2005. május 29. vasárnap 22:43

 

Poupard érsek gyulafehérvári szentbeszéde

 

Kedves paptestvérek és szeminaristák, Szeretett testvéreim!

Első ízben látogatok el a gyulafehérvári főegyházmegyébe, de hosszú évek óta fűznek kapcsolatok és mély baráti szálak hozza. Ma véget ér rövid, alig háromnapos erdélyi tartózkodásom, s nagy örömet jelent számomra, hogy XVI. Benedek pápa közeli munkatársaként, veletek együtt és értetek mutathatom be ma a szentmisét, ebben a csodálatos székesegyházban, a Szentháromság ünnepén.

l. A Szentháromság titka olyan misztérium, amely ott rejtőzik mélyen nemcsak Istennek, de az embereknek a szívében is. Van. egy kis történet, amely elmondja, hogy a bűnbeesés után miként rejtette el Isten azt a nagy hatalmat, amellyel az ember az első bűn elkövetése előtt rendelkezett. Isten úgy szerette volna ezt a nagy hatalmat elrejteni, hogy attól kezdve csak az találhassa meg, aki teljes szívéből keresi. Megkérdezte tehát az angyalokat, hogy hová rejthetné el ezt a kincset, úgy, hogy a felületes ember ne találhasson rá. "Rejtsd el nagyon magasan", ajánlották egyesek.
"Nem", felelte Isten, "mert az idő teltével az ember egyre magasabbra emelkedik, s megtalálja". "Rejtsd el a mélységekben" mondták mások. "Nem, mert idővel az ember egyre mélyebbre fog szállni, s megtalálja". Végül Isten azt mondta: "Bensejükbe fogom elrejteni. Eszükbe sem fog jutni, hogy ott keressék".
A mai ünnepen Isten kihívásával találjuk szembe magunkat: megtalálni és gyümölcsöztetni azt a kincset, ami szívünkben található. Isten arra hív meg, hogy keressük és találjuk meg Őt, aki bennünk lakozik.

2. "Amikor tanítasz, úgy tedd, hogy aki hallgatja az higgye, a hite reményt szüljön és reménykedve szeressen". Ezeket a szavakat Szent Ágoston fogalmazza meg gyönyörű kis könyvében, amely arról szól, hogy "Hogyan hitoktassuk azokat akik első ízben közelednek a hithez" és amelyet azért írt, hogy bátorítsa Deogratias diakónust, akinek nehézsége volt a hit alapjainak bemutatásában a hitoktatás keretében, jóllehet kiváló szónok volt. Csodálatos a négy ige sorrendje: "meghallgatni, hinni, remélni, szeretni". Korunk kultúrájának legnagyobb drámája épp abban áll, hogy szétszakítja ezt az egységet és csak a szeretetre alapozva akar élni: meghallgatás nélkül, hit nélkül és remény nélkül. Mindenki szeretni akar, de aztán közben a harag, az unalom és a szomorúság vesz erőt rajta. Vagy illúziókba kergeti magát, felmagasztalja a szeretett személyt s minél inkább ezt teszi, annál nagyobb mélységekbe zuhan utána, amikor felfedezi annak korlátait és hibáit, aki azelőtt oly tökéletesnek tűnt. A mindennapok közösségi és egyházi életében is ezzel a dinamikával találkozunk: "Ez a csoport, ez az egyházi közösség kiábrándított, tehát eltávolodok, elmegyek.".

3. A Szentháromság ünnepe mindenekelőtt egy egészen más kiindulópontot mutat nekünk - azt, amit a mai evangéliumi szakaszban hallottunk - "Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött Fiát adta érte" (Jn 3,16). Már Mózes is közel érezte Istent az ő népéhez s szeretetteljesnek, amikor találkozott vele a Sinai hegyen és alázattal kérte: Uram, a te néped "keménynyakú, de bocsásd meg vétkünket és bűnünket, és tégy minket a te örökségeddé" (olvasmány: Es 34,9). Ez az isteni jelenlét akkor éri el teljességét, amikor Isten megtestesül és maga a Fiú jár az emberek között.

