Mit mondjak ismerőseimnek arról, MIÉRT NEM SZAVAZOK AZ MSZP-re, SZDSZ-re?

A keresztény nem kötelezi el magát egyetlen párt mellett. Tudja, hogy minden pártban vannak nyomorúságok, s vannak alkalmatlan vagy méltatlan emberek. S tud a Fidesz több mulasztásáról vagy tévedéséről is. De a keresztény azt is tudja, hogy felelős országa jövőjéért. S azt a pártot kell választania, amely közelebb áll a keresztény és emberi értékekhez.

1. MIÉRT NEM SZAVAZOK AZ MSZP-re?

a) Az MSZP múltja

Az MSZP az a párt, amely az MSZMP (a Kommunista Párt) természetes utódja. Vezetőségében ma is 60-nál több olyan személy van, akik a kommunizmus diktatúrája idején is a Kommunista Párt vezető tagjai voltak. A kommunista diktatúra hozta létre az 56-os vérengzéseket, ő fosztotta meg - durva brutalitások által - a parasztságot földjeitől, zárta börtönbe a vele egyet nem értő értelmiségieket, s ő üldözte keményen az egyházat: a papságot és főpapságot súlyos börtönökkel, kínzásokkal illette. Kiirtotta az ország legnagyobb részén a hitoktatást; s azokat a szülőket, akik beíratták gyermekeiket hittanra, üldözték, sokszor elbocsátották  munkahelyükről, az 50-es években deportálták. Egyidejűleg hirdették idehaza és különösen az országhatáron túl: hogy Magyarországon teljes a vallásszabadság. A kemény diktatúra a 70-es évektől kezdett csökkenni. Látszólag jobban megvalósult az emberi szabadság és a vallásszabadság is. A 60-70-es években sok becsületes (vallásilag közömbös) ember is lépett a Párt tagjai közé, akik nem ismerték a kommunizmus igazi arcát s bűneit. - A párttagok számára viszont a vallás mindig, súlyos következményekkel tiltva volt. Egyesek azt mondják ma e korról: Én éltem akkor, tudom, hogy nem volt vallásüldözés, hiszen mindenki szabadon járhatott templomba." - Valójában akkoriban az egyházban már minden püspököt a Párt szája íze szerint sikerült kinevezni (de - s ezt sokan nem tudják! - minden püspök mellé tettek egy állami hivatalnokot, aki az egyházmegye, s a püspök minden dolgába beleszólt, s akinek feladata volt az egyház munkájának akadályozása). Ekkoriban közelítőleg az összes ifjúsággal foglalkozó vagy hatékonyan lelkipásztorkodó papot már elhelyeztek plébániájukról, sokukat börtönbe zártak. A titkosrendőrség továbbra is - 89-ig - figyelte a papokat, tiltotta és üldözte az ifjúsági munkát, tiltotta az ifjúsági hittant, lelkigyakorlatokat, fenyegette a fiatalokkal vagy csoportokkal foglalkozó papokat. S a 89-es fordulatig működött az Állami egyházüldöző Hivatal (ÁEH), amelynek az egyház megsemmisítése volt a feladata, több ezer (a BM keretében dolgozó) titkosrendőr segítségével. (Vö. Hetényi Varga K. Papi sorsok a horogkereszt és a vörös csillag árnyékában. Abaliget 1992; András E., Morel J., Bilanz des ungarischen Katholizismus, Mttnchen, 1969; Balogh M.,Gergely J., Egyházak az újkori Magyarországon, Bp.1996 stb.)

Ami a társadalom szabadságát illeti: valóban a jólét növekedni kezdett a 70-es évektől. Ennek háttere, hogy a 89-es fordulatig a kommunizmus folyamatosan vette fel a nyugati kölcsönök milliárdjait, s ezt ahelyett, hogy a gazdaság és ipar modernizálására fordította volna, arra használta, hogy a már-már összeomló gazdaság ellenére, valamelyes jólétet biztosítson, s ezzel a nép előtt elviselhetőnek mutathassa magát, s fenntarthassa hatalmát. (Ez volt az un. "gulyás-kommunizmus".) Amikor a sok milliárd dolláros adóság ellehetetlenítette az országot, 89-ben összeomlott a rendszer. Amikor pedig az Antall kormány vergődött a kommunisták által felhalmozódott adósságok alatt, az MSZP ellenzékből tudta támadni a kormányt, s visszaszerezni hatalmát.

