Túl az Óperencián
Megjelent a Holló 44. száma. Mivel az alábbiak szerint szabadon felhasználható, megjelentetjük honlapunkon, lényegében eredeti formában, az ékezetek lehetséges rendbetétele után. Nagyrabecsüljük a munkát, amit az idegenbe szakadt honfitársaink a nemzet megmaradása érdekében világszerte tesznek. Ez még akkor is így van, ha egyes részletkérdésekben eltérhetnek az itthoni és az ottani álláspontok.

Subject: 44. sz. Hollo Date: Sat, 28 Apr 2001 23:43:40 -0400
From: "S.J. Magyarody" <magy@globalserve.net>
To: Recipient List Suppressed

Megjelent a Holló legújabb száma

Aki csak felismerhetetlen salátát kap, kérje az ékezetmentes változatot. A cikkeket bárki felhasználhatja az értelme megváltoztatása nélkül és terjesztheti a forrás megjelölésével persze.
Jó Munkát!
Szabolcs
A HOLLÓ 105 SZ. ÖCSCS.
HUNYADI MATYAS MUNKAKÖZÖSSÉG
HUNGARIAN OLD SCOUTS
MATTHIAS HUNYADI WORKSHOP
Homepage: http://www.hungary.com/corvinus/


"Ha nem születtem volna is magyarnak
E néphez állanék ezennel én
Mert elhagyott, legelhagyottabb
Minden népek között a föld kerekén"
44.sz. 2001, április 30

SIKER

Az Ethnik Történelmi Zsebkönyv sorozatunk első kötetének: a szerb nyelvű "jó szomszédok rossz szomszédok" elosztása már vége felé tart. A román változat terjesztését elkezdtük, a ruszin kötetnek most keresünk nyomdát. A sorozat jelentőségéről már írtunk néhányszor, a Holló előző számaiban. Most a szerb könyv írója, Szilágyi Károly beszámolóját közöljük, a könyv szerb fogadtatásáról. A cikket - a bevezető mondatok személyes részének kihagyásával - szó szerint közöljük:

