Fidesz vitairat

EURÓPA A JÖVŐNK
MAGYARORSZÁG A HAZÁNK

 

A Fidesz – Magyar Polgári Párt európai újraegyesítési programja

 

 Vitairat

 2002. december 7.


Az ezredforduló lehetősége és felelőssége

A szovjet uralom alól felszabadulva, a polgári demokrácia megteremtésével Magyarországnak hosszú idő után ismét lehetősége nyílt nemzeti céljainak meghatározására és arra, hogy ezek érdekében szabadon cselekedjék. A lehetőséget az egész nemzet kapta, az elmúlt évtized kormányai azonban különböző mértékben vállalták az ezzel járó felelősséget. A polgári kormányzás négy éve azt bizonyítja, hogy az európai újraegyesítés és a nemzeti érdeket védelmező politika egységes stratégiába foglalható. Mi azt valljuk: Európa a jövőnk, Magyarország a hazánk. Éppen ezért nem mindegy, hogy most, hazánk európai uniós csatlakozása küszöbén milyen válaszokat adunk a nemzetünk jövőjét érintő kérdésekre.

Most kell eldöntenünk, melyik utat választjuk az újraegyesülő Európában. A jelenlegi kormány által követett internacionalista, euroszervilis út a nemzet érdekei fölé helyezi az úgynevezett nemzetközi elvárásokat.

A Fidesz – Magyar Polgári Párt által kínált stratégia középpontjában az erős nemzeti érdekvédelem áll. A feladat egyszerre vonatkozik a jelenlegi országhatárokkal körülvett mai Magyarország területére, és egyúttal a magyar nemzet egészének fejlődésére.

E céljaink elérésében megfelelő politika és gazdaságpolitika mellett – a XXI. század nemzetközi politikai és gazdasági viszonyai a korábbi évtizedekhez viszonyítva inkább jelentenek lehetőségeket, mint korlátokat. Maga az Európai Unió létrejötte, mai állapota és céljai az országhatárok feloldását, az egyes országok és a bennük élő népek összekapcsolódását jelentik. Kibontakozóban van egy folyamat, amelyben kisebb szerepe lesz a politika által megrajzolt, sokszor mesterséges határoknak. Az elválasztó határok helyett az együttműködés új kereteit a közös kulturális és értékkörök jelentik majd.

Az ezredfordulón az is felelősségünk része, hogy e célokat ne csak felismerjük és megfogalmazzuk, hanem képesek is legyünk azok elérésére. Ehhez olyan szilárd érdek, érték és érvrendszerre van szükség, amely egy új történelmi korszakban is biztos támaszul szolgál független nemzeti létünkhöz. A gyenge, nemzeti, gazdasági erejükben és nemzeti értékeikben elsorvadt országok egy integrációba lépve még gyengébbek lesznek, a nagyobb közösség olvasztótégelyében feloldódnak. A nemzeti összetartozásukban, kohéziójukban erős nemzetek az Európai Unió közösségébe lépve még erősebbek lesznek, az érdekek és a közös értékek összekapcsolódásából új, hozzáadott értékeket meríthetnek.

Ezért is állítható, hogy egy ország számára a csatlakozás előtti időszak nagyon fontos. Ekkor követhet el később már pótolhatatlan mulasztásokat, de nagy lendületet is vehet a felkészülés időszakában. Ekkor erősítheti meg nemzetgazdaságát, teheti versenyképessé önmagát. Ekkor készítheti fel polgárait, iskolásait, egyetemi hallgatóit, dolgozóit, nyugdíjasait, családjait, vállalkozóit, valamint falvait, városait, régióit és az egész országot az új környezetben való eligazodásra, helytállásra, a korábbinál nagyobb körben és keretekben a kulturális, szociális, gazdasági értékek növelésére, befogadására, átvételére.

Ekkor teheti virágzóvá a vidéket, adhatja biztos kezekbe földjeit, teheti versenyképessé nemzeti nagyvállalatait, a kis- és középvállalkozók millióit. A belépésig tartó időszak alatt európai harmonizációs programjaihoz kapcsolódó fejlesztési tervekkel, a gazdaságot és a gazdaságon túli világot egyaránt magába foglaló programokkal biztosíthat jövőt a fiatal nemzedéknek. A magas termelékenység mellett olyan szociális ellátást, nyugdíjat és bérszínvonalat, mely a Közösségbe lépve nemcsak a magyar munkaerő értékét, hanem a magyar állampolgár értékét is elismerteti. Ekkor erősítheti meg a demokratikus jogokat, az információ és az informálódás jogát és egyensúlyát, a hatalmi visszaélésektől való tartózkodás kötelező képességét, tanulhatja meg és építheti belső értékrendszerébe a hatalom megosztásának történelmi törvényét.

E nemzeti fejlődés elindítását, véghezvitelét, vagy – önző hatalmi érdekekből, esetleg korlátoltságból történő – megtörését nem az Európai Unió kéri számon a kormányokon. A számonkérés vagy az elismerés – a gazdasági és azon túli érdekek érvényesülését vagy sérülését mérlegre téve – a polgárok, végső soron a nemzet által történik.


 

A nemzetet összetartó erő és a nemzetközi tér

A magyar nemzetet összetartó erő léte különösen meghatározóvá vált számunkra az I. és a II. világháborút követő, a határok átrendeződését jelentő történelmi időszakokban. Ám a nemzeti összetartó erő létjogosultságát a XX. század belső és külső politikai és hatalmi tere általában nem ismerte el, és hol ideológiai eszközökkel, hol keményebb hatalmi beavatkozással kísérelte meg feloldani, vagy akár megsemmisíteni. Európa újraegyesülése ennek a nemzetet összetartó erőnek az elismerését és forrását is jelentheti.

A nemzetközivé váló világ mind ideológiájában, mind gyakorlatában az országhatárok feloldását, megszűnését hirdeti. Erős nemzeti, gazdasági és kulturális lét nélkül a világgazdaság önmagában a nemzetet összetartó erők és terek szétfeszítésére és feloldására irányul. A transznacionális vállalatok létrejöttével és az egész világot uralni kívánó törekvéseikkel a nemzetgazdaságoknak is számolniuk kell.

A XXI. század eleje a nemzetközivé váló világ kora. Közös feladatunk, hogy a magyar nemzet összetartó erejének és versenyképességének növelésével megszilárdíthassuk helyünket ebben a világban. A külvilágtól való elzárkózás nem megoldás: csak a világszintű gazdasági versenyben való helytállás biztosíthatja nemzetünk jövőjét.

Magyarországnak a nemzetközi gazdasági és politikai kapcsolatoktól való elzárása a XX. században sem jelentett járható utat. A szocialista diktatúra tragikus történelmi tapasztalata mellett az autarkia mára értelmezhetőségét is elvesztette azáltal, hogy a nemzetközi érdekek erőteljesen hatnak a nemzeti szinten zajló folyamatokra is.

Magyarország a 2001-es évvel a XXI. század globalizált világába lépett. A XXI. században mind hazánk európai uniós csatlakozása folyamata, mind nemzeti fejlődésünk e keretben valósul meg. A magyar jövőkép és a magyar valóság meghatározó kérdése, miként kapcsolódik egymáshoz, vagy mennyire áll szemben egymással a nemzeti, az európai és a globális lét, e három érdek- és értékrendszer.

Történelmi tettek – elszalasztott lehetőségek

Az 1990-es polgári átalakulás egyik alapfeladatának tartotta a megelőző négy évtized szocialista diktatúrájának lebontását. Ez egyaránt vonatkozott a külpolitikai, külgazdasági kötöttségek (Varsói Szerződés, KGST) megszűntetésére, és a szocialista rendszerre visszavezethető, Európa-ellenes, politikai, társadalmi és gazdasági struktúrák felszámolására.

A rendszerváltoztatás értelmét a polgári berendezkedés visszaállítása, Nyugat-Európához fűződő viszonyunk helyreállítása, az euroatlanti integrációban való részvételünk jelentette.

Az 1990-es polgári átalakulás lehetővé tette hazánk európai uniós csatlakozását. A nyolcvanas években megkezdődött folyamatokból törvényszerűen következett a tény, hogy a kilencvenes évek elején Magyarország és a magyar gazdaság úgy vált nemzetközivé, hogy a nemzeti erővonalakat egy pillanatra sem sikerült megtartania. Így szinte minden más nyugati demokráciával szemben, ahol a polgári demokrácia keretei között évtizedekig vagy évszázadokig folyamatosan létezett a politikai és gazdasági gyakorlatban is megvalósuló nemzeti önállóság és építő erő, Magyarország gyakorlatilag egy rövid időre sem járhatta a maga nemzetépítő útját.

A nemzeti gazdasági és politikai erővonalak, az önálló polgári fejlődés kialakulása szükségességének felismerését – paradox módon – még egy további tényező, az európai uniós csatlakozás is háttérbe szorította. Kissé sarkítottan fogalmazva, maga az európai uniós csatlakozás vált céllá, és nem annak tartalma. A magyar külpolitika, és egy ideig a gazdaságpolitika központi kérdése egyértelműen e csatlakozás minél gyorsabb elérése lett, másodlagosnak tekintve a következmények nemzeti célokra gyakorolt hatását.

Nemzeti fejlődés, „EU-fória”, a belső piac nemzetközivé válása

A kialakult lelkesedés, az „EU-fória” a társadalom és a gazdaság szinte minden területén felgyorsította a változásokat, azonban háttérbe szorította nemzeti érdekeink erőteljes érvényesítését, és elfedte azt a tényt, hogy az európai uniós csatlakozás is a globális világ terében valósul meg.

Ez azt is jelenti, hogy az Európai Unió gazdasági, társadalmi szerkezetében és értékeiben folyamatosan eleget tesz a globalizáció elvárásainak, miközben egyre erőteljesebben és kitartóbban hangsúlyozza az európai identitás és a nemzeti identitás jelentőségét. Az Európai Unió tagállamai felismerték: nemzeti létük nélkül nemcsak nemzetük oldódik fel a globalizációban, hanem maga az Európai Unió is.

A rendszerváltoztatás első polgári kormánya a Nyugat felé történő nyitás és a szabadság visszanyerésének eufóriájában a rendkívül gyors liberalizációt, a külföldi működő tőke minden eszközzel támogatott és felgyorsított behívását nyilvánvalóan nem azzal a céllal tette, hogy Magyarországot minél hamarabb a globalizált világ részévé és terepévé tegye. Mégis – a jó szándék ellenére – cselekedeteinek következményei végső soron hozzájárultak ennek kialakulásához.

A XXI. század elejének gazdaságpolitikai feladata maradt, hogy az adott kereteken belül megtalálja a nemzeti érdekeket szolgáló polgárosodás és az európai csatlakozás optimális viszonyát. Annak optimumát, hogy miként lehet a nemzeti fejlődés számára a legtöbb forrást bevonni és koncentrálni saját érdekeink és értékeink lehető legkisebb feladásával, vagy – ha ez lehetséges – erősítésével.

Mindez másképpen és egy másik szemszögből így összegezhető: a XXI. század elején nemcsak nemzeti érdekeinket és értékeinket, hanem nemzeti szuverenitásunkat is csak akkor szilárdíthatjuk meg, ha megtaláljuk helyünket, és megfelelő pozícióikat foglalunk el a nemzetközi világ hatalmi rendszerében. Ez a megállapítás egyaránt vonatkozik a globális világra, az Európai Unióra, és legalább ilyen súllyal az egész euro-atlanti térségre, amelyben szerepünket és helyünket a NATO tagság biztosította.

A NATO-tagság és az EU-csatlakozás: politikai pozícióink erősödése

A NATO-tagság elnyerése új és az addigiaknál lényegesen kedvezőbb helyzetet teremtett Magyarország számára. Helyet adott a globális világ egy meghatározó részében, szervezeti rendszerében, ugyanakkor biztosítékot nyújtott – az általa garantált biztonság révén – a nemzeti fejlődési pályák megfogalmazására és véghezvitelére is. Tagságunk jótékonyan befolyásolta az Európai Unióhoz való csatlakozás folyamatát is.

A NATO-tagság természetesen nem pótolhatja az Európai Unióban való jelenlétet és részvételt. Mégis nagy bizonyossággal kijelenthető, hogy a NATO-tagság az Európai Unióval folytatott tárgyalások egy adott szakaszában fontos jelentőséggel bírt, és taggá válásunk után is bővíti lehetőségeinket és növelheti erőnket. Szeptember 11. óta azonban a NATO-nak is egy új amerikai biztonságpolitikával kell szembenéznie. Ennek hatásai ma még nem láthatóak világosan. Emellett – és talán ez a lényeg – a NATO-tagság az Európai Unióhoz való csatlakozás időpontjáig is olyan garanciákat nyújt, amelyek a felvétel minden áron és minden feltétel melletti gyorsításának kényszerét csökkentették és csökkentik.

Noha a kilencvenes évek „EU-fóriájában” néha megfeledkeztünk a globális világról, vagy legalábbis nem súlyának megfelelően kezeltük, mindez nem jelentette, hogy ez az erőtér számunkra „elveszett”. Ellenkezőleg: az Európai Unió felé nyitás egy általános, szélesebb értelemben vett politikai és gazdasági nyitást jelentett, amely lehetővé tette, hogy a globális világ Magyarországon is elfoglalja és meghódítsa azokat a pozíciókat, amelyeket a világ más részein meghódított.

A kilencvenes évekre jellemző sajátos magyar fejlődés következményeképpen a világgazdaságba és az Európai Unióba való beilleszkedésünk egy időben zajlott. Komoly hiányosság ugyanakkor, hogy hazánk nemzetközi együttműködésbe való bekapcsolódásával párhuzamosan nem születtek meg azok a döntések, amelyek nemzeti fejlődésünk jövőbeli pályáját felrajzolták volna. Míg közeledésünk az Európai Unióhoz és a globalizálódó világhoz folyamatos és mértékében jelentős, a nemzeti fejlődés szilárd kereteinek kiépítése napjaink feladata.

Ez volt a küldetése az 1998-2002 között működő polgári kormánynak, és a következő évek politikája és gazdaságpolitikája sem kerülheti meg a kérdést. Csak erős nemzeti gazdaság és a polgári értékek, az elkötelezettség összetartó ereje lehet a belső stabilitás, az Európában, valamint a világszinten való helytállás alapja. Ezt saját hatalmi helyzetük szilárdsága érdekében még azoknak a politikai csoportoknak is mérlegelniük kell, amelyek elsősorban a nemzetközi tőkéhez, az „internacionalista világhoz” való kapcsolódással szereztek pozíciókat a magyar gazdaságban.

A nemzeti felzárkózás programja

A világ változó feltételeihez az Európai Unió saját akaratából – az Európai Unión belül működő nagyvállalatok önálló politikai erejéből adódóan is – folyamatosan alkalmazkodott az elmúlt évtized során. Hivatalosan és leglátványosabban azonban a 2000. márciusában Lisszabonban hozott döntéseivel deklarálta e törekvését.

A lisszaboni döntések egyaránt célozták az Európai Unió technikai felzárkózását a világszintű versenyben és a közös értékrenden alapuló új Európa programját. Az információs társadalomhoz való gyors felzárkózás meghirdetése mellett azonos erővel hangsúlyozták a szociális Európa megvalósítását, bár a két törekvés párhuzamosan és egyforma erővel nehezen valósítható meg.

A lisszaboni csúcs döntései egy új folyamat kezdetét tükrözik. Az utóbbi időben – különösen az Egyesült Államokban – érzékelhető, hogy a mindenek felett álló gazdasági növekedéssel szemben a fenntartható fejlődés alapfeltételei közé sorolják az ember biológiai környezetét és társadalmi viszonyait, vizsgálják a szegénység-gazdagság kérdését, végső soron az inkább európai értékként számon tartott szociális piacgazdaságot és a gazdaságon túlmutató környezeti világot. Mindebben – optimista felfogással – értékrendbeli közeledés fedezhető fel az amerikai és az európai világfelfogás és gondolkodás között.

A XXI. század elején a magyar kormány számára elsőrendű feladat az Európai Unióval való együttműködés az információs társadalom kialakításában. Az információs társadalomhoz való felzárkózást, annak programját elsősorban saját magunknak kellett megfogalmaznunk. A technikai lemaradás versenyképességünkben végzetes elmaradást jelentene, a gazdasági gyengeség pedig értékeink megőrzését is kérdésessé teszi. Így kapcsolódik össze a gyors technológiai haladás és értékeink, hagyományaink megőrzésének kérdése.

Saját fejlődésünk, politikánk és gazdaságpolitikánk szempontjából is alaptörvény: az értékek megteremtéséhez és megőrzéséhez a gazdasági erő és a vele járó politikai hatalmi tér birtoklása alapfeltétel. Végső soron e két tényező egymáshoz való viszonya dönti el, hogy e fejlődésben a technikai szemlélet lesz-e a meghatározó, vagy e technikák birtoklása mellett biztosítható-e saját nemzeti fejlődésünk feltétele is.

Ha kissé megkésve is, a polgári átalakulást követő évtized zárásakor, a kilencvenes évek végén ezért fogalmazódott meg az a felismerés, hogy az európai harmonizációs programokhoz illeszkedve, azokkal a lehetséges mértékben összekapcsolódva ki kell alakítani saját nemzeti jelenünket és jövőnket erősítő programunkat. Ezt a célt szolgálta a Széchenyi Terv.

