MÉCS IMRE VALLOMÁSA 
1957. július 4-én

 Tegyen vallomást arra vonatkozóan, hogy mikor és kin keresztül kapcsolódott be az illegális szervezkedésbe!

- 1956. november 10-e körül lakásomon felkeresett Lévai Mária egyetemi hallgató, jogász, aki egy szervezkedésben részt vett és felszólított engem, hogy vegyek én is abban részt. Én először húzódoztam és ő a harmadik alkalommal történő rábeszéléskor otthagyott nálam körülbelül húsz darab sokszorosított röplapot, hogy azokat terjesszem, ahol tudom. Én azonban ezeket a röplapokat megsemmisítettem. Körülbelül egy hét múlva elhívott lakásukra Lévai Mária és ott megismertetett Markó fedőnevű fiatalemberrel, a nevét később tudtam meg, hogy Nagy Józsefnek hívják. Ő elmondotta, hogy a harcok nem értek véget, tovább folytatódnak és minden emberre szükség van. Majd kijelentette, hogy velem a kapcsolatot Lévai Márián keresztül fogja tartani. Végül abban állapodtunk meg, hogy Lévai Márián keresztül fogok utasításokat kapni. Célul egyelőre röplapok terjesztését tűztük ki.

Ismertesse a röplapok tartalmát, melyeket Lévai Máriától vett át!

- A röplapok tartalmának lényege a következő volt: Magyar fiatalok! A harc még nem ért véget! Kövessétek figyelemmel az eseményeket, mert még eljön az idő, amikor mindenkire szükség lesz. A szövegre pontosan nem emlékszem, az első eset után én további röplapokat nem kaptam és nem láttam.

A szervezkedésbe kapcsolódás után kitől milyen megbízást, feladatot kapott?

- Lévai Máriától később azt a feladatot kaptam, hogy az egyetemen az ismerőseim körében állapítsam meg, hogy kik harcoltak fegyverrel október végén és próbáljam ezeket beszervezni. Lévai Mária, Nagy József a szervezkedéssel kapcsolatban elmondta, hogy a szervezkedés egész Budapestre kiterjed, és nagyon sokan vannak. Én konkrétan senkivel sem beszéltem és nem szerveztem be senkit.

Nevezze meg társait, akik a szervezkedésben részt vettek, akik annak tagjai voltak!

- A szervezkedésnek tagjai voltak: Nagy József, Kárászi János, Vancsó Béláné, Feri nevű építészmérnök, Lajtó fedőnevű, Bárány János, Nándi, Ungvári fedőnevű csepeli fiú, Vaskapu fedőnevű Vaskapu utcai fiú, Lévai Mária. Én még több személyt látásból ismerek, akikkel együtt egyes illegális megbeszéléseken találkoztam, azonban nevüket nem tudom.

Hány alkalommal és hol vett Ön részt illegális megbeszélésen?

- Három alkalommal vettem részt illegális megbeszélésen Nándi lakásán. Több alkalommal beszéltünk Markóval, Nagy Józseffel a lakásán és Lévai Mária lakásán. Későbbi alkalommal voltam Vancsó Béláné lakásán és Feri lakásán. Voltam Bárány János lakásán, az Ungvárinál Csepelen egy munkásszálláson, Vaskapunál a Vaskapu utca 1. alatt. A Ráday utcában voltam Nagy Józseffel és Lajtóval együtt, egy Nagy Károly nevű fiút kerestünk, jogi egyetemi hallgatót. Ez egy diákszállóban lakott, itt kerestük a diákszálló igazgatót is, a nevezetteket nem találtuk meg, még volt velünk három személy, nem vagyok biztos abban, hogy ki volt még velünk.

Az illegális megbeszéléseknek mik voltak a céljaik, miről folytattak megbeszélést?