"Örömmel újságolom, hogy tegnap, (2000) december 15-én bemutatták kis könyvecskénket Szabadkán, az ottani Szabadegyetem szervezésében. Az intézmény igazgatója, Bosko Kovacsevics (igaz csak négyszemközt, de ez érthető, hisz született szerb létére lelke legmélyén nyilván ő is a szerbség elleni inzultációként fogta fel) nagy elismeréssel nyilatkozott nekem a könyvről és úgy kerített sort a nyilvános bemutatására, hogy egy "A politika és a kisebbségek" c. kétnapos szeminárium egyik esti programjába iktatta. A kb. félszáz, Vajdaság minden tájáról érkezett jelenlevő előtt Szava Babics (a Belgrádi Egyetem magyar tanszélének vezetője) ismertette a kötetet. Babics rendes ember, mi magyarok nagyon sokat köszönhetünk neki fordítói és a magyar kultúrát népszerűsítő munkásságáért, de saját árnyékát ő sem tudta átlépni. Az inkább kötetlen beszélgetésnek, mint ismertetőnek nevezhető megnyilvánulásában BARÁTIAN ÉS FINOMAN ugyan, de mindannyiunknak tudtára adta, hogy ő (és sokan mások) helyenként másként súlyozta volna a felvetett neuralgikus pontokat, majd megpróbálta megvédeni a szerbeknek a Rákóczi-felkelésben, illetve 1848-ban tanúsított magatartását. A kötetlen forma lehetővé tette számomra, hogy magam fejtsem ki azt, amit szerencsésebb esetekben a szóban forgó könyv bemutatójának illett volna, hogy miért is írtam meg a könyvet és miért szerb nyelven. Elmondtam, hogy nemzedékek nőttek fel úgy, hogy nem tanulhattak, nem olvashattak saját nemzetük történelméről, a győztesek által írt történelem pedig hazugságokat és hamisítványokat terjesztett. Elmondtam, hogy nem tanuljuk egymás nyelvét, nem olvassuk egymás műveit, tehát valójában arra vállalkoztam, ami nem az én tisztem lett volna: olyan dolgokról írtam az ő nyelvükön, amiről ők eddig nem írtak, s kérdés, hogy írnak-e a jövőben is. És elmondtam azt is, hogy a globalizálódó világunkban történelmi szükségszerűség az itt élő nemzetek összefogása, a regionális együttműködés megvalósítása - ehhez azonban nem árt ha tisztázzuk régi sérelmeinket és végleg eltemetjük halottainkat. A Rákóczi-felkelés és 1848 kapcsán csak annyiban reagáltam Babics szavaira, hogy én nem arról beszéltem, hogy miként kellett volna a szerbeknek viselkedniük a két történelmi helyzetben, hanem arról, hogy miként viselkedtek. Ha pedig magát a tényközlést nem tartotta volna elég objektívnek, valószínűleg igaza van, mert nem hiszek semmiféle felsőbbrendű, univerzális objektivitásban. A jelenlevők nemzetiségi összetétele vegyes volt, a beszélgetés szerbül folyt, mindvégig kulturált, sőt kellemes körülmények között. Szimptomatikus volt viszont - s ez csak utóbb derült ki, a négyszemközti beszélgetésekből, amikor külön-külön odajöttek hozzám az emberek - hogy akik el is olvasták a könyvecskét, zömükben magyarok voltak. Becsületükre legyen mondva: nem fukarkodtak az elismeréssel - plenárisan (!) és ékes szerb nyelven mondván el dicséreteiket. Ezeknek lényege: nem a múltunk és nem a jelenünk, hanem a közös jövőnk szempontjából fontos e kis könyvecske. A többi hozzászóló inkább csak elvi síkon állt ki a jószomszédság mellett. Érdeklődtek a két nemzet irodalmának kölcsönös fordítása és a magyarországi nemzetiségi politika, a könyvemben is emlegetett pozitív diszkrimináció iránt stb. Mindent egybevetve nekem a következő a véleményem az egészről: a jelenlevő szerbek még nem olvashatták el a könyvet (mindegyikük kapott belőle, de csak ott, az est előtt), tehát az igazi összecsapást ezúttal megúsztam. Az elhangzottak alapján két dologról mindenesetre meggyőződhettek: 1. a szándék nem ellenséges, a tényeket nem manipulációs célokból sorakoztattam pont így, ahogy tettem, és 2. valóban hozzá kellene látni, hogy egymás jobb megismerése révén valóban jószomszédsággá tegyük ezt, ami most van. Egy valamivel, persze, tisztában kell lennünk: ha hazamennek és elolvassák a könyvet, első ÖSZTÖNÖS reakciójuk ez lesz: no, ez a pasas, jól hasba rúgott bennünket. És mivel mindig is az ösztöneik és nem az eszük szerint ítélkeztek, a nagyobbik részük igazságtalannak és elfogultnak tart majd. De ez nem baj: mi a könyvet úgyis annak a kisebbik résznek írtuk. S ez az alkalom arra mindenképp jó volt, hogy megpróbáljuk hozzájuk eljuttatni ezeket a gondolatokat, hisz több száz könyv került ismét szétosztásra.
Üdvözlettel: Szilágyi Károly

Megjegyzés: Honlapunkon: http://www.hungary.com/corvinus eredetiben olvashatják szerbül tudó olvasóink, majd rövidesen magyarul is.
 

