Vita Gyimóthy jogállásáról
illetve
a házbizottság összehívásáról
(A jegyzőkönyvrészlet végén sajtóreakciók)
ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Ügyrendi kérdésben jelentkezett Répássy Róbert képviselő úr, Fidesz.

DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Szavazásunk során most kerülne sor a T/3447. számú törvényjavaslatra, az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló törvény módosítására. Tekintettel arra, hogy ez kétharmados törvény, úgy is mint előterjesztő, és úgy is, mint a Fidesz-frakció vezető helyettese fontosnak tartom, hogy ez a törvény megszülessen. Az elmúlt órákban jelzés érkezett a Magyar Szocialista Párttól számunkra, hogy bizonyos változtatásokkal el tudják fogadni a törvényjavaslatot.

Ezért szeretném kezdeményezni és kérni, elnök úr, hogy kerüljön le a mai napon ez a szavazás a napirendről, ne kerüljön sor a szavazásra. Amennyiben ennek megvan a lehetősége, kérem elnök urat, engedje meg, hogy egy széles körű konszenzus kialakulhasson, és a kétharmados törvényt elfogadhassa az Országgyűlés.

Köszönöm a figyelmet. (Taps a kormánypárti oldalon és az MSZP soraiban.)

ELNÖK: A Házszabály szerint a zárószavazás - mert zárószavazás következne - elhalasztását az illetékes bizottság, jelen esetben az alkotmányügyi bizottság kérhetné. Megkérem az alkotmányügyi bizottság elnökét, hogy nyilatkozzék. Tessék! Kérem Pokol Béla elnök úr gépét bekapcsolni!

DR. POKOL BÉLA, az alkotmány- és igazságügyi bizottság elnöke: Köszönöm a szót, elnök úr. Az alkotmányügyi bizottság nevében hadd jelezzem, hogy támogatom a javaslatot. (Dr. Répássy Róbert: Nem támogatni kell, hanem kérni!) Az alkotmányügyi nevében kérem elnök urat, hogy halassza el a szavazást.

Köszönöm.

ELNÖK: Csákabonyi Balázs képviselő úr ügyrendi kérdésben szeretne szólni. Kérem, hogy ehhez a témakörhöz szóljon hozzá.

DR. CSÁKABONYI BALÁZS (MSZP): Tisztelt Országgyűlés! A Szocialista Párt képviselőcsoportjának is elhatározott szándéka, hogy az összeférhetetlenségi törvény módosítását az alkotmányos aggályok elhárítása után meg kívánja szavazni, ezért ezzel a javaslattal egyetértünk, és az alkotmányügyi bizottság hathatós közreműködésével módosító javaslatot kívánunk benyújtani. Erre való tekintettel nem ellenezzük a zárószavazás elhalasztását. (Taps a kormánypárti oldalon és az MSZP soraiban.)

ELNÖK: Mivel elhangzott az illetékes bizottság, valamint két frakció véleménye, az Országgyűlés vita nélkül határoz.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazását halasszuk-e el. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 269 igen szavazattal, 29 nem ellenében, 14 tartózkodás mellett úgy döntött, hogy az említett törvényjavaslat zárószavazását elhalasztja.

Ügyrendi kérdésben jelentkezett Szent-Iványi István frakcióvezető úr, SZDSZ. Tessék parancsolni!

DR. SZENT-IVÁNYI ISTVÁN (SZDSZ): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Ügyrendi felszólalásomra a szavazás előtt kívántam jelentkezni, de a gombok akkor már nem működtek, mert szavazásra voltak állítva. (Moraj a kormánypárti oldalon.) Ez így történt, környezetemben ülő képviselőtársaim ezt igazolhatják.

Tisztelt Elnök Úr! Úgy ítélem meg, az alkotmányügyi bizottság elnöke nem volt abban a helyzetben, hogy a bizottság álláspontjáról tájékoztassa a tisztelt Házat, ugyanis a bizottság ezt nem tárgyalta meg. Tehát mi csak akkor tudjuk elfogadni az ő nyilatkozatát irányadónak, ha előtte összehívja az alkotmányügyi bizottságot, és az alkotmányügyi bizottság többséggel vagy egyhangúlag ilyen értelmű határozatot hoz.

Arra kérem a tisztelt elnök urat, hogy rendelje el az alkotmányügyi bizottság összehívását, majd utána ismét kerüljön sor a szavazásra. Köszönöm szépen. (Taps az SZDSZ soraiban.)