- A megbeszéléseken szó volt egy elkövetkezendő fegyveres felkelésről, amelynek az időpontját később határozták volna meg. Nándi lakásán, Budapest, Egressy úton az első megbeszélésen jelen volt Nagy József, Kárászi János, Feri, Vancsó Béláné, Lajtó és Nándi és én. 1956 december elején szervezési feladatokról beszéltünk. Nagy József megbízta Ferit a D-csoport megszervezésével. A megbeszélés végén Nagy József és Kárászi János kész feladatokkal jöttek elő, leírták a napirendet, kiosztották a fedőneveket, a jelenlévőknek kijelentették, hogy az egész Budapest területén lévő csoportokat egységesíteni kell. Engem megbíztak azzal, hogy szervezzek csoportot az egyetemen és barátaim körében. Kárászinak Csepelen kellett csoportot szerveznie, ő vette át Bárány János korábbi feladatát.

A második megbeszélésen Tóth Nándornál (Nándi) miről volt szó?

- A második megbeszélésnek az volt a célja, hogy több csoport vezetőjével megbeszéljék a szervezkedés egységes vezetését. Azonban többen nem jöttek el és nem lehetett az eredeti célkitűzést megvalósítani. Az egész megbeszélés vitává fajult, amely a vezetés kérdése körül folyt, hogy melyik csoport legyen a vezető. Ezen az ülésen lett elhatározva, hogy kapcsolatfelvétel és tájékozódás végett valakinek ki kell mennie nyugatra, Bécsbe, ahol fel kell venni a kapcsolatot Király Bélával. A kiutazással Kárászi János lett (Bagoly csoport részéről), tehát a jelenlévők egyike lett megbízva. A megbeszélés legelején eskütétel volt, melynek keretében esküvel megfogadtuk, hogy a magyar nép érdekeiért fogunk mindig harcolni. Az eskü szövegét Vancsóné olvasta fel, melyet végülis aláírtunk. Jelen volt Nagy József, Kárászi János, Lajtó, Nándi, Vancsóné, Feri, három fiú a Bagoly-csoportból, Ungvári fedőnevű és még két vagy három fiú, akiket nem ismerek.

A harmadik megbeszélésen miről volt szó?

- A harmadik megbeszélésen Trombitás, Kárászi János beszámolt bécsi útjáról. Jelen voltak: Nagy József, Lajtó, Nándi, Vancsó Béláné, Feri, Kárászi és én. Kárászi elmondotta, hogy teljesen kilátástalannak látja a helyzetet, kint mindenki lebeszélte őt a szervezkedésről és javasolta, hogy az egész szervezkedést szüntessük be, ő a maga részéről nem vesz részt benne. Igen élénk vita keletkezett, amelynek folyamán nem akartuk elfogadni Kárászi álláspontját. Kárászi beszámolója nagy megdöbbenést keltett, mert jó híreket vártunk vissza. A jelenlévők nem akarták elhinni Kárászi beszámolóját és a szervezkedés folytatását akarták. Kételkedtek az egész dologban, hogy Kárászi egyáltalán kint járt Bécsben. Ő hotel-számlával és más számlákkal, jegyekkel igazolta, hogy kint járt Bécsben. Elmondta, hogy tárgyalt egy amerikai megbízottal, nevét nem mondta, tárgyalt herceg Esterházy Pállal. Mondta, hogy Király Bélával akart beszélni, de őt nem találta Bécsben. Mondta, hogy több helyre elvitték és mindenki azt válaszolta neki, hogy a szervezkedés teljesen oktalan és céltalan dolog. Ezután a társaság csendesebb lett, semmilyen határozatot nem hoztunk. Ez a megbeszélés után több illegális megbeszélést nem tartottunk.

Milyen álláspontot foglaltak el ezután a szervezkedés tagjai?

- Kárászinak az volt a véleménye, hogy a szervezkedés során keletkezett iratokat meg kell semmisíteni, mindenkit az adott szava alól fel kell menteni és mindenki részére azt tanácsolja, menjen ki az országból. Ő is ezt fogja csinálni. Nagy Józsefnek az volt a véleménye, hogy nem szabad megijedni, a szervezkedést folytatni kell. A többiek is ezt a véleményt képviselték, Vancsóné és Feri kivételével. Nagy József utasítást adott Lévai Máriának, hogy az országot hagyja el, mert tudomására jutott, hogy Bárány János letartóztatása után a rendőrség Lévai Máriát lakásán kereste. Lévai Mária ezután disszidált.

