Parlamenti jelentések
A héten egy sorozatban ismertetjük az Országos Rádió és Televízió Testület (ORTT) 2000. évi tevékenységéről készült beszámoló egyes részeit. A parlamenti jelentés (J/3871) egyik fejezete a véleményszabadság, a tájékoztatás kiegyensúlyozottságának helyzetével foglalkozik. Ezen belül ismertetik a vizsgált műsorokban az erőszak és brutalitás arányait. Elemzésre került a hírműsorokban és a műsorelőzetesekben szereplő brutalitások aránya is.

Erőszak és brutalitás a műsorokban (2. rész)

Az alábbiakban három, üzenetrendszerében jól elkülöníthető műsortípus erőszak vizsgálatát mutatjuk be. Az elsőben a kereskedelmi televíziók kétheti, nem zenés fikciós műsorkínálatát elemezzük az erőszak prezentálása szemszögéből. A második a hírműsorokban bemutatott borzalmakat veszi górcső alá. (E nem fikciós műfaj feltérképezését az teszi indokolttá, hogy a hírműsorokban a valós élet eseményeit mutatják be, így a nézők szemében megjelenő erőszak különösen hiteles.) Harmadik példánkat a műsorelőzetesekben bemutatott agresszió jelenti, amelynek érdekessége, hogy ezekben a rövid műsorokban az erőszak olyan gyors egymásutánisága mutatható ki, amelyből szinte sohasem derül ki a néző számára, hogy ki volt az áldozat, ki a tettes, s hogy mi motiválta, vagy volt-e egyáltalán motivációja az erőszaknak?

1 Az erőszak prezentációja az RTL Klub és a TV2 nem zenés fikciós műsoraiban

Az ORTT Műsorfigyelő és -elemző Szolgálata tartalomelemzéses módszerrel vizsgálta az RTL Klub és a TV2 műsorkínálatának erőszak tartalmát. A kutatás a tévécsatornák nem zenés fikciós műsoraira - köztük a gyermekműsorokra -, valamint ezek promócióira terjedt ki. Az elemzési időszak mindkét adó esetében egy nyári (2000. július 24-30.) és egy őszi hetet (2000. november 6-12.) foglalt magában.
Az erőszak mértékének vizsgálata a televíziós műsorkínálatban, valamint az erőszak-ábrázolás hatásának értékelése a médiakutatások és pszichológiai vizsgálatok gyakori témája. Ezek az elemzések számos érvet vonultatnak fel az agresszivitást bemutató televíziós műsorok erőszakot gerjesztő hatása mellett. Ugyanakkor egy sor vizsgálati eredmény cáfolja, de legalábbis árnyalja a médiabeli erőszak és a nézők agresszív viselkedése közötti közvetlen kölcsönhatás létezését.
Ez utóbbi álláspontok legtöbbször azzal érvelnek, hogy az erőszakos műsorok a nézők agresszivitását nem feltétlenül növelik, a hatás szorosan függ a bemutatott agresszív aktusok realitásától és az ábrázolás valószerűségétől.
A médiabeli erőszak hatásának vizsgálata nem volt a kutatás feladata. A tartalomelemzés célja az volt, hogy a két kereskedelmi csatorna fent megjelölt műsortípusaiban megmérje az erőszakos műsorszámok előfordulásának mértéket, illetve felvázolja az agresszivitás ábrázolásának legfontosabb jellemzőit. Így nem foglaltunk állást azzal kapcsolatban, hogy a műsorokban tapasztalható agresszivitás miképpen befolyásolja a nézői csoportokat.