MAGYAR SÍROK - MAGYAR SORSOK

Az elmúlt nyáron csatlakoztam egy felvidéki koszorúzási körútra induló csoporthoz. Főként Baross Gábor, a Vas Miniszter emléktábláit lepleztük le, vagy koszorúztuk meg a felvidéki városkákban, ahová munkássága kötötte. Ha valaki egy kicsit is tájékozott az ottani magyarság keserű és rettenetesen nehéz helyzetét illetően, még a síremlékeken is felfedezheti a politikai és mérhetetlen személyi tragédiák nyomait. Mint mindenhol, ott is szép és drága síremlékeket állítanak a hátramaradottak az elhunyt szeretteiknek. Ezeknek a síremlékeknek a tanúsága szerint, az elmúlt időszakban három féle magyar ember élt a kitelepítések és a "reszlovákizálás" rémuralma idején. Mivel nem akarok keserűséget okozni a hozzátartozóknak, nevek nélkül írom le a tapasztaltakat. Lényegében három féle sírkőfeliratot láthatunk. Az elsőbe tartoznak azok a kemény, nyakas magyarok, akik dacolva az államhatalommal, magyarul írták fel a neveket, a magyar írásmód szerint. A második már félig-meddig hajlott a viharral s szlovák módra írta a nevét, de magyar ékezetekkel. A harmadik már majdnem teljesen elszlovákosodott, szlovák keresztnevet vésetett a kőbe, de a magyar nevét még nem változtatta meg. Az utóbbiak között volt néhány jó "kutyabőröss" magyar név is. Jutott azonban belőlünk távolabbi vidékekre is. A honolului Pearl Harbor kikötőjében van az elsüllyedt Arizona csatahajó emlékműve. A lőszerkamrák robbanása annyira összepréselte a fedélzeteket, hogy a bennmaradt közel kétezer tengerészt és tengerészgyalogost meg sem próbálták felhozni, hanem a hajóroncsot temetővé nyilvánították. A ráépített emlékcsarnok végén lévő táblára vésett nevek között, nem tudható hány magyar volt, hiszen sokan közülünk idegen nevekkel élnek, de van köztük egy magyar nevű is. Tengerészgyalogos volt, Szabó T.S. a neve. Mivel olyan teljes volt a pusztulás, az amerikaiak még azoknak a nevét is megörökítették, akik túlélték a japán támadást. A szárazföldön lévő emlékcsarnokban felállított kövek egyikén egy magyar név található, Lencsés Lajos tüzéré. Honoluluban élt és a University of Hawaii tanára volt a magyar származású, Nobel dijas Békéssy György is. Állítólag - ennek még utána kell nézni - porait a tengerbe szóratta. Ha átugrunk a vízen, rengeteg magyar nevet találhatunk az amerikai szabadságharc, majd az Észak-Dél polgárháború csatatereinek sírjai fölött is. Ezekről gyakran olvashatunk, cikkekben, könyvekben. Nagyon kevesen tudják, hogy Mexikóban is van sok magyar katonasír. A Habsburg trónkövetelő Miksa "császár" ugyanis, a nagyobb nyomaték kedvéért magával vitt egy magyar huszár alakulatot is az örökösödési háború idején. Ezek a vitézek bizony egy szálig ottmaradtak. Szerencsésebben végződött a híressé vált Toma Sándor ügye, aki nemrégiben került haza egy orosz pszichiátriai kórházból. Ugyanakkor egy hang sem hallatszik azokról a szerencsétlen magyarokról, akik a kényszerítő körülmények hatására orosz nevet vettek fel és orosz nőket vettek feleségül 1945 után. A néhány évvel ezelőtt elhunyt Gábor Áron újságíró leírta ezeknek a tönkretett embereknek az esetét. A nyugaton kiadott, megrendítő könyvének magyar címe: "Embertől keletre", (angolul: "East of Man"). A szovjet birodalom, egyenesben folytatván a cárok módszerét, minden eszközzel meg akarta tölteni Szibériát és pótolni a borzalmas háborús veszteségeket. A szerencsétlen hadifoglyok ezreit - akik túlélték a fogságba esés és szállítás traumáit - tízperces "hadbírósági" eljárással, ítélték életfogytiglani száműzetésre és munkatáborra. Ezzel végérvényesen elvágták a hazatéréshez fűzött reményeiket. Egy idő után, behívták őket az NKVD irodákba s közölték velük a Gulágból való szabadulás, sőt az egyszerű túlélés feltételeit: Vegyék fel a szovjet állampolgárságot, válasszanak maguknak orosz nevet és feleséget. Attól kezdve, Ivan Ivanovics békében élhetett kedves Natasa feleségével és nevelhette Szergej, Marina nevű gyermekeit. Lehet, hogy Kovács Istvánnak szeretett felesége és kicsiny gyerekei voltak itthon, akik hiába várták haza, de az a szovjetet legkevésbé sem érdekelte. Ma már ezek az emberek - ha élnek - 75-90 évesek. Lassan az árván maradt itthoni gyermekeik is életük vége felé közelednek. Miért is jönnének haza? Talán ez történt Petőfi Sándorral, azaz "Alexander Petroviccsal" is...

