Magyar misét a csángómagyaroknak!

Tizenkét évvel a forradalom után ott tartunk, hogy a pusztinai csángómagyaroknak még mindig nem engedték meg a magyar misét. Mivel ôk magyarnak vallják magukat, hát mi sem természetesebb, mint hogy magyarul akarnak imádkozni, és magyar nyelvû szentmisén akarnak részt venni. Mi, akiknek megadatott, hogy templomainkban anyanyelvünkön hallgassuk az Evangéliumot, magyarul énekeljünk és imádkozzunk, fel sem tudjuk fogni, hogy csángó testvéreinknek mit is jelent, hogy ettôl az állam és a jászvárosi püspökség megfosztja ôket. Persze mindezt nem az Isten, hanem a nacionalizmus nevében teszik. A II. Vatikáni Zsinat úgy rendelkezett, hogy a hívek saját anyanyelvükön hallgassák az Evangéliumot! Roma locuta, causa finita! Azaz: Róma nyilatkozott, az ügy be van fejezve! Na de úgy látszik, hogy ez a csángómagyarokra nem vonatkozik Romániában. Tiszta szégyen a vallásból politikai ügyet kovácsolni. Kolozsvárott, a mi piarista kegytemplomunkban évtizedek óta, vasár- és ünnepnapokon román nyelven folyik a liturgia a román ajkú római katolikusok számára. A gyulafehérvári római katolikus érsekség rendelkezett így, krisztusi szeretetbôl, és eleget téve a Vatikáni Zsinat rendelkezésének. Érthetetlen, hogy mindez miért nem vonatkozik a jászvásári püspökségre is?? Vajon Krisztus Urunk mit szól a csángóktól megtagadott anyanyelvû istentisztelethez?! Azt hiszem — eddig legalábbis azt hittem —, hogy egy fôrangú papnak még nagyobb alázattal kell követnie Mesterét, ha már ezt a hivatást választotta... Ha már a pásztor szerepét vállalta, akkor nyájának minden nemzetiségét egyformán kellene szeretnie. Nagyon sok román római katolikust ismerek, akik meg botránkoznak azon, hogy a pusztinai testvéreket legszentebb jogaiktól megfosztják. Vajon miért nem segítenek írásban és szóban megvilágosítani Aurel Berca segédpüspök úrnak szívét-lelkét, hogy kiálljon a csángók mellett a magyar mise ügyében?! Hát nem jobban nézne ki az egész vallásos hercehurca, ha a keresztények nemzetiségre való tekintet nélkül felhorkannának végre az igazság védelmében?!

Nekünk a békét kell szolgálnunk, mert csak így tehetünk tanúságot a feltámadott Krisztus tanítása mellett. Csángó testvéreink lelkében nincs és nem is lehet nyugalom mindaddig, míg jogaikat meg nem adják. Lám, Marosvásárhelyen van cigány nyelvû szentmise is. A ferences Pál atya megtanulta nyelvüket, végzi lelkigondozásukat, mert felelôsnek érzi magát érettük is.

Hinni akarjuk, hogy az RMDSZ nagyon komolyan megmozdul, és tenni fog a csángókért valamit, ha kell, a legmagasabb fórumoknál. Nyilatkozzon, követeljen megállás nélkül magyar oktatást és magyar misét addig, míg meghallgatásra talál.

Hiszek a jóhiszemû, valóban a felebaráti szeretet útját járó román római katolikus papoknak. Hiszem, hogy a csángómagyarok ellen elkövetett sok évtizedes jogtalanságokat gyógyítani, engesztelni próbálják most a magyar misével, a mindenkit egyformán megváltó Jézus nevében...

Plesa Vass Magda
Szabadság, Kolozsvár

Vissza a kezdõlapra