Úgy tűnt, a magyar nemzeti fejlődésben a Széchenyi Terv lehet a kerete és alapja az Európai Unióba, a globalizált világba illeszkedő, annak korlátait és lehetőségeit figyelembe vevő, de értékeiben, gazdasági és társadalmi tartalmában mégis önálló, összetartozásunkat erősítő programnak. A Széchenyi Terv valódi esélyt kínált a magyar gazdaság megerősödésére. Segítségével két év alatt az ország minden második településén új beruházás és új fejlesztés valósult meg. A központi források minden forintja a magántőke további négy forintját mozgatta meg.

A Széchenyi Terv megmutatta, hogy sikeres gazdaságpolitikát megszorítások nélkül is lehet folytatni. Az ország sikerének egyik titka az volt, hogy a vállalkozók az elmúlt négy évben végre hinni mertek abban, hogy tudásuk és tehetségük mindennél erősebb. 1998 és 2002 között lehetőségeink folyamatosan bővültek. A gazdaság bővülő, gyarapodó pályára állt. A Medgyessy-kormány azonban kiüresítette és halálra ítélte a támogatásokat biztosító Széchenyi Tervet.

A Széchenyi Terv megszüntetésével elvesztegetett lehetőségeket pótolni az uniós csatlakozás közelsége miatt teljességében már aligha lehetséges. Ma azért szükséges megegyezés a célokban és a programokban, mert ebben az összefüggésben aligha vitatható: még a külső felkészülés és harmonizáció magas szintje sem pótolja azt a gazdasági és a gazdaságon is túlmutató erőt, melynek létrehozására és megszilárdulására a terv sikerrel kecsegtető kísérletet tett.

Ahhoz, hogy Magyarország a világgazdaságban és az Európai Unióban saját sorsát, értékeit és érdekeit tekintve optimális fejlődési pályára léphessen, nemzeti alapon megszülető egyetértésre van szükség. Az egyetértés csak azon a felismerésen alapulhat, hogy Magyarországnak lehetősége, joga és kötelessége a nemzet érdekeinek képviselete.

A szocialista politikusok többsége nem e határozott és elszánt nemzeti érdekvédelem képviselője, így a baloldalon kisebbségben vannak és perifériára szorultak azok, akikkel ebben, nemzeti érdekeink kérdéseiben az egyetértés létrejöhetne.

Visszatérési kísérleteink az európai polgári demokráciák közösségébe

A magyar nemzet történelme a II. világháborút követően – a polgári Európából történt kirekesztése után is – számos olyan eseményt és pontot tartalmaz, amelyek egyenesen vezetnek el a rendszerváltoztatásig, végső soron a demokratikus polgári Magyarország kialakulásának időszakáig.

Visszatérési kísérleteink sorában a legfontosabb dátumok és események: az 1956-os forradalom, és az 1990-es első szabad választás voltak.

1956 október végén, november első napjaiban – talán nem előre pontosan meghatározottan, de mégis – teljes rendszerváltást kísérelt meg Magyarország. Megszűnt az egypártrendszer, megalakult a többpárti kormány. Magyarország kilépett a Varsói Szerződésből és kinyilvánította függetlenségét. Az is nyilvánvaló, hogy amennyiben két hét után nem verik le a forradalmat, az átalakulás áthatotta volna a társadalom és a gazdaság egészét is. Így az 1990-es rendszerváltoztatáshoz hasonló gazdasági, tulajdonosi struktúra alakult volna ki, beleértve a nyugattal való szorosabb kapcsolatokat is.

Az első választást követően meghatározó erővel jelentkezett a negyven év alatt kialakult rendszer rendkívül gyors lebontásának igénye, mely a nyugati gazdasági és politikai erők irányába történő nyitással párosult.

Látszólag e kérdésekben teljes harmónia jött létre a rendszerváltó magyar erők és a nyugati demokráciát megtestesítő hatalmi körök között. Valójában azonban inkább arról volt szó, hogy a magyar rendszerváltók politikai és gazdasági céljainak ismeretében a nyugati gazdasági és politikai körök megtalálták azokat a pontokat, amelyeken át örömmel kaptak bebocsátást a magyar politikába és gazdaságba, és ezen keresztül hosszú távon is megalapozhatták jelenlétüket. Ezek a pontok a legfontosabb külgazdasági, pénzügyi, tulajdonosi és termelési pozíciókat meghatározó területek voltak.

Az egységes szovjet birodalom megtörésében és függetlenségük kivívásában a közép-európai nemzetek számíthattak a Nyugat erkölcsi támogatására. Ezért túlzó és nehezen elfogadható az a megállapítás, hogy a fejlett nyugati hatalmak azért „szabadították” fel Közép-Európát 1990-ben, hogy azután gazdasági és politikai érdekszférájukká tegyék. Az azonban igaz, hogy a befektetők egyszerre jelentek meg a volt szocialista vállalatok világában – külföldi tulajdonú vegyesvállalatok megalapításával –, és teremtették meg „képviseletüket” e vállalatok – részben szocialista pártkarriert befutó, részben versenyképes, technokrata szemléletet képviselő – menedzserrétegében. A jövő gazdaságpolitikájának alakításában valószínűleg nemcsak a magyarországi nagyvállalatok tulajdonviszonyai meghatározóak, hanem az a tény is, hogy e vállalatokat személy szerint kik vezetik, és a vezetéssel, menedzserréteggel milyen együttműködési kapcsolat alakítható ki a magyar gazdasági célok megértése, a közös célok megtalálása érdekében.

Az ezredfordulón azonban bizonyos: a nemzet céljaival való azonosulás, a nemzetgazdaságba való szerves beépülés mértéke határozza meg, hogy valójában mely gazdasági, pénzügyi, hatalmi szereplők képesek a nemzet érdekében történő összefogásra, hazánk XXI. századi polgárosodásának támogatására.

A külföldi nagyvállalatok sajátosságai döntően befolyásolják a beszállító kis- és középvállalatok szerepét, végső soron megszabják, hogy a transznacionális vállalatok külföldi kapcsolatai vagy a magyar vállalatok lesznek meghatározók e beszállítói körben. Mindez meghatározó befolyással van a magyar kis- és középvállalkozói réteg megerősödésére vagy további gyengülésére, ez pedig közvetlenül megszabja a hazai tőke jelenlétének mértékét a nemzetgazdaságban. Az EU csatlakozás küszöbén nem egymással ellentétesen, hanem egyszerre kezelendő a nemzetgazdaságba való integrációra kész külföldi szereplők bevonása, a nemzeti stratégiai nagyvállalatok megszilárdítása és a nemzeti középvállalkozói réteg erősítése, szerephez juttatása.

A jelenlegi feltételeket, a részben el nem végzett feladatokat tekintve fontos ismételten aláhúzni: a rendszerváltoztatásból adódóan, a gyors liberalizáció és nyitás eredményeként Magyarország a KGST-ből, a Varsói Szerződésből úgy lépett át a demokratikus, polgári, a fejlett nyugati országokhoz kapcsolódó világba, hogy maga egyetlen történelmi pillanatig sem teremtette meg saját belső nemzeti függetlenségét, politikai és gazdasági erőtereit. Ennek kiépítésére tett kísérletet a jelenlegi kormány által megfojtott, már említett Széchenyi Terv, a termőföld védelmére tett intézkedések, a családi gazdaságok támogatása, valamint a családok gyermeknevelési és otthonteremtési támogatása is.

Gazdasági visszatérés

A rendszerváltoztatást követően Magyarországon rendkívül gyorsan lezajlott a külkereskedelem földrajzi átirányulása. A KGST 60-65 %-os korábbi részesedését már a kilencvenes évek közepére az EU 70-75 %-os túlsúlya váltotta fel kivitelünkben. Mindeközben a nemzetközi vállalatok szerepe meghatározó lett a külkereskedelemben. A legnagyobb 15 exportőr vállalat többsége amerikai, részben európai transznacionális cég. Egyes számítások szerint a külföldi érdekeltséggel bíró vállalatok 2000-ben már 80 %-os súlyra tettek szert a magyar kivitelben.

A kivitelben a vámterületi forgalommal szemben egyre növelte részarányát a külföldi, a nemzetközi tulajdonláshoz, a transznacionális vállalatok tevékenységéhez kapcsolódó vámszabadterületi export, amely 2000-ben már 43 %-ot meghaladó részarányt képviselt. A külkereskedelemnek ez a hányada – bár kétségtelenül élénkíti a gazdaságot – már csak bizonyos mértékben része a magyar gazdaságnak, ahhoz szervesen nem kötődik, és a mögötte álló vámszabadterületen belüli termelés bármikor „elhagyhatja” az országot. Természetesen e mozgékonyság nem csupán a vámszabadterületen működő vállalatok sajátja, hanem az ezredfordulón a transznacionális vállalatok meghatározta egész világgazdaság jellemzője.

A gazdasági nyitás újabb területe a vállalati-tulajdonosi struktúra átalakítása volt. A jogi személyiségű gazdasági szervezetek száma az 1985. évi 7800-ról 1991. év végére 52.000-re, 1993 elejéig 73.000-re, 1997-re 140.000, mára 170.000-et meghaladó mértékűre emelkedett, és több mint kétszerese lett az egyéni vállalkozók száma is. A látszólagos termelési decentralizáció mellett a termelési értéket tekintve hallatlan központosítás valósult meg: a vállalatok kevesebb, mint 1 %-a adja a nemzeti össztermék több mint felét. Csak számszerűleg nagy, de gazdasági erejét tekintve még korlátozott a kis- és középvállalati szféra szerepe. Megerősítése eddig elmulasztott, de a közeljövő megkerülhetetlen gazdaságpolitikai feladata.

A magyar bankrendszer története nem választható el a magyar gazdaság nyitottságának kérdésétől. 1992-t követően megkezdődött a bankok tulajdonosi szerkezetének felgyorsult átalakulása. Jelentősen csökkent az állami tulajdon részaránya, de ami gazdaságpolitikailag legalább ennyire fontos: a magyar bankrendszerben a hazai tulajdonosi szerepet jórészt a külföldi tulajdon vette át. Míg 1993-ban a tőkeállományban a magyar részesedés 80 % volt, a kilencvenes évek végén a külföldi tulajdonhányad már 70 % körüli. A vállalati szektorhoz hasonlóan kimondható: „belső” pénzpiacunk nemzetközivé lett.

A pénzügyi világban lényegében ugyanaz a folyamat játszódott le, mint a gazdaság egészében. A rendszerváltáskor anélkül kezdődött meg a banki szféra nemzetközivé válása, hogy előtte megerősödött volna nemzeti pénzügyi intézményrendszerünk és abban valóságos gazdasági szerepünk.

A nemzeti fejlődés és erősödés

Az elmúlt időszakban jelentős különbség alakult ki a bruttó hazai termék és a bruttó nemzeti termék növekedési üteme között. Mindez arra hívja fel a figyelmet: a GDP, a bruttó hazai termék alakulása, bár önmagában jelentős, de belső szerkezetének ismerete nélkül mégsem ad teljes képet a nemzetgazdaság állapotáról.

Az elmúlt években az Európai Unió tagországai bruttó társadalmi termékének átlagos növekedése mintegy fele volt a magyarországinak. Így – változatlan ütem mellett – a magasabb magyar növekedés valószínűsíti, hogy belátható időn belül utolérjük a nyugat-európai országok átlagos fejlettségét. Egy szélesebb körben elfogadott korábbi előrejelzés szerint egy viszonylag magas beruházási ráta (28 %) mellett Magyarország 13-15 év alatt érheti el az Európai Unió egy főre jutó GDP-jének 75 %-át, míg alacsonyabb beruházási szint (23-24%) mellett ez az idő megduplázódhat, hozzávetőlegesen negyed évszázadot tesz ki. Az EU 15-ök teljes átlagának elérése már sokkal hosszabb időt vesz igénybe. A különböző gazdaságpolitikai változatok mellett 25, illetve több mint 50 évet. Mindezek a számítások azonban a magyarországi GDP-re alapozódnak, azaz nem veszik figyelembe annak belső összetételét, a megtermelésében és felhasználásában játszott szerepeket, az egyes gazdasági és társadalmi szereplők lehetőségeit és korlátait.

Még kevésbé vizsgálják a gazdaságon túli területeket, a szegénység-gazdagság kérdését, az információs szabadság és hatalom, a tudáshoz, az ismeretekhez, az oktatáshoz való hozzáférés összefüggéseit, a múlt és a jövő generációinak életfeltételeit.

Beszélnek a térről, e bővülő tér nagyságáról, de hallgatnak a tér szerkezetéről. E szerkezet leírása, a számunkra optimális viszonyok megerősítése a gazdaságpolitika, a társadalompolitika és mindannyiunk közös felelőssége. E belső erősödés elérése azért különösen fontos, mert saját létfeltételeinket és erőnket megszilárdítva már bátran válhatunk nyitottá, történelmünkhöz, hagyományainkhoz híven befogadó országgá, az Európai Unió önmagát és a polgári Európát megbecsülő részévé.

Szociális fejlődés – gazdasági növekedés

A rendszerváltoztatást követően a magyar bruttó hazai termék szerkezetében lényeges átcsoportosulás ment végbe. Azonban nem a termelésen kívüli szektorok, az oktatás, a kultúra, az életminőség javulásához kapcsolódó területek részaránya nőtt, hanem olyan területeké, amelyek közvetlenül pénzhozamot, vagy a hatalmi pozíciók erősödését, és nem az értékek gyarapodását jelentik.

A gazdaságon túli területek, az emberi tényező visszaszorulását eredményezte a magyar gazdaságban folyamatosan jelentkező egyensúlyhiány és az abból származó politikai-gazdasági nyomás is. Ez azt jelentette, hogy lényegében a II. világháborút követő teljes időszakban – néha erősebben, néha kissé gyengébben – az egyensúly helyreállítása érdekében és annak középpontba állításával születtek meg a kormányprogramok, a kormányzati döntések, a különböző gazdasági és pénzügyi „csomagok”. Ezek a költségvetési takarékosság burkában, azzal együtt valójában a bruttó termelés növekedését, a kivitel sokszor erőszakos fokozását állították előtérbe. Ez a kormányzati politika nem, vagy alig foglalkozott az emberi élet értékeivel, az életminőség kérdéseivel.

Amikor egy országban csupán materialista értékek uralkodnak, döntően az anyagi javak növelése, a bruttó növekedés elérése a cél, akkor már ebből az „alapbeállítottságból” is következik az emberi tényező és a nem közvetlenül a gazdasághoz tartozó teljesítmények másodlagossága.

Egy ilyen értékrendű szemléletben folyamatosan háttérbe szorulnak a látszólag nem égető, nem a napi gondokat megoldó fejlesztések és beruházások, így a kultúra, az egészségügy, a közlekedés, a környezetvédelem, az oktatás. A nem közvetlenül gazdasági területek áttekintése egyértelműen mutatja, hogy legnagyobb hátrányaink ebben a szférában vannak, ami azért különösen veszélyes, mert hatásuk sokirányú. Közvetlenül vagy közvetetten hátráltatják a gazdasági növekedést, késleltetik az országon belüli fejlettségbeli különbségek mérséklését, és a napi gazdasági teljesítményeknél sokkal erősebb hatásuk van – a jövő nemzedék sorsának alakulásán keresztül – a nemzet egészének jövőképére, teljesítőképességére is.

Az Európai Unióban e gazdaságon túli területekre vonatkozóan csak részben léteznek irányelvek, bár mutatkoznak törekvések egységes szakpolitikák kialakítására. A csatlakozás lehetőségéből és kényszereiből adódóan nyilvánvalóan azokon a területeken akarunk, vagy vagyunk kénytelenek a leggyorsabb fejlesztésre, ahol azt a jogharmonizáció megköveteli. Ez elősegíti felzárkózásunkat az infrastruktúra, a környezetvédelem, a vidékfejlesztés területén, de a közvetlen humánszféra számos, az előzőekben felsorolt területén saját célmeghatározásra és akaratérvényesítésre van szükség.

Nemzeti fejlődés – európai integráció – globalizáció

A három terület jövőbeni érintkezését az határozza meg, hogy található-e valamilyen értékrend-azonosság közöttük. Optimista megközelítésben az elmúlt évtizedben bekövetkezett változások e területek találkozásának nemcsak jövőbeli lehetőségét, hanem bizonyos mértékben már ez irányba történő elmozdulását is előrevetítik.

Az Európai Unió nyitott Közép-Európa felé. Tette ezt azért is, mert felismerte történelmi felelősségét. Az Egyesült Államokkal együtt része volt abban, hogy Közép-Európát és benne Magyarországot a szovjet érdekszférába vonták, és négy évtizedre leválasztották Európáról.

E felelősségről azonban – részben gyakorlati okokból, részben gazdasági érdekekből – Európa gyakran megfeledkezett, de nemcsak az Európai Unió, hanem a nyugati világ egésze is. Sokszor és sokan éppen azt a lemaradást vetik a szemünkre, amely négy évtizedes, európai polgári demokráciák közösségéből való kényszerű távollétünkből fakadt. A Varsói Szerződés, a KGST tagság következménye a nemzeti össztermék mértékében való lemaradásunk, az életszínvonal és a munkabérek alacsonyabb szintje, a környezetvédelem és az infrastruktúra országhatárokon is túlnyú1ó problémái. Szinte valamennyi olyan kérdés, amelynek gyors megoldását az Európai Unió sokszor türelmetlenül – és a szocialista időszakban okozott károkhoz mérten igen mérsékeltnek is minősíthető segítség mellett – kéri számon.