Az MSZP legsötétebb tette: A kommunista párt vezetősége 1987-90 táján már jól látta az összeomlást. S a kommunisták, akik eddig esküdt ellenségei voltak a kapitalizmusnak, a magántulajdonnak, elkezdték az állami vagyon - gyárak, üzemek stb. privatizálását: ami azt jelentette, hogy az ország vagyonát szétosztották a kommunista vezetők között, akik most egyszer csak kft. igazgatókként jelentek meg. Így a kormányváltáskor - s a mai napig - a volt kommunisták kezében vannak azok a vagyonok, amelyek igazában a nép vagyona, az ország vagyona volnának. (Nézz körül: pl. hány faluban a volt korábbi tanácselnöknek is a fordulat után egyszer csak szállodája, nagy gazdasága, gyárüzeme stb. S régi hatalmas gyárak helyén - mint pl. Ózd stb. - a régi vezetők birtokolják kft-ikben azt a vagyont, ami még megmaradt.) Innen is van az MSZP mai anyagi hatalma. (Vö. Andorka R.: Bevezetés a szociológiába, Bp.1997, 592-595)

De az MSZP nemcsak a vagyont szerezte meg, hanem kezében maradt a média. Részben mert volt pénzük fizetni az ő propagandájukat terjesztő TV adókat, a Népszabadságot s más újságokat. Sőt az állami TV-ben és rádióban is napjainkig gyakran ugyanazok az emberek vannak a fontos helyeken - a volt kommunisták -, akik a rendszerváltás előtt ott voltak. Így a tömegkommunikációt teljességgel ők tartják kezükben. Az MSZP közeli emberek bűneiről, újra és újra felderült milliárdos adócsalásairól stb. legfeljebb a Magyar Nemzet kis olvasótábora olvashat. Ezekről többnyire a Népszabadság és egyéb TV csatornák egyetlen szót sem szólnak - csak szidják; s gyakran kiderül, hogy rágalmazzák a kormányt.

b) AZ MSZP-SZDSZ kormányzása

Elsorvasztotta a családtámogatást, vissza is esett a gyermek-születések száma, s így növekedett a népesség fogyása, öregedése. Kötelezővé tette a tandíjat a diákoknak a felsőoktatásban. Nem tett semmi lényegeset a határon túl élő magyarokért, sem a nemzeti értékekért. Az SZDSZ-es Fodor Gábor miniszter meghirdette, hogy a könnyű drogokat engedélyezni kellene Magyarországon - s ez ellen a kormány nem tiltakozott. Létrehozta ugyan a Vatikán és a rk. Egyház kapcsolatát, s ígérte az egyházi intézmények támogatását - de valójában olyan mértékig nem támogatta a törvényes mértékben sem az egyházi intézményeket (pl. Pázmány P. Kat. Egyetemet, a Beteszda kórházat stb.) hogy azok az összeomlás előtt álltak.

c) AZ MSZP-SZDSZ ellenzékben

Az ellenzék kezdettől napjainkig ontja az egyoldalú információkat. - Kicsi, s könnyen ellenőrizhető példa: a Népszabadság híradása szerint a Római ifjúsági világtalálkozón "százezres. illetve, százezer feletti tömeg" volt (miközben 2,5 millió fiatal volt ott); s legutóbb a Terror házának megnyitásán az ő hírük szerint tízezres -  több ezres - tömeg volt (valóságban százezres). Sokszor leírják, hogy a kommunizmus idejében valójában nem is volt vallásüldözés. A választások közeledtével az ellenzék ontja a gyűlöletet, a rágalmakat, hamis ígérgetéseket. S egyidejűleg megpróbálta - a régi kommunista módszerekkel - először hízelgéssel, majd fenyegetéssel céljaira felhasználni a püspököket, a papságot, s általuk a hivőket. Nem átallják külföldön is lejáratni az országot saját választási sikerük érdekében, s azt sem átallják, hogy pornó lapokban jeIentessék meg kampány-anyagaikat, vagy hogy minősíthetetlen erkölcsi gátlások nélküli durvaságokkal telt írásokban vagy könyvekben próbálják lejáratni a kormányt, vagy éppen a miniszterelnököt.

