Magyar-román stratégiai partnerségi nyilatkozat

    Nyilatkozat
    a magyar-román stratégiai partnerségi kapcsolatokról és együttműködésről Európáért a XXI. században

    A Magyar Köztársaság kormánya és Románia kormánya,

    figyelembe véve

    - a két ország között meglévő sokoldalúan fejlett együttműködést és szerződéses keretet, különösen a Magyar Köztársaság és Románia között Temesvárott, 1996. szeptember 16-án aláírt, a megértésről, az együttműködésről és a jószomszédságról szóló szerződést,

    - a két ország euroatlanti és európai integrációs elkötelezettségéből fakadó feladatait, valamint a NATO és az Európai Unió bővülése folytán a két szervezetet, azok új tagállamait és egymás közötti kétoldalú kapcsolatait érintő új lehetőségeket és kihívásokat,

    - az egységes és szabad Európában megvalósuló partnerséget, valamint az euroatlanti értékek mellett elkötelezett együttműködést,

    - a Magyar Köztársaság és Románia mielőbbi és sikeres európai, illetve euroatlanti integrációjának a közép- és délkelet-európai térség számára stabilizáló és fontos esélynövelő hatását a régió gazdasági és társadalmi felemelkedése szempontjából,

    - az új típusú regionális biztonsági kihívások elleni nemzetközi küzdelemben vállalt kötelezettségeiket és közös felelősségüket egy, az állampolgáraik számára biztonságos világ megteremtésében,

    - az 1996. évi alapszerződés aláírása óta a kétoldalú kapcsolatrendszerben bekövetkezett minőségi változásokat,

    - egy új szövetségesi viszony kiépítésének szándékát, elhatározta, hogy a magyar-román partnerségi együttműködést a közös stratégiai érdekek talaján az alábbi elvektől és célkitűzésektől vezérelve fejleszti tovább:

    I.

    1.) A meglévő, sokoldalúan fejlett kétoldalú szerződéses keretet és a kétoldalú párbeszédnek e szerződések alapján létrejött intézményeit az együttműködés minőségi, XXI. századi kívánalmaknak megfelelő továbbfejlesztéséhez és új eredmények eléréséhez alkalmas alapnak tekintik, az eddigi megállapodások által még nem érintett területeken jelentkező további feladatok meghatározása és célirányos megoldása érdekében az intézményes párbeszédének megfelelő lendületet adnak.

    2.) Minden területen támogatják a kétoldalú magyar-román együttműködést, többek között azon nemzetközi fórumokban és szervezetekben, amelyeknek a két ország már tagja vagy tagja lesz.

    3.) A példaértékű kétoldalú katonai együttműködést az abban rejlő lehetőségek még hatékonyabb kiaknázásával folytatják, elmélyítik a válságkezelés és a béketámogató műveletek terén a két- és többoldalú kooperációt. Románia NATO-csatlakozásra történő meghívását követően Magyarország átadja az e téren szerzett tapasztalatait.

    4.) A különösen nagy kihívást jelentő, új típusú biztonsági kockázatok elleni fellépés terén fejlesztik együttműködésüket, különösen a nemzetközi terrorizmus elleni koalícióban; aktív szerepvállalással fellépnek a terrorizmushoz kapcsolódó tevékenységekkel, a kábítószer- és embercsempészettel, az illegális migrációval, a fegyverek, valamint nukleáris hasadóanyagok jogellenes kereskedelmével, a tömegpusztító fegyverek proliferációjával szemben.

    5.) A két ország modellértékű együttműködését a délkelet-európai régió stabilitása erősítésének szándékával folytatják, kiterjesztik a balkáni térség demokratizálódási és stabilizációs folyamatának elősegítése céljából folytatott regionális párbeszédet, összehangolt lépéseket tesznek a Délkelet-európai Stabilitási Paktum projektjeinek előmozdítása érdekében.

II.

    1.) Gazdasági kapcsolataikban megőrzik a kereskedelem liberalizálása terén elért, a CEFTA-egyezményben foglalt eredményeket, ösztönzik vállalataikat és szakmai szövetségeiket, hogy a kooperációs kapcsolatok területén új együttműködési lehetőségeket tárjanak fel.

    2.) A két ország közötti gazdasági együttműködés bővítésében kiemelt jelentőséget tulajdonítanak az egymás országaiban megvalósuló kölcsönös tőkebefektetéseknek, s ezzel összefüggésben szorgalmazzák ezen kapcsolatok további fejlesztését és a beruházási környezet, illetve feltételek ennek megfelelő javítását.