Pedig a harmonizáció, a csatlakozásra készülő országok fe1zárkózása a polgári Európához sok esetben legalább annyira az EU tagországok érdeke is, mint az érintett államoké. Magyarország helyzetét figyelembe véve két ilyen területet emelhetünk ki példaként: az infrastruktúrát és a környezetvédelmet. Elmaradottságunk mindkét területen vitathatatlanul a II. világháború utáni négy évtizedre, a polgári Európából történő kiszakításunkra vezethető vissza. A környezeti károk kialakulásában meghatározó volt a KGST keretében kialakult termelési szerkezet és technológia, amely szinte egyáltalán nem számolt az esetleges környezeti hatásokkal. A több mint négy évtizedig hazánkban állomásozó százezer fős szovjet katonaság szintén súlyos környezeti károkat okozott. Az így kialakult helyzetben nyilvánvaló a Nyugat felelőssége is, amit ezért a tényleges harmonizáció során az erőviszonyokhoz mérten érvényesítenünk kell. Különös tekintettel arra, hogy a környezetvédelem országhatárokat nem ismerő problémái közvetlenül érintik az EU tagországokat is.

Infrastrukturális lemaradásunk szintén visszavezethető a II. világháborút követő négy évtizedre. Többek között ennek is köszönhető, hogy a különben kis területű Magyarország keleti és nyugati része fejlettségét, életmódját és életszínvonalát tekintve kettészakadt. Bár az olyan infrastrukturális fejlesztések, mint a Nyugat-Magyarországot Kelet- Magyarországgal összekötő autópálya kiépítése kétségtelenül közelebb hozza mind életszínvonalban és életminőségben, mind a termelés szintjét tekintve a két országrészt, hangsúlyozni kell, hogy ezzel a beruházással az Európai Unió is gazdasági előnyhöz és haszonhoz juthat. Az autópálya lényegében az Ausztriával „kezdődő” jelenlegi Nyugat-Európát köti össze Ukrajnával és Oroszországgal, új piacokat nyitva az Európai Unió és a nemzetközi nagyvállalatok számára.

Országvilágok és vállalatvilágok

Európa gazdasági és politikai hatalmának növelését elsősorban tagországainak erősítése és újabb országok európai együttműködésbe történő bevonása biztosítja. Ez az ún. „országvilágokban” való gondolkodás, mely mögött természetesen a nemzetek összetartó ereje áll. Azonban az ezredfordulón az elsősorban az Egyesült Államok által vezetett globalizálódó világ igazi hatalmát nem az országhatárok átlépésével, hanem – a transznacionális vállalatokon keresztül – az egyes országok belső gazdasági meghódításával érte el. Ilyen értelemben az „országvilágok” korszakából átléptünk a XX. század végén, XXI. század elején meghatározóvá vált „vállalatvilágok” korszakába.

Az Európai Unió nyitott a Nyugat, az Egyesült Államok vezette globális világ felé is. Mindezt egyrészt gazdasági és politikai versenyképességének megőrzése, valamint a világgazdasági versenyben az USA-tól való végleges leszakadás megelőzése érdekében tette. Másrészt felismerte, hogy csak akkor tudja megtartani európai értékeit, ha maga is részévé válik napjaink globalizálódó világának. Mindez nem csupán valamiféle elméleti, filozófiai felismerés volt: az Európai Unió tagországaiban, a transznacionális vállalatok képében már évtizedek óta meghatározó erőként van jelen a globalizáció hatása, mely nemcsak a gazdaságra, hanem a politikára, a kultúrára is befolyást gyakorol.

E döntést elősegíthette, hogy – talán már elfoglalt pozícióinak tudatában, talán éppen a struktúrák megtartása érdekében – maga a globalizált világ is változott. A mindig az erősebbet tovább erősítő szabadság, a liberalizáció, a korlátlan verseny hirdetését követően új eszméket fogalmazott meg. Meghirdetve olyan, az emberi lét értelméhez közelebb álló célokat, mint az ember környezetének védelme, a kulturális önazonossághoz való elidegeníthetetlen jog, vagy a szegények és a gazdagok világa közötti eltérések elviselhetetlen mértékének csökkentése.

Érdekek és értékek találkozása

Élesen fogalmazva: a XXI. század elején nem a nemzeti fejlődés válik az Európai Unióhoz való csatlakozás és világgazdasági versenyképességünk megteremtésének eszközévé, hanem fordítva: az európai csatlakozással nyerhető többleterő lehet az elősegítője nemzeti fejlődésünknek. Ezért fontos tudatosítanunk magunk számára: a globális világ és az Európai Unió elismeri az önálló nemzeti fejlődés jogosságát, és felismerte, hogy saját hatalma is csak tagjainak nemzeti önazonossága elismerésével növekedhet.

Magyarország nem emelhető ki ebből a nemzetközi világrendből. Része „kívülről”, mint egy szuverén ország; és része „belülről”, mint az országban a polgári átalakulás óta létrejött és működő, a nemzetgazdaság teljesítményéhez is hozzájáruló nemzetközi vállalatok hazája. E vállalati, pénzügyi világ nemzeti létünk részévé vált akkor is, ha ma még kevésbé vállalja nemzeti céljaink képviseletét, a hazánkkal való természetes közösséget. Mivel mindez nemzeti és társadalmi érdek, a politikának, ezen belül a gazdaságpolitikának, sajátos eszközrendszerével kell elősegítenie ezt a folyamatot.

Ebből következik az állami felügyelet alatt álló, még meglévő magyar nagyvállalati kör kiemelkedő felelőssége és szerepe. Ez a szerep csak egy új együttműködés keretei között válhat a XXI. századi polgárosodást meghatározó tényezővé. Mindenekelőtt „egymásra kell találnia” a gazdaságpolitikának és a magyar nagyvállalati körnek. Joggal várható el, hogy egy átmeneti évtized után a belső piacon egyenlő esélyei, versenyfeltételei legyenek a magyar vállalatoknak. A megerősödött magyar nagyvállalatok biztos bázisai lehetnek a kis- és középvállalkozói réteg sokáig késleltetett és most ismét késlekedni látszó erősödésének.

Végső soron ez az erősödő forrásokra alapozott gazdasági fejlődés biztatóbb jövőt és életfeltételeket hozhat a rendszerváltás veszteseinek, a munkából már kivált idős korosztályoknak, az elszegényedett, munkanélkülivé vált, vagy a képességénél alacsonyabb megbecsültségű munkát vállalni kénytelen pályakezdőknek, azaz rendkívül széles társadalmi körnek.

A magyar társadalom akkor fogadja el az európai uniós tagságot, ha érzékeli, hogy az újonnan befogadandó értékek rokonságban állnak a nemzet értékeivel és céljaival. Fontos, hogy az egyes társadalmi csoportok és az emberek külön-külön és együtt is érezzék és tudják: a csatlakozással egyrészt adunk, de talán még többet kapunk nemzeti fejlődésünk és értékeink kiteljesítéséhez. Ez biztosíthatja a nemzet határokon átívelő újraegyesítését, valamint a szomszédos országokkal való hatékony együttműködést is.

Európa újraegyesítése megköveteli céljaink világos megfogalmazását, ha kell, elkülönítését az összeurópai céloktól, valamint a nemzeti és az európai érdekek és értékek találkozását. A csatlakozásig terjedő időben nemzeti céljaink erőteljes képviseletével, lehetőségeink kiaknázásával, a nemzet összetartozásának megerősítésével együtt a tisztánlátás feltételeinek megteremtése is szükséges, mert felelősen dönteni csak ismert tényekről lehet.

Jövőbeni esélyeink

Összegzésként megállapítható, hogy Magyarország európai újraegyesítésben érdekelt, amely biztosítja az unió gazdasági és politikai nyitottságát, mert ez a nyitottság teremti meg a lehetőségét a magyar nemzet XX. századi határokon átívelő újraegyesítésének, az összetartozás megerősítésének.

Az Európai Unió politikai és gazdasági nyitottsága többrétegű, így több szinten megvalósuló kapcsolatokat tesz lehetővé és szükségessé. Az EU működését meghatározó négy szabadságelv gyakorlati érvényesülése mellett is úgy fest, hogy a következő évtizedben még meghatározóak maradnak – vagy éppen újra megerősödnek – az országok közötti kétoldalú kapcsolatok. Ugyanakkor fennmarad az országhatárokat átlépő térségek közötti együttműködés szerepe, és meghatározóvá válnak a transznacionális vállalatok közötti kapcsolatrendszerek. Számunkra az a legfontosabb, hogy a nemzetközivé vált belső piacon, az ennek működésében szerepet játszó magyarországi gazdasági szereplők úgy kapcsolódjanak az európai és a világszintű gazdasági tér egészébe, hogy ne szakadjanak el a magyar nemzetgazdaság egészétől.

Az ilyen elszakadás több hátránnyal is járhat. Kizárja a magyar nemzeti piacot, az abban részt vevő vállalatokat a nemzetközi együttműködésből, végső soron a gazdaság megerősödéséből. Ez a megállapítás egyaránt vonatkozik a még meglévő magyar nagyvállalatokra, de még inkább a két és fél millió embert foglalkoztató hazai kis- és középvállalkozásokra. Az elkülönüléssel a multinacionális vállalatok is önmagukban álló szigetek maradnának a magyar gazdaságban, ami akadályozná az integrációt, és hosszabb távon korlátozná a nemzeti piacon megteremtődő kölcsönös előnyöket.

Nemzetünk több, jövőnket alapvetően meghatározó döntés előtt áll. Az új évezred küszöbén sok esetben a nemzetközi környezet, máskor a magunk alakította helyzet állít bennünket döntés elé. A kérdések és a kérdésekre adható válaszok nem mindig kényelmesek. Különösen nem azok, ha tévedések, halogatások, elhallgatások következtében nem válaszolják meg őket időben, vagy a nemzeti összefogás elősegítése helyett megpróbálják elodázni a válaszadást.

Szembe kell néznünk a globális világ kihívásaival, mert benne élünk, s mert bennünk él. Tagjelöltekként – ha már csak rövid ideig is – alapvető érdekeinket védve kell dolgoznunk. Tagállamként pedig – érdekeinket képviselve és mások érdekeit figyelembe véve – valamennyi tagállammal együtt kell majd alakítanunk az Európai Unió jövőjét.

A globalizálódó világban és az Európai Unióban az erős jelenlét alapját az önmagunkkal való szembenézés jelentheti. Annak felismerése és kimondása, hogy a nemzetet nem lehet pusztán szavakkal – üresen kongó politikai deklarációkkal – egyesíteni. Csak a tettekben is megtestesülő szándék képes a különböző politikai szereplők erejének egyesítésére, és így a nemzet összetartó erejének növelésére. Ezt a szándékot ma Magyarországon a polgári, nemzeti erők képviselik.

Ezért a polgári erőknek kötelességük szembesíteni a jelenlegi, szocialista kormányt azzal, amivel szemlátomást nem tud, vagy nem akar szembenézni. Meg kell oldani a termőföld védelmét. Meg kell erősíteni a nemzeti vállalatokat, a magyar munkavállalók helyzetét. Meg kell valósítanunk a határokon átívelő nemzeti összefogást. Ismét meg kell vitatnunk a média egyensúlyával, az oktatás és a tudás szabadságával, a múlt, a jelen és a jövő biztonságával, a nyugdíjak, az ösztöndíjak értékállóságával, a lakáshoz jutás feltételeivel és közös történelmi múltunkból származó értékekkel kapcsolatos kérdéseket, azaz hazánk európai uniós helytállásához nélkülözhetetlen nemzeti minimum alapvető kérdéseit.

Egy önbecsülésében, összetartozásában megerősödött nemzet eredményesebben képes megvívni a nemzetközi együttműködésben elkerülhetetlen, esetenként éles harcát; sikeresebben képes helytállni versenyhelyzetekben, és nemzeti ereje teljes tudatában képes részt venni nemzetközi kapcsolatrendszere kiépítésében. Az ehhez szükséges nemzeti közmegegyezés alapját pillanatnyi érdekeken felülemelkedő konkrét politikai lépések jelentik. De ehhez az összetartozáshoz, az eseti és esetleges kiegyezéseken is túlmutató összetartó erő kialakításához el is kell jutni. Így alkothat egyensúlyt életünkben a globális világ, az európai tér és a nemzeti lét. Elérkezett az idő, hogy felismerjük és kimondjuk: a XXI. század elején nemzeti céljaink az európai célok egészének nem mondanak ellent, sőt, tekintélyes mértékben harmonizálnak azokkal. Nemzeti céljaink megvalósítása nem nélkülözheti az európai kohéziós erőt, az intézményes csatlakozást. Mi több, ez az út tűnik legcélravezetőbbnek a magyar nemzet megerősödése szempontjából is.

Az európai uniós csatlakozás folyamatát, a globalizált világ gazdasági, politikai és kulturális terébe történő belépésünket úgy kell alakítanunk, hogy az hozadékot, pótlólagos erőforrást jelentsen a magyar – gazdasági és azon túli – nemzeti fejlődés számára. E cél eléréséhez megfelelő ismeretekkel kell rendelkeznünk a gyorsan változó belső és külső erőterekről, az érdekek és értékek viszonyáról, és képeseknek kell lennünk elismerni a XXI. századi világ valós viszonyait. De erős belső kohézió megteremtése is szükséges ahhoz, hogy saját gazdasági és társadalmi érdekeink és értékeink alapján önálló, erős, alkotó és alakító tényezői legyünk a globális világnak, az Európai Uniónak, a közép-európai térségnek és – mindenek előtt – saját hazánknak.


 

A Fidesz – Magyar Polgári Párt
integrációs programja

„S most a dologra…”

(Kossuth)

Magyarország a hazánk

A hazát „nem fontos, szereted-e, vagy sem. Egyek vagytok.” – vallja Márai Sándor.

Ezért tartozunk felelősséggel, ezért vagyunk felelősek érte.

Ezért tartozunk elszámolással cselekedeteinkért és mulasztásainkért.

Ezért tartozunk majd számadással lelkiismeretünknek, honfitársainknak, nemzetünknek, kortársainknak és utódainknak. Ha majd szóban vagy gondolatban felteszik a kérdést: megtettünk-e mindent, amit tehettünk, legyen egyértelmű a válasz: igen, mi mindent, minden tőlünk telhetőt megtettünk.

Európa a jövőnk

Az Európai Unió politikai vezetői 2004 közepét jelölték meg a bővítés dátumaként.

Alig másfél évünk maradt.

De mondhatjuk azt is: van még jó másfél évünk a további felkészülésre.

Használjuk ki.

Amikor a Fidesz – Magyar Polgári Párt vezette polgári kormány átvette az ország irányítását, megkezdte az uniós csatlakozásra való felkészülést is. Mert a Fidesz – Magyar Polgári Párt megalakulása óta támogatja Magyarország csatlakozását az Európai Unióhoz. A sikeres uniós csatlakozáshoz azonban arra van szükség, hogy a magyar társadalom, a magyar gazdaság, a magyar nemzet felkészülten várja a belépés pillanatát. Meggyőződésünk, hogy csak egy erős, öntudatos, érdekeit képviselni képes Magyarország polgárai válhatnak az Európai Unió sikeres polgáraivá.

A polgári kormányzás négy éve sikeres európai felzárkózásunk négy éve volt

A rendszerváltoztatás óta ez volt az első négy olyan év, amelyben folyamatosan, évről évre nőtt a gazdaság, és csökkent az infláció.

Ez volt az első négy olyan év, amelyben folyamatosam, évről évre csökkent a munkanélküliség, és nőtt a jövedelmek és nyugdíjak vásárlóereje.

Ez volt az első négy olyan év, amelyben folyamatosan, évről évre nőtt a gyermeket nevelő családok támogatása, és csökkent a szegénysorban felnőni kénytelen gyermekek száma.

A nemzeti össztermék több mint 20 %-kal nőtt, egyes években elérve az európai átlag kétszeresét. Az ipari termelés mintegy 60 %-kal bővült, az exportunk mintegy 40 %-kal. Visszaszorítottuk az államháztartás hiányát, 9%-ról 6% alá csökkentettük a munkanélküliséget, 18%-ról 5%-ra mérsékeltük az inflációt. A kormányzati ciklus végére mintegy 25 milliárd dollárnyi tőke érkezett az országba, a világ 50 legnagyobb cége közül 39 telepedett le Magyarországon.

A polgári kormány egyik legfontosabb célja az volt, hogy a gazdaság teljesítményének növelése mellett megerősítse a társadalmi és gazdasági élet magyar szereplőinek helyzetét. Ezt szolgálta a Széchenyi Terv, ezt szolgálta az Orbán-kormány mezőgazdasági politikája, s ezt szolgálta – többek között – az autópálya-építésnél alkalmazott, a hazai vállalkozókat előnyben részesítő szempontrendszer is.

A sikeres uniós csatlakozáshoz arra van szükség, hogy a magyar gazdasági élet szereplői versenyképesek legyenek, illetve versenyhátrányuk minél előbb megszűnjön. De amíg pozícióink kellőképpen meg nem erősödnek, addig is biztosítsuk nemzeti érdekeink és értékeink – így a magyar termőföld – védelmét.  Ez utóbbit szolgálta az a következetes magatartás, amelyet a magyar tárgyalódelegáció az Európai Unió tárgyalóival szemben képviselt minden egyes csatlakozási fejezet megvitatása során. Hatékonyan tárgyaltunk, eredményesen tárgyaltunk, nemzeti érdekeinket a lehető legnagyobb mértékig érvényesítettük.

Ugyanezt várjuk el a szocialista kormánytól is!