(18.10)

ELNÖK: Tisztelt Frakcióvezető Úr! Ha valóban a szavazás előtt történik, méltányoltam volna a kérését, de szavazás után nincs módja a Ház elnökének... (Taps a kormánypártok soraiban. - Dr. Kis Zoltán: Lemondás után hogy lehet elnökölni? - Zaj, közbekiáltások.) Nagyon kérem képviselőtársaimat, őrizzék meg hidegvérüket, nyugalmukat, közismert hidegvérüket. Szavazás után nem tudok... (Zaj.) Tisztelt Országgyűlés! A decemberi...

Ügyrendi kérdésben jelentkezett Bauer Tamás úr, SZDSZ. (Nagy felzúdulás a kormánypártok soraiban.)

BAUER TAMÁS (SZDSZ): Tisztelt Elnök Úr! Bár ez a megszólítás problematikus, hiszen mint tudjuk, ön jelenleg nem lehet az Országgyűlés elnöke, és nem vezethet ülést, mert lemondott. (Közbeszólás a Fidesz soraiból: Ne visítsál már!) Ezen a kérdésen nem tehetjük túl magunkat, és én egy pillanatra mégis túlteszem magam, mert kénytelen vagyok. (Zaj. - Kósa Lajos: Ne tedd túl! - Az elnök megkocogtatja a csengőt.) De szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy természetesen egy olyan Országgyűlésben, ahol olyasvalaki vezeti az ülést, aki lemondott az alelnökségről, és nem vezethet ülést, semmi meglepő nincs abban, hogy az alkotmányügyi bizottság elnöke úgy tesz nyilatkozatot, hogy erre nincs módja, mert az alkotmányügyi bizottság nem ült össze. Ezen viszont már nem teszem túl magam. (Derültség a kormánypártok soraiban. - Közbeszólás a Fideszből: Mi a baja? - Mi ebben az ügyrendi?) És elnök úrnak nincs joga azt mondani, hogy szavazás után már nem lehet mit csinálni. (Zaj. - Az elnök megkocogtatja a csengőt.) Az a szavazás házszabályellenes volt.

Az a kérésem, hogy az alkotmányügyi bizottságot hívják össze, és először is vitassa meg ezt a helyzetet, ami itt kialakult. Másodszor pedig: az alkotmányügyi bizottság foglaljon állást abban a kérdésben, hogy ad-e az elnökének felhatalmazást arra, hogy a zárószavazás elhalasztása ügyében egyáltalán nyilatkozatot tegyen.

Köszönöm szépen. (Taps az MSZP és az SZDSZ soraiban.)

ELNÖK: Képviselő úr, a megjegyzésére nem tudok mást mondani, a Ház elnökéhez megérkezett tegnapelőtt a lemondó nyilatkozat visszavonása, tehát (Felzúdulás az SZDSZ és az MSZP soraiban. - Közbeszólás az SZDSZ soraiból: Hogy lehet visszavonni?) az Országgyűlés alelnökeként jogosult vagyok vezetni, de ezzel nem kívánom önt... (Zaj.) Ha a Ház elnöke beoszt vezetésre, nyilván jogkörömnél fogva vezetem a Ház ülését. Nagyon kérem önöket, a munkára koncentráljunk! Sajnos, ha szavazás előtt nyomják meg önök az SZDSZ részéről, biztos, hogy helyt adtam volna a kérésnek, de szavazás után nincs mód a Ház elnökének... (Dr. Eörsi Mátyás: Törvénytelen volt a szavazás! - Dr. Szent-Iványi István: Házszabályellenes! - Zaj.) Nem volt törvénytelen, a plenáris ülés magasabb, mint egy bizottság. Az ügyrendi bizottsághoz fogjuk természetesen a kérésüket továbbítani, és az ügyrendi bizottság dönt. (Zaj.) Nagyon kérem, a bekiabálásokat mellőzzék!

Ügyrendi kérdésben jelentkezett még Keller László képviselő úr, de szeretném megkérdezni: ehhez a témakörhöz? (Keller László: Máshoz!) Más ügyrendi kérdésben, tessék, Keller képviselő úr!

KELLER LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim! Ügyrendi indítványom az, hogy elnök úr adja át az elnöklést (Közbekiáltások az SZDSZ soraiból: Úgy van!) más társának. Indokolásom pedig a következő. (Közbekiáltás a Fidesz soraiból: Csúnyán nézett.)