HAJNALODNA SZLOVÁKIÁBAN?

Miroslav Kusy politológus professzor, a Szlovákiai Helsinki Bizottság elnöke - talán elsőnek ebben a két évszázadban - kijelentette: "A magyarok elvárásai semmi olyat nem tartalmaznak, ami meghaladná a világ hasonló helyzetében lévő kisebbségeinek elvárását." A MAGYAR SZÓ című lap 2000, október 20-án közölt nyilatkozatában, többek között az alantiakat mondotta: "A magyarok elvárásai összhangban vannak a nemzeti kisebbségek védelmének keretegyezményével, az ET Parlamenti Közgyűlése által elfogadott 1201-es ajánlás 11. pontjával, amely a magyar-szlovák alapszerződésben is szerepel. Az ország kötelezte magát, hogy azokban a régiókban, ahol a nemzeti kisebbség többségben van, lesznek helyi vagy önkormányzati szervei, és hogy a pártok tartózkodnak azoktól a rendelkezésekről, megváltoztatnák a vegyes lakosú területek nemzetiségi összetételét. Az EBESZ ajánlása és az alkotmány érdekében a nemzeti kisebbségeknek joguk van részt venni az őket érdeklő kérdések megoldásában." Reméljük az ehhez hasonló nyilatkozatok és tettek, mind gyakoribbak lesznek Szlovákiában is.

MUNKAKÖZÖSSÉGÜNKRŐL

Bár elegendő információ olvasható a Holló minden számában, itt közlünk egy általános tájékoztatót, amelyet, időnként kibővítve adunk ki az érdeklődőknek: A Hunyadi Mátyás Öregcserkész Munkaközösség a Külföldi Magyar Cserkészszövetség (KMCSSZ) 105 sz. öregcserkész csapatának tagjaiból és külső önkéntesekből áll. Működése a KMCSSZ Szabályzata szerint történik.
Célunk: A magyarság külföldi hírnevének javítása, ellenfeleink propagandájának ellensúlyozása, idegen kormányok felvilágosítása. A magyar lobby csoportok munkáját is hatásosan kívánjuk előkészíteni és angol nyelvű szakirodalommal támogatni. Távolabbi célunk a Duna-medence népeinek megbékélésének feltételeit feltárni. és lehetővé tenni. Tevékenység: Angol nyelvű magyar történelmi tárgyú könyvek kiválasztása vagy íratása, fordítása, nyomtatása, vásárlása és azok ingyenes terjesztése. A mai napig több mint hatvan ezer kötetet ajándékoztunk (főként) amerikai egyetemi, államvezetési, kutatóintézeti és média könyvtáraknak, valamint történészeknek és diplomáciai képviseleteknek. Mostanában terjesztettük ki működési területünket, Magyarországra, Európára és Távol-Keletre. Az eddig kapott, beszerzett, kiadott könyveink nagykereskedelmi értéke több, mint félmillió US dollár. Nemrég - az egyik hamiltoni magyar házaspár jóvoltából - Sisa István: Spirit of Hungary című nagyszerű munkájából 250 példányt ajándékoztunk, az amerikai szenátoroknak, washingtoni és budapesti külföldi követségeknek, kutatóintézeteknek. Néhány Szerzö, kiknek a könyveit terjesztjük: Borsody István, Wagner Ferenc, Kertész István, John F. Cadzov-Ludányi András-Éltető Lajos, Király Béla (Pastor-Sanders), Janics Kálmán, Illyés Elemér, Wass Albert, Fehérváry István, Chászár Edward, Balogh Sándor, André and Alain DuNay, Major Márk, Löte Lajos, Edsel W. Stroup, Baross Gábor, Szentiványi Gábor, Henry Bogdán, Cseres Tibor, Vékony Gábor, Wojatsek Károly, Simon András, Kocsis Károly, T.L. Sakmyster, Kostya Sándor, Kapronczay Károly, Szilágyi Károly, Köpeczi Béla, Ronai András, J.F. Montgomery, S. Benedek András és még sokan mások.