A most zajló tárgyalások hosszú időre megszabhatják helyünket az Európai Unió gazdasági terében. A rossz kompromisszumok az Unió peremére szoríthatnak bennünket egy nemzedéknyi időre. Ellentétben számos „euroszervilis” szocialista és szabaddemokrata véleménnyel, mi azt valljuk, hogy létezik rosszul előkészített csatlakozás! Az Európai Unió tagországainak példája azt mutatja, hogy lehet jól, és lehet rosszul csatlakozni.

Az „euroszervilizmus” az internacionalizmus új megjelenési formája.

Hogy min mérhető a csatlakozás sikere? A polgárok elégedettségén. Egyes országok – például Svédország – polgárai ma már nem támogatnák a belépést, mert néhány év elmúltával megvonták bizalmukat az integrációtól. Vagyis: csatlakozásukat nem tekintik sikeresnek. Úgy kell csatlakoznunk az Unióhoz, hogy Magyarország polgárai évek múltán is azt tartsák: a csatlakozás támogatása helyes döntés volt.

Ezért képviseljük minden fórumon: nemzeti érdekeinket feladni nem lehet, de nem is szükséges. Az Európai Unióban is azokat a nemzeteket becsülik és értékelik, amelyek képesek megvédeni érdekeiket.

A nemzet szuverenitása egy és oszthatatlan. A Fidesz – Magyar Polgári Párt képviselői az alkotmánymódosítási viták során többször kifejtették, hogy nem fogadható el az az „euroszervilis” értelmezés, amely szerint az Alkotmányban kellene rögzítenünk az Európai Unió jogrendjének a magyar Alkotmány fölé rendelődését. Álláspontunk szerint szuverenitásunkról semmilyen mértékben sem mondunk le, mindössze annak bizonyos elemeit másokkal – az Európai Unió többi tagállamával – együtt gyakoroljuk. S ők ugyanezt teszik velünk saját szuverenitásuk vonatkozásában.

A Fidesz – mint a polgári átalakulás pártja – a nemzeti megerősödés és az európai újraegyesítés képviselője. Meghirdettük a nemzet határokon átívelő újraegyesítését, megalkottuk a Státusztörvényt, hatályba léptettük annak rendelkezéseit, a szomszédos országokban élő magyarok százezrei kapták meg Magyar Igazolványukat. Meggyőződésünk, hogy mindezt jól tettük, mert ez is része az „európai integrációnak”, és beilleszthető abba a folyamatba, amit bátran nevezhetünk Európa újraegyesítésének.

Mert Európa a jövőnk

Az Orbán-kormány a tét nagyságának megfelelően viszonyult a feladatokhoz, mert tudta, hogy hatékony kormányzati támogatás nélkül a magyar gazdaság és társadalom nem készülhet fel a csatlakozásra. A kormányváltás óta eltelt sokakban ébreszt súlyos aggályokat. A szocialista-szabaddemokrata kormány felszámolta mindazt a kormányzati eszközrendszert, lerombolta mindazokat a programokat, amelyeket felépítettünk, és amelyek sikereseknek, hatékonyaknak bizonyultak. A rombolást építés még nem követte! Ez a fél esztendő bizonyosan elveszett – és bepótolni már nem lehet –, de még mindig van lehetőség arra, hogy a kormány – bármilyen más elnevezéssel – elindítsa azokat a programokat, amelyek a magyar gazdaság szereplőinek megerősödését, felkészülését szolgálják. Egy felelős kormánynak tudnia kell, ha rossz a felkészülés, akkor tulajdonosi, ágazati, regionális alapon egész társadalmi csoportok mehetnek tönkre. Ezt el kell kerülni!

Teendőink sora hosszú, az ország előtt álló feladatok nagyok. Az alábbiakban azt vesszük számba, mik a legfontosabb feladatok, mit kell a jelenlegi kormánynak, és nekünk, a magyar társadalomnak azért, hogy a hazánk polgárainak valóban meghozza a várt sikert.

Gazdaságpolitika

A polgári gazdaságpolitika legfontosabb célja a polgárok és családjaik jólétének biztosítása. E cél elérése érdekében az EU-ban különösen fontos a gazdaság versenyképességének további javítása tartósan magas gazdasági növekedés és egyensúly biztosítása mellett. A hatékonyság javításával biztosítható a magyar gazdaság gyorsított felzárkóztatása az Európai Unió átlagához. Olyan gazdaságpolitikát kell tehát folytatni, amelynek mind rövid, mind pedig közép- és hosszú távú törekvései a magyar gazdaság, vagyis a magyar munkavállalók versenyképességének javítását segítik.

Míg a Medgyessy-kormány az állam gazdasági szerepvállalásának csökkentésével, a nemzeti stratégiai nagyvállalatok külföldi kézbeadásával kiszolgáltatottá teszi a nemzetgazdaságot addig a Fidesz – Magyar Polgári Párt – a polgári kormány gyakorlatának megfelelően – az új típusú, aktív állami szerepvállalás, az állami és a magánszféra, vagyis a közösségben rejlő erő és az egyéni kezdeményezőkészség közötti szoros együttműködés mellett tör lándzsát.

Ennek lényege, hogy az állam – a gazdasági szereplők partnereként – nemcsak a szabályozáson és adópolitikán keresztül vesz részt a gazdaság működtetésében, és biztosít azonos versenyfeltételeket. Olyan infrastrukturális beruházásokat hajt végre, amelyek segítséget nyújtanak a hazai vállalakozások tőkehelyzetének javításához. Ehhez olyan forrásokat kell mozgósítani, amelyek révén a kis- és középvállalkozások támogatásokhoz és hatékonyságjavító eszközökhöz juthatnak. A gazdaság „belső motorjainak” működtetésével érhető csak el az Európai Unió átlagát meghaladó növekedés, amely a felzárkózás alapfeltétele.

A nemzetközi gazdasági környezet

Nyitott gazdaság lévén, Magyarország igen érzékeny a világgazdaság változásaira. Mivel külgazdasági kapcsolatainkban meghatározó az Európai Unió gazdasága, a magyar gazdaságra mindenek előtt az ottani fejlemények vannak hatással. Ezért indokolt, hogy terveinket az Európai Unióban várható gazdasági fejlődés figyelembevételével alakítsuk ki. Az EU Bizottság várakozásai szerint középtávon az Európai Unió bruttó hazai összterméke (GDP) éves átlagban 3%-kal, importja pedig 7% körüli ütemben fog bővülni. Ehhez hozzászámítva más fontos külpiacaink fejlődési lehetőségeit, elsősorban az Egyesült Államok gazdaságának instabilitását, a növekedést befolyásoló kockázat jelentős.

A belső tényezők

A korábbi évekhez hasonlóan a gazdaságpolitikának két fontos tényezőre kell figyelmet fordítania. A magyar gazdaság elemi érdeke az infláció folyamatos csökkentése, lévén az árstabilitás a növekedés és az egységes valutaövezethez történő csatlakozás előfeltétele. Ráadásul az is közismert, hogy az infláció a szegények adója. Egy felelős kormány ezért nem engedheti meg, hogy az uniós csatlakozást megelőző években ismét, szándékosan növelje az inflációt. Ezzel ahhoz hasonlóan, ahogyan sokan a szocialista gazdaság összeomlása miatt a rendszerváltás veszteseivé lettek, most a csatlakozás veszteseivé válhatnak. A beruházásokat pedig úgy kell előmozdítani, a hazai kis- és középvállalkozásokat úgy kell megerősíteni, hogy a gazdaság egyensúlyi tényezői ne romoljanak, miként ez a polgári gazdaságpoltika alkalmazása idején történt. A növekedés fenntartása és az áremelkedés ütemének további csökkentése csak akkor képzelhető el, ha a kormányzat – a hazai gazdaság „belső motorjaira” figyelemmel – a beruházások ütemének felgyorsítását tartja szem előtt. Ezért – szemben a szocialisták 2003-ra vonatkozó elképzeléseivel – a csatlakozásig hátralévő bő egy esztendőben jelentős források mozgósítására van szükség mind a növekedés hosszabb távú megalapozását elősegítő infrastrukturális programokra, mind a vállalkozások erősítésére.

Növekedési lehetőségek

A külpiacok „növekedési kockázatai” ellenére a magyar gazdaság növekedési kilátásai a következő években is jók. A gyors és tartós gazdasági növekedés fennmaradásának fontos feltétele a hazai tőkeállomány dinamikus bővülése, a beruházások mennyiségi és minőségi növekedése. A következő években a beruházások dinamizálásán és a növekvő európai uniós támogatásokon keresztül az Európai Unió növekedésének kétszeresét kell célul kitűznünk. E célt az elmúlt években, a polgári gazdaságpolitika gyakorlati alkalmazásával, már sikerült elérnünk.

Figyelemmel kell lenni arra a tényre, hogy a beruházások finanszírozásában továbbra is fontosak a külső források. A csatlakozást követően egyre nagyobb az  uniós támogatások jelentősége, amelyek – ha jól tárgyal a jelenlegi kormány – a GDP közel 1%-át teszik majd ki, s nagy jelentősége lesz a beáramló, kedvező gazdaságpolitika esetén évente 1-2 milliárd eurónyi külföldi működő tőkének, mely a visszaforgatott profit figyelembevételével elérheti az évi 3 milliárd euró körüli mértéket.

Teendők az EU csatlakozás előtt

A növekedési lehetőségek csak akkor aknázhatóak ki, ha a jelenlegi kormány visszatér az állam és a magángazdaság közötti szoros együttműködés útjára. A jelenlegi recessziós, bizonytalan világgazdasági környezetben a jelenlegi kormány sem mondhat le a folyamatok irányításáról, mert a passzivitás a növekedés jelentős lassulásához vezethet. A lassulás kárvallottjai pedig a hazai vállalkozások s a mintegy 2 millió főt kitevő alkalmazottaik lehetnek.

Az államháztartás hiánya

A szocialista kormány első hónapjaiban kialakult jelentős, a GDP 8,5%-ra rugó hiány csökkentése mindenképpen indokolt. A csökkentésnek azonban úgy kell megvalósulnia, hogy a kormány közben nem csökkentheti a gazdaság dinamizálására fordítható összegeket, mert egyébként azok fizetik meg a kormányzati túlköltekezés árát a csatlakozás előtti utolsó évben, akik majd a legnehezebb versenyhelyzetbe lesznek kényszerítve az Európai Unióban. A hazai vállalkozások támogatását – akár a jövőre, a szocialisták által tervezett költségvetési hiány rovására is – 80-100 milliárd Ft-tal növelni kell.

A strukturális reformok folytatása

Tovább kell folytatni azokat a megkezdett reformokat (köztisztviselői, rendőri, katonai, egyetemi oktatói életpálya), amelyek növelik az államháztartás hatékonyságát és elősegítik azoknak a szektoroknak az átalakítását, amelyekben az állam szerepvállalása a következő években is indokolt. Ki kell emelni az egészségügy átalakításának kérdését, mely rövid távon jelentős költségvetési források mozgósítását teszi szükségessé. A minőségi egészségügyi ellátás eléréséhez a kormánynak növelnie kell hozzájárulását.

Vállalkozásfejlesztő és versenyképesség-növelő programok

A gazdaságpolitikának továbbra is nagy hangsúlyt kell helyeznie az infrastrukturális beruházásokra, ezért a következő, 2003. évben a kormány által javasolt összegeket jelentősen emelni kell. Kiemelten kell kezelni a gyorsforgalmi úthálózat fejlesztését és az idegenforgalmi beruházásokat.

A hazai kis- és középvállalkozások erősítésére, tőkehelyzetük javítására a szocialista kormány nem szán elegendő pénzt, ezért a meglévő célelőirányzatok növelése elkerülhetetlen. Kitüntetett figyelmet érdemelnek a mikro- és kisvállalkozások, ezért a mikrohitelek folyósításában a bankszféra mellett kiemelt szerepet játszó Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány támogatásra fordítható forrásainak is növekedniük kell.

Felkészülés az adóharmonizáció következményeire

A csatlakozással együtt jár a közvetett adóharmonizáció, vagyis az általános forgalmi adó módosítása. A 0%-os áfa-kulcs megszűnése számos szociálisan érzékeny területen azonnali drágulást okoz majd. Ezért a jelenlegi kormánynak haladéktalanul intézkednie kell ennek ellensúlyozására.

Az Unó legfejlettebb tagállamaiban adóreformok zajlanak, és ennek következtében az évtized végére előreláthatólag csökkennek majd a cégeket terhelő adók. Nekünk is ezen az úton kell járnunk.

Az euro

Az unió gazdasági vérkeringésének zavartalan működését a közös pénz, az euro biztosítja. Csatlakozásunk után következő integrációs állomásunk az eurózónához, az Európai Monetáris Unióhoz történő csatlakozás lesz. A célkitűzésben egyetértés van a magyar gazdaság és politika alakítói között. A magyar polgároknak azonban tudniuk kell, hogy ennek a csatlakozásnak feltétele az ún. maastrichti kritériumok teljesítése, többek között az infláció alacsony szintje. Az euróhoz való csatlakozást nem érdemes késleltetni,  mert az jelentős gazdasági hátrányokkal járhat.

Az infláció

Az infláció az a gazdasági jelenség, amit mindenki ismer, s amitől mindenki fél. A magyar polgárok leginkább a Bokros-csomag idején megtapasztalhatták, milyen kétségbeejtő helyzetet teremt munkájuk, pénzük, jövedelmük mesterséges elértéktelenítése, a reménytelen küzdelem az emelkedő árakkal. A polgári kormány egyik legfontosabb célja az infláció leszorítása volt. Ezt a célt elértük, az inflációt négy év alatt 18%-ról 5%-ra csökkentettük. Az Orbán-komány gazdaságpolitikai tervei – a Magyar Nemzeti Bankkal egyetértésben – 2006-ra az infláció 3 % alá történő leszorítását jelezték előre, hogy hazánk mielőbb csatlakozhasson az Európai Monetáris Unióhoz.

A jelenlegi kormány nem ezen az úton jár. Számos gazdaságpolitikai döntése jelzi, hogy a szocialisták ismét növelni akarják az inflációt.

Az infláció a szegények adója

Az árak emelkedését a gazdasági tevékenységek láncolatában mindenki továbbhárítja, végül minden teher a fogyasztókra, ránk, de különösen a szegények és kiszolgáltatottak vállára kerül. Azokéra, akik már nem tudják elhárítani.

A jelenlegi kormány inflációgerjesztő politikája a szocialisták szociális érzéketlenségét bizonyítja, és az Európai Monetáris Unióhoz történő csatlakozás késleltetését vetíti előre.

Kisvállalkozások – nagy küldetéssel

Az erős kisvállalkozások a korszerű európai gazdaság meghatározó szereplői, a fejlett magyar polgári társadalom létrejöttének előfeltételei.

A kis- és közepes vállalkozások társadalmi és gazdasági szerepe – Európai Unió tagországaihoz hasonlóan – hazánkban is meghatározó. Magyarországon ezek a vállalkozások – több mint 2 millió munkahelyet biztosítva – a vállalati foglalkoztatottak 61,1%-ának nyújtanak megélhetést, termeléssel és szolgáltatással a bruttó hozzáadott érték 36,6%-átállítják elő. Minden településen jelen vannak, szerepük döntő a szolgáltatásokban, működésük biztosítja mindennapi életünk kényelmét. Az egyén, a cselekvő és vállalkozó ember önálló tevékenysége és felelőssége az elmúlt évtizedben jelentősen hozzájárult a saját magáért, családjáért, környezetéért, kis- és nagyközösségéért felelősséget érzők gyarapodásához.

A polgári gazdaságpolitika törekvései

A vállalkozások helyzetének javítását a polgári kormány mind az adópolitika útján közvetett eszközökkel, mind pedig tőkehelyzetük, hitelképességük erősítését célzó közvetlen eszközökkel segítette. Csökkentek az adminisztrációs terhek, a munkaadói járulék jelentős mérséklése pedig hozzájárult a cégek versenyképességének javításához. Az adó- és járulékpolitikán túl a gazdaságpolitika a támogatási rendszerben is középpontba állította a hazai vállalkozásokat.

A Széchenyi Terv a vállalkozások megerősítését, versenyképességük javítását szolgálta, annak érdekében, hogy a közelgő uniós csatlakozás után is megállják helyüket mind az Európai Unió belső piacán, mind pedig a világpiacon.

Hasonlóan más, alacsonyabb fejlődési szintről induló európai ország példájához, a polgári kormány tudatos, aktív gazdasági szerepvállalásának részeként hirdettük meg azt a széleskörű pályázati rendszert, amelynek célja a tárgyi (közlekedési) infrastruktúra (autópálya, vasút, regionális repülőterek) fejlesztése, a szellemi infrastruktúra, a tudástőke gyors gyarapítása (kutatás-fejlesztés, innováció, információs társadalom- és gazdaságfejlesztés) és az idegenforgalom, a vendéglátás élénkítése. A korábbi rendszertől eltérően a Széchenyi Terv nemcsak hitel- és kamattámogatást nyújtott a vállalkozásoknak, hanem beruházási tőkét is, amire továbbra is nagy szükség van még mindig tőkehiányos gazdaságunkban.

Nagy mozgástér – nagy verseny

A csatlakozás a magyar kis- és közepes vállalkozásoknak, vállalkozóknak – s a magyar gazdasági élet egészének – új kihívást jelent. Az előttünk álló feladatnak úgy kell eleget tennünk, hogy tudjuk:

        az elmúlt évtized a jogi és szemléleti feltételek egy részének kialakítására volt csak elegendő, de nem adott lehetőséget – történelmi okokra is visszavezethetően – a stabil működéshez szükséges, megfelelő nagyságú tőke felhalmozására,

        a vállalkozások túlnyomó többsége kizárólag hazai, helyi piacra termel, illetve ezen a piacon szolgáltat,

        a jelenlegi kormány minden ígérete ellenére adós maradt a kis- és közepes vállalkozások működését elősegítő intézkedésekkel. (Az EVA minimális hatása nem mérsékli az adminisztrációs terheket, akadozik a mikro-hitelprogram, stb.)