2. MIÉRT SZAVAZOK A JELENLEGI KORMÁNYPÁRTOKRA?

A FIDESZ kormányt nem tartom hibátlannak. De az adott körülmények között még mindig lényegesen közelebb áll szemléletünkhöz.

E kormány alatt javultak:

 • a családtámogatások, a gyermekes nők támogatásai, egyáltalán megnőtt a családnak mint értéknek és intézménynek a védelme,
 • a fiatal családok lakáshoz jutási esélyei, támogatásai,
 • a felső iskolások támogatásai, tandíjmentessége,
 • a kábítószer elleni lépések, s a kábítószert szedők érdekében tett kezdeményezések
 • a magyar kultúra kincseinek védelme: számos községünk kapott szép főteret, köztéri szobrot - számos régi várunk és más történelmi emlékünket óvták meg a teljes elpusztulástól (a közelünkben pl. a Nógrád, Drégely várát); megépítették a Nemzeti Színházát, lerakták egy új kulturális centrum alapjait, felépítették Esztergom-Párkány között a hidat
 • a határon túli magyarok védelme, támogatásai (az MSZP-SZDSZ tiltakozása ellenére)
 • az egyházak támogatása: közhasznú, az egész nemzet érdekeit szolgáló munkáiban: az iskolák és egyéb közcélú intézmények fenntartásában (az ellenzék tiltakozása ellenére)
 • (Az MSZP-SZDSZ szembeszállt a törvénnyel amely megpróbálta a történelmi egyházaknak kiemelt védelmet biztosítani, s ily módon ezeket az egyházakat egy szinten szeretnék tartani egy-egy 100 főnyi kis csoporttal pl. a boszorkány-egyesülettel)
 • Sokszor halljuk ellenzékiek szájából: hogy hogyan meri e kormány az adózók pénzéből támogatni az egyházakat?


  3. BEFEJEZÉSKÉNT:

  A Távlatok c: katolikus folyóirat így zárja be egy cikkében e témakört: 2002-ben "könnyű választás elé nézünk. Van egy nagy pártunk (az MSZP), amely képes és akarja is Magyarországot az individuálisabb amerikanizálódás útján (tovább)vezetni; és van egy pártszövetségünk, a Fidesz-MDF, amely akarja és képes is az országot a nemzeti hagyományos értékekre építő, közösségközpontúbb európai szociális piacgazdaság felé közelíteni."

  "Mindazok, akik a rendszerváltozás 1998-ig tartó folyamatával elégedettek, akik szerint a nagytőke hamarosan minden gondunkat megoldja, csak ügyelni kell a lakossági fogyasztás korlátozására és a versenyképesen alacsony bérszínvonal megtartására, adhatják szavazatukat az MSZP-re.

  - Akik ellenben az 1998-ig lezajlott folyamatok további korrekcióját tartják fontosnak, a hazai tulajdonú vállalkozások megerősödését óhajtják, a világpiaci bérek meghonosodásáig helyeslik, az állam árszabályozó szerepvállalását és a bérszínvonal tudatos felzárkóztatását az európai átlag közelébe, akik az esélyegyenlőség megteremtése érdekében óhajtják egy erős, államilag finanszírozott, anyagi helyzettől függetlenül igénybe vehető oktatási és felsőoktatási rendszer fenntartását; akik a népességfogyás megfékezése érdekében aktív családpolitikát támogatnak; azok a Fidesz-MDF szövetségben megtalálják a számukra kívánatos politikai erőt."

  Vissza a kezdőlapra