Könyvkiadási tevékenységünk mai helyzete:

Simon, Andrew: "Made in Hungary" Postázása befejeződött. Prof. Simon András könyvét Prof. Wagner Ferenc műve felhasználásával írta, de attól erősen különbözik. Bár az ilyen könyv kiadása pillanatában már elévült, a magyarságnak külföldön hírnevet szerzett tudósaink, művészeink, sportolóink, feltalálóink, katonáink és történelmünk hasznos tárháza. Balogh, Sándor: "Autonomy and the New World Order". Postázása befejeződött. Balogh professzor alapműve igen hasznos a magyar kisebbségek számára. Ugyanis külföldi szerzők műveivel, nemzetközi szerződésekkel, az Egyesült nemzetek alapokmányával, stb. bizonyítja, hogy minden ellenkező propagandával szemben, nemcsak a területi autonómia követelése jogos, hanem végső esetben az országtól való különválás, sőt az anyaországhoz való visszatérés is jogos, s nemzetközi jogba nem ütközik. Kapronczay, Károly:" Refugees in Hungary". Postázását befejeztük. Köztudomású, hogy az elmúlt évtizedekben úgyszólván csak és kizárólag vélt vagy valós bűneinkről volt szabad írni. Még magyarellenes filmeket is csináltak, melyek közül például "Hideg napok" és a frankhamisításról készültek, még ma is járják a világ TV állomásait. Dr. Kapronczay Károly felkérésünkre megírta a második világháború idején Magyarországra menekült lengyelek, zsidók, olaszok, oroszok, Hollandok, belgák, franciak, stb. életének alakulását. E könyv bizonyítja, hogy meg a német megszállás (1944, március 19) után is folyt a lakosság részéről a menekültek segítése és mentése, sokszor a németeket kiszolgáló hatóságok hallgatólagos beleegyezésével is. Chászár, Edward: "The International Problem of National Minorities". Postázása folyamatban. Chászár professzor könyvének harmadik, bővített kiadása nélkülözhetetlen a kisebbségekkel foglalkozó személyek, hatóságok és NGO szervezetek részére. Megtaláljuk benne valamennyi ajánlást, határozatot, stb., amelyeket a kisebbségek védelmében érdekében hoztak. Vékony Gábor: Dacians-Romans-Romanians. Postázását befejeztük. Vékony professzor magyarul is megjelent műve nélkülözhetetlen a románok származása körül kiújult nemzetközi vitában. Méltán sorakozik a két Du Nay könyvünk, Kosztin Árpád, Illés Elemér két könyve és az Erdély Története mellé. Szilágyi Károly: "Dobri susedi, losi susedi" című szerb nyelvű történelmi zsebkönyve a sallang és mítosz nélküli történelem valóságát mutatja be. Ezt a könnyen zsebben tartható, igénytelen külalakú könyvecskét főként a szerb nyelven tanuló magyar diákoknak, de a szerb tanulóknak, tanároknak, újságíróknak, politikusoknak is szántuk. Ennek elolvasása után, nem valószinű, hogy kétkedés nélkül olvassák majd a hivatalos verziót. E könyvecskét még a szerb kritikusok is tárgyilagosnak ismerték el. A szerb Matica májusban próbálta eldönteni, hogy ellenkönyvet adjanak e ki, vagy ignorálják a "problémát" Szétosztása kb. 80-85%-ban kész
E zsebkönyvnek szlovák, román és ruszin nyelvű változata is készülőben van: Alain DuNay:A Román történelmi zsebkönyv: Terjesztése folyamatban.
Stumpf-Benedek András: Gens Fidelissima, A ruszinok történelme: Nyomdában
Vigh-Popely: A szlovákok történelme: Átírás, szerkesztés folyamatban.
Hungary and Her Cohabitants: Mind a négy mű angol fordítását egy kötetben adjuk ki: Ez a könyv a világ elé tárja mind a négy nép valódi, tárgyilagos - a magyarságéval összefonódott történelmét és rámutat a Kárpátmedence gazdasági egységének visszaállításának az elkerülhetetlenségére.