Kárászi János hogyan számolt be arról, hogy Bécsben tárgyalt kémtevékenység folytatásáról?

- Kárászi János említette, hogy őt Bécsben felszólították arra, hogy a szervezkedés tagjai folytassanak kémtevékenységet és ezért fizetnének. Ezt azonban Kárászi kereken visszautasította. A szervezkedés tagjai sem vállalták el a kémtevékenység folytatását. Említette, hogy odakint megtudta, hogy a Bagoly-csoport kémkedéssel is foglalkozik és erre a célra nekik nagyobb mennyiségű pénzük is van. Ezt nem értettem pontosan, hogy a pénz Bécsben vagy az országon belül van. Egy személy nevét sem nevezte meg, hogy ezügyben kivel folytatott tárgyalásokat.

Mondja el, hogy a szervezkedés milyen fegyverekkel rendelkezett!

- 1956 november 15-e körül Lévai Mária szólt nekem, hogy lakásán vannak fegyverek és segítsek elvinni Nagy József lakására. A fegyverek eredetéről Lévai Mária azt mondotta, hogy egy egyetemista társa vitte fel hozzá, akit én nem ismertem, nevét nem említette. A fegyverek: két darab géppisztoly szétszedett állapotban, hozzá való két-három tár és töltények, számukat nem tudom. Volt még két-három darab kézigránát, amelyeket egy zsákban és Lévai Mária aktatáskájában elvittünk Nagy József lakására, amit Nagy József átvett tőlünk.

Miért vitték el a fegyvereket Nagy Józsefhez?

- A fegyvereket Nagy József kérte, Lévai Mária meg nem tudott a fegyverekkel mit csinálni, ezért vittük el hozzá. A fegyverek további sorsáról még azt tudom, hogy Kárászi megnyugtatott 57 januárjában: a fegyvereket az Erzsébet királyné útja vasúti aluljáró melletti úton eldobálta.

Ön a szervezkedés mely tagjaival tartott fenn további kapcsolatot?

- A kapcsolatot továbbra is fenntartottam Nagy Józseffel, Vancsó Bélánéval és Ferivel. Kárászi 57 január közepén disszidált, azonban mielőtt elment, közölte velem, hogy az egész szervezkedés feloszlott, az iratokat megsemmisítették és az adott eskü többet nem kötelez. Nagy József 57 január vége felé elmondotta: Lévai Máriával disszidálni fog. Ez alkalommal lekísértem őket Szegedre, pontosabban Nagy József három nappal előbb leutazott Szegedre és én Lévai Máriát kísértem le. Azonban Szegedről továbbjutni csak Lévai Mária tudott, ő egy határszéli faluba ment le Szeged alatt, ahonnan Jugoszláviába disszidált. Nagy József nem tudott a határon átjutni és ezért Szegedről visszatért Pestre. Azzal váltunk el egymástól, hogy ő Pécs felé ismét megpróbálja az átszökést. Azóta vele többet nem találkoztam.

Vancsónéval Ön a továbbiakban milyen kapcsolatot tartott fenn?

- Vancsónét a továbbiak során a lakásán többször felkerestem, hogy érdeklődjem, Kárászinak sikerült-e az országból kijutni és mi van Nagy Józseffel. Vancsóné a legutolsó beszélgetéseken említette, hogy Kárászi rejtjelzett levélben információkat kért tőle magyar és szovjet katonai objektumokról. Ezen megbeszélésen Feri is ott volt és mindketten kijelentették, hogy gyűjtöttek néhány adatot a Pest környéki laktanyákról és felszólítottak, hogy én is adjak ilyen adatokat. Én ezt azonban megtagadtam és figyelmeztettem őket cselekedetük jelentőségére és következményeire. Vancsónéékhoz azután többet nem is mentem el, egy alkalommal találkoztam vele az utcán, amikor is említette, hogy Nagy Józsefet nyolc hónapi börtönre ítélték és Nándit is elfogták.

