2004. augusztus 29. vasárnap 21:37

 

II. János Pál pápa levele II. Alekszij pátriárkához

 

Augusztus 27-én pénteken este katonai különgépen érkezett meg Moszkvába a kazáni Szűzanya vatikáni tulajdonban lévő kegyképe, amelyet most II. János Pál pápa II. Alekszij pátriárkának ajándékozott. A moszkvai repülőtéren az ortodox pátriárkátus képviselői fogadták a szentszéki küldöttség tagjait, akiket a pátriárka saját rezidenciáján látott vendégül. A vatikáni küldöttség, amelyet Walter Kasper bíboros, a Keresztény Egység Pápai Tanácsának elnöke vezet, a kegyképet szombaton délelőtt adta át háromórás ünnepi szertartás keretében a Kreml Mária székesegyházában II. Alekszij, Moszkva és minden oroszok pátriárkájának.

 

A szentatya levele II. Alekszij pátriárkához

 

A kazáni Istenanya kegyképének Oroszországba való visszatérése alkalmából II. János Pál pápa levélben köszöntötte II. Alekszij ortodox pátriárkát.

 

„Az Orosz Ortodox Egyház és az orosz nép által a múlt században átélt szenvedések után a történelem Urának akaratából a mai napon közös örömben és reménységben részesülünk azáltal, hogy a kazáni Istenanya ikonja visszatér szülőföldjére.” E bevezető sorok után a szentatya örömét fejezi ki, hogy a pátriárka fogadja a Walter Kasper és Theodore Edgar McCarrick bíborosok által vezetett küldöttséget, amely átadja ezt az oroszországi kereszténység történetéhez oly szorosan kacsolódó szent ikont. Az isteni Gondviselés kifürkészhetetlen akaratából Isten Anyjának ez a „Kazanskaya” néven ismert kegyképe maga köré gyűjtötte nem csak az ortodox híveket, hanem a világ más részein élő katolikus testvéreiket is. „A közelmúltban az isteni Gondviselés akaratából az orosz egyház és nép visszakapta szabadságát, miután leomlott az Európa keleti és nyugati részét elválasztó fal. A keresztények sajnálatos jelenlegi megosztottsága ellenére is, ez a kegykép mindazok egységét jelképezi, akik követik Isten egyszülött Fiát és Aki felé ez a kegykép vezet minket. Róma püspöke sokat imádkozott ez előtt az ikon előtt annak a napnak az eljöttéért, amikor mi mindannyian egyek leszünk és együtt hirdetjük a világnak, egyetlen hangon és látható közösségben, az egy Úr üdvösségét és győzelmét a gonoszság és minden olyan ellenséges erő fölött, amely megkárosítja hitünket és az egység melletti tanúbizonyságunkat.

 

Kedves Testvérem, a mai napon csatlakozom az orosz ortodox egyház püspökei, papjai, szerzetesei és az Oroszországban élő hívő nép imáihoz. Ebbe az imádságba bekapcsolódnak a katolikus egyház gyermekei is, akik mélyen tisztelik Isten Szent Anyját. Vezessen el ez a kegykép bennünket az Evangélium ösvényén Krisztushoz, védelmezve azt a népet, amelyhez most visszatért, az egész emberiséggel együtt. Isten Szent Anyja fordítsa anyai tekintetét korunk emberi felé és segítsen minden hívő embert, hogy megmaradjon Isten útjain és hirdesse Jézus Krisztust, aki az Út, az Igazság és az Élet. A mai napon bizalommal imádkozunk a Legszentebb Szűzhöz, mert tudjuk, hogy ő kieszközli majd számunkra és minden nemzet számára a béke ajándékát.

 

Őszentsége, a szeretet érzelmeivel, a ma ünnepelt esemény örömében és Isten Szent Anyjára emelt tekintettel a Mi Urunk nevében testvéri békecsókot váltok Önnel.”

VR/MK

 

Háttéranyag

Imrényi Tibor szegedi ortodox paróchus a kazáni Szűzanya jelentőségéről, történetéről
 
Imrényi Tibor a Vatikáni Rádiónak elmondta: a kazáni Szűzanya csodatévő kegykép története a XVI. századi Oroszországba nyúlik vissza, az 1579. esztendőre, Kazany városába, amelyet az orosz keresztény csapatok a tatár iga alól való felszabadulás megkoronázásaként 1552-ben hódítanak meg. 1579-ben hatalmas tűzvész pusztít a városban, és az egyik testőrparancsnok háza is porrá ég. Kilencéves kislányának, Matrónának álmában megjelenik a Szűzanya, és azt üzeni, hogy ha a leégett ház alatt ásnak, megtalálják az ő szentképét. Azt is meghagyja a kislánynak, hogy értesítse róla a város egyházi és világi elöljáróit. A látomás többször megismétlődik, mire a kislány az anyjával együtt ásni kezd a leégett ház kályhája alatt, és lent a földben meg is találják a Szűzanya posztóba csavart képét. Minden valószínűség szerint a tatár uralom alatt került oda, amikor a keresztények nem egyszer arra kényszerültek, hogy titkolják a hitüket. A szentképet ünnepélyes körmenet keretében viszik át Kazany város székesegyházába, és már a körmenet alatt számos csoda történik, vakok nyerik vissza a látásukat. A kegykép csodás megjelenésének a napja, július 8., kötelező ünnep lesz az orosz egyházban.
 