Hévízi Józsa: The Minorities in Hungary and the Rest of Europe. A fiatal történész a letagadhatatlan tények erejével bizonyítja, hogy a Magyar Királyság összehasonlíthatatlanul tisztességesebben bánt a kisebbségeivel, mint azok a karmaik közé került magyarokkal és a "művelt" európai államok a sajátjaikkal. Például: hol történhetett volna meg máshol, hogy 5-6 kicsiny szláv törzsből egy szlovák nemzet alakulhasson ki? A könyv fordítása folyamatban.
M.Sz. (szerk.):Atrocities Committed Against the Hungarians. A könyv anyaga majdnem összeállt. Most még a "Csehszlovákok" által elkövetett atrocitások dokumentált leírása hiányzik. A meglévő anyag a honlapunkon van. Az 56 utáni román megtorlások történetét rövidesen megkapjuk. Ebben az évben nyomdába kerül.
Pozsony Ferenc: History of the Tsangos. A szerző állandóan újabb és újabb adatokra talál, ezért húzódik a könyv befejezése. A csángók történetének meghatározó forrásmunkája lesz az angol nyelvű világban. ???: Hungary' Role in the Collapse of the Soviet Union. Ezt a létfontosságú könyvet még nem sikerült tető alá hozni. Eddig csak egy teljes pályázat tervét kaptuk kézhez és több ígéretet kaptunk. Így a pályázat határidejét bizonytalan időre elhalasztottuk. Egyik legfontosabb könyvünk szerzőjét, Dr. Balogh Sándort próbáljuk rábeszélni, ha másra nem is, de a szerkesztésre.
Itt jegyezzük meg, hogy a nyugaton megjelent művek magyar fordítása egyre késik. Pedig a honi történészek közül kevesen olvasnak angolul, így rendkívül sok újabb kutatási eredményről maradnak tájékozatlanok. Az Internetre is bekapcsolódtunk. A honlapunkon eddig 70, teljes hosszában olvasható és letölthető angol nyelvű könyv jelent meg. Több, mint nyolcvanezer (80,000) alkalommal nézték meg három év alatt. 99 december óta a számlálónk országonként is csoportosítja a számokat: 56 országból volt "látogatónk". Több más közérdekű honlapra is "linket" tettünk. Honlapunk jelentőségét bizonyítja, hogy legtöbb böngésző az elsők között mutatja a "Corvinus Library" honlapunkat, amikor a "Hungarian History" címszavakat ütjük be. Számtalan más honlap kapcsolt rá az egész világon (link) A "Hungary, Eleven Hundred Years of Success" című CD-ROM lemezünk mester lemeze kész. Kb. 5000 példányban fogjuk megjelentetni . Természetesen ezeket is ingyen fogjuk terjeszteni. A magyar történelem és más adatok tárháza lesz, amit minden diák, tanár és kutató megkaphat, aki igényli.
Belső munkatársak: Hamilton, Ontario: 8 fő, Vancouver, BC 2 fő, Svédország 1 fő. Buffalo, NY 3 fő, Budapest 4 fő, Cleveland, OH 8 fő,
Külső munkatársak: Főként a beolvasott (scannelt) könyvek lemezeinek javítását végzik. Számuk változó. E napokban Ausztrália, Svédország, USA, Kanada, Magyarország területén dolgoznak önkénteseink.
Raktárak: Egyedi könyvek: tárolás, csomagolás és postázás: Hamilton, Buffalo, Budapest, Tömeg könyvek: tárolás, csomagolás és postázás: Cleveland.
Pénzkezelés: Mivel adómentesítő igazolási jogot nem kértünk, a Kanadában gyűjtött pénzünket az Egyesült Magyar Alap (Toronto), az Egyesült Államokból származó összegeket a Clevelandi Cserkészbarátok Köre kezeli. A programunk végrehajtásához szükséges pénz főként az amerikai és kanadai kisnyugdíjas magyarok és két áldozatra kész tehetősebb külföldi magyar adományaiból származik. A magyar kormánytól számottevő összeget évek óta nem kaptunk.

