2005. július 26. kedd 20:20

A következő napokban részletekben közreadjuk Barankovics István írását

A több részből álló cikk majd egybefüggően is olvasható lesz az "Olvasnivaló" rovatunkban.

 

Barankovics István

  

A keresztény politika iskolája

8. rész

XIX SAJTÓSZABADSÁG

A közvélemény támogatása nélkül államot kormányozni tartósan nem lehet. Különösen nem a demokráciában, ahol szükséges, hogy a „közakarat” valóban a köz akaratát képviselje. A hatalom gyakorlói részéről nem is marad el a törekvés, hogy olyan közvélemény alakuljon ki, amely számukra kedvező. Ezt a feladatot szolgálja egyéni, vagy csoportvéleményeik olyan célú hirdetése, propagálása, hogy azok közvéleménnyé erősödjenek.

Egyéni vélemények szabad kifejtése, cserélődése és mérkőzése nélkül azonban, – mint legutóbb rámutattunk – nem képzelhető egészséges közvélemény. A közvélemény ugyanis annál egészségesebb, minél megfontoltabb egyéni vélemények minél szélesebb körű és teljesebb egyezéséből tevődik össze, véleménybeli egység pedig csak a sokoldalú vitában forrhat ki, amikor az érvek súlya alatt általános meggyőződéssé válik: ebben vagy abban a kérdésben nem is „lehetséges” másként vélekedni. A közvéleménynek ezt a természetes, magától adódó keletkezését és változási folyamatát nem pótolhatja sem a tömegindulatok sodra, sem azoknak a véleményeknek az áradása, amelyeket felülről próbálnak a tömegre kényszeríteni.

Ha merőben mesterséges az a közvélemény, amelyre a „közakarat” hivatkozik, akkor ez a mesterséges közvélemény állandóan ütközik a természetes közvéleménnyel, és előbb-utóbb elveszíti teherbíró képességét. Egyszerűen azért, mert a mesterséges közvélemény szükségképpen úgy tűnik fel, – még ha nem is úgy volna – hogy az igazságnak kevesebb elemét tartalmazza, hiszen egyébként szószólóinak nem volna okuk a viták kerülésére, hanem éppen ellenkezően, maguk is oda hatnának, hogy véleményeik természetes úton az érvek meggyőző erejénél fogva váljanak közvéleménnyé.

A helyes vélemények formálásának legfőbb kelléke, – mint legutóbb már szintén előadtuk – az értesültség és pedig a jól értesültség a dolgok felől. Ha tehát hiányzik a társadalomban a jól értesültség, akkor helyes közvélemény sem alakulhat ki, legfeljebb közhangulat, ami azonban, minthogy főleg értelmen kívüli, ún. irracionális összetevőkből ered, gyorsan változik. Ahhoz, hogy a társadalomban jól megfontolt egyéni vélemények, és azok nyomán egészséges közvélemény uralkodjék, megbízható értesülések és tájékoztatások kellenek.

Mindabból, amit az eddigiekben mondottunk, világosan kitűnik a sajtó és a sajtószabadság óriási jelentősége. A mai társadalomnak nincs eszköze, amely akkora mértékben látná el az értesítés és tájékoztatás feladatát, mint a sajtó. Ebbéli szerepében csak kiegészíthetik, de nem pótolhatják a modern technika olyan találmányai sem, mint a mozgókép és a rádió. A sajtószabadság pedig, mint a helyes vélemények és az egészséges közvélemény alakulásának legtermészetesebb feltétele, már nem is csupán az emberi személy szabadságának kelléke, hanem a társadalom kimagasló értéke gyanánt lép elénk.

Ami az emberi személy szabadságához való vonatkozását illeti-, a sajtószabadság jelenti a gondolatok sajtó útján való közlésének lehetőségét, anélkül, hogy abban az embert a közhatalom előzetes cenzúra gyakorlásával akadályozná. A sajtószabadság tehát egyenes folyománya a véleménynyilvánítás szabadságának, amiből következik, hogy mindazokat a korlátozásokat, amelyek az utóbbival kapcsolatban alkalmazhatók, a sajtószabadság tekintetében is érvényeseknek kell tartanunk. Vagyis a sajtószabadság nem szolgálhat arra, hogy általa mások jogait sértsük, az államhatalomtól pedig nem tagadható meg az a jog, hogy a közérdek védelmében sajtórendészeti előírásokhoz folyamodjék.

