VMSZ hírek
VMSZ Hírlevél
III. évfolyam, 5. szám
2001. március 12.
 

TARTALOM:

I. Március 15-ei megemlékezések
II. A VMSZ közleménye a szülőföldi oktatással és továbbtanulással kapcsolatban
III. A VMSZ állásfoglalása a pedagógussztrájk kapcsán
IV. A VMSZ elítéli a Szociáldemokrata Únió irodája elleni támadást

I.
MÁRCIUS 15-EI MEGEMLÉKEZÉSEK

A 1848-49-es forradalomra és szabadságharcra emlékező vajdasági rendezvények programját a
http://www.vmsz.org.yu/mrc15/20010315.htm címen olvashatja.

II.
CÉLUNK, HOGY AZ ITTHONTANULÁS ÉS BOLDOGULÁS
ÉRDEK, ÉS NE CSUPÁN ÁLDOZATVÁLLALÁS LEGYEN!

Tekintettel arra, hogy a magyarországi oktatási kormányzat
döntése, amellyel az lehetetlenné tette a Magyarországon
érettségizett vajdasági magyar fiatalok költségmentes
anyaországi továbbtanulását, tiltakozásokat és felháborodást
váltott ki a vajdasági magyar közvélemény egy részében, a
VMSZ kötelességének érzi, hogy ismertesse állásfoglalását az
előállt helyzettel kapcsolatban, valamint, hogy felvázolja
rövid és középtávú elképzeléseit a szülőföldi oktatással és
továbbtanulással kapcsolatban.

Minden erőfeszítésünkkel lehetőséget kívánunk biztosítani a
magyarság számára a szülőföldi érvényesüléshez és
boldoguláshoz

1. A VMSZ nem indítványozta és nem is követelte, hogy a
Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma egyoldalúan és
kivitel nélkül elvágja a költségmentes magyarországi
továbbtanulást a Magyarországon érettségizett vajdasági
fiataloknak. Szervezetünk megérti a szülők elkeseredését és
felismeri, hogy a szigorú döntés számos polgártársunk egyéni
érdekét sérti. Meglátásunk szerint az egyéni sorsok
adminisztratív kezelése óhatatlan sérelmeket okoz, ezért a
VMSZ semmi módon sem kívánja akadályozni a személyes
boldogulás egyénileg megválasztott útkereséseit.
Mindazonáltal emlékeztetünk arra, hogy az anyaországi
oktatási kormányzat már tavaly meghozta ezt a döntést,
azzal, hogy méltányosságból, a VMSZ közbenjárására, egy
évvel elhalasztotta annak érvényesítését.

2. A VMSZ tudomásul veszi, hogy a magyarországi oktatási
kormányzat szilárdan elhatározta, hogy nem kívánja
felülvizsgálni határozatát, ugyanakkor mindent el kívánunk
követni, hogy a Magyarországon érettségiző fiatalok
továbbtanulhassanak szülőföldjükön. Ennek érdekében,
felkérjük az érdekelt, idén Magyarországon érettségiző
fiatalokat és szüleiket, hogy az érettségi után mihamarabb
honosítsák bizonyítványukat a Köztársasági Oktatási
Minisztériumnál, és jelentkezzenek a vajdasági felsőoktatási
intézményekben, ahol - sikeres felvételi után - a
pótfelvételi időszakban a létszámkereten felül iratkozhatnak
be felsőoktatási intézményekbe. A honosítási eljárással,
valamint a pótfelvételi rendjével kapcsolatban bátran
keressék fel a VMSZ oktatási bizottságát vagy a szabadkai és
újvidéki Módszertani Központot. Itt említjük meg, hogy a
VMSZ kezdeményezésére, minden bizonnyal már ebben a
tanévben, Vajdaság minden felsőoktatási intézményében magyar
nyelven is lehet majd felvételizni, ami jelentősen
megkönnyíti minden anyanyelven érettségiző fiatal
érvényesülési lehetőségét.

3. A VMSZ - kormányzati szerepvállalása révén - az
anyanyelvi felvételi vizsga biztosításán túl számos olyan
intézkedést és kezdeményezést foganatosít, amelynek célja,
hogy politikájának jegyében megteremtse az itthonmaradás és
érvényesülés feltételeit. Ennek érdekében már a következő
tanévtol kezdődően minden, magyar oktatási hagyományokkal
rendelkező vajdasági városban szeretne létrehozni kiemelkedő
színvonalú gimnáziumi, egyéb középiskolai és szakiskolai
hálózatot, amelynek elsodleges célja és feladata lenne, hogy
összegyujtse és képezze legtehetségesebb fiataljainkat
Vajdaság minden részéről. Ennek érdekében, megfelelő
motivációval idecsábítanánk, és helyzetbe hoznánk a
legrátermettebb fiatal és ambiciózus tanerőt, igyekszünk a
legkorszerűbb számítógépekkel felszerelni az oktatási
intézményeket, biztosítani a kollégiumi ellátást, illetve
más módon javítani az oktatás körülményeit.  A megfelelő
gimnáziumi hálózat létrehozásával olyan tanulási
feltételeket szeretnénk teremteni a legrátermettebb
vajdasági fiataljainknak, amelyek segítségével minden
továbbtanulási lehetőség elérhetővé válna a számukra, és
versenyképes, könnyen hasznosítható tudáshoz jutnának.
 
