Parlamenti jelentések
A héten egy sorozatban ismertetjük az Országos Rádió és Televízió Testület (ORTT) 2000. évi tevékenységéről készült beszámoló egyes részeit. A parlamenti jelentés (J/3871) egyik fejezete a véleményszabadság, a tájékoztatás kiegyensúlyozottságának helyzetével foglalkozik. Ezen belül ismertetik a vizsgált műsorokban az erőszak és brutalitás arányait. Elemzésre került a hírműsorokban és a műsorelőzetesekben szereplő brutalitások aránya is.

A műsorelőzetesek erőszaktartalma  (7. rész)
Az ORTT Műsorfigyelő- és elemző Szolgálata két alkalommal vizsgálta a televíziók műsorelőzeteseit, különös tekintettel azok erőszaktartalmára. Az első felmérésre februárban, a másodikra júniusban került sor. A vizsgált hónapokban az M1, a Duna Televízió, a TV2 és az RTL Klub promócióit elemeztük, mindegyik műsorszolgáltató esetében egy-egy hetet kiválasztva. Az eröszak, az eseményegység, az erőszakos eseményegység fogalmaknál, a konkrét erőszaktípusoknál, valamint más metodológiai kérdésekben, a már korábbi években is alkalmazott meghatározásokat használtuk. Ezek alapján erőszaknak tekintettük: a testi erő nyílt alkalmazását, a kényszerített cselekvést az illető akarata ellenére, fájdalom okozásával vagy megöléssel, illetve az ezekkel való fenyegetést. A fentieken túl, erőszaknak definiáltuk a tárgyak ellen irányuló szándékos vagy nem szándékos agresszió csoportos vagy egyéni formáit. Az erőszakos cselekményeket megjelenítő kategóriák közé felvettük továbbá a balesetet is. Egy eseményegységnek tekintettük az időben és térben láthatóan természetes egységet alkotó jelenetet, amely a többi eseményegységtől éles vágásokkal különült el. Erőszakos eseményegységként határoztuk meg azokat a vágóképeket, amelyekben felismerhető módon erőszakos jelenetek kerültek bemutatásra.

A műsorelőzetesekre jellemző, miszerint egy napon, illetve egy héten belül több alkalommal is megismétlik ugyanabban a formában, vagy annak különbözőképpen megvágott változataiban. Figyelembe kell venni, hogy minden ismétlésnél csökkenhet az erőszakos jeleneteknek nézőkre gyakorolt "sokkoló" hatása, és az ismétlés eredményeképpen a ,fogyasztók" tűrőképessége kitolódhat, az erőszaktartalmú jelenetek elfogadhatóbbá válnak a befogadók számára.
A vizsgált időszakokban összesen 1412 műsorelőzetest regisztráltunk. Az RTL Klub 387, a TV2 436, a Duna Televízió 185, az MI pedig 387 promóciót sugárzott. A kereskedelmi médiumok által műsorra tűzött előzetesek felében találkoztunk agresszív jelenettel. A közszolgálati csatornák esetében ez az arány egynegyed-egyötöd körül mozgott (1. táblázat).

1. táblázat Az erőszakos műsorelőzetesek száma és aránya

1. táblázat Az erőszakos műsorelőzetesek száma és aránya
 

 
M1
TV2
DUNA TV
RTL Klub
Nem tartalmaz erőszakot
315
81%
223
51%
140
76%
185
47%
Erőszakot tartalmaz
72
19%
213
49%
45
24%
202
53%
Műsorelőzetesek összesen
387
I00%
436
100%
185
100%
387
100%

A vizsgált időszakok között két fontos eltérést tapasztaltunk. Egyfelől, februárhoz viszonyítva, júniusra 25 százalékkal csökkent a TV2 és az M1 promócióinak száma, másfelől feltűnően megnőtt az RTL Klub előzeteseiben az eröszak aránya. Az RTL-nél 1999-ben mért, viszonylag alacsonyabb, 30-40 százalék körüli adatok, ez évben mind a két vizsgálat alkalmával több, mint 10 százalékos emelkedést mutattak (februárban először 36-ról 47 százalékra; majd júniusban 47-röl 58 százaléra)- E tendenciának köszönhetően 2000 nyarára mind az esetszámot, mind a százalékos arányt nézve az RTL Klub műsorelőzetesei váltak a legerőszakosabbá a televíziós piacon.

A kereskedelmi csatornák által sugárzott erőszakos jeleneteket tartalmazó promóciók túlnyomó többsége néhány műsorszám előzeteséből, illetve ezek ismétléséből toborzódott. Februárban például hat film előzetese és ezek ismétlései tették ki az erőszakot tartalmazó promóciók 28 százalékát. Ugyanez a folyamat játszódott le júniusban is, azzal a különbséggel, hogy ekkor az arány 38 százalék volt. Az ismétlések aránya februárban mindegyik csatornánál négyszeres volt. Júniusban viszont komoly különbségeket figyelhettünk meg az egyes csatornák tekintetében: a TV2-nél háromszoros, az M1-nél négyszeres, a Duna Televíziónál kétszeres, az RTL Klubnál pedig hatszoros volt az ismétlések aránya.

Az előzetesek erőszaktartalma

Az erőszakot is tartalmazó előzetesek arányának regisztrálásán túl, fontos kérdés az is, hogy mekkora az előzeteseken belül megjelenő agresszív események súlya (2. táblázat).