Részletesen mondja el Vancsóné és Feri nevezetű személyek kémtevékenységét!

- 1957. március második felében felkerestem Vancsónét a lakásán és ekkor beszélgettünk Kárásziról. Ekkor Ferivel említették, hogy Kárászi rejtjeles levelet írt, amit citrommal lehet elolvasni. Beszéd közben említették, hogy a szolgáltatott adatokért Kárászi Londonban pénzt kap. Azt is említették, hogy ők leveleiket, melyekben adatokat közölnek, különböző címekre írják.

Vancsóné és Feri hogyan írták Kárászinak a leveleket, milyen eljárást alkalmaztak?

- Ők ezt elmondták pontosan, azonban nem emlékszem arra, hogy leveleiket hogyan írták. Azonban arra emlékszem, hogy ők is hasonlóan, rejtjelezve írják a leveleiket, citrommal.

Ön hány levelet látott, melyet Kárászi János írt?

- Összesen két levelet láttam. Azonban a levél nehezen volt olvasható, ezért Vancsóné mondta el a levelek tartalmát. A levél tartalmáról Vancsóné elmondta, hogy Kárászi hogyan él kint és üdvözöl bennünket. Azt a levelet, amelyben kémadatokat kér, nem láttam. Ezt is szóban mondták el.

Vancsóné mit mondott Önnek arra vonatkozóan, hogy melyik követséggel és kivel tart kapcsolatot?

- Erre vonatkozóan Vancsóné nekem azt mondta, hogy gyerekeit szeretné külföldre kijuttatni és az angol követségen keres valamely ismeretséget és azután ő maga is disszidálni akar.

Nevezze meg azt a követségi személyt, akivel Vancsóné kapcsolatban van!

Vancsóné nekem ilyenről nem beszélt.

Önnek Vancsóné és Feri hogyan adtak megbízást kémadatok gyűjtésére?

- Feri azt mondta, hogy jó lenne, ha én is gyűjtenék ilyen adatokat. Hívott, hogy szombat-vasárnap menjek el velük Pest környéki laktanyákat megnézni. Ezt én nem vállaltam.

Ön több alkalommal járt Vancsóné lakásán. Milyen céllal kereste fel és Önnel Vancsóné ez alkalommal mit közölt?

- Vancsónét azért kerestem fel, hogy érdeklődjem Kárászi János és Nagy József holléte felől. Azért érdeklődtem, hogy tájékozódjam saját szempontomból, hogy tudjam, mi a helyzet, hogy a rendőrség nem-e szerzett tudomást tevékenységemről.

Ön Kárászi Jánossal milyen kapcsolatban állt? Mit tud Kárászi János ellenforradalmi tevékenységéről?

- Én Kárászi Jánost e szervezkedés keretében ismertem meg és az ő disszidálásával vele a kapcsolatom megszűnt. Kárászival disszidálása előtt találkoztam a Rákóczi-téren, ekkor elvitt magával a Feri lakására és ott említette nekem, hogy nincs semmi pénze. Kért tőlem pénzt, amennyit tudok, adjak neki, mert neki sürgősen szüksége van pénzre, mert el kell távoznia az országból. Félt, hogy letartóztatják. Énnálam akkor volt ezer forint és átadtam neki. Vancsónétól megtudtam a korábbi látogatás alkalmával, hogy Kárászi harminc szovjet katonát megölt a harcok alatt. Kárászi a Tűzoltó utcában egy erkélyről tüzelt a szovjet katonákra. Vancsóné ezt azért mondta el, hogy Kárászinak érdemeit kiemelje. Engem azonban nagyon megdöbbentett Vancsónénak ezen közlése.

A kihallgatását megszakítom.

A jegyzőkönyv vallomásomat helyesen tartalmazza, amit minden kényszer nélkül tettem meg és elolvasás után aláírásommal igazolok.