Tisztelt Képviselőtársaim! 2001. február 9-én kelt egy levél Áder János úrnak, az Országgyűlés elnökének, amelyet Gyimóthy Géza, az Országgyűlés alelnöke írt alá. A levél így szól: alulírott Gyimóthy Géza, az Országgyűlés alelnöke, a mai napon lemondok e tisztségemről. Indoklás: az FKGP elnöke és elnöksége a mai napon a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium élére jelöl.

Tisztelt Képviselőtársaim! A Házszabály vonatkozó előírása szerint az Országgyűlés alelnöke tisztsége megszűnik a lemondással. Semmiféle utólagos korrekcióra semmiféle lehetőséget nem biztosít a Házszabály. (Zaj. - Közbeszólás a Fidesz soraiból: De visszavonta!) Azok után, hogy ez a lemondás megtörtént, tisztelt képviselőtársaim, Torgyán József frakcióelnök (Derültség az MSZP és az SZDSZ soraiban.) írt egy levelet a házelnöknek február 12-én, amelyben arról beszél, hogy úgy kell értelmezni ezt a lemondást, hogy az a miniszteri tisztségre történő kinevezéssel válik hatályossá. Azt gondolom, hogy teljesen egyértelmű Gyimóthy Géza alelnök úr levele, ő február 9-én lemondott az alelnöki posztjáról, házszabályellenesen ül most a pulpituson (Zaj. - Közbeszólás a Fidesz soraiból: Visszavonta!), házszabály- és törvényellenesen szavaztat most bennünket.

Kérem elnök urat arra, hogy a Ház tekintélyének a megőrzése érdekében adja át az elnöklést másnak, akinek érvényes mandátuma van az ülés levezetésére. A szocialista frakció egyébként a Ház elnökéhez fordult levélben úgy, ahogy azt az előző levezető elnök kérte, és hivatkoztunk arra a házszabályi részre, szakaszra, amely alapján most Gyimóthy Géza volt alelnök nem vezetheti érvényesen, Házszabállyal szinkronban az ülést. Kérem, hogy támogassák az ügyrendi indítványomat!

Köszönöm megtisztelő figyelmet. (Taps az MSZP és az SZDSZ soraiban.)

ELNÖK: Ügyrendi kérdésben jelentkezett Vancsik Zoltán képviselő úr. Tessék!

VANCSIK ZOLTÁN (MSZP): Tisztelt Elnök Úr! Tekintettel az előző témára, amiben szavaztunk, a felmerült problémákra, tekintettel az ön személyét ért ügyrendi javaslatra, azt szeretném kérni öntől, hogy haladéktalanul a házbizottságot szíveskedjék összehívni, miközben a szavazást lehetne folytatni, hogy ne húzzuk vele az időt. De úgy gondolom, hogy a Ház tekintélyének az árt, ha itt most különböző érzelemnyilvánítások mellett ezeket a vitákat tovább folytatjuk.

Köszönöm. (Taps az MSZP és az SZDSZ soraiban.)

ELNÖK: Ügyrendi kérdésben jelentkezett Kis Zoltán képviselő úr, SZDSZ. Tessék!

DR. KIS ZOLTÁN (SZDSZ): Köszönöm szépen, elnök úr. Csatlakozva Vancsik frakcióvezető-helyettes úrhoz, az SZDSZ nevében mi is javasoljuk a házbizottság összehívását azzal, hogy szíveskedjen dönteni a házbizottság egy javaslattal az Országgyűlés felé a napirend kiegészítése tárgyában. Ugyanis itt személyi javaslatokról is lesz ma döntés, és tudomásunk szerint - bár lehet, hogy ez a mi hibánk, hogy nem figyeljük kellően a háromhetente ülésező parlament munkáját, később értesültünk róla - a stratégiai állandó bizottság elnöke már megválasztásra került az elnök úr személyében (Derültség az SZDSZ és az MSZP soraiban.), és ebbe a bizottságba mi az SZDSZ részéről szeretnénk delegálni. Ugyanúgy, gondolom, a többi pártnak is van ilyen igénye, ezért kérjük, hogy a házbizottság e vonatkozásban egy állásfoglalást adjon ki.

Elnök úr tisztét egyébként mi nem vitatjuk ebben a bizottságban, az SZDSZ támogatni fogja, ha a bizottság úgy dönt, hogy valóban mi is delegálhatunk oda tagot.

