A Királyhágómelléki Református Egyházkerület  egységét fenyegeti a széthúzás és ellenségeskedés
Rendkívüli, nyilvános közgyűlés a Nagyvárad–Olaszi templomban
Előzmények:
— Az egyházkerületi választások óta Balogh Barnabás egyházkerületi főjegyző mai napig nem vette át hivatalát

— 2000. május 1–i hatállyal egy évre felfüggesztik állásából Szilágyi László, misztótfalui lelkipásztort, aki 1999. március 11–én este teherautóra pakolta a központi IKE–iroda berendezését, teljes irattárát, és a fugyivásárhelyi parókia garázsába szállította azt. Az Egyházkerület határozatai és felszólításai ellenére nem volt hajlandó visszaszolgáltatni az elszállított irodai berendezést. Az év nyarán a felfüggesztett lelkész munkajogi pert indított az egyházkerület ellen, melyet azonban elveszített. Karácsony nagyhetében Szilágyi László ülősztrájkot tartott az Igazgatótanács nagyváradi épülete előtt.

— A parlamenti választások előtt Balogh Barnabás, egyházkerületi főjegyző és Borzási Gyula, lelkészértekezleti elnök, az Igazgatótanács határozata ellenére — mely kijelenti, nem támogatja egyértelműen az RMDSZ választási kampányát —, választási felhívást tesz közzé Bihar megyében, a vezetőség nevében.

— A Zilahi Református Wesselényi Kollégium igazgatónője megtagadja az egyházkerület vezetőségének való engedelmeskedést, sőt szeptemberben kiutasítja az épületből a generális vizitáció tagjait.

— December 13–án, Fugyivásárhelyen megalakul a Református Megújulási Közösség — az egyházkerületi főjegyző és lelkészértekezleti elnök kezdeményezésére —, amely programot dolgoz ki az egyház megújítására, melynek, véleményük szerint, első lépése a legfelsőbb vezetésben végbemenő személycsere lenne. A program nehezményezi Tőkés László politikai manifesztációit, és azt állítja, hogy a püspök népszerűsége egyedül a személyi kultusznak, az élő legendának tulajdonítható.
Óriási várakozás előzte meg a Királyhágómelléki Református Egyházkerület pénteken, február másodikán, a Nagyvárad–Olaszi templomban megtartott rendkívüli, nyilvános közgyűlését. Mintegy 250 lelkésznek, valamint gondnoknak küldtek ki meghívót, több egyházmegyéből — így Szatmárból is — autóbuszt indítottak az esperesi hivatalok, sőt, a Kárpát–medencei református testvéregyházak képviselői is meghívást kaptak a közgyűlésre. A nagy érdeklődés — a hívek és a sajtó részéről — érthető is volt, hiszen a Református Megújulási Közösség, az egyházkerület belső ellenzéke a híresztelések szerint puccsra készült, sőt, tervei között szerepelt, hogy tagjai élő láncot alkotnak a szószék körül, és mindaddig nem mozdulnak el onnan, míg a vezetőség — Ft. Tőkés Lászlóval az élen — le nem mond. A megbuktatási kísérlet végül is elmaradt, volt viszont botrány, melyet Balogh Barnabás egyházkerületi lelkészi főjegyzőnek a püspök személyére vonatkozó kijelentései eredményeztek.
Az 1998–as püspökválasztás óta mélyülő belső ellentét odáig fajult, hogy teljességgel ellehetetlenítette a Királyhágómelléki Református Egyházkerület munkáját, sőt, immár egyenesen az egyház egységét veszélyezteti, ezért volt szükséges közgyűlést tartani.

— Ezt a helyzetet rendezni kell — jelentette ki megnyitó beszédében Ft. Tőkés László, majd hozzátette: az egyház vezetőségét, a hívek széles tömegeit aggasztja az ékes rend és egység megbomlása, az egyre inkább eluralkodó neoindependentizmus — az egyház törvényeinek semmibevétele —, a széthúzás, az önfejűség, a pártoskodás. Tűrhetetlen, mondta, hogy lelkipásztorok — nem is akárkik — közgyűlési határozatokat hágnak át, hagynak figyelmen kívül, ennek következtében rendjében omlik, egységében fellazult az egyházkerület.

A közgyűlés elején Csűry István generális direktor hirdetett ígét, melyben a pártoskodás, öntörvényűség ellen, az összefogás mellett emelt szót.
A testvéregyházak fejei szólaltak fel a következőkben, akik hosszan ecsetelték az összefogás, a megbékélés fontosságát.

Ft. Hegedűs Lóránd, dunamelléki püspök, a Református Egyeztető Zsinat ügyvezető elnöke kijelentette: ahelyett, hogy az utóbbi tíz évben történtekért térdre borulna Partium összes reformátusa, diktatúráról, személyi kultuszról szónokló rothasztó széthúzás tapasztalható — mely mögött olyanok állnak, akik az "Ámen–imádat helyett a Mammon–imádatot" részesítik előnyben —, és emiatt megrendülten áll a szószék előtt. Szólt még: Ft. Márkus Mihály, dunántúli, Ft. Horkay László, kárpátaljai, Ft. Papp Géza, frissen beiktatott erdélyi református püspök, illetve Pap Gy. Csaba, a Magyar Református Világszövetség főtitkára. A gyülekezet összes tagja egy szentírást, a Heidelbergi Káté egy példányát, egy, a Tízparancsolatot tartalmazó nyomtatványt, illetve a Második Helvét Hitvallás Kivonatos példányát kapta ajándékba, melyeket erre az alkalomra nyomtattak.

