Parlamenti jelentések
A héten egy sorozatban ismertetjük az Országos Rádió és Televízió Testület (ORTT) 2000. évi tevékenységéről készült beszámoló egyes részeit. A parlamenti jelentés (J/3871) egyik fejezete a véleményszabadság, a tájékoztatás kiegyensúlyozottságának helyzetével foglalkozik. Ezen belül ismertetik a vizsgált műsorokban az erőszak és brutalitás arányait. Elemzésre került a hírműsorokban és a műsorelőzetesekben szereplő brutalitások aránya is.

Az erőszakos műsorrészek időtartama (3. rész)

Az eddigiekben az erőszakot tartalmazó műsorok előfordulásának gyakorisá-gát vizsgáltuk. A továbbiakban az agresszív aktusokat bemutató jelenetek időtartamának jellegzetességeit ismertetjük.

A két csatornán összesen 29 órán keresztül láthattak a nézők olyan jelenete-ket, amelyek erőszakos aktusokat mutattak be. A vizsgált időszakok között mindössze 1 órányi különbség mutatható ki: a nyári héten 15, az őszin pedig 14 óra volt az agresszív jelenetek összesített időtartama. Az RTL Klub e tekintetben is "erőszakosabbnak" tekinthető, mint a TV2. Amíg az előbbi műsorszámaiban az erőszakos jelenetek időtartama két hét alatt több mint 17 óra (7,7 és 9,6 óra) volt, addig a TV2-n a nézők valamivel kevesebb, mint 12 órán (6,3 és 5,4 óra) keresztül láthattak agressziót.

Az eddigiekből is kitűnt, hogy az RTL műsorszámai között nagyobb arányban találhattak a nézők olyanokat, amelyek erőszakos aktusokat tartalmaztak, ráadá-sul ezen a csatornán az erőszakos jelenetek összesített időtartama is felülmúlta a TV2 esetében tapasztaltakat. Azt, hogy az RTL műsorkínálata erőszakosabb, az is alátámasztja, hogy műsoridejének nagyobb hányadát tették ki azok az időszakok, amikor erőszakos jelenetek sugárzására került sor. Az RTL-nél az összes elemzett műsoridő 13 százalékában volt agresszió, a TV2-n ugyanez az arány csak 7 százalékot tett ki (4. táblázat).

A 4. táblázatban az erőszakos jelenetek időtartamának arányát a két csatorna teljes műsoridején belül is bemutatjuk. Természetesen ez az adat csupán tájékoz-tató jellegű, hiszen vizsgálatunk nem terjedt ki a csatornák valamennyi műsorára, így például nem mértük a hírműsorok, a dokumentumfilmek erőszaktartalmát sem.

4. táblázat: Erőszakot tartalmazó műsoridő aránya, a műsorszámok teljes időtartamának százalékában N =1365
 

 
Tv2
RTL Klub
Elemzett műsorok között
7
13
Nyár
6
14
Ősz 
8
11
Teljes műsoridőn belül 
4
7
Nyár 
4
7
Ősz 
4
6

Az agresszív aktusokat tartalmazó műsorrészek összesített időtartamának te-kintetében nyáron és ősszel is az RTL Klub mutatkozott "erőszakosabbnak" a napszakok szinte mindegyikében (3. ábra). A legkisebb különbség a két csator-na között főműsoridőben jelentkezett, ekkor a TV2 műsoridejének 10 százaléká-ban sugárzott agressziót, az RTL Klub pedig 13 százalékban. Ezzel szemben a délelőtti, délutáni és az ún. éjjeli/hajnali időszakban az erőszakos műsorrészek időtartamának százalékos aránya az RTL Klubnál körülbelül kétszer nagyobb volt vetélytársánál. Az eredmények azt is mutatják, hogy míg az RTL az éjje-li/hajnali időszakban sugározta a legtöbb erőszakot (16%), addig a TV2 esetében ugyanez a főműsoridőre esett (10%).

3. ábra

Erőszakos jelenetek gyakorisága

Ebben a fejezetben arra keressük a választ, hogy átlagosan mennyi idő telt el két erőszakos jelenet között. Meg kell jegyezni hogy az eredmények nem adhatnak pontos választ arra a kérdésre, átlagosan hány percenként találkozhattak a nézők agresszivitást bemutató képsorokkal, ugyanis az elemzés nem terjedt ki valamennyi műsorra. Az alábbiakban közölt adatok tehát azt mutatják, hogy a TV2 és az RTL Klub nem zenés fikciós műsorszámaiban milyen időközönként fordultak el erőszakos jelenetek.

Az RTL műsoraiban majdnem kétszer olyan gyakran találkozhattak a nézők agresszív képsorokkal, mint a TV2 kínálatában. Az előbbi médiumnál átlagosan 10 percenként .sugároztak valamilyen erőszakot, a TV2 műsorszámaiban ugyan-ez 19 percenként fordult el (4. ábra). Leszögezhetjük, hogy meglehetősen gya-koriak az erőszakos jelenetek, még akkor is, ha az átlagértékeket "lefelé húzzák" a promóciók, amelyekben az erőszakos képsorok a legtöbb esetben csupán né-hány másodperces eltéréssel követik egymást. Adataink szerint a nyári időszakban valamivel sűrűbben sorjáztak az erőszakos képsorok mindkét kereskedelmi csatornán (TV2: 18 perc, RTL: 8 perc).

 4. ábra

Az RTL-nél a nap valamennyi szakaszában gyakrabban találkozhattak a nézők agresszív jelenetekkel. A két csatorna megegyezett abban, hogy a délelőtti műsorsávtól a késő esti időszakig fokozatosan sűrítették az erőszakos jeleneteket (5. ábra). A TV2 délelőtt adásba került műsoraiban átlagosan fél óra telt el két agresszív jelenet között (28 perc), az RTL-nél ugyanakkor csak 14 perc. Utóbbi csatorna a nap valamennyi időszakában sűrűbben iktatott műsorába agresszív momentumot. A legkisebb eltérés a főműsoridőben volt tapasztalható, ekkor a TV2-n 16, az RTL-n 9 percenként láthattak a nézők agressziót.

5. ábra

A két kereskedelmi csatorna abban egységesnek tűnt hogy a hétvégi napokon gyakrabban követték egymást az erőszakos képsorok (TV2:16 perc, RTL Klub:8 perc). A TV2-n hétköznapokon átlagosan 21, az RTL-n 10 percenként fordult el agresszív jelenet.

A kutatás során arra is kíváncsiak voltunk, az egyes programok műsoridejé-ből átlagosan mekkora arányt tettek ki azok a műsorrészek, amelyek erőszakos jeleneteket közvetítettek. Az egyestés filmek erőszakos műsoridejének arányá-ban nem volt eltérés a tévécsatornák között (6. ábra). A játékfilmek időtartamának 12-12 százalékában regisztráltunk agresszív jelenetsorokat. Az RTL Klub gyerekeknek szóló rajzfilmjeiben azonban jelentősen nagyobb részt foglaltak el az erőszakos jelenetek - közel egyharmadot (32%) -, ami mindenképpen megdöbbentő.

6. ábra

Vissza a kezdőlapra