Kiszámítható, tervezhető, a tőke hiányát mérséklő, átfogó pályázati rendszerre van szükség. Az állam támogató szemléletét és gyakorlatát nem pótolja az érdekvédelmi szervezetek nyilvántartási, információs és képzési, oktatási tevékenysége. A kis- és közepes vállalkozások, vállalkozók támogatása a világ gazdaságilag (leg)fejlettebb országaiban is kiemelt állami feladat.

Az elmúlt 15 évben Magyarország polgárai több mint nyolcszázezer (!) vállalkozást hoztak létre. Az elkövetkező néhány esztendő, a reményeink szerint 2004-ben megvalósuló EU tagság azonban az eddigiektől eltérő, érdemi, gyors és határozott intézkedéseket kíván a jelenlegi kormánytól. Az eddigi késlekedés és halogatás helyett tettekre van szükség.

Egy felelős kormány számára kiemelt feladat a kis- és középvállalkozások gazdasági és társadalmi súlyának növelése. A gazdaságpolitikai eszközök közül ki kell emelni a finanszírozást támogató hitelgarancia-rendszer bővítését, a versenysemleges állami támogatási rendszer folyamatos működtetését, az adópolitikában a kisvállalkozásokat segítő, egyszerűbb adminisztrációval járó megoldások bevezetését.

A Széchenyi Terv pályázatainak sikere igazolja, jelentős igény van a folytatására. Ezért a terv megfojtása helyett annak végrehajtására van szükség. Emelni kell a pályázatokon elnyerhető összegeket, és újabb területeket kell beillesztését a pályázati rendszerbe. Különösen az oktatásban és az egészségügyben érdemes a vállalkozásokat eddig nem alkalmazott eszközökkel támogatni.

A fölből élők uniós versenyhátrányaik kiküszöbölése érdekében a polgári gazdaságpolitika számolt a Széchenyi Terv mezőgazdasági támogatásokra fordítható összegeinek jelentős növelésével. Ezt a jelenlegi szocialista kormány sem kerülheti meg.

A kisvállalkozások térségi lehetőségei

Az új programokon belül növekednie kell a kistérségek szerepének, aminek hatására a helybéli polgárok és az adóforintjaikból fenntartott intézmények által kidolgozott átfogó fejlesztések indulhatnak meg. Tovább kell fejleszteni a vállalkozáserősítő programokat is, hogy növekedjék a hazai és a nemzetközi piacokon egyaránt versenyképes vállalkozások száma és aránya, valamint a kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő képessége.

A pályázati rendszeren belül önálló programként jelenjen meg az Alföld és a Tisza-vidék. Arra kell törekednünk, hogy az ország szíve, Budapest, átgondolt és ésszerű tervek alapján legyen részese a fejlődésének, ezért a főváros fejlesztésére önálló program.

Turizmus – a jövő „motorja”

A turizmus a polgári kormány időszakában a magyar gazdaság egyik sikerágazata volt. A fejlődés lendülete azonban megtört. Korábban javult a színvonal, nőtt a gyógy-, a kongresszusi és a kulturális turizmus iránti érdeklődés, társadalmunk gazdasági gyarapodása következtében egyre nagyobb teret nyert a hazai idegenforgalom, ami kiegyensúlyozott keresletként állandó bevételi forrássá vált.

A jelenlegi kormány azonban nem használja a magyar gazdaság e motorját sem. Sőt éppen uniós csatlakozásunk előtt gyengíti a vállalkozásokat, csökkenti a keresletet, a hazai turizmust, így rontja a turizmusból élők versenyképességét.

Kisvállalkozásaink felzárkózása

Az elmúlt évek gazdaságpolitikai eredményei igazolják, elérhető, hogy a magyar vállalkozások mind a versenyképesség, mind a tőkeerő szempontjából az unió más, hasonló tevékenységet folytató vállalkozásainak szintjére emelkedjenek. Ennek érdekében a csatlakozás előtti utolsó teljes évben, 2003-ban jelentős költségvetési forrásokat kell mozgósítani. Olyan vállalkozáserősítő programra van szükség, amely a polgári gazdaságpolitikára építve

·        javítja a hazai kis- és középvállalkozások versenyképességét és piacra jutási feltételeit,

·        segít kiépíteni a külföldi befektetők, nagyberuházók és a magyar közép- és kisvállalkozások közötti hidakat és üzleti hálózatokat,

·        ösztönzi az újabb külföldi nagyberuházásokat, az európai regionális vállalati központok Magyarországra telepítését,

·        bővíti és elmélyíti a vállalatközi kooperációs, a beszállítói együttműködést,

·        a vállalkozáserősítő beruházások, fejlesztések sikeréért közös állami felelősséget vállal, és megosztja a kockázatot a vállalkozókkal, befektetőkkel,

·        támogatja a minőségfejlesztést és a hagyományos kézműves mikro- és kisvállalkozások reneszánszát, megerősödését is.

Az államnak tehát erősítenie és stabilizálnia kell partneri szerepét a gazdaságban, mert hazánk csak így léphet be felkészülten az Európai Unió fejlettebb országai közé.

Munka, életminőség, életszínvonal

A Fidesznek hosszú ideje célja a teljes foglalkoztatottság megteremtése. 1998 és 2002 között – kormányzati felelősség és lehetőség birtokában – 236 ezer új munkahely létrehozásában közreműködtünk. A polgári kormányzás idején 8,7%-ról 5,6%-ra csökkent a munkanélküliség, stabilan növekvő gazdaság és növekvő bérek jellemezték Magyarországot.

Jogharmonizáció a munka világában – avagy a tények önmagukért beszélnek

A polgári kormányzás idején kihirdettük az Európai Szociális Chartát, és az uniós jogharmonizáció jegyében fontos pontokon módosítottuk a Munka Törvénykönyvét. Ennek köszönhetően jelent meg a magyar munkajogban kilenc új uniós irányelv. Magyarországon is alkalmazzuk a hátrányos megkülönböztetés tilalmára vonatkozó szabályokat, megjelenik az „egyenlő munkáért egyenlő bért” elve, megalakíthatóakká válnak az „európai” üzemi tanácsok a magyarországi nemzetközi vállalatoknál. A fiatal munkavállalókat védő szabályok léptek érvénybe, és javult a munkavállalók tájékoztatáshoz fűződő joga.

A polgári kormány képviselője és az Európai Unió szociális főbiztosa aláírta a Közös Foglalkoztatáspolitikai Értékelést. Az Unióban majd évente foglalkoztatáspolitikai akcióterveket kell készítenünk. Ezek az Unióval közösen megfogalmazott és vállalt értékelések jó lehetőséget jelentenek mind helyzetünk áttekintésére, mind hazai törekvéseink és az Unió foglalkoztatáspolitikájának harmonizálásra.

Céljaink azonosak az unió céljaival

Az Európai Unió által megfogalmazott irányelvek és célkitűzéseink lényegében egybeesnek. A magyar polgárokkal egyetértésben továbbra is legfontosabb célunk a teljes foglalkoztatottság megteremtése. Ennek érdekében bár támogatjuk azt a kormányprogramban is megfogalmazott törekvést, hogy háromszázezer új munkahely jöjjön létre a mostani kormányzati ciklusban, ám ezzel szemben aggasztó tény, hogy a munkanélküliek száma 15 ezerrel nőtt a szocialista kormány néhány hónapja alatt. Miként félő, hogy a vállalkozások ösztönzésének elmaradása miatt ez a helyzet 2003-ban is romlani fog.

A polgári gazdaságpolitika a dolgozni tudó és akaró családjuk boldogulásáért felelősséget vállalókat támogatja.

A bérek felzárkóztatása

A kilencvenes évek közepén a magyar polgárok bérszínvonala nem közelített, hanem távolodott a közép-európai csatlakozó ország többségének bérszínvonalától, a nyugati mértékről nem is beszélve.

A polgári kormány ezért tekintette elsőrendű feladatának a bérek felzárkóztatását. A minimálbér 1998-ban 19.500 Ft volt, 2002-ben 50.000 Ft, az átlagbér 1998 januárjában 67.000 Ft volt, 2002 januárjában 114.000 Ft. A polgári kormány 2006-ig meg akarta duplázni a családok jövedelmét. Sajnos, a szocialista kormány első költségvetéséből világosan kiolvasható, hogy ez, a polgárok jogos elvárásait tükröző célunk csak egy más gazdaságpolitika segítségével valósítható meg. Most, az Unió küszöbén ugyanis egyre sürgetőbbé válik a bérek felzárkóztatása az uniós átlaghoz.

Más uniós országok példája azt mutatja, hogy csatlakozásunkat követően sem várható jelentős munkaerő-kiáramlás Magyarországról, bár a legképzettebb, jól felkészült fiatalok közül bizonyára sokan próbálnak majd szerencsét. A Fidesz értékrendjének egyik sarokköve, hogy Magyarország polgárainak elsősorban itthon, saját hazájukban, saját földjükön kell megtalálniuk boldogulásuk lehetőségét. A Fidesz programjának ezért volt egyik legfontosabb eleme a bérek felzárkóztatása és a kiszámítható életpálya rendszerek megalkotása.

Tartós növekedés: teljes foglalkoztatottság

A polgári gondolkodás híveitől idegen az a nemzeti szocialista és szocialista ideológiákból gyakran következő gondolkodás, amely kísérleti terepnek tekinti az emberek életét. Felfogásunk szerint egy kormánynak nem boldogítania kell a tömegeket, valamiféle felettük álló nagy célok felé terelve őket, hanem az egyes ember és az általa létrehozott természetes közösségek boldogulását kell elősegítenie. Egy felelős kormányzatnak ezért kell segítő társává válnia a gazdaság szereplőinek, ezért van szükség a vállalkozói tenniakarás és az emberekben munkáló tettvágy kormányzati szintű támogatására. Összhangban az Unió irányelveivel tartós gazdasági növekedésre van szükség, és ennek következményeként jöhetnek létre új munkahelyek.

Most az a legfontosabb, hogy támogassuk a kis- és közepes vállalkozásokat, hiszen elengedhetetlen versenyképességük javítása. Csökkenteni kell a munkanélküliséget, és növelni kell a foglalkoztatottságot. Nem az egyiket vagy a másikat, hanem mindkettőt! Ezért van szükség Széchenyi Tervhez fogható, a hazai kisvállalkozásokat támogató programra; ezért kell minél jobban eltávolítani a segélyek és a munkajövedelmek mértékét egymástól; ezért kell egyszerre biztosítani a munkalehetőséget és a munkavállalásra ösztönző körülményeket.

Mindenki kerülhet nehéz helyzetbe

Csak támogatással – legyen szó akár a gazdaság megsegítéséről, akár az emberek segélyezéséről – nem lehet tartós eredményt elérni. Abban is segíteni kell a vállalkozókat és munkavállalókat, hogy jobban alkalmazkodhassanak az európai és globalizálódó piaci körülményekhez.

Külön feladat a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának elősegítése és az ún. nem tipikus foglalkoztatási formák elterjesztése. Támogatandó a részmunkaidős foglalkoztatás és a távmunka. Az adókedvezmény jellegű támogatás, a járulékkedvezmény azonban szükséges, de nem elégséges eszköz.

A részfoglalkoztatás és a távmunka munkajogi szabályainak kidolgozása halaszthatatlan feladat.

Baljós árnyak

A szocialista kormány hat hónapja alatt 15.000-rel nőtt a munkanélküliek száma. Ez rossz irány. S ha ez tovább folytatódik, nagyon hamar letérünk arról az útról, amelyen a polgári kormány segítségével az ország haladt, és amely a teljes foglalkoztatás felé vezetett. Önmagában a foglalkoztatáspolitika aktív eszközei sem ígérnek sok sikert, ha a jelenlegi kormány gazdaságpolitikája visszafogja a gazdasági fejlődést, ellehetetleníti a kisvállalkozásokat.

Uniós csatlakozásunk küszöbén a magyar vállalkozások versenyképességét támogató polgári gazdaságpolitikára van szükség.

Nagy célok csak összehangolt munkával érhetők el. A gazdaságpolitika, a foglalkoztatáspolitika, az oktatásügy – képzés, átképzés, továbbképzés – valamint a területfejlesztés csak együtt képesek biztosítani a teljes foglalkoztatottság elérését.

Szociálpolitika

Az Európai Uniónak nincs integrált szociálpolitikája, de vannak szociális irányelvei, törekvései és ajánlásai. Az Európai Unió gazdaságát szociális piacgazdaságnak nevezik. A magyar társadalom már csatlakozásunk előtt is megköveteli a mindenkori kormánytól a hazai gyakorlatnak az unió szociális gyakorlatához való illesztését. A polgári kormány ennek tudatában alkotta meg új szemléletet képviselő családpolitikáját.

Most a szocialista-szabad demokrata kormány politikája sokakat tölt el félelemmel. Olyan törést jelent a magyar családok életében és a magyar polgárosodás folyamatában, melynek következtében a magyar társadalom ismét távolodni kezd saját céljaitól és az európai szociális piacgazdaság ismérveitől.

Nézzük a tényeket

A polgári kormány helyreállította és megújította az előző szocialista kormány által lerombolt családtámogatási rendszert. A mai szocialista kormány most, a 2003-as költségvetési törvény benyújtásával, a drogok terjesztésének könnyítésével, a gyermekek elleni erőszak büntetési tételének enyhítésével ismét támadásokat indított a családok természetes értékrendje, a polgárok biztonsága ellen.

A polgári kormány elérhetővé tette a családi pótlékot mindenki számára, a szocialista kormány megszüntette az iskoláztatási támogatást.

A polgári kormány ismét bevezette a gyermekgondozási díjat, a szocialista kormány most megpróbálja értéktelenné tenni.

A polgári kormány elérhető közelségbe hozta a lakásépítési kedvezményeket, és további jelentős emelést tervezett, míg a szocialista kormány leállította a lakástámogatási rendszer továbbfejlesztését.

A polgári kormány évről évre növelte a kiegészítő családi pótlékot, a szocialista kormány még a nevét is elvette ennek az ellátásnak, – mert ő „szegénységpárti”.

Ezért a szocialista kormány 2003-ban – korábbi ígéreteivel ellentétben – „befagyasztja” a családi pótlékot, vagyis reálértékben az inflációval arányosan csökkenti értékét. Az ő szociálpolitikájuk nem a szociális piacgazdaság megteremtése felé vezet, mert hiányzik belőle a szociális érzékenység és a tudatosság. Aki „szegénységpárti”, az a szegénységet szereti.

A polgári szociálpolitika a szegény embernek nyújt segítő jobbot.

Mindennapi kenyerünk

Uniós csatlakozásunk legnagyobb kérdése, vajon nem jelent-e majd csatlakozásunk csalatkozást a földből élők százezreinek. Most az Európai Unió ágazati politikái közül a mezőgazdasági politika a legközpontosítottabb, a tagállamoknak ezen a területen van a legkisebb mozgásterük. Vagyis a belépés után a mindenkori kormány közvetlenül kevéssé avatkozhat a hazai mezőgazdaság dolgaiba.

Hazánkban a mezőgazdaság szerepe nagyobb, mint az Unió országaiban általában. Ez természeti adottságainkból, hagyományainkból, foglalkoztatottsági viszonyainkból fakad.

A belépés a mezőgazdaság különböző ágazatait eltérően érintheti.  Mezőgazdaságunk megfelelő tárgyalás és felkészülés esetén a belépés nyertese lehet, de a csatlakozás „mezőgazdasági fejezete” jelentős kihívást és számos kockázatot is hordoz.

A csatlakozástól nagy valószínűséggel várható előnyök: hogy véget ér az átmeneti helyzet, hozzáférhetővé válik az Európai Unió teljes, közel 5oo millió lakost számláló piaca, megkapjuk az uniós támogatásokat, megnőnek a vidékfejlesztési források, bővül a vidéken élők munkalehetősége.

A csatlakozásban benne rejlő nehézségek illetve kockázatok ugyanakkor, hogy szűkül a nemzeti mozgástér az agrárpolitikában, a magyar piacon is kiélezettebbé válik a verseny, sikertelen tárgyalások esetén hosszabb időre „másodrendű tagokká” válhatunk, vagyis csak korlátozott mértékű közvetlen uniós támogatás állhat a magyar gazdák rendelkezésére, valamint alacsony kvóták megállapítása és a termelés indokolatlan korlátozása várhat ránk.

A csatlakozás tényleges hatásai csak a csatlakozási alkufolyamat eredményeként létrejövő dokumentumok tartalmának megismerését követően ítélhetők meg. A Fidesz – Magyar Polgári Párt álláspontja szerint a gazdák elvárásainak megfelelően elérhető, hogy mezőgazdaságunk az Európai Unióba történő belépés nyertese legyen. A polgári kormány az ehhez szükséges legfontosabb lépéseket megtette. Aggodalommal látjuk azonban, hogy a szocialisták „euroszervilis” magatartása az elmúlt hónapokban sokat rontott a magyar gazdák majdani pozícióján. Elfogadhatatlan az az érvelés, amely a csatlakozás más területein elérhető előnyökért feláldozná a magyar mezőgazdaság érdekeit.

