2005. május 26. csütörtök 16:43

A következő napokban részletekben közreadjuk Kengyel Ákos a Budapesti Corvinus Egyetem Világgazdasági Tanszék Európai Tanulmányi és Oktatási Központja docensének írását

A több részből álló cikk majd egybefüggően is olvasható lesz az "Olvasnivaló" rovatunkban.

 

KENGYEL ÁKOS:

 Az Európai Bizottság 2007-2013 közötti költségvetésre tett javaslatai

 A kiadási oldal megváltoztatására tett javaslatok értékelése

  

5. rész

4. A kohéziós politika: az 1b. költségvetési kiadási fejezet értékelése

A Bizottság a 27 tagú EU GNI-jének 0,41%-át kívánja a kohéziós politika támogatására fordítani.[15] A kohézió a növekedésért és foglalkoztatásért című 1b. költségvetési alfejezetre 338,7 milliárd eurót irányoz elő a bizottsági javaslat. A kohéziós politika finanszírozását szolgáló kiadások aránya a költségvetési kötelezettségvállalásokon belül nem változna: 2006-ban és 2013-ban is 32%-ot ér el.

Ez a változatlan súly egyáltalán nem tűnik indokoltnak akkor, amikor a kibővülés következtében jelentősen nőttek – és Románia és Bulgária felvételével tovább nőnek – az unión belüli fejlettségi különbségek. Tartalmilag ugyanakkor lényeges szemléletbeli változásnak tekinthető, hogy a kohéziós politika a fenntartható növekedéssel foglalkozó 1. költségvetési fejezetbe került. Ezzel talán azt kívánta érzékeltetni a Bizottság, hogy itt nem egyszerűen egy redisztribúciós politikáról van szó, nem a fejlettebb és kevésbé fejlett tagországok közötti jövedelem-újraelosztás a cél, hanem a növekedés alapjainak megteremtése. A kohéziós politikát eddig sem a jóléti transzferek feltételek nélküli nyújtása jellemezte, most is nagyon szigorúan előírt feltételeknek megfelelő fejlesztési programokat támogat olyan területeken, amelyek a versenyképesség javítását alapozzák meg a kevésbé fejlett és strukturális problémákkal küzdő régiók esetében.

Az infrastrukturális háttér, az emberi erőforrások minősége, a kutatási és fejlesztési területen elért szint, és mindezek hatására a régió tőkevonzó képessége tekinthetők a versenyképességet és ezáltal a fejlődést alapvetően befolyásoló tényezőknek, amelyek jól tükrözik egy régió fejlettségi szintjét és fejlődési kilátásait is.[16] Az EU kohéziós politikája keretében igénybe vehető támogatásoknak ezeket a versenyképességet befolyásoló körülményeket kell a jövőben is úgy befolyásolniuk, hogy az adott régió vonzóvá váljon a beruházók számára, megélénküljön a vállalkozási kedv és ezek eredményeként elinduljon a gyorsabb gazdasági növekedés.

Hangsúlyozni kell tehát, hogy a kohéziós politika nem a jövedelem-újraelosztásról szól, hanem a gazdasági növekedésről. Lényegében a kohéziós politika jelenti a versenyképesség és a növekedés uniós szintű előmozdításának, és ezáltal a lisszaboni és göteborgi célok megvalósításának egyik fő eszközrendszerét.[17] A kibővült EU számára nagy kihívást és egyben lehetőséget jelent a kevésbé fejlett és szerkezetváltáson keresztülmenő régiók növekedési potenciáljának kiaknázása.