Köszönöm szépen. (Taps és derültség az SZDSZ és az MSZP soraiban.)

ELNÖK: Több ügyrendi jelentkezés nincs. Ma délben házbizottsági ülés volt, ahol a Ház elnöke, Áder János elnök úr tájékoztatta a frakcióvezetőket erről, tájékoztatta arról is, hogy továbbra is alelnöke vagyok az Országgyűlésnek (Zaj.) és jogosult, és beosztott vezetésbe, ezért kérem, a munkára koncentráljanak a tisztelt ellenzéki képviselő urak. Folytatjuk munkánkat. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Megkérdezem Répássy Róbertet mint előterjesztő képviselő urat, hiszen összefügg a következővel az országgyűlési határozat módosítására vonatkozó országgyűlési határozati javaslat, hogy ezzel kapcsolatban is nyilatkozzék, tehát a 46/1994. (IX. 30.) OGY-határozat módosításáról szólóról, mert logikus lenne, hogy nyilván akkor annak a visszavonása is kellene. Tessék, Répássy Róbert képviselő úr!

DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tekintettel arra, hogy a házszabály-módosításra széles körben úgy nyilatkoztak a frakciók, hogy támogatják, tehát van esély arra, hogy ez a kétharmados házszabály-módosítás megszülessen, ezért nem látom akadályát, hogy a mai napon szavazzon erről az Országgyűlés. Mivel a két javaslat külön napirendi pontként szerepelt, ezért kérem továbbra is, hogy szavazzunk erről a napirendről.

ELNÖK: Köszönöm. Ügyrendi kérdésben jelentkezett Vancsik Zoltán képviselő úr, MSZP.

VANCSIK ZOLTÁN (MSZP): Elnök úr, nagyon röviden szeretném mondani, ön nincs abban a helyzetben, hogy az én ügyrendi javaslatom felett csak így elmenjen, önnek kötelessége a Házszabály szerint összehívni a házbizottságot egy frakció indítványára. Legfeljebb azt teheti elnök úr, hogy nem azonnal hívja össze, de valamit önnek a pulpitusról mondani kell, például azt, hogy összehívja két hét múlva csütörtökre. De valamit mondjon, legyen kedves! Mert azt hiszem, egyszerűbb dolog egy ilyen Házat vezetni, mint egy minisztériumot.

Köszönöm. (Taps az MSZP és az SZDSZ soraiban.)

ELNÖK: Sok mindent ki kell bírni, úgy látszik, egy levezető elnöknek is, de még egy miniszternek is. (Zaj.) Ügyrendi kérdésben jelentkezett Szent-Iványi István képviselő úr az SZDSZ részéről, és majd utána szeretnék válaszolni.

(18.20)

DR. SZENT-IVÁNYI ISTVÁN (SZDSZ): Elnök Úr! Tisztelt Ház! Amennyiben nem hívja össze az elnök úr haladéktalanul a házbizottságot, és amennyiben továbbra is folytatja az elnöklést, az itt felhozott indokok ellenére, akkor kénytelen vagyok bejelenteni, hogy a Szabad Demokraták Szövetségének képviselőcsoportja nem vesz részt tovább ebben a színjátékban. (Taps a Fidesz soraiban.) Ki fogunk vonulni! Tehát kérem, hogy haladéktalanul hívja össze a házbizottságot, és függessze fel ön az elnöklést, valóban mandátummal rendelkező elnökre van szükség!

Köszönöm szépen. (Taps az SZDSZ soraiban.)

ELNÖK: Tisztelt Frakcióvezető Úr! A Ház levezető elnökének, tehát aki vezeti az ülést, a kötelessége és a joga, hogy mikor hívja össze a házbizottságot; természetesen ülés végén össze fogom hívni. A szavazás után, az ülés végén összehívom a házbizottságot. (Az SZDSZ képviselői elhagyják az üléstermet.)

Ügyrendi kérdésben jelentkezett Mátrai Márta képviselő asszony.