A magyar mezőgazdaság unión belüli sikerének feltétele, hogy szerkezetében közeledjen az uniós struktúrához. Az Unió agrárpolitikája a családi gazdaságokon alapul. A világ bármely más agrárrendszerével összehasonlítva az a legfőbb különlegessége, hogy a családi gazdaságok megőrzésére, megerősítésére helyezi a hangsúlyt. Az Unióban a mezőgazdaságnak szűken vett gazdasági funkcióján túl társadalmi feladati is vannak, és ezeket – az Unió politikusainak meggyőződése szerint – leginkább a családi gazdaságok képesek ellátni. Ilyen másra át nem ruházható feladat a vidéki térségek gazdasági aktivitásának megtartása, erősítése, a foglalkoztatottság, munkahelyek megtartása, a hagyományos közösségek, a társadalmi hagyományok megőrzése, valamint természeti környezetünk védelme. Az uniós támogatások ezekhez a feladatokhoz járnak.

A polgári agrárpolitika ezeket a célokat követte. Ha sikeresek akarunk lenni az unióban, akkor a jelenlegi, szocialista kormánynak is ezen az európai úton kellene haladnia. Ezért rossz történelmi hagyományaival szakítva inkább a jövő partnerét, semmint egy általa többször megalázott ellenséget kellene látnia a magyar gazdatársadalomban.

Nyugodtabban, erősebben

A magyar gazdák érdekei azt diktálják, hogy olyan feltételek mellett lépjünk az Európai Unióba, amelyek biztosítják, hogy a magyar mezőgazdaság a régi tagok mezőgazdaságával azonos jogállású, fejlődőképes és versenyképes legyen, megőrizhesse nemzetgazdaságunkban betöltött fontos helyét. A kvótáknak, vagyis a termékmennyiség megengedett határának és a közvetlen kifizetések mértékének mezőgazdaságunk tényleges képességeit, exportorientáltságát és a belföldi fogyasztás várható bővülését kell tükrözniük. Így a fölből élők is nyugodtabban várhatják majd a csatlakozás napját, tudván, hogy az uniós versenyben ők is erősebben és felkészültebben vehetnek részt.

Diszkriminatívnak és sérelmesnek, az unió értékrendjével összeegyezhetetlennek tartjuk azt az álláspontot, mely szerint a magyar gazdák csak 10 év átmeneti idő után juthatnánk hozzá a támogatások nagyobbik részéhez. Ez egy 10 hektáros gazdának 3 millió forintos veszteséget jelent ezen időszakban. A magyar mezőgazdaságnak 1300 milliárd forintos kieséssel kellene a 10 év alatt számolnia!

Az Európai Unió tárgyalói a 90-es évek közepének alacsony termelési eredményei alapján határozzák meg a számunkra megszabandó kvótákat. Ez hosszabb távon a valós képességei alatti szintre korlátozná a magyar termelést, veszélyeztetné mezőgazdaságunk hagyományos exportorientáltságának fenntartását. Az életszínvonal és a fogyasztás előrelátható növekedése következtében olyan termékek esetében is nettó importőrré válhatunk, amelyek korábban exporttermékeink voltak.

Elfogadhatatlannak és súlyos hibának tartjuk, hogy a szocialista kormány lényegében cserbenhagyta a magyar gazdákat. Tette ezt annak ellenére, hogy 100 naposnak nevezett programjában azt ígérte: „A magyar mezőgazdasági termelők érdekében haladéktalanul tárgyalásokat kezdünk az EU-val a csatlakozás pénzügyi feltételeinek javítása érdekében.”.

Ragaszkodnunk kell ahhoz is, hogy bizonyos beruházásokat segítő nemzeti programokat a belépés után is működtethessünk, mert még mindig több százmilliárd forint beruházás hiányzik a mezőgazdaságból.

Amit ma megtehetünk

A csatlakozásra való felkészülés alapvetően közös, de túlnyomóan kormányzati feladat és felelősség. A kormánynak fel kell készülnie arra, hogy a közös agrárpolitikát alkalmazza, hogy segítséget nyújtson a gazdáknak az uniós támogatások elnyerésében.

A csatlakozásig hátralévő időben a gazdáknak kiemelt költségvetési támogatást kell kapniuk a felkészüléséhez. Vonatkozik ez a beruházásokra, a géptámogatások visszaállítására, a jelenlegi kormány által leállított gazdahitel-program ismételt beindítására, a földvásárlási támogatásokra és a családi gazdaságok többlet-támogatására. De ebbe a körbe tartoznak a termelés költségeinek nagyobb arányú támogatásai, a termelési támogatások, a földalapú támogatások, az elemi károk térítése, a hitelterhek mérséklése, az érdekképviseletek felkészítése.

A szocialisták jövőre vonatkozó tervei alapján az agrártörvény előírásai szerint járó összeghez képest 66 milliárd forintot vesznek ki a gazdák zsebéből. A Fidesz szerint EU felkészülési és egyéb nemzeti programokra 33 milliárd forint; a beruházási támogatások megnövelésére 14 milliárd forint; a piacra jutási támogatások növelésére 13 milliárd forint; valamint a családi gazdaságok támogatására 6 milliárd forint további támogatásra volna legalább szükség.

Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy a SAPARD Programra hivatkozva ugyanarra a területre ne legyenek állami támogatások. A SAPARD nem támogat kapacitásbővítést, pedig erre fokozottan szükség lenne. S az sem mellékes tény, hogy a SAPARD támogatásokhoz való hozzáférés lényegesen nehezebb, mint a magyar támogatásokhoz.

A polgári kormány – a csatlakozás kihívásaira is tekintettel – a termőföld elővásárlási és elő-haszonbérleti jogát a családi gazdaságok számára biztosította. A szocialista kormány ezt megszüntette, újra utat nyitva ezzel a „strómanszerződések” előtt. Ahhoz, hogy a termőföld továbbra is meghatározóan magyar tulajdonban maradhasson, vissza kell állítani a családi gazdaságok elővásárlási és elő-haszonbérleti jogát. Javasoljuk az eredeti helyzet visszaállítását, mert ez teszi lehetővé, hogy a gyakorlatban is érvényesülhessen az a – derogációs igényben is kifejeződő – elv, hogy a csatlakozás után is nemzeti tulajdonban maradjon a magyar termőföld. A Nemzeti Földalap Ellenőrző Bizottsága egy öt tagú bizottság, amelyből törvénysértő módon kizárták a gazdák képviseletét ellátó MAGOSZ-t. Követeljük, hogy az Ellenőrző Bizottságba kerüljön vissza a MAGOSZ képviselője is.

 

Hogyan? Tovább!

Az egységes piacon még nagyobb szükségünk lesz arra, hogy versenyképességünket javítsuk. A termelők még inkább rákényszerülnek, hogy szembenézzenek a multinacionális vállalatok kihívásaival. Ezért sokkal hangsúlyosabban kell foglalkoznunk a minőség kérdéseivel. Jobban kell védenünk, segítenünk a magyar specialitások, tájjellegű termékek, a hungaricumok piacra jutását. Ezért hasznos lenne, ha még a belépés előtt kiépítenénk eredetvédelmi rendszerünket – és az eredetvédelmi hivatal is megkezdené működését.

Az Unióban csak egy erős és öntudatos, érdekeit képviselni képes Magyarország lehet sikeres. A mezőgazdaság területén fontos, hogy legyenek olyan érdekképviseleteink, amelyek európai szinten is felveszik a versenyt kollégáikkal. Az agrártermelők között két érdekképviseletet lehet kiemelni: a főként a társas vállalkozások képviseletét ellátó MOSZ-t és a főként az egyéni és családi gazdálkodókat képviselő MAGOSZ-t. Megítélésükben jelenleg még sok belpolitikai motívum található. Ezen túl kell lépnünk, mert szerepük a jövőben egyre inkább külkapcsolativá válik. Arra kell törekednünk, hogy képességeiket és legitimitásukat megerősítsük.

A bővítés minden ellenkező szándék ellenére jelentősen átrendezi majd az európai agrárpiacokat. Gondoljunk csak bele: az Európai Unió és a tíz új tagország egységes vámterületté is válik. A kezdeti idők lehetőségeit szerteágazó és hatékony piackutatással lehet – kormányzati szinten is – még jobban kihasználni, segíteni kereskedőinket, hogy tudjanak élni a megnyíló lehetőségekkel. Ez kormányzati feladat is, tehát ilyen kutatásokhoz támogatást kell nyújtani a jövőben.

Az Európai Unióban a legtöbb sarkalatos kérdésről ádáz vita folyik. Vita folyik a közös agrárpolitika jövőjéről is. Nekünk, magyaroknak, abból kell kiindulnunk, hogy hazánk gazdaságában, társadalmi életében a mezőgazdaság erőteljesebben szerepel, mint sok majdani tagtársunkéban, ezért nekünk az Unióban is a családi gazdaságok támogatásán alapuló agrárrendszer fenntartását és továbbfejlesztését kell támogatnunk.

 

Európai térségeink

A differenciált területpolitika szükségességét érzékelteti az a csöppet sem tréfás paradoxon, amely így szól: Ha nekem két tehenem van, neked meg egy sincs, akkor mindkettőnknek átlagosan egy tehene van.

Igaz ez?

Az Európai Unió 2000-2006 közötti költségvetése alapján a csatlakozástól a jelenlegi támogatás ötszörösére számíthat Magyarország. Ez az óriási lehetőség egyben óriási felelősség is a tervező, a programozó, a végrehajtó és a döntéshozó intézmények számára. A Nemzeti Fejlesztési Terv, amelynek előkészítését a polgári kormány kezdte el, hosszú időre meghatározza majd Magyarország fejlesztési stratégiáját, céljait és eszközeit, és rögzíti a költségvetési források felhasználását is. A tervezési eljárásnak figyelembe kell vennie, hogy mit támogat az Európai Unió a strukturális és a kohéziós alapból? Mire van szükségük – az országos, regionális, megyei és kistérségi programok alapján – az önkormányzatoknak, a vállalkozóknak, a gazdaság szereplőinek és a polgároknak? Milyen a hazai költségvetési és pénzügyi források, vagyis a nemzeti költségvetés és az uniós támogatások optimális aránya, és mekkora a megvalósítható előkészített tervek, programok mennyisége és milyen a minősége?

A Fidesz Magyar Polgári Párt számára a csatlakozás eszköz, amely hosszabb távon Magyarország, a magyar polgárok és az egész nemzet számára meghozhatja a várt gyarapodást. Mi azonban azt szeretnénk, hogy mi, magyarok a csatlakozás pillanatától érezhessük, helyesen döntöttünk, amikor a csatlakozás mellett szavaztunk.

A sikeres uniós csatlakozásnak azonban van néhány alapfeltétele, amit a Nemzeti Fejlesztési Tervnek is tartalmaznia kell:

A regionális különbségek úgy csökkenjenek, hogy a már fejlődésnek indult térségek tovább gyarapodjanak, és a hátrányosabb helyzetűek irányába mintegy közvetítői legyenek a piac törvényei szerint folyamatosan átalakuló, de a magyar viszonyokat már ismerő, munkahelyteremtő vállalkozásoknak.

A bérek európai távlatú felzárkóztatása ne csak országos átlagban kezdődjön el; kistérségi, megyei felzárkóztatási programot tartunk indokoltnak, az országon belüli jelentős bérkülönbségek kiegyenlítésének elősegítésére.

Amit a teljes jogú tagság elnyerésének időpontjáig kell megtenni

Meg kell akadályoznunk, hogy a regionális politika a szocialista-szabaddemokrata pártpolitika eszközévé váljon. Meg kell akadályoznunk, hogy az önkormányzatok „kivéreztetésével” az önrészt vállalni képtelen, a szabad felhasználású eszközökkel nem rendelkező önkormányzatok sora az életképtelen, „látszólag” önhibájukon kívül hátrányos helyzetű önkormányzatok sorsára jusson. Meg kell akadályoznunk a Regionális Fejlesztési Tanácsok, továbbá a kifizető ügynökségek és a programkészítő szervezetek közvetlen alárendelését a kormányzati és pártakaratnak.

A szocialista kormány gyökeres fordulatra készül a csatlakozást közvetlenül megelőző időszakban a vidékfejlesztésben és a regionális politikában. Miközben arra biztatja a régiókat, hogy tervezzenek és programozzanak, képtelen elfogadtatni és célba juttatni a regionális operatív programokat. Ragaszkodunk ahhoz, hogy a Nemzeti Fejlesztési Tervben a kistérségi, megyei, regionális programok és az ágazati programok szintézise, hatásvizsgálata, bemutatása önálló fejezetben jelenjék meg.

A jelenlegi kormány ésszerűtlenül központosít, és ezzel a közösségek cselekvéseinek hatékonyságot csökkenti! Gyakran ugyan ennek ellenkezőjét állítja, de sok embert, sok közösséget sokáig nem lehet becsapni.

 

Ami a Nemzeti Fejlesztési Tervből kimaradt

A Nemzeti Fejlesztési Tervben stratégiai célként kell meghatározni a magyar polgárok életminőségének és az ország versenyképességének javítását. Mindezt a tudásalapú társadalom helyi és regionális feltételrendszerének kialakításával lehet és kell megteremteni. A programnak tükröznie kell a nemzeti összetartozás, az egymásért való felelősségvállalás érzését.

A magyar gazdaság versenyképességének javítása stratégiai cél és nemzeti érdek. Vannak olyan vállalkozástípusok, stratégiai ágazatok, amelyeknek sorsáról a következő másfél évben később már nem korrigálható döntéseket kell hozni. A szocialista kormány által benyújtott költségvetésnek az a következménye, hogy a gazdák, a vállalkozók, és az önkormányzatok felkészítése az egyre növekvő piaci nyomás kivédésére elmarad. A megszorító költségvetés Magyarországot a legrosszabb pillanatban hozza hátrányos helyzetbe.

A fejlett – a közlekedési és környezetterhelést csökkentőinfrastruktúra nemcsak bekapcsol a nemzetközi gazdaság, a turizmus és kultúra hálózatába, hanem erőteljes hatást is gyakorol a gazdaság versenyképességére. Ezért tovább kell folytatnunk a Duna – Tisza hidak és a polgári kormány által kijelölt autópályák, autóutak, gyorsforgalmi, elkerülő utak építését. A regionális központok összekötése ugyanolyan fontosságú, mint a 32 város, elkerülő útszakaszának kiépítése. A társadalmi, gazdasági kohéziót erősíti a gyűrűs úthálózat feltételeinek kialakítása. A főváros is akkor lélegezhet fel, ha az átmenő és különösen a tehergépjármű-forgalmat nagy áteresztőképességű elkerülő utak bonyolítják.

A falu felzárkóztatása és vonzóbbá tétele a magyar társadalom és gazdaság alapvető érdeke. A tanyai, falusi, kisvárosi közösségek értékeinek védelme a nemzeti és polgári értékrend alapköve – és szervesen illeszkedik az Európai Unió gazdaságpolitikájába, szociálpolitikájába és regionális politikájába. A szocialista kormányok ún. modernizációs törekvései, kizárólag a termelés fokozására irányuló programjaik helyrehozhatatlan károkat okoztak az agrárgazdaságban, a környezet és a táj értékeiben, az emberek szívében-lelkében, a kisközösségekben, és a nagyvárosba tóduló és mindenüket elvesztő családok életében is. A magyar vidék, a magyar falu és kisváros gyarapodása, felvirágzása, értékeinek okos, tudatos megmentése, ápolása programunk fontos része. Kiemelten támogatjuk tehát a vidék megújulási törekvéseit, a települési és táji környezet összhangjának megteremtését, a városoktól távolabbi térségek termékeinek piacra juttatását, a kiegészítő és alternatív jövedelemszerzési lehetőségek fejlesztéséta közösségek önfenntartó erejének visszaszerzését.

Környezetkultúra, környezetvédelem

A szocializmus soha be nem hegedő sebeket ejtett a magyar tájon és a magyar népességen. Nem tudjuk, és már sohasem fogjuk megtudni, hogy a magyarországi környezetszennyezés – a nagyüzemi mezőgazdaság ellenőrizetlen vegyszereitől keletkező arzénos ivóvíz, Budapest levegőjének szennyezettsége, az égető-berendezések méregkibocsátása, a sok tucat szovjet laktanya udvarán a talajvízbe beszivárgó olaj, benzin, sav – és a magyar rákstatisztika, születési rendellenességekről vagy légúti megbetegedésekről szóló statisztika milyen összefüggésben van egymással. De ha elautózunk az ajkai alumíniumkohó meddőhányója mellett – körbesétálni nem lehet, akkora –, elgondolkodhatunk azon is, kik a felelősek mindezért a pusztításért, kinek származott haszna mindebből.

Talán a környezetvédelem az, amelyben Magyarországnak a legnagyobb szüksége van az uniós segítségre, és ahol talán a legnagyobb előnnyel fog járni csatlakozásunk. Sok a feladatunk, és ha elvégeztük, sokkal egészségesebb környezetben élhetünk majd. Egészségügyi haszonnal jár majd – a kötelező uniós normáknak megfelelő szűrőberendezések és tehergépkocsik használata révén – a légszennyezés csökkenése. A teljes csatornahálózat kiépülése és a szennyvíztisztítás következtében javul felszíni és felszín alatti vizeink minősége. Ökológiai haszonnal jár majd a szennyezés általános csökkenése, valamint a fajok védelmét célzó közösségi előírások szigorú betartása és betartatása.