3.1 És épp ez az örömhír: Isten elküldte Fiát a világba, "hogy a világ üdvözüljön általa" (Jn 3,17). Tehát van egy üzenet, amit meg kell hallgatni, még mielőtt a szeretet művét elkezdenénk. Ez a Szentháromság titkának a kinyilatkoztatása: Isten emberé lett, a Szentlélek által. Szent János evangélista írja levelében: "Ebben áll a szeretet: nem mi szerettük Istent, hanem Ő szeretett minket elsőként".

3.2 De nem elégséges meghallgatni az Igét: ha az nem ver gyökeret a lelkünkben és nem születik meg belőle a hit, akkor olyan lesz, mint az a mag, amely a magvető példabeszédében nem hullott jó földbe. A meghallgatás ugyanis hasztalan, ha a jólét és a szekularizáció növekvő nyomása, a világ gondjai, a közömbösség és a relativizmus elfojtják azt a szívünkben.

3.3 A hitből megszületik a remény, az örök élet reménye. Tudjuk a Szentírásból, hogy Isten irgalmassága nélkül Izrael nem maradhatott volna meg. Megbocsátás nélkül nem menekülhetett volna meg az aranyborjú bűnétől a nép: És az evangélium is ugyanerre figyelmeztet: "Aki nem hisz az Egyszülöttben, már magára vonta az ítéletet". Ám Isten nem ezért küldte Fiát a világba, hanem azért, hogy "a világ üdvözüljön általa".

3.4 És végül, következik a negyedik mozzanat: a szeretet. Az üdvösség nem azt jelenti, hogy az igazságosság helyébe az irgalmasság lép, hanem azt, hogy el kell érkezni az igazságosság és a megbocsátás azon teljességére, amely Krisztusban valósul meg. A Megtestesülés olyan esemény ami megnyitja annak lehetőségét és szükségességét, hogy az ember Istent válassza s szeresse Őt, "aki elsőként szeretett".

4. Szeretett testvéreim! Arra kaptunk meghívást, hogy a Szentháromság példáját követve éljünk, a szívünkben lakozó misztérium hasonlatosságára; arra, hogy mindennapjainkban tanúságot tegyünk a Szentháromságról és kinyilatkoztassuk a világnak ezt a rejtett s mégis nyilvánvaló valóságot, ami eltölt bennünket, Isten gyermekeit. Ezen titok előtt alapvető magatartásunk az imádás. Sokkal fontosabb a misztérium fölötti fejtörés, gondolkodás s megfontolások helyett elcsendesedni s elmélkedni, ami ráhangol arra, hogy megköszönjük az Úrnak szeretete csodálatos műveit bennünk.

5. Most, szeretetünk adománnyá válik Krisztus áldozatában. Vele együtt felajánljuk életünket, terveinket, örömeinket s nehézségeinket, családjainkat, keresztény közösségünket, a gyerekeket s a fiatalokat, az idősöket és betegeket, a szenvedőket s mindazokat, akik őszinte szívvel keresik az igazságot:

- Mindenható Atyánk, Te látod szívünk mélyét, mindent tudsz s mindent megtehetsz. Te ismered a mi reményeinket: világosítsd meg s melegítsd át szívünket végtélen szeretetednek sugarával;

- Urunk Jézus Krisztus, évszázadokon át várt Messiás, aki az idők teljességében közénk jöttél: vezess minket az igazságosság, az együttérzés és a kiengesztelődés kikötői felé, hogy találkozásaink tiszteletben, párbeszédben s szeretetben történjenek;

- Szentlélekisten, közösség Lelke: gyógyítsd meg sebeinket, tedd szívünket alkalmassá a szeretetre s a megbocsátásra, a befogadásra s a megosztozásra, ahogy igazi testvérekhez illik. Add, hogy az Igazság fényét és a béke vágyát sugározzuk a világba;

- Csíksomlyói Szűz Mária, a megtestesült Ige Anyja: járj közbe értünk a Szentháromságnál, mint az Irgalom Anyja.
Ámen.


 

 .

Vissza a kezdőlapra