A Professzorok Batthyány Körének nyilatkozata
Hátra arc ösztöndíjügyben

    A hányatott sorsú ösztöndíjügy újra veszélybe került. A kormány megszüntette az Eötvös Közalapítványt és megváltoztatta a pályázatok elbírálásának rendjét. Erre testületileg lemondott a Közalapítvány kuratóriuma. A Professzorok Batthyány Köre tiltakozik.

    A legtehetségesebb fiatal kutatók külföldi képzésére szánt Eötvös-ösztöndíjakat, a külföldre küldött és onnan fogadott hallgatók ösztöndíjait, a nyári egyetemi és némely külföldről származó ösztöndíjakat kezelő Magyar Ösztöndíj Bizottságot (MÖB) az előző kormány közalapítvánnyá alakította át Eötvös József Ösztöndíj Közalapítvány néven. Az átalakítás a törvényi keretekhez való alkalmazkodást, magánforrások fogadásának lehetőségét és a szakmai függetlenség erősítését szolgálta. Személycserékre nem került sor: az addigi MÖB-tagok lettek a Közalapítvány kurátorai. A kuratórium és a szakkollégiumok nagytekintélyű tudósokból, művészekből álltak, akik legtöbbje már 1998 előtt is e tisztségben szolgált.

    A kuratóriumnak döntéseiért erkölcsi, jogi és anyagi felelősséget kellett vállalnia, és ezért kezébe vette az ügyintézést végző MÖB Iroda irányítását. Kiderült, hogy az iroda korábban a döntéshez szükséges adatok nagy részét nem bocsátotta a kurátorok rendelkezésére, és ösztöndíjakat folyósított a szakkollégiumok megkerülésével. Így például többszörösen évismétlő külföldi diákok kaptak éveken át ösztöndíjat. A külszolgálatosok gyermekei ingyen tanulhattak állami ösztöndíjjal a szülő szolgálati helyén. Az ügyintézők saját szakállukra külön juttatásokat adtak az ösztöndíjasoknak. Némely cserekeretek magyar részről kihasználatlanul maradtak, és senki sem szorgalmazta az ilyen szerződések megváltoztatását.

    Ez a felelőtlenség a diktatúra idejéből azért maradhatott fenn a közelmúltig, mert az iroda nem tájékoztatta részletesen és hitelesen a MÖB-öt, és így nem jutott a MÖB tudomására. A helyzet orvoslására az előző kormány az irodát mint titkárságot a kuratórium alá rendelte.

    Az új kormány azonban június 21-én megszüntette a közalapítványt. A kuratórium és a szakkollégiumok megkérdezése nélkül elrendelte a MÖB és a MÖB Iroda visszaállítását. Ráadásul a MÖB döntési hatáskörét az Eötvös-ösztöndíjakra szűkítette. Minden más ösztöndíjról elvben az oktatási miniszter dönt: kutatási ösztöndíjakról a MÖB, hallgatói ösztöndíjakról viszont az iroda (!) javaslata alapján.

    Így a hallgatói ösztöndíjakat gyakorlatilag hivatalnokok osztogatják. Az új MÖB-öt is részben hivatalnokok alkotják, s szakkollégiumok létesítése sincs előírva.

    A közalapítványt a szakszerűség és a demokratizmus jegyében szüntették meg, a fentiek azonban bizonyítják, hogy ez az érv hamis. A támogatások elosztásának közalapítványokra ruházását egyébként korábban éppen a jelenlegi oktatási miniszter és pártja szorgalmazta!

    A Professzorok Batthyány Köre követeli, hogy az ösztöndíjakról kizárólag szakmai testület döntsön, amely az OM-től függetlenül működik.

    Tiltakozunk az antidemokratikus és szakszerűtlen lépések ellen. Szorgalmazzuk, hogy a szakkollégiumok maradjanak fenn, és kapják vissza teljes körű javaslattevő jogukat. Az előnytelen nemzetközi ösztöndíj-szerződéseket, mihelyt lehetséges, szüntessék meg.

    Követeljük, hogy az ösztöndíjak odaítélését tegyék teljesítményfüggővé, állítsák vissza az Eötvös-ösztöndíj presztízsét a követelmények szigorításával és az ösztöndíj összegének emelésével, ahogyan a közalapítvány tervezte. Ellenőrizzék az iroda referenseit, hogy csak feddhetetlen személyek kapjanak ilyen megbízást!

    Elfogadható, ha egy új kormány más elnököt, más kurátorokat lát szívesen fontos közalapítványok élén, de a személycseréket nem szabad a törvényeket megkerülve, súlyos károkat okozó szervezési változtatásokkal összekötni. Az oktatási miniszternek ezért kötelessége, hogy meggondolatlan, hibás rendelkezését vonja vissza, de legalábbis módosítsa a károk enyhítése érdekében.

    2002. augusztus 15-én, a Professzorok Batthyány Körének tagjai:

Bernáth Árpád, Borhidi Attila, Botos Katalin, Czvikovszky Tibor, Falkay György, 
Fazekas András, Freund Tamás, Gáspár Zsolt, Gönczöl Éva, Görömbei András, Guczi László, Hámori József, Hegedűs István, Hollósi Miklós, Hornok László, Iván László, Kalaus György, Keglevich György, Keszei Ernő, Keszthelyi Lajos, Kilár Ferenc, Kiss Ádám, Kóczy T. László, Kollár István, Kollár Lajos, Kopp Mária, Kovács Gábor, Kovács Péter, 
Kurutzné Kovács Márta, Lázár György, Lovas István, Lovas Rezső, Molnár Béla, Náray-Szabó Gábor, Nemes Attila, Ormos Pál, Pál József, Pethes György, Pethő Attila, Pungor Ernő, Réthelyi Miklós, Roska Tamás, Sajgó Mihály, Schneider Gyula, Sík Tibor, Sohár Pál, Solymosi László, Solymosi Frigyes, Sótonyi Péter, Schrammel Imre, 
Szabó József, Szeidl György, Szeidl László, Szilágyi László, Szőkefalvi-Nagy Zoltán, 
Tamás Attila, Taxner Ernő, Tóth József, Tringer László, Tulassay Tivadar, Tyihák Ernő, Vajna Zoltán, Varga Károly, Závodszky Péter, Zimányi József.
Országos Sajtószolgálat

Vissza a kezdőlapra