Egy másik történelmi esemény is kapcsolódik a kazanyi Szűz kegyképéhez: 1612-ben, az ún. zavaros időkben, amikor belső viszályok, ellenségeskedés dúl az országban és Moszkva lengyel uralom alá kerül, a várost ostromló Pozsarszkij herceg az orosz táborba hozatja a Mária-kegyképet, és a végső, győztes ostrom előtt három napig böjtölnek és imádkoznak előtte. Moszkvának a Szűzanya közbenjárására történt megszabadulásának az emlékét őrzi az őszi, október 22-i egyházi ünnep. Sőt, az 1812-es, a napóleoni seregek fölött aratott borogyinói győzelmet is a kazanyi Szűz közbenjárásának tulajdonítják. Ezenkívül, Szentpétervár megmenekülését a II. világháború ostromában és számos nagy győzelmet a hitleri csapatok fölött.
 
A kazanyi Szűz kegyképéről számos másolat készült, melyek közül többet is csodatevőként tartanak számon. Jellemző, hogy az egyházi kalendáriumban, a Mária-kegyképekhez kötődő ünnepek sorában a kazáni Szűzanya nevezetes kegyképei szám szerint a második helyen állnak.
 
Az ortodox paróchus hangsúlyozta: a kazáni Szűzanya tisztelete ma ugyanazt jelenti az ortodox hívő számára, amit az egykori hosszú tatár uralom és a nevezetes kazani tűzvész után: „a keresztény hit a tragikus pusztítás ellenére újjászületik. Ne felejtsük el, 1917 után a kommunista uralom a kereszténység történelmének legnagyobb méretű és legtöbb véráldozatot követelő üldözését szabadítja el Oroszországban: a klérusból csaknem 600 püspök, kb. 40 ezer pap esik áldozatául az üldözéseknek, világi hívők millióit deportálják a Gulágra — és tüntetik el fizikailag. A végleges felszámolásra törekedve, sok-sok más szenthellyel együtt, 1936-ban a kazáni Szűzanya moszkvai templomát is lerombolják.”
 
A II. világháború alatti és utáni kényszer-engedmények után, Hruscsov hatalomra jutásával újabb keresztényellenes kampány bontakozik ki. Mindenekelőtt az orosz ortodox egyházra nehezedő nyomás fokozódik. Ismét megkezdődik a templomok bezárása. 1959-ben az orosz egyháznak még kb. 14 ezer parókiája volt, ebből 1966-ra alig több mint 7500 marad. A végső cél a vallás és a kereszténység teljes felszámolása, az utolsó pap eltüntetése. Ugyanakkor a Hruscsov-korszakban elszenvedett egyházüldözés abban különbözik attól, ami a 20-as és a 30-as években zúdult az egyházra, hogy gyakorlatilag nem kísérte vérontás. A hatalom más, kifinomultabb, kevésbé látványos eszközökhöz folyamodott. Mégis, már a 60-as évek végén, csodálatos módon, újult erővel hajt ki a keresztény hit. 1988, a kereszténység oroszországi millenniuma utáni években pedig már a régi szenthelyek is ujjá épülnek, köztük a kazanyi Szűzanya moszkvai temploma, és egyre újabbak épülnek.
 
A kazani Szűz egyben a szabadság, a függetlenség szimbóluma is, aminek elengedhetetlen előfeltétele a hit és a nemzet egysége. És végül, mivel ábrázolásmódját tekintve voltaképpen az ún. „Utat mutató Szűzanya”, az Odigitria típusához tartozik, ahogy egykor vakoknak mutatta meg az utat Krisztushoz, úgy a kazanyi Szűzanya — oroszoknak és más népeknek egyaránt — ma is Krisztusra, a Messiásra, az Isteni útra, igazságra és életre mutat.”
 