4. Rövidtávú intézkedésként, az egyetemek közötti
együttműködés keretében, fokozatosan már a következő
tanévtől, szeretnénk kieszközölni olyan rész - és utóképzési
programok beindítását, amelyek lehetové tennék a vajdaságban
tanuló hallgatóink számára az intézményesített részképzést
egyes magyarországi, elsősorban szegedi felsőoktatási
intézményekben. Az egy-két szemeszteres rész- és
utóképzésben, ösztöndíjjal résztvevő fiataljaink ezáltal
hozzájuthatnának a magyarországi intézmények által
biztosított többlettudáshoz, amivel növelnék
versenyképességüket a hazai és külföldi munkaerő-piacon
egyaránt. Ezek a fiatalok esetleg magyarországi egyetemi
oklevélhez is hozzájuthatnának a rész- és utóképzési
programok keretében. Ezen elképzelés sikeres megvalósulása
azt eredményezné, hogy fiataljaink anélkül jutnának
versenyképes és előnyt jelentő többlettudáshoz, hogy
elhagynák szülőföldjüket, azaz anélkül, hogy öt-tíz évet
külföldön tanulnának.

5. A VMSZ stratégiai fontosságú feladata, hogy hozzájáruljon
az ITTHON 2000 projektum sikeres megvalósításához. A
projektum célja, hogy nyilvántartásba vegyük humán
erőforrásainkat, hogy elősegítsük fiatal értelmiségünk
munkahelyszerzését és szakmai érvényesülést, valamint, hogy
a legrátermettebb fiataljainkat minél előnyösebb helyzetbe
hozzuk a rendszerváltás nyújtotta lehetőségek keretében.

6. Nyomatékosítani szeretnénk, hogy a VMSZ töretlenül hű
marad elveihez, amely szerint a közösség politikai
érdekképviseletét felvállalókat munkájuk és teljesítményük
alapján kell megítélni. A közösség boldogulásáért folytatott
küzdelemben a legszerényebb jószándékú hozzájárulást is
köszönettel elfogadjuk.

A VMSZ Elnöksége
 

III.
A VMSZ ÁLLÁSFOGLALÁSA A PEDAGÓGUSSZTRÁJK KAPCSÁN
 
A VMSZ Elnöksége teljes mértékben támogatja a pedagógusok
követelését, amely arra irányul, hogy hosszú távon
közmegelégedésre és rendszerbeli megoldásokkal rendezzék a
pedagógusok anyagi helyzetét és általában az oktatásügy
helyzetét. Képviselői által követeli a Szerb Kormánytól és
az Oktatási Minisztériumtól, hogy a lehető legrövidebb időn
belül terjesszenek elő olyan törvényes rendelkezéseket,
amelyek az országos átlagfizetésekhez kötnék a pedagógusok
fizetését. Az iskolákban a vezetői beosztásokban
szükségszeru kádercseréket pedig azonnal hajtsák végre,
figyelembe véve a szülők, a tantestületek és a helyi
környezet véleményét. A beígért ésszerűsítést, reformokat és
a tanulók tehermentesítését kezdje el azonnal megvalósítani
az elfogadott európai normák szerint.

Az elmúlt években a fiatal generációk oktatása és nevelése
komoly hiányosságokkal valósult meg a gyakori
pedagógussztrájkok miatt. Ezért ma már nem elfogadható az a
gyakorlat, hogy a kormány és a szakszervezet néhány havonta
sztrájkfenyegetés terhe alatt egyezkedjen a bérekről. Síkra
szállunk azért, hogy a kormány hosszú távú béremelési
javaslatokkal álljon elő, és ennek megvalósítási üteméről
tárgyaljon a szakszervezetekkel. A szakszervezetek
követeléseiket fogalmazzák meg világosan és egységesen,
függetlenül attól, hogy melyik csoportosuláshoz tartoznak.
Szigorúan ügyeljenek arra, hogy a sztrájkhangulatot a bukott
rendszer képviselői ne használják fel saját céljaik
megvalósítására.

Kérjük a pedagógusokat, hogy térjenek vissza a tantermekbe,
és követeléseik megvalósításáig törvényes keretek között,
harminc perces órák tartásával folytassák a sztrájkot,
ezáltal biztosítsák a legalapvetőbb oktatási feladatok
megvalósítását, és gyermekeink továbbtanulását. A letűnt
rendszer szándékos hibáit nem lehet máról-holnapra
kijavítani, helyrehozni.

Célunk elősegíteni, hogy gyermekeink és tanáraik mielőbb jól
felszerelt iskolánkban elégedetten folytassák a munkát.
 

IV.
A VMSZ ELÍTÉLI A SZOCIÁLDEMOKRATA ÚNIÓ IRODÁJA ELLENI
TÁMADÁST

A Vajdasági Magyar Szövetség a legerélyesebben elítéli a
Szociáldemokrata Únió belgrádi székházában történt vandál
cselekedetet. Mint azt Žarko Korac, az SDU elnöke
nyilatkozta pénteken délután álarcos támadók törtek be a
pártházukba, ahol összeverték az ott tartózkodó
pártaktivistákat, illetve megrongálták a helyiség
berendezését.
A Vajdasági Magyar Szövetség követeli a belügyi szervektől a
tettesek mielőbbi felkutatását, továbbá követeli, hogy a
rendőrség a leghatékonyabban állja útját az ilyen
cselekedeteknek. A VMSZ meggyőzodése, hogy Szerbia és a
térség jövojét, valamint a demokrácia tényleges
megvalósulását az emberi és a polgári jogok tiszteletben
tartása és biztosítása szavatolhatja.
 

_____________INFO_____________

 Levélcím:
   Vajdasági Magyar Szövetség
   Jugoszlávia, 24000 Szabadka,
   Aga Mamuzic u. 13/II.

 Tel/Fax:
   +381 (0)24 553 801
   +381 (0)24 556-314
   +381 (0)24 26-618
 
 

Vissza a kezdőlapra