Ha 2010-re teljesítjük vállalásainkat, elvégezzük feladatunkat, akkor – egyes számítások szerint – 2020-ig évente mintegy 1800 milliárd (!) forintot takaríthatunk meg mostani költségeinkből.

A magyar környezetvédelemnek van egy olyan területe, amelyen Európa élvonalában járunk: nemzeti parkjaink, természetvédelmi és tájvédelmi körzeteink száma, területeinek mérete és minősége gyakran váltja ki nyugat-európai szakértők csodálatát és elismerését.

A határokon átívelő együttműködés

A számos eurorégió ma már szerves része az Európai Unió társadalmi, gazdasági és közigazgatási rendszerének. Az egyre fakuló államhatárokon átnyúló együttműködési formák valamennyi résztvevő számára előnyösek.

Az elmúlt évtizedben nálunk is megszaporodtak a határokon átívelő, regionális együttműködési formák, térségek és önkormányzatok százai alakítottak ki különböző kapcsolatokat a határ túloldalán található magyar településekkel, vagy vegyes etnikai összetételű nagyobb térségekkel.

Nemzeti és társadalmi érdekünk e kapcsolati formák továbbfejlesztése mind az Unióhoz velünk együtt csatlakozó szomszédainkkal, mind azokkal, akik csak később integrálódnak majd. Az önkormányzatok és térségek együttműködése hozza majd létre a Kárpát-medence népeinek – magyaroknak és nem magyaroknak – azt a sűrű kapcsolat-szövedékét, amely a sok évtizedes mesterséges szétszakítottság után – Európa más, boldogabb népeihez, a skandinávokhoz, a Benelux államok lakóihoz hasonlóan – megteremtheti az egymásért és a nagyrégióért viselt közös felelősség tudatát is.

Az e-gazdaság, vagyis az informatika építésének
hazai építőkövei

Az Európai Tanács lisszaboni értekezletén 2000 tavaszán elfogadott eEurope kezdeményezés meghatározta azt a három fő területet, ahol a tagországok központi támogatásra számíthatnak. A tanács az európai elektronikus gazdaságok felzárkóztatása érdekében a tagországok számára az elérendő célokat is meghatározta.

Az eEurope program cselekvési programjának (IST – Information Society Technologies – az Információs Társadalom Technológiái) elemei a következők:

  • az Európai Közösség teljes területén olcsóbb és gyorsabb, biztonságos internet-elérés megteremtése;

  • minél többeket fel kell készíteni az Internetben rejlő lehetőségek kihasználására;

  • elő kell segíteni az elektronikus kereskedelem, az üzleti élet és a közigazgatás területén az internet alkalmazását.

Hazánkban az elektronikus társadalmi és gazdasági programokat a polgári kormányzat az eEurope programmal egy időben kezdte meg. Ezért évente több mint 30 milliárd forint állami erőforrást mozgósítottunk. A műhelymunka keretében elkészült Nemzeti Információs Társadalom Stratégia illeszkedik az uniós kezdeményezésekhez.

A csatlakozó országok közül elsőként kapcsolódtunk az eEurope programban meghirdetett – tudományos közösségek kommunikációját elősegítő – 2.5 Gbit/s-os oktatói hálózathoz.

A Hírközlési Törvény elfogadásával megteremtődött annak feltétele, hogy meginduljon a szolgáltatók közötti verseny. A piacnyitások európai tapasztalatai azt mutatják, hogy a nemzetközi és a helyközi hívásokkal ellentétben a helyi hívások terén a verseny, s így az árcsökkenés is lassúbb a vártnál. Itt – az internetezés szempontjából a polgároknak is kedvező – fix tarifájú árazási modellek kialakítására van szükség.

Részvételünk az IST programokban

Az információ-technológia területén léteznek fejlett működő hazai programok, vállalkozások. Az itt folyó munka nemcsak eléri, hanem néhol túl is mutat az európai országok átlagos fejlettségi szintjén. E fejlesztői csoportok nagy eséllyel pályáznak a közösségi keretprogramokban való részvételre, így az IST programokban történő közreműködésre is.

A legfontosabb cél, hogy az információtechnológia terén itthon meglévő szellemi kapacitásokat magas hatásfokkal használjuk ki. Példaként említendő a cselekvési program biztonságos hálózati alkalmazásokra vonatkozó területe. Az IST 6. keretprogramban meghirdetett Smart Card technológiák és a biztonságos internethasználatot elősegítő fejlesztések területén jelentős sikereket értünk el.

@z eEurope

A Hírközlési Törvény elfogadása a vártnál kisebb eredményt hozott: kisebb mértékben és lassabban csökkentek a fogyasztói árak. A helyi hálózati hozzáférések terén a hosszadalmas jogorvoslati utak és a magas piaci belépési akadályok lassítják a távközlési liberalizáció megvalósítását és bénítják a szereplők közötti versenyt. A Hírközlési Törvény módosításának célja e folyamatok gyorsítása és az európai példákhoz hasonlóan új üzleti modellek létrejöttének szabályozói eszközökkel történő támogatása.

A jövőben a széles sávú Internet-elérések számának gyors növelésére van szükség. A technológia-semlegesség jegyében az alternatív, széles sávú technológiák kormányzati támogatását ki kell terjeszteni minden elérési formára, és elérhetővé tenni azt a kisebb szolgáltatók számára is. A beruházási adókedvezmény jelenleg csak 1 illetve 3 milliárd forintnyi beruházás felett érvényes, így kizárja a kisebb szereplőket a távközlési piac növekedési lehetőségeiből.

A polgári kormányzás idején megnégyszereztük a Sulinet végpontok számát. A növekedés megtartásával szükség van a végpontok számának megduplázására, vagyis hogy kétszer annyian juthassanak Internet-eléréshez.  Az EU strukturális alapjainak igénybe vételével pedig tovább kell folytatni a nagy sebességű egyetemi hálózatok bővítését és az intranet technológiák felsőoktatási alkalmazásának bővítését.

Az információtechnológiában minden tíz betöltendő munkahelyre hét kvalifikált szakember jelentkezik A modern technológiák területén jelentkező munkaerőhiányt csak jól képzett szakembergárdával lehet biztosítani. Fontos cél ezen értékteremtő képességek elsajátításának támogatása a felsőoktatásban.

Támogatni kell a fogyatékkal élők munkaerőpiaci integrációját.  Ennek hatékony eszköze a számukra jelentős kedvezménnyel biztosított Internet-elérés és a távmunkahelyek létrehozása.

Ahhoz, hogy a polgárok ügyeiket az Interneten keresztül intézhessék, digitális tartalmakra, nyilvános állami adatbázisokra, elektronikus okmányigénylésre, adóbevallásra, ingatlan és cégnyilvántartásra, gépkocsi-ügyintézésre van szükség.

A 30 év alattiak hálózati Internet-hozzáférését kedvezményes számítógép-vásárlási programokkal és a szabványosított ingyenes elektronikus aláírással kell támogatni.

A tudás Európája

Magyarország az Európai Unióban akkor lehet sikeres, ha a gazdaságban jelen van a versenyképes, magasan képzett, korszerű ismeretekkel bíró és a további tanulásra képes munkaerő. A magyar gazdaság versenyelőnyének megtartásához, a gazdaság további növekedéséhez, az életminőség további javításához a legkorszerűbb ismereteket közvetítő oktatásra és hatékony kutatás-fejlesztési tevékenységre van szükség.

Esélyteremtés és minőség a közoktatásban és a szakképzésben

Az Európai Unióba tartó Magyarország oktatásfejlesztési tevékenységének középpontjába az esélyteremtést és a minőségelv érvényesítését kell állítani. E célok megvalósulását kell szolgálnia a finanszírozásnak, az oktatás formai és tartalmi megújításának egyaránt. Az esélyteremtést szolgáló minőségelvű oktatásirányítás feladata az oktatási rendszer összetartása, valamint azoknak a kereteknek, eljárásoknak a kijelölése, megteremtése, amelyek között a helyi igényeknek és elvárásoknak is megfelelő színvonalas képzés mindenki számára biztosítható.

A csatlakozást követően az eddigieknél is kiemeltebb szerepet kap a finanszírozás, amelynek egyidejűleg kell szolgálnia a települések és az egyes intézmények közötti különbségek mérséklését, majd felszámolását, az esélyteremtést segítő intézmények és a hátrányos helyzetű – többek között az Arany János tehetséggondozó programban résztvevő – fiatalok kiemelt támogatását.

A finanszírozási keretek kialakításakor biztosítani kell a polgári kormány által kidolgozott, és az új kormány által is támogatott XXI. század iskolája közoktatási intézményfejlesztési program megvalósításának feltételeit.

A tudásalapú és információs társadalom korában gyorsan változnak a szakmai ismeretek és képességek iránti igények. Egyre nagyobb jelentőségre tesznek szert az olyan kulcsképességek, mint a kommunikációs képesség, a problémamegoldó készség, a tanulási képesség, a kooperációra való képesség, az informatikai- és a nyelvtudás. A tanulói teljesítményeket összehasonlító nemzetközi kutatások eredményei egyértelműen kijelölik a fejlesztések követendő irányát. Ezt szolgálja a kerettantervi szabályozás felmenő rendszerben történő bevezetése, valamint az érettségi vizsga 2005-től megvalósuló reformja.

A Fidesz – Magyar Polgári Párt folytatandónak tartja az Európai Unió tagországai által is elismert Comenius 2000 közoktatási minőségfejlesztési program, valamint a polgári kormány időszakában elindított – a legkorszerűbb eljárásokra és legújabb kutatási eredményekre építő – komplex iskolai értékelési program folytatását és kiterjesztését valamennyi magyarországi közoktatási intézményre.

A gazdaság és az oktatás kölcsönösen egymásra utaltak. Jól működő gazdaság nem képzelhető el versenyképes tudással rendelkező munkaerő nélkül. De az oktatás magas színvonala is csak akkor biztosítható huzamos ideig, ha egyfelől a gazdaság és az oktatás kapcsolata élő, vagyis a közvetített tudás relevanciájában, piacképességében is megmutatkozik, másfelől, ha a gazdaság által megtermelt javak közvetett vagy közvetlen módon hozzájárulnak az oktatás színvonalas működéséhez.

Az átfogó humánerőforrás-fejlesztési stratégia megalapozása érdekében a polgári kormány alapvető célként fogalmazta meg, hogy a szakképzés valóságos esélyt kínáljon a munkaerőpiacon történő elhelyezkedésre és a társadalmi beilleszkedésre, illetve felemelkedésre.

A szakképzés fejlesztése során általános célként fogalmazzuk meg a szakmarendszer és a képzési rendszer összhangjának megteremtését. Az Országos Képzési Jegyzék korszerűsítésének első lépéseként megtörtént a szakterületek és a szakmacsoportok kialakítása, amely egyúttal megteremtette a szakmák fejlesztésének lehetőségét. Az egységes szerkezetű OKJ megkönnyíti a szakirányú tanulmányok beszámítását, a szakmacsoportokon belüli átlépések, horizontális és vertikális szakmaváltások az egyén számára lehetőséget kínálnak a későbbi továbbképzésre.

A szakképzési hozzájárulás elmúlt évtizedben kialakított rendszere a szakképzési rendszer fejlesztésének alapvető forrásává vált. E rendszer fenntartása és további fejlesztése, valamint függetlenségének megtartása a jövőben is alapvető feladat.

Az oktatás színvonalának emeléséhez elengedhetetlennek tartjuk az oktatásban dolgozók jövedelmének emelését. A Fidesz – Magyar Polgári Párt ennek garanciáját a pedagógus életpályamodell bevezetésében látja, amelynek alapelvei és elemei megfeleltethetők több EU tagállam gyakorlatának. Az életpályamodell ösztönzi a szakmai előrelépést, fokozottan elismeri a speciális feladatokat – például: a hátrányos helyzetű fiatalok oktatását – és a nevelési feladatokat végző pedagógusok munkáját.

Felsőoktatás a felemelkedésért

A Fidesz – Magyar Polgári Párt mind kormányzati, mind ellenzéki szerepben vállalta a felsőoktatás és a kutatás kiemelt támogatását, mert meggyőződésünk, hogy a jövő Magyarországának versenyképessége a ma felsőoktatásától függ.

A magyar felsőoktatás hamarosan teljes jogú tagjává és egyenrangú partnerévé válik az európai felsőoktatási térségnek. Az egyetemek és főiskolák az EU országaival egy időben valósítják meg a bolognai folyamatból következő lépéseket, elsősorban a diplomák egyenértékűségének és elismerésének biztosítását. A megszerzett tudás továbbépítésének és beszámíthatóságának feltételeit teremti majd meg a kreditrendszer bevezetése.

A tanuláshoz való hozzáférés lehetőségének növelésével elérhető és elérendő célnak tartjuk, hogy 2006-ra minden második fiatal részt vegyen valamilyen felsőfokú képzésben. Ezzel több évtizedes lemaradásunkat ledolgozva, elérjük a fejlett európai országok átlagát. Mindezt a polgári kormány által elindított diákhitelrendszer, valamint a Bursa Hungarica szociális ösztöndíjrendszer segíti, amelyek igénybevételével azok a fiatalok is bejuthatnak a felsőoktatási intézményekbe, akik ezek híján – saját vagy családjuk anyagi helyzete miatt – nem is gondolhatnának felsőfokú végzettség megszerzésére.

A folyamatosan emelkedő hazai hallgatói létszám, valamint az uniós csatlakozás után várhatóan megnövekvő külföldi érdeklődés színvonalas kielégítése érdekében szükséges a felsőoktatási intézményrendszer infrastruktúrájának gyors ütemű fejlesztése és bővítése. Az elmúlt néhány esztendőben elindított beruházások zavartalan folytatásához biztosítania kell a fedezetet a mindenkori kormánynak. Bővíteni és korszerűsíteni kell a képzési kapacitást, emelni kell a hallgatók életét és tanulását segítő infrastruktúra – könyvtárak, informatikai szolgáltatások, kollégiumok – színvonalát.

A tudás nem vész el – tanulás élethosszig

A XXI. század elején minden foglalkoztatási csoporttal szemben megfogalmazódik az az igény, hogy 5–10 évente képes legyen felfrissíteni, megújítani tudását. Ehhez korszerű közoktatásra, rugalmas, széles alapozású képzést biztosító szakképzésre és felsőoktatásra, valamint ehhez illeszkedő felnőttképzésre van szükség.

Az élethosszig tartó tanulás nem kizárólag a felnőttkorban való tanulást jelenti. Az élethosszig tartó tanulásra való felkészülés az óvodában és az iskolában kezdődik.

A polgári kormány által kialakított jogi szabályozás és támogatási rendszer ösztönzi a különböző képzések egymásra épülését, annak a célnak a megvalósulását, hogy a megszerzett tudás lehetőség szerint mind teljesebb mértékben lehessen elismertethető a későbbi tanulmányok során mind a felsőoktatásban, mind az iskolarendszeren kívüli képzések területén Magyarországon és Európában egyaránt.

A kutatás-fejlesztés visszanyeri rangját

Egy ország kutatási ráfordításainak a GDP-hez viszonyított aránya szoros kapcsolatban van a gazdasági fejlődéssel. A tudásalapú társadalom kialakulásával egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy a kutatás-fejlesztés és innováció a gazdaság egyik húzóágazata. Nemzetközi példák igazolják, hogy csak a tudásintenzív szférában igazán stabil a gazdasági fejlődés és a foglalkoztatás. Felmérések eredményei mutatják azt is, hogy szoros összefüggés van a jövedelmek és a K+F intenzitás között. Ebből következően az öregedő nyugati társadalmakban – amelyek közé Magyarország is tartozik – elsősorban a K+F intenzív munkahelyek részarányának növelésével lehet a folyamatosan növekvő életszínvonalat biztosítani.

Magyarország a 90-es évek közepe óta lezajlott folyamatoknak – elsősorban az igen jelentős külföldi befektetéseknek – köszönhetően kedvező helyzetben van. Ez csak akkor tartható fenn, ha a befektetések a következő tíz évben egyre inkább a K+F intenzív szektor felé tolódnak el.

A Fidesz Magyar Polgári Párt a kutatói és oktatói tevékenység összekapcsolását, a kutatóhelyek és a vállalatok közötti együttműködés ösztönzését és a pályázati lehetőségek kiszélesítését tartja kiemelten fontos feladatnak.

EU csatlakozásunk sikeressége szempontjából döntő, hogy K+F rendszerünk töretlenül fejlődjön, mert ellenkező esetben a nemzetközi munkamegosztásban kiszorulhatunk a tudásintenzív ágazatokból. Az EU 2010-re a GDP 3%-ra kívánja növelni a K+F ráfordításokat úgy, hogy közben a magánszféra részesedése 2/3-ra növekszik. Ezzel tökéletes összhangban van a polgári kormány stratégiája, amely 2006-ra 2%-ot irányoz elő, ugyancsak a magánszféra szerepének növelése mellett. A gazdaság felzárkózó szakaszában elengedhetetlennek tartjuk a ráfordítások növelését, mert a hátrányait behozni kívánó országoknak mindig többet kell K+F-re költeniük, mint a pozíciójukat „csak” megőrizni kívánóknak.

A felsőoktatásban lévő szellemi kapacitás a kutatás, a fejlesztés és a gazdaság fontos és sok esetben még mindig kiaknázatlan bázisa. A Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Programmal, továbbá a felsőoktatás új finanszírozási rendszerével fokozottabban érdekeltté kívánjuk tenni a felsőoktatási intézményeket abban, hogy minél több ponton kapcsolódjanak be kutatási-fejlesztési tevékenységekbe, szorosabb viszonyt alakítsanak ki a gazdaság szereplőivel. Így bővülhetnek az intézmények forrásai, korszerűsödhet az elavult műszer- és informatikai eszközpark, s ezek a tevékenységek, kapcsolatok fontos információkat, tapasztalatokat adhatnak a képzés tartalmának korszerűsítéséhez is.