Imrényi Tibor arra is kitért, hogy egyes források szerint a visszaadásra kerülő kép az egykori szentpétervári kazáni Szűzanya templomában őrzött másolat, amelynek az 1905-ös orosz forradalom kapcsán veszett nyoma. Mások szerint egy a számos értékes másolat közül. Hogy voltaképpen melyik kegyképről van szó, ezt a szakértők hivatottak eldönteni. Ám mindenképpen gesztusértéke van akkor, amikor a római egyház és az orosz ortodoxia között évek óta feszültség tapasztalható. „Hiszen egyrészt olyan kegyképről van szó, amelynek eredetijét a hagyomány szerint maga Szent Lukács apostol festette, és ilyen képet Rómában is őriznek és tisztelnek. Az utat mutató kazáni Szűzanyának tehát, úgy érzem, az az üzenete, hogy össze akarja fogni a keresztényeket. Erre nagy szükség is van, különösen a mostani kritikus időkben, amikor Európa szellemi arculatát több szempontból is a szekularizmus és a korlátlan liberalizmus akarja meghatározni. Másrészt, az sem lehet véletlen, hogy az átadás az egyik legnagyobb orosz egyházi ünnepen, augusztus 28-án, az ónaptár szerinti Nagyboldogasszony napján, Mária elhunytának az ünnepén történik, amely egyben az egyik legrégebbi közös és egyetemes Mária-ünnep a keresztények számára. Ne felejtsük el, a Szűzanyának a temetésére akkor Jeruzsálemben, a hagyomány szerint, az egész apostoli egyház összegyűlt.
 
Arra a közbevetésre, hogy a Szűzanya, 1917-ben, Fatimában, arra kérte a kis pásztorokat, imádkozzanak Oroszország megtéréséért, s miután a 70 évig tartó kommunista vallás- és egyházüldözés nem tudta kiirtani a hitet az emberekből, most, hogy a kazáni kegykép visszatér a Kremlbe, mondhatjuk, hogy valóra vált a Szűzanya kérése?, Imrényi Tibor azt felelte: „Úgy érzem, inkább a keresztényüldözés és az ateista uralom alól való fölszabadulásáról kellene beszélni, mint megtéréséről, hiszen a keresztény hit sohasem szűnt meg Oroszországban, akkor sem, amikor a katakombákba szorult! Sőt, azt is elmondhatom, hogy 1970-77. között, amikor a szentpétervári (akkor még leningrádinak nevezett) teológiára jártam, levelezőként, saját szememmel láthattam az akkori valóságot. Számos olyan felnőtt diáktársam volt, akik komoly világi karriert hagytak ott az akkori Oroszországban, és eljöttek a teológiára papnak tanulni. És ezzel akkor nem keveset kockáztattak. Nyugaton is jártam, és azt mondhatom, hogy az akkori Szovjetunióban élő keresztények, mind hitüket, mind számarányukat tekintve több akkori nyugati ország hívőinél vallásosabbak voltak!”
 
Az ortodox paróchus azt is elmondta: a Kreml az orosz egyháznak az egyik szíve, hivatalos központja, az Uszpenszkij székesegyház egyben a pátriárkának a fő temploma is, a kazáni Szűzanya tehát az orosz egyház egyik legnevesebb és legszeretettebb templomába kerül vissza, abba a templomba, amelyik a többi Kreml-beli templommal együtt egészen 1988-90-ig, a fordulat évéig, be volt zárva. A Vörös téren lévő Vaszilij Blazsenij is be volt zárva. Moszkvában egy 35-40 templom volt nyitva a kommunista uralom alatt, tehát a város lakosságához képest elenyészően csekély.
 
Végül Imrényi Tibor emlékeztetett rá: a köztudatban az is szerepel, mintha Hruscsov lett volna az enyhülésnek a vezéregyénisége. „Ez téves elképzelés, legalábbis keresztény szempontból téves, ugyanis Hruscsov, amikor hatalomra került, éppenséggel egy újabb hullámát indította el a keresztény üldözésnek. Az akkor nyitva lévő templomok több mint a felére csökkentek, a papság létszáma is több mint a felére csökkent, kíméletlen nyomás, üldözés indult el a hruscsovi időkben az egyház ellen, amihez képest a brezsnyevi korszak talán jelentett, idéző jelben mondva, valamiféle ’enyhülést’. Igazi fordulat csak az orosz kereszténység millenniumában következett be, 1988-ban. Amikor a világháború után ez a második nagy egyházellenes kampány Hruscsov alatt elindult, akkor egyházi körökben azt is számon tartották, hogy állítólag Hruscsov azt ígérte, hogy a televízióban a 80-as években, be fogja mutatni az utolsó ortodox papot. Hát nem ez történt, pont az ellenkezője történt, ezt, amikor a teológiára jártam, én is tapasztalhattam, évről évre egyre többen jártak a nyomás ellenére templomba, kvalifikált emberek hagyták ott a hivatásukat, karrierjüket és eljöttek az egyházba szolgálni, papként, szerzetesként, tehát egy egészen kivételes reneszánsz bontakozott ki, a kereszténység új reneszánsza, a nyomás, üldöztetés ellenére” – mondotta végül Imrényi Tibor szegedi ortodox paróchus a Vatikáni Rádiónak adott interjújában. 
 

VR/MK

vissza Vissza a kezdőlapra