2003. szeptember 22. hétfő 23:18

 

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Kezdeményező Testülete nyílt levele

Medgyessynek és Nastasénak

 

Tisztelt Miniszterelnök Urak!

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Kezdeményező Testülete megbízásából fordulunk ezúton Önökhöz a román-magyar kapcsolatok normalizálása szempontjából akár a gyökeres fordulat esélyét is magában hordozó bukaresti csúcstalálkozó előestéjén.

Az EMNT gondolatát az a nemzetpolitikai megfontolás hívta életre, hogy a Romániában élő magyar nemzeti közösség szülőföldjén való megmaradásának és boldogulásának egyetlen igazi garanciája a belső önrendelkezés elvén alapuló közösségi autonómia különböző formáinak törvény általi szavatolása.

Tudatában vagyunk annak, hogy önazonosságunk megőrzéséhez és közösségi gyarapodásunkhoz elengedhetetlenül szükséges közjogosítványok elismertetése nem lehetséges a román társadalom, azon belül a politikai és szellemi elit megértő támogatása nélkül, ugyanakkor ügyünk számára kiemelt fontosságú az anyaország segítsége.

Megítélésünk szerint az Önök találkozója előmozdíthatja az erdélyi magyarság kérdésének hosszútávú megnyugtató rendezését, hisz bízunk abban, hogy annak célja a létező problémák azonosítása és valós – az érintett közösség akaratát figyelembe vevő – megoldások keresése és nem a letűntnek hitt idők mosolydiplomáciáját idéző, ugyanakkor a vitás kérdéseket szőnyeg alá söprő szándék.

Tisztelt Miniszterelnök Urak!

Önök minden bizonnyal a román-magyar kapcsolatok további normalizálásának szándékával ülnek a tárgyalóasztalhoz. Emlékeztetni szeretnénk Önöket, hogy ezen szándéknak mind szimbolikus, mind gyakorlati értékű cselekvésekben testet kell ölteniük ahhoz, hogy céljukat elérjék.

Szimbolikus értékű lenne számunkra, ha Románia és Magyarország kormányai közösen törekednének arra, hogy mi egyszerre lehessünk egyenjogú polgárai az államnak, amelyben élünk és annak az egységes magyar nemzetnek, amelyhez tartozni akarunk.

Szimbolikus értékű számunkra a magyar igazolvány jelenlegi formája, valamint az, hogy a kisebbségi kérdés kétoldalú kezelésében ne érvényesülhessen a diszkrimináció és az egyetemes egyéni és közösségi jogok megsértésének lehetőségét magában hordozó paritás elve.

Szimbolikus értékű lenne számunkra, ha a magyar, de a közép-kelet-európai nemzetek szabadságát is egyaránt hirdető aradi szoborcsoport háromnegyed-százados kálváriája az idei évfordulón végre befejeződne. Álszent központi akarat ne akadályozza a megbékélést cselekvően művelő aradi önkormányzat döntését a szoborcsoport visszaállításáról.

Szimbolikus értékű lenne számunkra az erkölcsi jóvátétel mindazokért a károkért, amit az elmúlt 85 esztendőben közösségünk elszenvedett.

Ugyanakkor gyakorlati jelentőséggel bír, ha a határontúli magyar és román közösségek megsegítésében – történjen az a státusztörvény nyújtotta támogatás, vagy akár a kettős állampolgárság biztosítása formájában – a két ország kormánya tanulni tud egymás pozitív tapasztalatából.
Gyakorlati jelentősége van számunkra annak is, ha a kétoldalú egyezmény segíti és nem akadályozza a státusztörvény kínálta kedvezmények gyakorlatba ültetését.

Közösségi létünk szempontjából gyakorlati jelentőséggel bír, ha történelmi egyházaink és közösségeink mielőbb birtokba vehetik elkobzott ingatlanjaikat és azokat újra a közösségi megmaradás és gyarapodás szolgálatába állíthatnák.

Szimbolikus kisugárzásán túl gyakorlati jelentősége lenne a többször megígért de mindeddig elodázott állami finanszírozású magyar egyetemünk visszaállításának is.

Végül, de nem utolsó sorban, ismerve az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének, Andreas Gross képviselő nevéhez fűződő 1334/2003 ajánlását, amely a nemzeti alapú kulturális és regionális autonómiák intézményét pozitív megoldásként javasolja, egyaránt szimbolikus és reálpolitikai fontosságú lenne, ha Miniszterelnök Urak magas szintű védnökségével, az európai stabilitás megerősítése érdekében, elkezdődne egy valós politikai párbeszéd az erdélyi magyar nemzeti közösség kulturális és regionális autonómiájának törvényi garanciáiról és gyakorlati megvalósításáról.

Mindezen gondolatokat ajánljuk szíves figyelmükbe a román-magyar miniszterelnöki csúcstalálkozó előestéjén, kívánva eredményes tárgyalást mindannyiunk – románok és magyarok – közös európai jövője érdekében.

Megkülönböztetett tisztelettel,

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács
Ügyvivő Testülete

Forrás: HírTv

vissza Vissza a kezdőlapra