rendezésének. A nemrég lezajlott általános választások eredményeként aggasztó mértékben megerősödött a szélsőséges nacionalizmus jobboldali és baloldali tábor. Reményüket fejezik ki, hogy ennek ellenére Romániában nem állnak le a pozitív folyamatok - beleértve a magyar közösség helyzetének rendezését -, és az országos az euro-atlanti csatlakozás útjáról nem tér le, és betartja az általa megkötött nemzetközi szerződéseket.
 - Aggodalmunknak adnak hangot amiatt, hogy Szlovákiában lelassult a magyar kisebbséget is érintő, a kormányprogramban rögzített reformok megvalósítása. Reményüket fejezik ki, hogy megszilárdul a kormányt alkotó politikai erők összetartása, és ez lehetővé fogja tenni, hogy energiáikat a kormányprogramban foglalt társadalmi és gazdasági átalakítással összefüggő feladatok megvalósítására összpontosítsák. Bíznak abban, hogy Szlovákia EU-csatlakozásra történő felkészülés új lendületet ad a reformok ügyének, s ennek részeként sor kerül a szlovákiai magyar közösség jogos igényeinek kielégítésére is.
 - Üdvözlik a Jugoszláviában bekövetkezett változásokat, és reményüket fejezik ki, hogy a december 23-i szerbiai választások tovább erősítik az országban zajló demokratizálási folyamatokat, melyek keretében mód nyílik a vajdasági magyar kisebbség helyzetében meglévő nyitott kérdések rendezésére, az emberi és kisebbségi jogok maradéktalan érvényesülésére.
 Üdvözlik a 2000. novemberében elfogadott külföldi segélyekről szóló amerikai költségvetési törvény azon szakaszát, amely a Szerbiának juttatandó 100 M dolláros segély folyósítását egyebek között a Szerbiában élő kisebbségek helyzetét javító intézkedésekhez köti.
 - Ukrajna oktatási miniszterének legutóbbi nyilatkozata aggodalomra ad okot a kárpátaljai magyar oktatási rendszer jövőjét illetően.

 4. Örömmel állapítjuk meg, hogy a millennium eszméje és az évforduló hozzájárult a magyarországi és a szomszédos államokban élő magyarok közötti szolidaritás erősítéséhez.

 5. Aggodalmukat fejezik ki a Magyarok Világszövetségében kialakult helyzet miatt.

 6. Üdvözlik, hogy a kormány a nyugati magyarsággal való kapcsolattartás intézményesítéseként létrehozta a Nyugat Magyar Tanácsot. Kérik, hogy a Tanács tevékenységébe vonja be a nyugati magyarság legfontosabb közösségeit. Egyetértenek a magyar kormány azon szándékával, hogy kezdeményezően lép fel a kapcsolatépítés, az anyanyelv, a kultúra és a magyarságtudat megőrzése érdekében. Felkérik a Nyugat Magyar Tanácsot, hogy működése során nemzetközi téren hatékonyan segítse elő Magyarország és az egész magyar nemzet érdekeinek érvényesülését.

 7. Felhívják a határon túli magyarokat, hogy a jövőben esedékes népszámlálások során vallják magukat magyarnak. Ez egyik feltétele az identitás megőrzéséhez szükséges jogok biztosításának.

 8. Elismerésüket fejezik ki a MÁÉRT munkáját segítő szakbizottságok elnökeinek és titkárainak, valamint tagjainak az eddigi munkáért, melynek során az 1999. novemberi ülés zárónyilatkozatában foglaltak értelmében kidolgozták a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény koncepcióját. Megállapítják - az SZDSZ fenntartásai mellett -, hogy a koncepció alapján készült törvénytervezet fő elemeiben megfelel az abban lévő elveknek és törekvéseknek, és megfelelőképpen szolgálja a szülőföldön maradás esélyeinek és lehetőségeinek erősítését. Felkérik a magyar kormányt, hogy a MÁÉRT- ülésén elhangzottakat figyelembe véve véglegesítse a törvénytervezetet és terjessze a parlament elé.

 9. A tervezet véglegesítése során figyelembe veendők a következő szempontok:
 - Olyan törvényt kell alkotni, amely nyitott a változó feltételekhez alkalmazkodó pozitív módosítások irányában.
 - A törvény céljainak gyakorlati megvalósítása feltételezi a határon történő átkelés akadálytalan biztosítását a Magyarország uniós csatlakozását követő időszakban is. Szükségesnek tartjuk annak a törvényben való megjelenítését, hogy a határon túli magyarok a határátkelés és Magyarországon való tartózkodás mindenkori legkedvezményesebb módját élvezhessék - összhangban Magyarország EU-tagságával - és hogy e kedvezmények megállapításánál figyelembe veszik sajátos érdekeiket. Szükséges továbbá, hogy a megfelelő szakbizottságok e kérdéskört 2001 folyamán tekintsék át és tegyenek javaslatot a megoldásra vonatkozóan.
 - A törvény jogalanyainak meghatározása során az értekezlet által - e zárónyilatkozat mellékleteként - elfogadott állásfoglalásban lefektetett elvek irányadóak.
 - A határon túli magyar közösségek képviselői köszönetüket fejezik ki a Magyar Országgyűlés pártjainak a törvény előkészítése során tanúsított konstruktív együttműködésért, és felkérik őket, hogy a törvény mielőbbi elfogadása érdekében továbbra is működjenek együtt és keressék az alapvető nemzeti célok megvalósulásához vezető közös utat.
 Budapest, 2000. december 14.
 
 
 

Vissza a kezdőlapra