2.táblázat Az erőszakot tartalmazó eseményegységek aránya
 

 
Eseményegységek száma
Erőszakot tartalmazó (eseményegység-szám, százalék)
M1
5.353
171 (3%)
Duna TV
2.841
132 (5%)
TV2
8.092
1.264 (16%)
RTL Klub
7.538
1.223 (16%)
Összesen
23.824
2.790

Az adatok azt mutatják, hogy azokban az előzetesekben, amelyek tartalmaztak erőszakos jelenetet, a bemutatott jelenetek hány százaléka volt agresszív. A kereskedelmi csatornák promóciói magasabb erőszaktartalommal rendelkeztek, hiszen a TV2-nél és az RTL Klubnál megfigyelt 16 százalékos arány azt jelenti, hogy körülbelül minden hatodik vágóképen eröszak is feltűnt. A közszolgálati televízióknál az erőszaktartalom jóval alacsonyabb volt, a Duna Televízió promócióiban csak minden huszadik, az M1 esetében pedig csak minden harmincharmadik vágókép tartalmazott erőszakot. 2000 nem hozott változást abban a tekintetben, hogy a közszolgálati televíziók műsorelőzeteseiben kisebb számban és arányban jelentek meg erőszakos cselekmények, mint kereskedelmi vetélytársaiknál.

A vizsgált hónapokban együttesen 1704 erőszakos eseménysort figyelhettünk meg. Mindkét adatfelvételkor a fizikai eröszak és a fegyverhasználat illetve a fegyveres fenyegetés jelent meg legtöbbször. Ez utóbbi típushoz 950 eset tartozott, ami az összes rögzített erőszakfajta 55,7 százalékának felelt meg. (3. táblázat).

3. táblázat A két leggyakoribb agressziómód száma

agressziómód
M1
TV2
Duna TV
RTL Klub
összesen
fizikai eröszak
58
371
54
271
754
fegyver használata, illtetve azzal való fenyegetés
28
417
20
485
950

Az adatokból is kitűnik, hogy a fegyverhasználat bemutatása befolyásolta leginkább az erőszakos jelenetek arányát. Februárhoz viszonyítva változást hozott június az RTL Klub működésében, hiszen csaknem másfélszer több fegyverhasználatot szerepeltetett előzeteseiben (február 185, június 300). Ezzel szemben a TV2 promócióiban közel felére csökkent az agresszív jelenetek száma. Az eröszak megjelenéséhez mindazonáltal mindkét kereskedelmi csatornánál magas arányban párosult fegyverhasználat.

Mind a két vizsgálati időszakra jellemző volt, hogy a kereskedelmi műsorszolgáltatóknál továbbra is magas a filmek és a sorozatok előzeteseiben megjelenő eröszak. Februárban az RTL filmajánlóinak 98, a TV2 filmelőzeteseinek pedig 74 százalékában jelent meg agresszív cselekmény. Júniusban az RTL Klub filmajánlóinak 100 százalékában rögzíthettünk legalább egy erőszakos esemény. Ebben a hónapban a sorozatok, teleregények agressziótartalma is az RTL-nél volt a legnagyobb (72%).

Télen a TV2 és az RTL Klub kínálatában megjelent erőszakos jeleneteket tartalmazó műsorelőzetesek a 16 és 18, valamint a 20 és 22 órai idősávokban voltak a leggyakoribbak. Ekkor mindkét csatorna 21 és 22 óra közé sűrítette a legerőszakosabb promócióit. Júniusban viszont a "legerőszakosabb" időszak a TV2 műsorában 17 és 18 óra, az RTL Klubnál 20 és 21 óra közé esett. Június abban is változást hozott, hogy délután egy órával "eltolódott" az a két óra, amikor a legtöbb erőszakos promóciót mértük. Mind a TV2, mind az RTL Klub esetében a 17-19 óra közötti sáv képviselte az erőszakban gazdag időszakot, míg a 20-22 óráig tartó intervallum megőrizte erőszakos jellegét.

Általánosságban elmondható, hogy mindegyik televízió igyekezett a hétvégi délelőttökön olyan előzeteseket sugározni, melyekben egyáltalán nem, vagy csak igen alacsony számban jelent meg eröszak.

Összefoglalás

A vizsgált időszakban 1412 műsorelőzetest figyeltünk meg. Az RTL Klub 387, a TV2 436, a Duna Televízió 185, az M pedig 387 promóciót sugárzott. A kereskedelmi médiumok által sugárzott előzetesek felében találkoztunk agresszív jelenettel, míg a közszolgálatiaknál ez az arány egynegyed körül mozgott. Az RTL műsor-reklámaiban előző évben mért - viszonylag alacsonyabb, 30-40 százalék körüli - adatok ez évben mind a két vizsgálat alkalmával 11 százalékos emelkedést mutattak. A kereskedelmi médiumok promóciói magas erőszaktartalommal rendelkeznek, azaz körülbelül minden hatodik vágókép agresszívnek nevezhető. A közszolgálati csatornáknál az erőszaktartalom jóval alacsonyabb, a Duna Televízió promócióiban csak minden huszadik, az M1 műsoraiban pedig csak minden harmincharmadik vágókép tartalmaz erőszakot.
 

Vissza a kezdőlapra