A HOLLÓ című 12 oldalas körlevelünk évente legalább kétszer jelenik meg. Közel 500 címre E-mailen küldjük el, 1300 darabot pedig postán küldjük el támogatóinknak, honi és külföldi újságoknak, politikusoknak, vezetőknek, politológusoknak és történészeknek.

ANYAGILAG ELÉG GYENGÉN ÁLLUNK, MERT RÉGI TÁMOGATÓINK KÖZÜL SOKAT MÁR SOHASEM ÉRHETÜNK EL. ÚJ TÁMOGATÓKRA VAN SZÜKSÉGÜNK. KÉRJÜK EGYÉNI ÉS EGYESÜLETI BARÁTAINKAT, HOGY CÍMJEGYZÉKEIKET KÜLDJÉK EL NEKÜNK. EGYESÜLETI CÍMJEGYZÉKEKET CSAK ABBAN AZ IDŐBEN HASZNÁLJUK FEL, AMIKORRA ENGEDÉLYT KAPUNK ÉS MÁSNAK NEM ADJUK ÁT.
Egy könyv kiadására elegendő összeg adományozói egyenesen a nyomda számláinkat fizethetik. A postai bélyegnyomtató gépünk feltöltését is fizethetik. (2000-ben, közel tízezer dollár volt a postaköltségünk.) Így pontosan tudhatják, hogy oda megy a pénzük, amire adták.
Munkaközösségünk tagjai önkéntesek, fizetést semmi féle jogcímen nem kaphatnak. Költségtérítés csak számla alapján fizethető.

Jó Munkát!
Magyaródy Szabolcs

KISÉRJE FIGYELEMMEL A HONLAPUNKON MEGJELENŐ ÚJABB KÖNYVEKET, TANULMÁNYOKAT. A MÉG LE NEM FORDÍTOTT KÖNYVEINKET IS OLVASHATJA RÖVIDESEN A HONLAPUNKON.