DR. MÁTRAI MÁRTA (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Elnök Úr! Álláspontom szerint nincs szükség a házbizottság összehívására, függetlenül attól, hogy az elnök úr most mondta ki ezt a szót, annál is inkább, mert ma 12 órakor a házbizottság ülésezett. A házbizottság határozatképes volt, mindenki elolvashatja a jegyzőkönyvet, az MSZP képviselője részéről ez a kérdés felvetődött, az elnök úr ezt megválaszolta. A mi álláspontunk szerint tehát nem indokolt pontosan ezért a házbizottság összehívása, mivel feltételhez volt kötve az ön lemondása, ezért én azt javasolom, hogy az ügyrendi bizottsághoz lehet fordulni, amely jogosult ebben dönteni. Tehát aki ezzel nem ért egyet, az ügyrendi bizottsághoz fordulhat.

Köszönöm a figyelmet. (Taps a kormánypártok soraiban.)

ELNÖK: Tisztelt Képviselő Asszony! Köszönöm a bizalmat, de mivel kimondtam, hogy összehívom a házbizottságot, én is személyesen érintett vagyok, nem akarok megfutamodni előle, tehát mindenképpen az ülés végén a házbizottságot összehívom.

Ügyrendi kérdésben jelentkezett Bánk Attila frakcióvezető úr.

DR. BÁNK ATTILA (FKGP): Köszönöm szépen, elnök úr. Egy pillanattal talán később nyomtam be a gombot, mint Mátrai Márta frakcióvezető-helyettes a Fidesz részéről, de lényegében hasonló álláspontot képviselek. Azonban megjegyzem, elnök úr, ha most feláll az SZDSZ képviselősorából valaki, és azt mondja, hogy az ott ülő három ember közül valaki nem oda való, és azonnal hívjuk össze a házbizottságot, mert egy nyilatkozatot így vagy úgy lehet értelmezni, akkor ez teljesen egyértelműen arra mutat, hogy itt nem a kialakult jogi helyzet megbeszéléséről van szó, hiszen azt lezártuk már egyszer, hanem a Ház működésének a szétveréséről. Akkor viszont erről az tehet, aki ezt a javaslatot előterjeszti.

Köszönöm szépen. (Taps a Fidesz és az FKGP soraiban.)

ELNÖK: Köszönöm. Az ügyrendi vitát befejeztük, tehát a szavazás végén, az ülés végén a házbizottságot összehívom. Megkérem a frakcióvezetőket vagy a helyetteseiket... (Jelzésre:) Még két percre kért szót Vancsik Zoltán, de csak ügyrendi kérdésben tudnék most... Ügyrendi kérdésben kért? (Jelzésre:) Ügyrendi kérdésben megadom a szót Vancsik Zoltán képviselő úrnak. Tessék!

VANCSIK ZOLTÁN (MSZP): Elnök Úr! Feltételezem, hogy Mátrai Mária képviselőtársam... (Közbeszólások a kormánypártok soraiban.) Bocsánat, bocsánat - Márta. Bocsánatot kérek. Ügyrendi kérdésben szólt, ehhez szeretnék csatlakozni, és el szeretném mondani a hölgyeknek és az uraknak, valóban, én ma 12 órakor kértem az elnök úrtól tájékoztatást.

Az elnök úr azt a tájékoztatást adta, hogy lemondott, és utána korrigálták a lemondását. Semmilyen dokumentum a birtokomban nem volt, én nem minősítettem Áder úr válaszát, hanem megköszöntem a tájékoztatást. Ezután hozzájutottunk a dokumentumokhoz, láttuk, hogy a lemondás 9-én történt, teljesen házszabályszerű volt, majd 12-én egy állítólagos frakcióelnök, akit úgy hívnak, hogy Torgyán József - ilyen egyébként nincs is a Kisgazdapártban, mármint nem Torgyán József, hanem ilyen poszt -, írt egy levelet, és megmagyarázta, hogy hogyan kell ezt érteni. Innentől kezdve nem lehet azt mondani, hogy a házbizottságban az MSZP tudomásul vette az elnök úrnak a döntését. Ha megnézi a szó szerinti jegyzőkönyvet, abból világos, hogy a tájékoztatását köszöntem meg a házelnöknek.

Köszönöm szépen. (Taps az MSZP soraiban.)

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! A munkával foglalkozzunk! Soron következik a Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. számú, szeptember 30-án született OGY-határozat módosításáról szóló országgyűlési határozati javaslat határozathozatala. Répássy Róbert, Szentgyörgyvölgyi Péter és Horváth Balázs képviselők önálló indítványát H/3445. számon kapták kézhez. Mivel az előterjesztéshez módosító javaslat nem érkezett, a határozathozatal egyetlen döntést igényel. Az előterjesztés elfogadásához az alkotmány 24. § (4) bekezdése szerint a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX. 30.) számú országgyűlési határozat módosításáról szóló országgyűlési határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az országgyűlési határozati javaslatot 287 igen, 1 nem és 14 tartózkodás mellett elfogadta.


