2004. január 18. vasárnap 22:03

Tudod-e?

 

Tudod-e, hogy milyen írásjel fordul elő a
Halotti Beszédben?

 

Megfejtés:

 


1 Latiatuc feleym zumtuchel
2 mic vogmuc. ýsa pur es chomuv uogmuc. Menýi milostben
3 terumteve eleve mív isemucut adamut. es odutta vola neki
4 paradisumut hazóá. Es mend paradisumben uolov gimilcictul
5 munda nekí elnie. Heon tilutoa wt ig fa gimilce tvl. Ge
6 mundoa nekí meret n eneýc. ýsa ki nopun emdul oz gimils
7 twl. halalnec halaláál holz. Hadlaua choltat terumteve isten
8 tvl. ge feledeve. Engede urdung intetvinec. es evec oz tiluvt
9 gimilstwl. es oz gimilsben halalut evec. Es oz gimilsnec vvl
10 keseruv uola vize. hug turchucat mige zocoztia vola.
11 Num heon muga nec. ge mend w foianec halalut evec.
12 Horogu vec isten. es veteve wt ez muncas vilagbele. es levn
13 halalnec es puculnec feze. es mend w nemenec. Kic ozvc.
14 miv vogmuc. Hug es tiv latiatuc szumtuchel. isa es num
15 igg ember mulchotia ez vermut. ysa mend ozchuz iarov
16 vogmuc. Wimagguc uromc isten kegilmet ez lelic ert. hug
17 iorgossun w neki. es kegiggen. es bulscassa mend w bunet.
18 Es vimagguc szen achscin mariat. es bovdug michael archangelt.
19 es mend angelcut. hug uimaggonoc erette. Es uimagguc
20 szent peter urot. kinek odut hotolm ovdonia. es ketnie.
21 hug ovga mend w bunet. Es vimagguc mend szentucut.
22 hug legenec neki seged uromc scine eleut. hug isten ív ui
23 madsagucmia bulsassa w bunet. Es zoboducha wt urdung
24 ildetuitvl. es pucul kinzotviatwl. es vezesse wt paradis
25 nugulmabeli. es oggun neki munhi uruzagbele utot. es
26 mend iovben rezet. Es keassatuc uromchuz charmul. Kirl.
27 Scerelmes bratým uimaggomuc ez scegin ember lilki ert.
28 kit vr ez nopun ez homus vilag timnucebelevl mente.
29 kinec ez nopun testet tumetívc. hug ur uvt kegilmehel
30 abraam. ýsaac. iacob. kebeleben helhezie. hug birsagnop
31 ivtua mend w szentii es unuttei cuzicun iov
32 felevl iochtotnia ilezie wt. Es tiv bennetuc.

 

A Halotti Beszédben csak pont szerepel, mint írásjel, de egyben teljes biztonsággal ellátja a vessző feladatait is: ha pont szerepben van, utána nagy betű következik, ha ma vesszőt tennénk, akkor a pont után kis betűvel kezdődik a szöveg.

 

Egykori feltehetõ olvasat:

Értelmezés:

Látjátuk feleim szümtükhel,
mik vogymuk: isá, por ës homou
vogymuk. Mënyi milosztben
terömtevé elevé miü isëmüköt
Ádámot, ës aduttå valá neki
påråadicsumot házoá. Ës mënd
pårådicsumben valou gyimilcsëk-
tül mondá neki élnië. Hëon
tilutoá ût igy fá gyimilcsétûl.
Gye mondoá neki, mérët nüm
ënëik: iså, ki napon ëmdöl
az gyimilcstûl, hålálnek
håláláål holsz. Hådlåvá
holtát terömtevé Istentûl, gye
feledevé. Engedé ürdüng intetüi-
nek, ës ëvék az tilvot
gyimilcstûl. Ës az gyi-
milcsben hålálu evék. Ës az gyi-
milcsnek úl keseröü valå
vizë, hugy turkolåt migé szakasztja
valá. Nüm hëon mogánek, gye
mënd û fajánek hålálut ëvék.
Haraguvék Isten, ës vetevé ût
ez munkás világ belé: ës lëün
hålálnek ës pukulnek fëszë,
ës mënd û nemének. Kik azok?
Miü vogymuk. Hugy ës tiü
látjátuk szümtükhel: iså, ës
nüm igy embër múlhatjå ez
vermöt, iså mënd azhuz járou
vogymuk. Vimádjuk Uromk Isten
këgyilmét ez lélekért, hugy
jorgasson û neki, ës kegyigy-
gyën, ës bulcsásså mënd û
bûnét! Ës vimádjok szen[t]
åhszin Máriát ë boudog Miháël
århångyëlt ës mënd ångyëlkot,
hugy vimádjanak érëttë! Ës
vimádjok szent Pétër urat,
kinek adot hatalm oudaniå ës
këtnië, hogy oudjå mënd
û bûnét! Ës vimádjok mënd
szentököt, hugy lëgyenek neki
segéd Uromk szinë eleüt, hugy
Isten iü vimádságok miá bul-
csásså û bûnét! Ës szobodohhå
ût ürdüng ildetüitûl ës pukul
kínzatujátúl, ë vezessë ût pá-
rådicsum nyugalmå belí, ës adjon
neki münyi uruszág belé utat
ës mënd jouben részët! Ës
kíássátuk Uromkhuz hármúl:
kyrie eleison!
Szerelmes brátim! vimádjomuk
ez szëgín embër lilkíért,
kit Úr ez napon ez hamus világ
timnücë belõl menté, kinek ez
napon tëstét tömetjök; hogy
Úr ût këgyilméhel Ábråám,
Izsák, Jåkob kebelében helhezjë;
hugy bírságnap jutván mënd û
szentëi ës ünüttei küzëkön
jou felõl johtatniå íleszjë
ût! Ës tiü bennetük. Clamate
ter: kyrie eleison!
Látjátok, feleim, szemetekkel,
mik vagyunk: íme, por és hamu
vagyunk. Mennyi malasztban
teremté kezdetben [Úr] mi õsünket,
Ádámot, és adta vala neki
paradicsomot házzá. És mind[en]
paradicsomban való gyümölcsök-
tõl monda neki élnie. Csupán
tiltá õt egy fa gyümölcsétõl.
De mondá neki, mért ne
ennék: „Bizony, [a]ki napon eendel
az[on] gyümölcstõl, halálnak
halálával halsz”. Hallá
holtát teremtõ Istentõl, de
feledé. Engede ördög inteté-
nek, és evék az[on] tiltott
gyümölcstõl, és az[on] gyümölcs-
ben halált evék. És az[on] gyü-
mölcsnek oly keserû vala
leve, hogy torkát megszakasztja
vala. Nem csupán magának, de
mind[en] õ fajának halált evék.
Haraguvék Isten, és veté õt ez
munkás világba: és lõn
halálnak és pokolnak martaléka,
és mind[en] õ nemének. Kik azok?
mi vagyunk. [A]hogy is ti
látjátok szemetekkel: Bizony,
egy ember sem kerülheti el ez
vermet, bizony, mind ahhoz járó
vagyunk. Imádjuk Urunk Isten
kegyelmét e lélekért, hogy
irgalmazzon õneki, és kegyelmez-
zen, és bocsássa mind[en] õ
bûnét! É imádjuk Szent
Asszony Máriát és Boldog Mihály
arkangyalt és mind[en] angyalokat,
hogy imádjanak érte! És
imádjuk Szent Péter urat,
akinek ad[at]ott hatalom oldania
és kötnie, hogy oldja mind[en]
õ bûnét. És imádjuk mind[en]
szenteket, hogy legyenek neki
segedelmére Urunk színe elõtt, hogy
Isten õ imádságuk miá bo-
csássa õ bûnét! És szabadítsa
õt ördög üldözésétõl és pokol
kínzásától, és vezesse õt pa-
radicsom nyugalmába, és adjon
neki mennyországba utat,
és mind[en] jóban részt! És
kiáltsátok Urunkhoz háromszor:
kyrie eleison!
Szerelmes Testvéreim! imádjunk
e szegény ember lelkéért,
[a]kit Úr e napon e hamis világ
tömlöcébõl mente, [a]kinek e
napon testét temtejük, hogy
Úr õt kegyelmével Ábrahám,
Izsák, Jákob kebelében helyezze,
hogy bírságnap jutva mind[en] õ
szentei és kiválasztottai között
jobb felõl iktatnia élessze
fel õt! És tibennetek. Clamate
ter: kyrie eleison!

 

vissza Vissza a kezdőlapra