P E L L E N G É R

A szlovák Matica Slovenska s a hozzájuk hasonló magyargyűlöletből élő szlovák szervezetek minden eszközzel folytatják a már egy évszázada tartó primitív hadjáratukat ellenünk. Minap jutott tudomásunkra egy honlap létezése, amit érdemes megnézni. Címe: http://www.slovakia.org/history A kétoldalas, gyűlölettől csöpögő cikk csak vádaskodásokkal van tele, egyetlen hivatkozás, utalás nélkül. Még a saját - szubjektív - történelemírásukra sincs hivatkozás. Tehát mindenképpen kimeríti a demagógia és a legvadabb, felelőtlen uszítás tényét. Ha mi követnénk el hasonló pimaszságot, az egész világ a "magyar fasizmus" vádjától volna hangos. Régi taktikát folytatnak. Öt százalék igazságra kilencvenöt százaléknyi ferdítést, valótlanságot, közönséges hazugságot építenek. A legnagyobb hibát azzal követik el, hogy még véletlenül sem utalnak azokra a gazságokra, amelyeket ők követnek el most, nyíltan, szégyentelenül, a kisebbségi és emberi jogok mindenekfölöttiségének korszakában. Egy szó sincs a történelemben eddig példátlan jogfosztásról, amelynek következményeit még ma is szenvedik véreink, a Kassai Dekrétumokról. Az ellenünk elkövetett cseh/szlovák bűnökről kiadott könyveink tele vannak idézetekkel és hivatkozásokkal. A Janics és a Wojatsek féle könyveinket egyszerűen nem lehet megtámadni, mert betonba öntött bizonyítékokra épültek. Nehogy hazugsággal vádolhassanak bennünket, honlapunkra feltettük régi barátunk és támogatónk Prof. Wojatsek Károly 22 oldalas tanulmányát a Benesi Dekrétumokról. Címe: ETHNIC CLEANSING IN POST WORLD WAR II CZECHOSZLOVAKIA: PRESIDENTAL DECREES OF EDWARD BENES, 1945-1848 Mivel a Dekrétumok egy része még ma is szerves részét alkotják mindkét utódállam alkotmányának, kíváncsiak vagyunk, hogyan csatlakozhatnak az Európai Unióhoz. A németek máris vitában állnak a csehekkel emiatt.....
 

Magyar szakemberektől is kapunk leveleket. Minap Ausztráliából kaptuk drótpostán az alábbi sorokat:

"Ezúton szeretném hálámat kifejezni azért a sok munkáért, amely lehetővé teszi a hihetetlenül értékes Corvinus virtual könyvtár létezését. Történelmi és fordítói munkásságomban rengeteg segítséget nyújtott és nyújt ez a kitűnő gyűjtemény, amelyben eddig nagyjából mindig mindent megtaláltam amire éppen szükségem volt.
Szívélyes üdvözlettel, Ann Major"

Az utolsó két év köszönő levelei két 3 hüvelykes dossziét töltenek meg. Az interneten, faxon, levélben kapjuk az igénylőlapokat is, amelyeket a rendes postázási kampányon kívül teljesítünk. Ezek is több dossziét töltenek meg. Ha valahová előadónak hívnak, szívesen elviszem ezeket és néhány kiadott és ingyen terjesztett könyvünket bemutatni.

Az alábbi levelet az egyik legismertebb angol egyetem illetékeseitől kaptuk:

University College London School of Slavonic and East European Studies Senate House Malet St. London, WCE1E 7HU
Dear Sir,
Many thanks for the publications which you sent to our library (Gabor Vekony "Dacians-Romans-Romanians" and Edward Chaszar "The International Problem of National Minorities). We are pleased to be able to tell you that these books have been added to our collection We have also looked through the list of books you enclosed with the above volumes and would be grateful if you could send us the following:
C11 Hungarians in the Carpathian Basin C30 Refugees in Hungary during the 2nd WW. C31 Made in Hungary. Hungarian Contribution to Universal Culture C32 Autonomy and the New World Order Hydrogeology of the Hungarian Upper Danube Section B73 Patofi, Poems
Once again, many thanks for your generosity.
Yours Sincerely
 Aláírás

Ez a levél egy a sok közül, amelyeket rendszeresen kapunk a világ minden tájáról. Legtöbbje egyszerű formalevél, de még azok is megnyugtatásunkat szolgálják. Tudjuk, nem dolgozunk hiába.
NÉZZE MEG HONLAPUNKAT:
http://www.hungary.com/corvinus
Published by S.J. Magyaródy
42 Juanita Dr.,
Hamilton, ON
L9C 2G3, Canada
E-mail: magy@globalserve.net

Vissza a kezdőlapra