A vizsgálat mintája

A két kereskedelmi televízió összesen 1365 (295 óra) műsorszáma került be a vizsgálati mintába. Az elemzett műsorok közül 553 (160 óra) a TV2-n került adásba, 812-t ( 135 óra) pedig az RTL Klub sugárzott. Vizsgálatunk nem valamennyi műsorra, hanem csupán a nem zenés fikciós műsorokra terjedt ki, ide értve a gyermekműsorokat is. Ezek promócióit is rögzítettük és elemeztük. E műsorok a tévécsatornák heti műsoridejének több mint felét tették ki.
A nem zenés fikciós műsorok legnagyobb hányadát mindkét csatornán a filmsorozatok jelentették (1. táblázat). A TV2 a két vizsgált héten összesen 82 órán át, az RTL Klub pedig 67 órán keresztül sugárzott valamilyen filmsorozatot. Szembetűnő, hogy az RTL-en a nézők éppen kétszer annyi ideig láthatták a csatorna valamely elemzésbe került műsorának promócióját, mint a TV2 esetében (TV2: 5 óra, RTL: 10 óra).

1. táblázat:
A vizsgált műsortípusok hossza összesen, órában N =1365
 

 
TV2
RTL Klub
Egyestés mozifilm játékfilm, tévéfilm 
55
44
Filmsorozat 
82
67
Rajzfilm gyerekeknek
17
13
Rajzfilm felnőtteknek
1
0.1
Promóció
5
 10
Mozifilm reklámja
0.0
0.2
Egyéb  
2
Összesen
160
135

Erőszakos műsorszámok a TV2 és az RTL Klub műsorszerkezetében

A kutatás legfontosabb célja az volt, hogy a kereskedelmi csatornák fikciós műsorkínálatában az erőszakos cselekmények és események jellemzőit felvázolja. Egy műsorrészt abban az esetben értékeltünk erőszakosnak, amennyiben olyan eseményt mutatott be, amelynek során:


Az eredmények értékelésekor először arra kerestük a választ, hogy az egyes műsortípusok mekkora hányada tartalmazott erőszakot. A kutatás alapegységét a műsorszámok jelentették. Ebben a szakaszban nem vettük figyelembe, hogy egy-egy erőszakos műsorszám hány jelenetében került sor agresszió prezentálására.

Az RTL Klub műsorai között kisebb hányadot képviseltek az erőszakos aktust nem tartalmazó műsorszámok (l. ábra). E csatorna műsoregységeinek egyharmadában nem volt jelen semmilyen formában agresszivitás, a TV2 esetében ugyanez az arány 41 százalékot tett ki. Utóbbi csatorna műsorszámainak 8, az RTL Klub-énak 6 százaléka csak verbális erőszakot mutatott be. A TV2 programjainak felében (51 %) verbális erőszakon kívül más agresszív eseménysorokat is láthattak a nézők, az RTL műsorainak viszont már 61 százalékáról mondható el ugyanez. A különbség elsősorban a nyári időszak tendenciáival magyarázható. Ekkor a TV2 műsorainak 51 százaléka hordozott erőszakos tartalmat, az RTL Klubnál viszont 71 százaléka. Az őszi héten az erőszakot tartalmazó műsorszámok aránya lényegében azonos volt (TV2: 66%, RTL: 63%).

Mindkét csatornán az egyestés filmek között találtunk leggyakrabban verbális erőszakon kívül más agresszív eseményeket is bemutató részeket (2. táblázat). Amíg azonban az RTL Klub játékfilmjeinek 96 százaléka volt erőszakos, a TV2-nek "csak" háromnegyede (72%). Szembetűnő, hogy míg a TV2 gyermekrajzfilmjei a csatornára jellemző átlagnál kevesebb agresszivitást hordoztak (30%), addig az RTL-n sugárzottak a rájellemző átlagnál is gyakrabban prezentáltak valamilyen erőszakot (72%).