Csűry István generális direktor ezt követően "Megújulás Szilágycsehtől Fugyivásárhelyig" címmel tartott előadást, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület megújulási kísérleteiről, melyben a Református Megújulási Közösség programját jellegtelennek, kuszának, teológiailag megalapozatlannak, stílustalannak nevezte, amely valós tények elferdítésén alapszik, tiszteletlen és egyedüli célja az egyházban való zavarkeltés. "Nem vall a magyarok becsületére" — tette hozzá. Lugosi Mihály előadótanácsos szerint a RMK tagjai múltbeli hibáikat akarják azzal elkendőzni, hogy az egyház megreformálását hangoztatják. Az Igazgatótanács, illetve az Esperesek Kollégiumának idevágó állásfoglalásait — melyben elítélik Szilágyi László "provokatív magatartását és ülősztrájkját", illetve a RMK–nek "az egyház egységét veszélyeztető akciózását", Nt. Sipos Miklós, szatmári esperes olvasta fel. Az elhangzottak hatására ekkor kezdett zúgolódni a hat főből álló ellenzék. Balogh Barnabás kért szót, az egyházkerület főjegyzője, aki erre az alkalomra írt levelében egy lezuhanás előtt álló repülőgéphez hasonlította az egyházkerületet: "Rossz az előérzetem. Sokat fedeztünk a kapitánynak az elmúlt évek során, hittük, hogy elég a hírnév, az élő legenda, az észjárás és a családi tapasztalat. Nem oda érkeztünk, ahova indultunk. A változáshoz váltásra van szükség." Következő kijelentése nyomán viszont kitört a botrány, a teremben lévők felzúdultak, és kórusban azt követelték, hagyja el a termet. Azt kezdte el ugyanis fejtegetni, hogy egy közgyűlésen a püspök azért veszítette el az önuralmát, és intézett támadást ellene, mert az ebédnél "két–három pohárral többet ivott a kelleténél". A nehezen elcsendesülő tömeg végül is egy percet engedélyezett még a főjegyzőnek, beszéde befejezésére.

Kapy István közgyűlési tag, Nagyvárad alpolgármestere arra mutatott rá, hogy a két őrálló, vagyis a püspök és a főjegyző az első perctől nem tudott együttműködni — utóbbi máig nem vette át hivatalát —, és ez az elsődleges oka annak, hogy a fugyivásárhelyi ügyig fajultak a dolgok. "Egy új, nagyváradi Wittenberg, a református egyház újbóli megreformálása nagyon súlyos következményekkel járhat. Nincs rá szükség" — mondta. Az ellenzék másik két fő képviselője is szólásra emelkedett. Csernák Béla és Borzási Gyula kifejtették, a tavaly novemberi eset után, amikor a püspök támadást intézett ellenük a közgyűlésen, hajlandóak lennének megbocsátani, ha Tőkés László nem korlátozná őket minden lépésükben, és nem fordulna ellenük, valahányszor meg mernek szólalni. "Nyíljon ki már mindenkinek a szeme, hogy a főtiszteletű is követ el hibákat". A vita nem folytatódott, ugyanis a napirendi pontok között itt nem is szerepelt eredetileg a hozzászólások lehetősége, és Szatmári Elemér lelkész felvetését, hogy módosítsák a napirendet, nem fogadta el a közgyűlés.

A tulajdonképpeni fő napirend a Királyhágómelléki Református Egyházkerület megújulási programjának az elfogadása volt, az 1989–es zilahi megújulási program szellemében. A tervezet, a püspök elmondása szerint, már 1998–ban megszületett, csak az ellentétek, "az obstrukciós technikák" miatti ellehetetlenülés következtében nem sikerült eddig kidolgozni. A fugyivásárhelyi "kihívás" után összeszedte erőit a vezetőség, és sikerült elkészíteni a programot, melyet előzetesen minden egyházközséghez eljuttattak, így a közgyűlésen csak vázlatos felolvasására került sor, és a közgyűlés egyetértett az elfogadásával. A hozzászólások között ketten–hárman megjegyezték, hogy a zilahi közgyűlés és 1998 között semmi sem történt az egyházkerületben a megújulás vonatkozásában. Ft. Tőkés László felsorolta a legfontosabb megvalósításokat, és visszautasította az őt ért vádakat: "Sértő, hogy a püspököt rágalmazzák. Én az egész családomat, az egész szabadidőmet feláldoztam az egyházért. Amit én tettem ezért az egyházkerületért az elmúlt tíz évben — s ezt Krisztusban való dicsekvéssel mondom —, azért nekem elismerés jár, nem ilyen mezítlábas rágalomhadjárat." A közgyűlés végére maradt még egy levél, amelyben a misztótfalusiak kiállnak felfüggesztett lelkészük, Szilágyi László mellett, kérve a felfüggesztés azonnali visszavonását. A püspök szerint ez is jól megtervezett része volt az ellene folyó lejáratási hadjáratnak, a levél megírása sugalmazásra történt, és amit Szilágyi László tett, az nem csak minden keresztyéni, de minden emberi jóérzést mellőz.
A béke csendje akkor állt be, amikor a gyülekezet felállt, hogy Sinkovits Imre iránt lerója kegyeletét, és magnóról felhangzott a Szózat, a nemzet színésze előadásában. A rendkívüli közgyűlés végén Ft. Hegedűs Lóránd hirdetett igét.

Tudósított és fényképezte: Fodor István
Szatmári Friss Újság
Vissza a kezdőlapra