Az unitárius egyház millenniumi zsinatának Ünnepi nyilatkozata
Az unitárius egyház, az ezredforduló alkalmából rendezett millenniumi ünnepi zsinatán, Isten iránti hálával emlékezik meg Jézus születésének és a kereszténység megalakulásának 2000. évfordulójáról.

A nevezetes évforduló alkalmával megnyugvással állapítjuk meg, hogy a keresztény egyház, a Jézus evangéliumának hirdetésével és munkálásával egy új, magasrendű élet- és világszemlélettel, valamint értékrenddel ajándékozta meg az emberiséget, és erőit az emberi élet s benne a jézusi eszmények és a keresztény értékek munkálásának szolgálatába állította. S ha két évezredes történelme folyamán nem is tudta töretlenül betölteni ezt a hívatását, de minden igyekezetével szolgálta és azok megvalósítására törekedett.

Az ezredforduló határkövénél büszkén valljuk, hogy a kereszténység nagy családján belül unitárius egyházunk is a maga 432 éves történelme folyamán, minden mellőzése és számbeli kisebbsége mellett is méltó módon járult hozzá az erdélyi, a magyar és egyetemes keresztény kultúra értékeinek gyarapításához. Már megalakulásakor kihirdette az ember legalapvetőbb jogát biztosító vallás- és lelkiismereti szabadság törvényét, amelynek mindvégig következetes hirdetője és szolgálója volt.

Ebben az ünnepi érzésben ma is hirdetjük egyházalapító püspökünkkel, Dávid Ferenccel együtt, hogy „A hit Isten ajándéka". Magunkénak valljuk a közeli és távoli múltból mindazokat a jézusi (keresztény és unitárius) értékeket, amelyek a jövőt szolgálják, és amelyeknek szellemében még az eddigieknél is fokozottabb mértékben vállaljuk az Isten és ember szolgálatát, egyházunk és népünk javára.

Erre a szolgálatra kérjük a mi egy Istenünk gondviselő áldását és megtartó segedelmét.

Kolozsvár, 2000. november 25.

Dr. Szabó Árpád sk
püspök
Balogh Ferenc sk
főgondnok
Dr. Kisgyörgy Árpád sk
főgondnok
Dr. Rezi Elek sk
főjegyző
Andrási György sk
előadótanácsos
 

Vissza a kezdőlapra