A fiatalok Európája

„Mi kérdezhettünk, válaszokat kaptunk, mondhattuk az igazat, és nem kellett eltűrnünk a hazugságot. Nem kellett eltitkolnunk az iskolában, hogy hisszük az Istent, és szeretjük a hazát. Mi megismerhettük nemzetünk igaz történelmét, élhettünk a tanszabadsággal, szabadon választhattunk hivatást. Mi békében élhetünk a világgal és önmagunkkal. Az „átkos” számunkra nem élmény, nem valóság, hanem megismerhető történelem. Nekünk nem múlt és jövő között kell választanunk. Nekünk a jövő valóság. Saját és közösségünk sorsáért felelős polgárokként mégis választanunk kell – döntenünk kell arról, hogy melyik jövőt akarjuk. Mert a világ egyik része adottság, a másik meg akarat. Hogy sorsunk hogyan alakul, hogy Magyarország merre megy, rajtunk is múlik. Nekünk jövő és jövő között lehet, és kell is választanunk.” (Idézet a Fidelitas Nemzedéki Nyilatkozatából)

Az Európai Unióban nem létezik az ifjúságpolitikára vonatkozó közösségi szabályozás. Az Európai Bizottság csupán ajánlásokat fogalmaz meg 2001 őszén megjelent ifjúságpolitikai Fehér Könyvében, melynek kidolgozásában a polgári Magyarország képviselői is szerepet vállaltak. Az Unió elsősorban annak kereteit teremti meg, hogy a tagállamok javítsák együttműködésüket, és közelítsék egymáshoz gyakorlatukat.

Ebből következően a kormányokra nagyobb felelősség hárul, hiszen a nemzeti sajátosságok és az európai ajánlások figyelembevételével kell kialakítaniuk országuk ifjúságpolitikai szabály- és intézményrendszerét.

Hazánk ifjúságpolitikájának elsődleges céljaként a fiatalok életében az uniós csatlakozással járó buktatók elkerülését és a kínálkozó lehetőségek felismerését tűztük ki. A hazai ifjúságot legközvetlenebbül érintő területek pedig azok, amelyek mindennapjaikat és távlati életlehetőségeiket határozzák meg. Így külön figyelmet kell szentelni a tanulás és a munkavállalás kérdéskörének, az ifjúsági közösségek támogatásának és az információkhoz való hozzáférés lehetőségének.

Az átfogó tájékoztatás

Elengedhetetlen az ifjúsági civil szféra felkészítése a csatlakozást előkészítő, és az azt követő időszak uniós programjaiban való sikeres részvételre. A fiatalok számára meg kell teremteni azt a személyi és technikai hátteret, amely biztosíthatja a már adott és majdan adódó lehetőségek kihasználását életük bármely területén. Mindezt helyi és regionális keretek között, a fiatalok számára elérhető közelségben kell nyújtani, kihasználva és kiegészítve a már meglévő hálózatokat. E keretek biztosítása a jelenlegi kormány feladata. Támogatnia kell azokat a közösségi formákat, melyekben a fiatalok önmagukat is képezve szereznek ismereteket az uniós csatlakozás utáni időszak lehetőségeiről (pl. pályázati rendszerben támogatott konferenciák, képzések, kiadványok).

Közösségi programok

A Youth 2000-2006 program az Európai Uniónak a fiatalokat és közösségeiket támogató programja, melynek Magyarország is résztvevője. A program jellegéből adódóan a pályázó szervezetekre komoly anyagi terhek hárulnak, az Uniós támogatások utalásának hosszú ideje miatt. Mindez gyakran megnehezíti, sőt alkalmanként lehetetlenné is teszi a tervezett programok megvalósítását. Ennek orvoslására országos, központilag elkülönített keretet kell létrehozni, amely előleg formájában biztosítaná az ifjúsági szervezetek részére azokat az anyagi forrásokat, melyek elengedhetetlen előfeltételei a sikeres pályázatok benyújtásának.

Megfelelő kormányzati segítség biztosításával elérhető, hogy az Unió által biztosított forrásokra a magyar fiatalok sikeres pályázatokat nyújthassanak be. Ezzel lehetővé válhat, hogy a fiatalok hazai szervezeteihez beáramló uniós támogatások összege jelentősen emelkedjen.

A tanulni vágyó fiatalok támaszai

A közösségi oktatási programoknak (Socrates, Leonardo, Tempus) Magyarország évek óta résztvevője. E programok jelentősen hozzájárultak a tanulni vágyó fiatalok mobilitásának növekedéséhez az Európai Unió és Magyarország között.

Az ifjúságpolitika jelenlegi irányítóinak feltétlenül szem előtt kell tartaniuk azt a tényt, hogy a csatlakozási folyamat előrehaladtával az eddig működő támogatási rendszer sokkal kisebb uniós támogatásra számíthat, és ez a hiány a magyarországi érdekeltek számára komoly anyagi nehézségeket jelenthet.

A jelenlegi kormány feladata a kieső uniós támogatás pótlása az állami költségvetésből annak érdekében, hogy a külföldi képzés lehetőségei továbbra is nyitva álljanak minden tanulni vágyó magyar fiatal előtt.

Munkavállalás – egyenlő esélyekkel

Magyarország uniós csatlakozását követően – legkésőbb hét év múlva – a fiatal magyar munkavállalók előtt is megnyílik majd valamennyi uniós tagállam munkaerőpiaca. Oktatási intézményrendszerünknek valamint a szakmát adó felnőttképzési programoknak az Európai Unióban is elfogadott oktatási-képzési formában kell működniük. Így az Unióban akkreditált végbizonyítványok a magyar munkavállalók számára az esélyegyenlőség szakmai és jogi alapját egyaránt biztosítani fogják.

A magyar fiatalok szociális indítékú kivándorlását a hazai munkabérek és az uniós bérszínvonal tudatos közelítésével lehetne megelőzni. Sajnos, ennek éppen az ellenkezője kezdődik jövőre a jövedelmek értékének tudatos csökkentésével.

A fiatalok külföldi szakmai tapasztalatszerzése kívánatos és támogatandó, ugyanakkor a jól felkészültek tömeges elvándorlását meg kell akadályozni. Ez a mindenkori kormány egyik legnagyobb feladata!

Magyar-magyar ifjúsági együttműködés

Az európai uniós csatlakozásra készülő hazai ifjúságpolitikának kiemelten kell foglalkoznia a Magyarországgal egy időben integrálódó, valamint a csatlakozási folyamatból kimaradó magyar kisebbség fiataljaival. Ebben az összefüggésben szükséges továbbgondolni a most is működő, magyar-magyar ifjúsági csúcsfórum, a Magyar Ifjúsági Konferencia (MIK) működését és hatáskörét.

A MIK eddigi működése során a híd szerepét töltötte be a külföldön élő és az anyaországi magyar fiatalok és szervezeteik között. E funkciójának megtartását és erősítését a polgári kormány által megkezdett módon a jelenlegi kormányzatnak is támogatnia kell. A MIK további bővítésével lehetővé válik, hogy a határon túli magyar ifjúsági közösségeket a jelenleginél nagyobb mértékben segítse hozzá a magyarországi és uniós programokban való részvételhez.

Az Európai Unió

 „Európát nem lehet egy csapásra vagy egyszerű egyesítéssel megteremteni. Olyan konkrét tények nyomán jöhet csak létre, amelyek először a szolidáris cselekvést teremtik meg. Európa az általánosan érvényes demokrácia megvalósítása.” – mondta Robert Schuman francia kereszténydemokrata külügyminiszter 1950. május 9-ikén.

Az Európai Unió megteremtésének gondolata kereszténydemokrata államférfiaktól származik. A mai Európában az e politikusok által megkezdett munkát az Európai Néppárt folytatja, melynek 2000 novemberében a Fidesz – Magyar Polgári párt társult tagja lett. Az Európai Néppárt estorili kongresszusa Orbán Viktort, a polgári Magyarország miniszterelnökét az Európai Parlament legjelentősebb szervezetének alelnökévé választotta.

Az Európai Néppárt programja így fogalmaz: „Mi, az Európai Néppárt, Európa egységét akarjuk. Robert Schuman, Alcide de Gasperi és Konrad Adenauer kereszténydemokrata államférfiak teremtették meg az alapjait mindannak, amit eddig elértünk. Az ő sikeres munkájukat folytatjuk. Szilárd elhatározásunk, hogy ezt a történelmi művet az ő szellemükben fogjuk befejezni. Az Európai Uniónak olyan közösségnek kell lennie, amely formálja, alakítja a demokratikus erőket, és amelyben ezek az erők szabadon kibontakozhatnak. Ezért egyetlen politikai irányzat sem sajátíthatja ki Európát saját társadalmi modelljének megvalósítására. Aki Európa sokszínűségét veszélyezteti, az  szabadságát is veszélybe sodorja.”

Az Európai Unió nem hagyományos államszövetség, nem is nemzetközi szervezet. Olyan közösség, amelynek polgárai nem egy nagy politikai döntéssel, hanem gazdasági, politikai és egyéb szerződések, megállapodások, határozatok következményeképpen, évtizedek alatt váltak egy hatalmas gazdasági, majd politikai alakulat tagjaivá, alkotóivá és haszonélvezőivé. Az Unió fokozatosan vált azzá a gazdasági, politikai, társadalmi és kulturális közösséggé, aminek mi is hamarosan tagjai leszünk.

Hazánk Uniós csatlakozása számunkra azt jelenti, hogy nem megérkezünk, hanem hazatérünk Európába. A magyar nemzet, a magyar kultúra, a magyar történelem mindig is része volt Európának. Még akkor is, amikor erőszakkal kiszakították belőle. Ezt legékesebben 1956-os forradalmunk bizonyította az egész világ számára.

Az Európai Unió nem statikus államszövetség, hanem folyamatosan változó, alakuló, egyre szorosabban együttműködő államok együttese, mely bővülő kereteivel egyre több államot fogad magába, s így egyre nehezebben működnek azok a döntéshozatali mechanizmusai, amelyek eredetileg, a kezdetekkor hat állam együttműködését szolgálták.

A kilencvenes évek eleje óta egyre több vita folyik az integrációs folyamatok hatékony intézményi és döntéshozatali rendszerének létrehozásáról. A probléma gyökere abban van, hogy a nemzeti érdekérvényesítésnek és a szupranacionális közösségi politikáknak a sajátos „egyvelege és egyensúlya” mára egy lassú, kevéssé átlátható döntéshozatali rendszert eredményezett. Az Európai Unió küszöbön álló bővülésétől függetlenül is szükséges az intézményi és döntéshozatali rendszer átalakítása.

„Ha Európát polgárainak elégséges támogatása nélkül akarjuk felépíteni, létrejöhetnek ugyan közösségi vívmányok, de valódi közösség nem jöhet létre. Európa csak akkor lesz valóban a polgárok Európája, ha a polgárok közreműködésével jön létre.” – mondta Wilfried Martens az Európai Néppárt kongresszusán.

A mi Európánk…

Közös, emberléptékű Európa. Olyan Európa, amelyet minden polgára magáénak érez, ahol a kitűzött célokkal a polgárok egyetértenek, azok alakításában részt vesznek, ahol a jogszabályrendszert és az intézmények működését a polgárai értik, támogatják. Részt kell vállalnunk annak átgondolásában, hogyan működtethetnénk a mostaninál átláthatóbban, a polgárokhoz közelebb hozva a közös európai intézményrendszert.

Felelős Európa, ahol a közös intézmények jogosítványai egyértelműek, világos munkamegosztással és demokratikus felhatalmazással dolgoznak. Az Unió döntései a polgárok életkörülményeit döntően befolyásolják. Elengedhetetlen, hogy az európai polgárok hallathassák hangjukat és közreműködhessenek az európai célok kitűzésében és a döntések meghozatalában.

Hatékony Európa. Az Unió hatékony működtetéshez a föderális és a kormányközi elemeknek olyan ötvözésére van szükség, amely egyszerre biztosítja az Unió működésének hatékonyságát, a világban elfoglalt helyének megerősítését és a szubszidiaritás elvének következetes figyelembe vételét és alkalmazását. Azokat a feladatokat és jogosítványokat kell és lehet európai szintre telepíteni, amelyek ott a polgárok érdekében hatékonyabban megoldhatók, gyakorolhatók.

Versenyképes Európa. Az Unió bővítése hozzá fogja segíteni Európát, hogy megfelelhessen a XXI. század követelményeinek. A kibővítés többletforrás az Unió számára, aminek segítségével sikeresen nézhet szembe a globális kihívásokkal.

A közös értékek Európája. Két évezred tudása, tapasztalata sűrűsödik össze a világnak ezen a táján. Az „öreg kontinens” egész szellemi öröksége meghatározza történelmünket, mindennapjainkat, és megalapozza jövőnket is. Európa elsősorban nem földrajzi fogalom, hanem közös értékrend, szilárd érdekközösség. Ezekre az alapvető európai értékekre épülnek az Unió szerződései, erre épül egész normarendszere.

A Fidesz – Magyar Polgári Párt a polgárok, a családok és a nemzetek Európájáért érvel és dolgozik, minden fórumon. Mi olyan Európában akarunk élni, amelyben a népek, kultúrák, hagyományok sokszínűsége biztosított. Mi a nemzetek és régiók Európájában akarunk élni. Ebben az Európában őrizhetjük meg ezer éves államiságunkat, biztosíthatjuk nemzeti létünket és gyarapodásunkat, valósíthatjuk meg nemzetünk határokon átívelő újraegyesítését.

A magyar nemzet elsősorban szellemi gazdagságával járulhat hozzá Európa gazdagításához. Célunk a kulturálisan sokszínű, gazdag és termékeny Európa megőrzése. Csak ilyen Európa képes a kultúrákat pusztító globalizációs törekvéseknek ellenállni.

Csatlakozásunk után Magyarország egyes határai ún. schengeni határok, vagyis az Európai Unió külső határai lesznek. E határokon belül fokozatosan teljesen szabaddá, ellenőrzésmentessé válik a polgárok mozgása. A határokon kívül maradó magyarok számára viszont a magyar kormánynak és illetékes szerveinek olyan megoldást kell találniuk, amely bekapcsolja őket a nemzet egészébe, biztosítja szoros és akadálytalan kapcsolattartásukat Magyarországon élő rokonaikkal, barátaikkal, az egész országgal.

A Fidesz szükségesnek tartja a csatlakozás kapcsán a határon túli magyarsággal fenntartott különleges kapcsolatok jogának kinyilvánítását. Magyarországnak elő kell segítenie, hogy az Európai Unió alkotmányos szerződésében a nemzeti kisebbségek jogai tételesen szerepeljenek. Támogatjuk a kisebbségi európai jogok központjának létrehozását.

A bel- és igazságügyi együttműködés keretében hatékonyabbá válik a határellenőrzés, a rendőrségi együttműködés, a terrorizmus, a szervezett bűnözés és az illegális migráció elleni küzdelem. Állampolgáraink uniós állampolgársággal is fognak rendelkezni, mely nem helyettesíti, hanem kiegészíti nemzeti állampolgárságukat. Joguk lesz – például – minden uniós tagállamba utazni és ott tartózkodni, az Európai Parlamenti választásokon részt venni, kívülálló országokban bármely uniós tagállam diplomáciai védelmét igénybe venni.

A Fidesz képviselői részt vesznek az Európai Konvent munkájában, vállalva azt a feladatot és felelősséget, amit az Európa jövőjéről szóló nagy viták és nagy döntések jelentenek. A vita most már rólunk is szól, a döntések most már közvetlenül érintenek minket is. Az Európai Unió már nem irigyelt boldog népek távoli hazája, nem idegen és nehezen érthető államalakulat, hanem megoldandó feladat, felkészülési program, izgalom, némi félelem tárgya!

A Fidesz – Magyar Polgári Párt – mivel politikájának középpontjában a polgárok állnak – olyan nagy jelentőségű kérdésben, mint Magyarország csatlakozása az Európai Unióhoz, a szocialistákkal ellentétben ügydöntő népszavazás kiírását kezdeményeztük és támogatjuk, amikor is országunk jövőjéről a polgárok hozhatnak demokratikus döntést. Ezt a népszavazást a csatlakozási szerződés ismeretében kell és lehet megtartani! Egy országot akkor lehet tiszta lelkiismerettel a szavazóurnákhoz szólítani, ha pontosan tájékozódhatott a szavazás tárgyáról és tétjéről.

 

Rendezni végre közös dolgainkat…

A munkát el kell végezni. A feltett kérdésekre egyértelmű és világos válaszokat kell adni.

A Fidesz – Magyar Polgári Párt e dokumentumot azért alkotta, hogy segítséget nyújtson a bizonytalanoknak, tájékoztatást adjon a tájékozódni kívánóknak, és kimondja:

Az Európai Unió a polgári Magyarország számára azt jelenti, hogy csak egy erős, önmagát becsülő, értékeire büszke, lehetőségeit kiaknázni képes, felkészült nemzet, felkészült Magyarország léphet be az unióba a siker reményében.

Ne feledjük.

Európa a jövőnk. Esély és ígéret.

Magyarország a hazánk. Az marad örökre.

 

Budapest, 2002. december 7.

 

vissza Vissza a kezdőlapra