Magyar Nemzet: Az MSZP és az SZDSZ kifogásolta, hogy Gyimóthy Géza házalelnök jogtalanul vezeti az ülést, mivel lemondott erről a tisztéről.

 A képviselőcsoport ülése után nem sokkal Horváth Béla írásban kezdeményezett fegyelmi vizsgálatot Gyimóthy Géza ellen a frakció vezetésénél. A kisgazda politikus szerint ugyanis az Országgyűlés alelnöke olyan súlyos ügybe keveredett, amelyet a közélet tisztasága érdekében mindenképpen meg kell vizsgálni. Az ügy alapjául aVilággazdaság hétfői számában megjelent információk szolgálnak, amelyek szerint Gyimóthy Géza egy nem létező parlamenti bizottság nevében megbízást adott Perlaki László feltalálónak. Az Országgyűlés kisgazda alelnöke ezzel kapcsolatban elmondta: örülne egy fegyelmi eljárásnak, mert akkor végleg tisztázhatná a történteket. A politikus kifejtette: megtévesztés áldozata lett, de amint erről tudomást szerzett, azonnal korrigálta a tévedését. – Elismerem, hogy hiba volt ilyen bizalommal fogadni Perlaki Lászlót, aki arra kért, hogy hozzunk létre egy stratégiai munkabizottságot, amely az Országgyűlés alelnöke
mellett működne. Gyimóthy közölte: amint tudomást szerzett arról, hogy Perlaki megpróbál visszaélni a nevével, azonnal visszavonta a kinevezési okmányt és a parlamenti belépőjét. Hozzátette: úgy tudja, eddig senkinek nem okozott kárt Perlaki László.

Magyar Hírlap: Az interpellációk és kérdések elhangzása után, az esti órákban robbant a bomba: az MSZP felszólította Gyimóthy Gézát, hogy távozzon az elnöki pulpitusról, mert "házszabály- és törvényellenesen ül ott". Keller László azzal indokolta ügyrendi javaslatát, hogy február 9-én az Országgyűlés kisgazda alelnöke Áder János házelnöknek írt levelében lemondott tisztségéről. A házszabály értelmében ezzel megszűnt megbízatása, hiába érvelt később Torgyán József "frakcióelnök" azzal, hogy a tisztség csak a földművelésügyi miniszteri poszt átvételével szűnik meg -fejtette ki a képviselő. Gyimóthy Géza közölte: tegnap a házbizottság ülésén a
házelnök bejelentette, hogy továbbra is ő az alelnök.

Keller László szocialista képviselő Áder Jánoshoz fordul egy Gyimóthy Géza által aláírt dokumentum miatt, melyet a kisgazda-politikus mint egy nem létező parlamenti bizottság elnöke írt alá. Keller úgy véli, hogy parlamenti alelnökként senki sem tölthet be bizottsági elnöki posztot. Ráadásul Gyimóthy Gáza az
országgyűlés "stratégiai állandó bizottsága elnökeként" jegyezte ellen az iratot, amely szervezet nem létezik - állítja Keller László. Gyimóthy Géza tévedésként értékeli a kérdéses dokumentum ügyét, és úgy véli, hogy tévedett, amikor ajánlást adott Perlaki László szakértőnek a biodízel program szervezésére. Keller László szerint kérdéses, hogy aki ekkorát téved, alkalmas lehet-e az egyik legfontosabb tárca irányítására.

MTI: Az SZDSZ parlament képviselőcsoportja kivonult az Országgyűlés keddi plenáris üléséről, mert házszabály-ellenesnek ítélt egy szavazást és Gyimóthy Géza országgyűlési alelnök ülésvezetését. Az ülésen annak kapcsán robbant ki vita, hogy az SZDSZ szerint Pokol Béla (FKGP) az alkotmányügyi bizottság nevében - testületi állásfoglalás híján - nem kezdeményezhette volna az összeférhetetlenségi törvény módosításáról szóló javaslat zárószavazásának elhalasztását, amit a képviselők többsége elfogadott.
A szabad demokraták az alkotmányügyi testület összehívását kérték, hogy ott szülessen meg a bizottsági álláspont, de Gyimóthy Géza ennek a kérésnek nem tet eleget. Kifogásolta az SZDSZ azt is, hogy az országgyűlési alelnök, akinek pozícióját vitathatónak tartja, kérésük ellenére nem hívta össze haladéktalanul a házbizottság ülését. +++

