2004. január 17. szombat 22:26

Országgyűlési képviselő

 

Dr. Gál Zoltán úrnak

az Országgyűlés elnökének

Helyben

  

              Tisztel Elnök Úr!

 

A Házszabály 87. §-ának (2) bekezdésébe foglalt jogomnál fogva, a Házszabály  28. § (3) bekezdésére hivatkozva az alábbi Országgyűlési Határozati javaslatot terjesztem elő.

 

Országgyűlési Határozat

 családügyi és gyermekvédelmi állandó bizottság létesítéséről

 

1.) Az Országgyűlés

-  figyelembe véve, hogy a gazdasági átalakulás időszakában fokozott terhek sújtják a családokat, elsősorban a gyermeket nevelő családokat,

-  tudva, hogy a család védelme a Magyar Köztársaságban alkotmányos kötelezettség,

- tekintetbe véve, hogy sok család saját erejéből nem tud a változó világ új kihívásainak megfelelni,

-  felismerve, hogy a kialakult nehéz helyzetben az említett alkotmányos kötelezettség az Országgyűléstől is fokozott figyelmet és hatékony törvényhozási munkát kíván,

-  annak érdekében, hogy a családok ügyiben és a gyermekek védelmében rá háruló kötelezettségeknek az eddigieknél jobban eleget tehessen,

Családügyi és Gyermekvédelmi állandó bizottságot állít fel.

2.)  A Családügyi és Gyermekvédelmi Bizottság (a továbbiakban Bizottság) 13 tagú. Elnökére, alelnökére és tagjaira a Házbizottság tesz javaslatot.

3.) A Bizottság a hatáskörét illető ügyekben a Házszabályba foglaltak szerint látja el feladatát.

4.)  A Bizottság a jelen Határozati Javaslat kihirdetését követő egy hónapon belül megalakul. További egy hónap múlva a Bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtásának ellenőrzését, a társadalmi és gazdasági hatások figyelemmel kisérését végző kötelezően létrehozandó albizottság is megalakul. Egyebekben a Bizottság ügyrendjéről maga határoz.

5.) A Bizottság a Népjóléti Miniszterrel együttműködve évente jelentést készít az Országgyűlésnek a családok helyzetéről. Az Országgyűlés a jelentést politikai vitanap keretében megtárgyalja és a szükséges teendőkről határozatot hoz.

6.) A családok helyzetéről szóló politikai vitanapot az éves költségvetési törvény benyújtása előtt kell megtartani. A politikai vitanap a költségvetési irányelvek tárgyalásának időszakával egybe eshet.

Indokolás

 

Az 1985-90 közötti parlamenti ciklusban az Országgyűlés már foglalkozott egy Család Bizottság létesítésével, de végül ez a bizottság nem alakult meg. 1990-ben a szociális ügyekkel és egészségüggyel foglalkozó bizottság nevében kiemelten szerepeltette a család fogalmát. Önálló Család Bizottság azonban akkor sem alakult, s a jelen ciklusban a családokra utaló elnevezés is megszűnt.

Az Országgyűlés megalakulása óta eltelt idő alapján egyértelművé vált, hogy a gyermekek védelmével, a családok életlehetőségeivel és fejlődésével, a népesedéspolitikával  a parlamentben sokkal többet kellene foglalkozni, mint amire a jelen bizottsági keretek között lehetőség van.

Egy új bizottság felállítása önmagában még nem ad jobb és az arányos teherviselés elvének inkább megfelelő rendelkezések kiadására lehetőséget, de a Bizottság működése növeli a parlamenti rendszer iránti bizalmat. Emelkedik az Országgyűlés tekintélye, ha létre jön egy új fórum, amelyen elemzik a törvénytervezeteknek a családok életére gyakorolt hatásait.

A családpolitika összefüggésben áll a szociálpolitika sok más területével. Ezek közül az ifjúságpolitikát és a gyermekekről való gondoskodást kell kiemelni. Ez utóbbi a javaslat szerint a Bizottság nevében is szerepel.

Budapest, 1995 május 15-én.

dr. Surján László

KDNP

 

 

 

Vissza a kezdőlapra