A 2007-2013 közötti időszakra a kohéziós politika számára 3 új célkitűzést határozott meg a Bizottság:

-         Konvergencia. A konvergencia célkitűzés hasonlóan a jelenlegi 1. célkitűzéshez az uniós átlag 75%-ánál alacsonyabb egy főre jutó GDP-vel rendelkező régiók támogatására irányul. Természetesen az új tagok az új célkitűzés fő kedvezményezettjei, de a bővítés statisztikai hatásával érintett régi régiók is átmeneti támogatásban („phasing out”, kivezető támogatás) részesülnek majd. Ez azt jelenti, hogy azok a régiók, amelyek csak a kibővülés statisztikai hatása miatt lépték át az uniós átlag 75%-át, továbbra is kapjanak átmeneti támogatást, vagyis ebben az esetben az EU25 átlaga helyett az EU15 átlagához képest nézik meg a fejlettségi szint alakulását. A fő vitakérdést természetesen ennek az átmenetnek a hossza és a támogatások nagysága jelenti. A bizottsági javaslat szerint a kohéziós politika kiadásainak 78%-át (264 milliárd eurót) fordítanák az 1. célkitűzésre. Tehát a kohéziós politika költségvetéséből a jelenlegi közel 70%-os részaránynál nagyobb hányadot szánnak a legkevésbé fejlett térségek támogatására. Ez a nagyobb koncentráció a 2004-es és a 2007-es kibővülések kapcsán mindenképpen indokolt.

6. táblázat

Konvergencia célkitűzés

(milliárd euró)

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Összesen

 

28,608

34,723

36,039

37,249

37,947

38,657

39,355

40,074

264,044

teljes kiadás

 

21%

4%

3%

2%

2%

2%

2%

5%

átlagos évi növekedés

 

6,115

1,316

1,210

0,698

0,710

0,698

0,719

40%

növekmény 2006-hoz képest

Forrás: European Commission: COM(2004) 101 final, COM(2004) 487 final

 

-         Regionális versenyképesség és foglalkoztatás. Az új 2. célkitűzés keretében a legkevésbé fejlett régiókon kívül eső ipari, városi és vidéki térségek számára nyílna lehetőség a szerkezetváltást elősegítő regionális programok támogatására. Másrészt foglalkoztatáspolitikai programok támogatására irányulnának a források. Lényegében a jelenlegi 2. és 3. célkitűzés összevonásáról lehet beszélni. A kiadások körülbelül 18%-a (57,9 milliárd euró) állna rendelkezésre ezekre a célokra.

7. táblázat

Regionális versenyképesség és foglalkoztatás

(milliárd euró)

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Összesen

 

6,989

9,818

9,241

8,641

8,027

7,396

7,391

7,385

57,899

teljes kiadás

 

40%

-6%

-6%

-7%

-8%

0%

0%

2%

átlagos évi növekedés

 

2,829

-0,577

-0,600

-0,614

-0,631

-0,005

-0,006

6%

növekmény 2006-hoz képest

Forrás: European Commission: COM(2004) 101 final, COM(2004) 487 final

(folytatjuk)

 


.

[15] A szolidaritás ilyen alacsony fokát már csak az sem indokolná, hogy a transzferek jelentős része amúgy is visszaáramlik a fő nettó befizető tagországok gazdaságába. A tapasztalatok azt mutatják, hogy gépek, berendezések, beruházási javak importjának ellentételezéseként a strukturális alapok támogatásainak átlagosan 25%-a visszaáramlik a fejlettebb tagországokba. Az arány különösen magas Görögország (a kiadások 42%-a) és Portugália (35%) esetében. Lásd: European Commission: A new partnership for cohesion. Convergence, competitiveness, cooperation. Third Report on Economic and Social Cohesion. Luxembourg. 2004.

[16] Lásd: Kengyel Ákos: Az Európai Unió regionális politikája. Aula Kiadó. Budapest. 2002. 19-44. oldal

[17] Ezt a felismerést erősíti meg Danuta Hübner regionális politikáért felelős biztos álláspontja is. Lásd a Bizottság honlapján (www.europa.eu.int): Danuta Hübner: Lisbon and Cohesion Policy: Complementary Objectives. UNICE Competitiveness Day. Brussels. 9 December 2004. Speech/04/535

 

Vissza a kezdőlapra