Mécs Imre letartóztatott

A kihallgatást vezette:

Fazekas József
rendőrnyomozó főhadnagy

SZEMBESÍTÉSI JEGYZŐKÖNYV
felvéve a Belügyminisztérium hivatalos helyiségében 1957.július 5-én

Jelen vannak: Forgács Ferenc és Mécs Imre letartóztatottak

A kihallgatást vezető figyelmezteti a jelenlévőket, hogy csak a feltett kérdésre válaszolhatnak. Egymás szemébe mondják a válaszaikat és ha valami kérdésük van egymáshoz, azt csak rajta keresztül tehetik meg.

Kérdés Forgács Ferenchez: Ismeri az Önnel szemben ülő személyt?

Igen ismerem, de a teljes nevét nem tudom. Iminek hívják.

Kérdés Mécs Imréhez: Ismeri az Önnel szemben ülő személyt?

Igen, Ferinek hívják. A teljes nevét itt tudtam meg.

Kérdés Forgács Ferenchez: Ellenséges vagy haragos viszonyban nincs Mécs Imrével?

Nem vagyok.

Kérdés Mécs Imréhez: Ellenséges vagy haragos viszony van maguk között?

Nincs.

Kérdés Forgács Ferenchez: Ön vallomást tett arról, hogy kapcsolatban állt a nyugatra szökött Kárászi Jánossal, továbbá Chapmann angol követségi személlyel. Kapott-e Ön feladatokat adatgyűjtésre?

Nem kaptam.

Kérdés Mécs Imréhez: Ön vallotta, hogy 1957.márciusban fenn volt Vancsó Béláné lakásán és ott találkozott Forgács Ferenccel. Most röviden mondja el, mi volt a megbeszélés lényege!

- A megbeszélés lényege az volt, hogy Kárászi János titkosírással levelet küldött nyugatról, melyben felszólított téged arra, hogy adatokat gyűjtsetek katonai objektumokról.

Kérdés Mécs Imréhez: Vancsóné és Forgács felkérték-e Önt arra, hogy legyen a segítségükre?

Igen, felkértek, de nem vállaltam.

Kérdés Forgács Ferenchez: Emlékszik-e Ön a Mécs Imre által elmondott találkozásra? Mondja el, hogyan történt.

- Igen, emlékszem. Egyik alkalommal Mécs fennjárt Vancsóné lakásán és érdeklődött aziránt, hogy a szervezetünkben lévő egyénekről mit tudunk. Vancsóné közölte, hogy Nagy és Lajtó letartóztatásban vannak. Szóba került, hogy Jancsi írt-e levelet. Vancsóné mondta, hogy mostanában nem. Egyszer valóban küldött Kárászi citromírással írt levelet, melyben megkért, hogy az itteni helyzetről tájékoztassuk. Mécs Imrének ezt elmondtuk és kértük, ha érdekes dolgot tud, közölje velünk. Mécs azt mondotta, hogy segítségünkre lesz. Azóta Méccsel én nem találkoztam.

Kérdés Mécs Imréhez: Megfelel-e a valóságnak, amit Forgács Ferenc elmondott?

- Részben, mert én nem vállaltam semmiféle információ adását, sőt figyelmeztettelek, hogy ezek az információk, bármennyire is tudnak már róla, kémkedés alá tartoznak és ezért szigorú büntetés jár. Kijelentettem, hogy nem megyek el veletek szombat és vasárnap laktanyákat megnézni Pest környékén.

Kérdés Forgács Ferenchez: Megfelel ez a valóságnak?

- Tudomásom szerint mikor ez a kérdés elhangzott, ő azt mondta, fel fog ismét keresni és meg fogjuk beszélni ezt. Nem felel meg a valóságnak az, hogy Mécs Imrét Pest környékére hívtuk kaszárnyákat megfigyelni.

Kérdés Mécs Imréhez: Fenntartja saját vallomását?

Igen, fenntartom.

Van-e valami kérdésük egymáshoz?

Nincsen.

A szembesítést befejezem.

Forgács Ferenc letartóztatott         Mécs Imre letartóztatott

Vezette: Gerő Tamás rendőrnyomozó őrnagy,

Berki Béla r.nyomozó főhadnagy

Készült 5 példány
Készítette: BB/Vné
Kapják: Ny.T.K.Sz.Ny.T.SZ.4/71
 

Vissza a kezdőlapra