    3.) A további fejlődés szempontjából meghatározó tényezőnek tekintik a kis- és középvállalkozások aktivitását, szorgalmazzák és elősegítik együttműködésük üzleti feltételrendszerének javítását.

    4.) Törekednek energetikai, távközlési, közlekedési infrastruktúrájuk - kiemelten kezelve a gyorsforgalmi út és autópálya-hálózatot - minél szorosabb és hatékonyabb összekapcsolására, összehangolják az erre vonatkozó közép- és hosszú távú fejlesztési terveiket, különösen szem előtt tartva az információs és tudásalapú társadalom gyors térnyerése és az európai jogharmonizáció követelményei támasztotta kihívásokat.

    5.) Szorgalmazzák a határ menti és regionális együttműködéseket, úgyszintén a magyar és román helyi önkormányzatok közötti együttműködés különböző formáinak bővülését. A helyi hatóságok a mezőgazdasági és egyéb ágazati, valamint a kis- és középvállalkozások fejlesztését célzó határon átívelő projekteket, illetve keretprogramokat alakítanak ki az Európai Unió által rendelkezésre bocsátott célzott támogatások minél hatékonyabb felhasználása érdekében.

    6.) A két ország állampolgárai utazási feltételeinek megkönnyítése céljával megújítják a vízummentességről szóló megállapodást, modernizálják a konzuli intézményhálózatot, a határátmeneti, a vám- és határőrizeti infrastruktúrát, együttműködnek azok EU-konform fejlesztésében, és ennek érdekében mielőbb új kétoldalú kereteket hoznak létre.

    7.) Kinyilvánítják elkötelezettségüket a Duna-térség államai közötti két- és többoldalú együttműködések további erősítése mellett, különösen a környezetvédelem, a vízügy, az árvíz- és a katasztrófavédelem területén. Mindent megtesznek a már létező két- és többoldalú intézmények tevékenységének hatékonyabbá tétele, valamint az új együttműködési formák jogi és intézményi alapjainak megteremtése érdekében.

    8.) A természetes és az ember alkotta környezet együttes védelme érdekében az európai környezetvédelmi normákat és az EU-ban is elfogadott környezetpolitikai alapelveket tekintik együttműködésükben irányadónak.

    III.

    1.) A magyarországi román, illetve a romániai magyar nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek identitásának megőrzése és fejlesztése érdekében, az 1996. évi alapszerződés szellemében a Magyar Köztársaság és Románia közötti együttműködési és aktív partnerségi Kormányközi Vegyes Bizottság keretében elfogadott kétoldalú kötelezettségeket és vállalásokat maradéktalanul teljesítik, a megvalósításukhoz szükséges jogszabályi és anyagi feltételeket megteremtik, illetve készek a kisebbségek boldogulását szolgáló további kötelezettségvállalások megtételére.

    2.) Eleget tesznek a nemzeti kisebbségek védelmére, megfelelő politikai és közigazgatási képviseletükre, valamint teljes és hatékony esélyegyenlőségükre vonatkozó nemzetközi jogi és politikai dokumentumokban foglalt kötelezettségeiknek.

    3.) Támogatást nyújtanak az egymás országaiban élő nemzeti kisebbségek etnikai, nyelvi, vallási és kulturális identitásának megőrzéséhez, az adott kisebbségi közösségek szülőföldön való boldogulásához és anyagi gyarapodásához, beleértve a szórványtelepüléseket, illetve az ilyen célt szolgáló európai regionális programok sikeres megvalósítását.

    4.) Lehetőségeiket maximálisan kihasználva kezdeményezik a magyarországi román és a romániai magyar nemzeti kisebbség építészeti, művészeti emlékei műemléki védettségének megteremtését, ismertetik és népszerűsítik a többségi nemzet számára a kisebbségi nemzetrész kulturális értékeit. Szorgalmazzák az ilyen célú európai regionális programokban való közös részvételt.

    5.) Fejlesztik és bővítik a kulturális intézményi hálózatot, támogatják a kulturális és oktatási csereprogramokat; ösztönzik a civil szervezetek kezdeményezéseit.

    6.) Előmozdítják a vallásszabadságot, beleértve a nemzeti kisebbségek egyházainak szabad fejlődését. Megteszik a szükséges lépéseket a korábban közösségekhez, egyházakhoz és más jogi személyekhez tartozó javak restitúciójára, vagy kárpótlására.

    Készült Budapesten, 2002. november 29-én két eredeti példányban magyar és román nyelven.

    A Magyar Köztársaság kormánya nevében

    Medgyessy Péter miniszterelnök

    Románia kormánya nevében

    Adrian Nastase miniszterelnök
 
Országos Sajtószolgálat
vissza Vissza a kezdőlapra