Bukaresti konferencia a csángókról
A román kormány információs minisztériuma 2002. április 16-án közleményt adott ki, melyben tájékoztatja a sajtó képviselõit, hogy április 29-én a román parlament N. Balcescu termében nemzetközi konferenciára kerül sor A moldvai római katolikusok (csángók) kulturális identitása címmel. A konferenciát a bukaresti egyetem, a bákói Dumitru Martinas Egyesület, a Kovászna és Hargita Megye Európai Tanulmányok Intézete, a római katolikus püspökség (Jászvásár?) szervezi a román kormány információs minisztériumának anyagi támogatásával.

A szeminárium keretében népmûvészeti kiállítást szerveznek a Parlamentben, bemutatják a bukaresti egyetem által 32 moldvai faluban végzett kutatás eredményét.

A rendezvényen részt vesznek szakemberek Jászvásárrról, Bákóból, Sepsiszentgyörgyrõl, Kolozsvárról, Bukarestbõl; valamint az Európa Tanács, Bukarestben akkreditált diplomaták, kulturális attasék, parlamenti képviselõk, újságírók stb.

Az újságírók számára akkreditáció az Információs Minisztérium bukaresti 313-94-09 és 314-34-00 telefonszámain lehet kérni.

Mivel az RMDSZ-nek ebben a minisztériumban Markó Attila személyében helyettes államtitkára van, kérdésünk: vajon milyen magyar szakembereket és intézményeket invitált meg a rendezvényre?

dr. Pozsony Ferenc,
egyetemi docens,
Kriza János Néprajzi Társaság elnöke

A feltett kérdésre - millyen magyar szakembereket és intézményeket invitáltak meg a rendezvényre? - a választ az erdélyi Krónika újságban olvashatjuk:

 
Átírt történelem?
Szeminárium a csángók románságáról

Csupán az egyik elmélet képviselõit hívták meg a szervezõk arra a nemzetközi szemináriumra, melyet mához egy hétre a román parlament Bãlcescu termében tartanak a moldvai római katolikusok kulturális identitásáról. A Tájékoztatási Minisztérium által kiadott közleménybõl kiderül: „a szeminárium célja, hogy a hazai és külföldi tudományos, politikai és civil társadalmi szféra figyelmét ráirányítsa a vallási kisebbség valódi identitására.” A szeminárium megtartására a Tájékoztatási Minisztérium adja a pénzt, a szervezõk között a Román Akadémia mellett a Bukaresti Tudományegyetem, a csángók románságáért militáló Dumitru Mãrtinaº Egyesület, a Hargita– Kovászna Európai Tanulmányi Központ, valamint a Iaºi-i Római Katolikus Püspökség szerepel.
A rendezvényen bemutatják a Bukaresti Tudományegyetem és az Urbánus és Regionális Szociológiai Központ 32 moldvai településen végzett vizsgálatának eredményeit. A vitában a bukaresti, Iaºi-i, bákói, sepsiszentgyörgyi és kolozsvári szakemberek mellett részt vesznek az Európa Tanács és a bukaresti nagykövetségek képviselõi is.
A szemináriumot meghirdetõ sajtóközlemény második felében a Vasile Dâncu vezette tárca rövid tájékoztatást ad a csángók vélt történetérõl, felsorolván a Mãrtinaº-elmélet fõbb elemeit. A moldvai katolikusokat olyan – többségében román eredetû – csoportként mutatja be, mely a 18–19. században vándorolt ki Erdélybõl. A Tájékoztatási Minisztérium szerint azért tértek át a római katolikus hitre, mert Székelyföldön ez volt a legjobban megszervezett egyház. A csángó megnevezést pejoratív tartalmú székely szóként mutatja be, mely a „korcs” szóval rokon értelmû. Ezzel magyarázza, hogy a csángókat a székelyek elmagyarosították ugyan, de nem tekintették igazán magukhoz tartozónak.

A román Tájékoztatási Minisztérium közleményében helyet kap Petru P. Mãtieº 75 éves pusztinai férfi tájszólásban leírt vallomása arról, hogy a moldvai katolikusok románok, de az utóbbi idõben egyre többen próbálják meggyõzni õket arról, hogy más az eredetük.

A csángókérdésnek a kolozsvári Babeº–Bolyai Tudományegyetemen tanító magyar szakértõit nem hívták meg a szemináriumra. Markó Attila, a Tájékoztatási Minisztériumnak alárendelt Etnikumközi Kapcsolatok Hivatalának vezetõje a Krónikának nyilatkozva furcsának találta, hogy e – nyilvánvalóan etnikai tárgyú – konferencia kapcsán az általa vezetett hivatalt senki nem kereste meg, és azt úgy szervezték meg, hogy csak az egyik vélemény képviselõi vegyenek rajta részt.

A csángók eredetét vizsgáló konferencia megszervezését Gheorghi Prisãcaru szenátor, az Európa tanácsi román delegáció vezetõje helyezte kilátásba, miután novemberben az Európa Tanács miniszteri bizottsága módosította a parlamenti közgyûlés csángóajánlásait. A miniszteri bizottság úgyszintén kérte az anyanyelvi oktatás és az anyanyelvi misézés bevezetését a csángók számára, de leszögezte, a tudomány dolga tisztázni a csángó népcsoport és a csángó nyelv eredetét.

Gazda Árpád
Vissza a kezdõlapra