Megtévesztés áldozata vagyok, de  hiba volt szakértői megbízást adnom Perlaki Lászlónak - jelentette ki Gyimóthy Géza kisgazda parlamenti alelnök kedden Budapesten újságírók előtt azzal kapcsolatban, hogy nem létező parlamenti bizottság elnökeként írt alá egy dokumentumot, amellyel a biodízel-programhoz kértek
támogatást.A politikus hangsúlyozta, hogy örül a Horváth Béla  frakcióvezető-helyettes által kezdeményezett fegyelmi vizsgálatnak, mivel - meggyőződése szerint - így tisztázhatja magát.Gyimóthy Géza elmondta: egy jótékonysági eseménye ismerkedett meg Perlaki Lászlóval, akinek később szakértői megbízást adott.
 - Nem volt állandó szakértőm, s nem kért pénzt, hanem azt mondta, hogy stratégiai elképzeléseket készítene és bemutatna több olyan embernek, akik önzetlenül segítenék az Országgyűlést és az Országgyűlés alelnökének munkáját - fogalmazott a kisgazda politikus. Perlaki László kinevezési okmányáról azt mondta: abban a férfi írta le, hogy az Országgyűlés alelnöke mellett működő stratégiai bizottság vezetőjeként tevékenykedne.
Gyimóthy Géza beszámolt arról is, hogy állandó parlamenti belépőt biztosított Perlaki Lászlónak, de később jelezték neki az Országgyűlés elnökségéről, illetve a köztársasági elnök titkárságáról, hogy Perlaki László az ő közvetlen megbízottjaként "kicsit erőszakosan kért találkozót Mádl Ferenctől".
  - Bekérettem Perlaki Lászlót, felelősségre vontam és köteleztem rá, hogy adja vissza a parlamenti belépőt, illetve hozza vissza a kinevezési okmányt -hangsúlyozta a kisgazda politikus.
Hozzáfűzte: ezzel egy időben megkereste Keller László szocialista képviselő, aki tájékoztatta arról, hogy a biodízel- program szervezése kapcsán találkozott olyan okirattal, amely az eredeti kinevezési irat közjegyző által hitelesített másolata volt.
  - Köteleztem Perlaki Lászlót, hogy ezeket a csalárd módon készített másolatokat is adja vissza, különben feljelentem a rendőrségen, és a  Nemzetbiztonsági Hivatalhoz fordulok - szögezte le a kisgazda parlamenti alelnök. Hozzátette: a megbízást tavaly szeptemberben visszavonta, és titkosszolgálati vizsgálatot kért az ügyben.  Kitért arra, hogy tudomása szerint az elmúlt egy év alatt egyetlen egy cég sem jelentkezett, akit Perlaki László becsapott volna.
 - Erkölcsi kárt szenvedtem azáltal, hogy bizalmas voltam Perlaki úrral, de nem hallottam, hogy kárt okozott volna - vélekedett Gyimóthy Géza.  Álláspontja szerint az egész ügy nyilvánosságra kerülése az esetleges miniszteri kinevezésével függ össze, mivel tavaly szeptemberben történt az eset, és - mint mondta - érdekes, hogy eddig ezzel senki nem foglalkozott.
- Ilyen a politika, de én tiszta vagyok - hangoztatta Gyimóthy Géza.

Népszava: Horváth Béla frakcióvezető-helyettes "rendkívül súlyos ügynek" tartja, hogy a miniszter-jelölt egy nem létező parlamenti bizottság nevében írt alá egy megbízást. Mint mondta, a frakcióülésen többször próbált felszólalni az ügyben, de nem kapott szót a pártelnöktől. Ezután fegyelmi eljárást kezdeményezett Gyimóthy ellen. A miniszterjelölt úgy reagált: örül a vizsgálatnak, mivel így tisztázhatja magát. Emiatt délután összehívták a párt elnökségének rendkívüli ülését. A testület úgy döntött: nem lesz vizsgálat, azt ugyanis csak a pártelnök vagy a pártfőügyész kezdeményezheti, frakciótag nem.
 
 
 
 
 

Vissza a kezdőlapra