2. táblázat: Az erőszak előfordulásának aránya műfajok szerint, százalékban N=1365
 

 
nincs erőszak
csak verbális erőszak
egyéb erőszak is
 
TV2
RTL Klub
TV2
RTL Klub
TV2
RTL Klub
Egyestés mozifilm játékfilm, tévéfilm 
22
1
6
3
72
96
Filmsorozat 
52
38
8
12
40
50
Rajzfilm gyerekeknek
64
28
6
0
30
72
Rajzfilm felnőtteknek
78
0
11
0
11
100
Promóció 
34
32
9
6
57
62
Mozifilm reklámja
50
20
   
50
80
Egyéb  
100
       
Összesen
41
33
8
6
51
61

Az erőszak nézőkre gyakorolt hatásának vizsgálata egy külön tanulmány feladata lenne, jelen kutatás keretében e kérdés taglalására nem keríthettünk sort. Az azonban könnyen belátható, hogy a tévécsatornák műsorait az egyes napszakokban különböző összetételű nézői csoportok kísérik figyelemmel. Nyilvánvalóan több gyermek szembesül a műsorok erőszakos jeleneteivel a délelőtti, kora délutáni időpontokban. Éppen ezért arra is választ kerestünk, milyen különbségek vannak az erőszakos műsorszámok gyakoriságában az egyes napszakokban. A vizsgálat e szakaszában az alábbi időszakokat különböztettük meg:

ˇ délelött:8.00 -12.00 óra között,
ˇ délután: 12.00 -18.30 óra között,
ˇ főműsoridő: 18.30 - 21.30 óra között,
ˇ éjjel/hajnal: 21.30 - 8.00 óra között.

A két vizsgált hetet együtt szemlélve elmondható, hogy a legkevesebb erőszak tartalmú műsorszám mindkét tévécsatornánál a délelőtti sávba esett (2. ábra). A TV2-nél ebben az időszakban a műsorszámok 46 százaléka tartalmazott valamilyen agresszív aktust, az RTL Klubnál viszont több mint a fele (58%). Ez utóbbi műsorszolgáltatónál a nap további szakaszaiban mindenütt 70 százalék körül alakult a műsorok agressziótartalma, igaz, a TV2 főműsoridőben sugárzott műsorai még ezt az arányt is meghaladták (76%).

Korábban jeleztük, hogy az erőszakos műsorszámok aránya a TV2-n lényegesen magasabb volt a novemberi héten, mint nyáron. A legerőteljesebb változás a csatorna délutáni kínálatában tapasztalható. Míg a nyári időszakban a délután sugárzott műsorszámok felében láthattak a nézők erőszakos eseménysorokat (49%j, addig novemberben ez az arány 76 százalékra emelkedett. Ehhez hasonlóan, jelentős elmozdulás történt a TV2 délelőtti műsorszámainál. A júliusi héten ebben az időpontban adásba került műsorok 36 százaléka tartalmazott agressziót, novemberben viszont már minden második (54%). Említésre méltó, hogy míg a TV2 kínálatában általában növekedett az erőszakos tartalommal jellemezhető műsorok aránya novemberre, addig az RTL Klubnál csökkent. Szembetűnő az is, hogy a nyári időszakban - amikor a vakáció miatt délelőtt minden bizonnyal sok gyerek ült a televíziók előtt - az RTL műsorszámainak majdnem kétharmada (62%) tartalmazott erőszakot.
ATV2 hétköznap sugárzott műsorainak 45 százaléka verbális erőszak mellett más agresszív aktust is bemutatott (3. táblázat). Az RTL Klubon hétfőtől péntekig a műsorszámok 60 százaléka tartalmazott erőszakot. Utóbbi csatornán ez az arány hétvégékre sem változott meg (63%), a TV2-n viszont szombaton és vasárnap magasabb lett.

3. táblázat: Erőszakos műsorszámok aránya hétköznapokon és hétvégéken, százalékban N =1365
 

 
Hétköznap
Hétvége
nincs erőszak
csak verbális erőszak
egyéb erőszak is
nincs erőszak
csak verbális erőszak
egyéb erőszak is
TV2
45
10
45
34
6
60
RTL Klub
32
8
60
34
3
63
Vissza a kezdőlapra