Mások jogainak tiszteletben tartása megköveteli, hogy a sajtó útján elkövethető bűncselekmények, különösen a becsületsértés, rágalmazás és hitelrontás a mainál sokkal keményebb megtorlással járjanak, mikor is külön-súlyosbító körülménynek kellene számítani, ha az illető lap a sértettnek helyreigazító nyilatkozatát annakidején egyáltalán nem, vagy nem megfelelő módon közölte le. Míg a sajtószabadságnak ez a senki által nem kifogásolható megkötése természetszerűen csak utólag, a jogsértő közlemény megjelenése után érvényesíthető, addig a közhatalom birtokosai nagyon hajlamosak arra, hogy a közérdek védelme címén a sajtó fölött előzetes cenzúrát gyakoroljanak. Mint azonban már a sajtószabadság meghatározásából világossá válhatott, az előzetes cenzúra minden körülmények között és feltétlenül sérti, de meg is szünteti a sajtószabadságot. Ahol előzetes cenzúra van, ott egyszerűen nincs sajtószabadság, s ezt az igazságot semmiféle ködösítés sem leplezheti. El tudjuk képzelni, hogy egy kormány komoly okból – pl. háborúban állás miatt – szükségét érzi az előzetes cenzúrának, de akkor és arra az időre ne is tüntesse fel sajtószabadságnak a puszta látszatot. Ha a sajtószabadságot valóban az emberi személy szabadságának körébe iktatjuk, mint ahogy észszerűen oda is tartozik, akkor az államhatalomnak is be kell érnie az utólagos bírói megtorlás lehetőségével, mert semmiféle kormány semmiféle cenzúra-hivatala sem döntheti el megnyugtató módon, hogy mikor sérti egy közlemény a közérdeket, s mikor csupán a pillanatnyilag hatalmon lévő politikai irányzat szándékait.

Ha pedig nekünk, mint keresztény pártnak minderre azt mondaná valaki, hogy a katolikus egyház is gyakorolja az előzetes cenzúrát, annak a következőket feleljük: az egyházi cenzúrának csak azok a katolikus írók vetik alá magukat, akik elismerik, vagy akiknek írásaik jellegénél fogva (pl. „katolikus” társadalom bölcselet) el kell ismerniük a legfőbb egyházi tanító hivatal hit és erkölcs dolgában való csalatkozhatatlanságát. Probléma így fel sem merül, mert erkölcsi szempontból nincs is sajtószabadság olyan értelemben, mintha tévedést szabadon hirdethetnénk. Az erkölcsi kötelesség ugyanis, mint tudjuk, a felismert igazságokhoz való alkalmazkodást jelenti. Aki viszont hit és erkölcs dolgában nem tudja igazságnak elfogadni az egyház tételeit, az meg is szűnt katolikus lenni, következésképpen nem is veti magát egyházi cenzúra alá. Annál kevésbé, mert az egyháznak – s ez a társadalmi fejlődés helyes rendje – már régóta nincsenek kényszerítő eszközei. Viszont az államhatalom semmiféle kérdésben nem csalatkozhatatlan –, ha ezerszer mondaná, akkor sem igaz -, s amellett bőséggel vannak kényszerítő eszközei, amelyeknek használása e fajta igény esetében magát a sajtószabadság jogának gyakorlását tenné lehetetlenné.

Nem kevésbé fontos tudnunk, hogy a sajtószabadságnak jelentenie kell magának a sajtónak a szabadságát is. Láttuk, hogy egészséges közvélemény nem alakulhat, ha hiányzik a jól értesültség és a megbízható tájékoztatás. Egyénekről és eseményekről azonban csak akkor tudunk helyes véleményt formálni, ha a reájuk vonatkozó híreket és tudósításokat nem egyetlen, monopólium jellegű forrásból, hanem különböző forrásokból más és más megvilágításban kapjuk. A társadalom érdeke tehát, hogy a lapkiadás és a hírszolgálat szabad legyen, hogy a kormánylapok mellett ellenzéki lapok is megjelenjenek s a hivatalos laptudósitó irodák mellett magán-irodák is működjenek. Bárhogy is vélekedjünk továbbá az ipari üzemek államosításáról, a sajtószabadság okából feltétlenül elleneznünk kell a nyomdavállalatok államosítását.

Mellesleg még csak annyit, hogy a sajtószabadság bármilyen tökéletes érvényesítése sem teremtheti meg igazi áldásait addig, amíg a közönség meg nem tanul újságot olvasni. Elmaradottságunk ezen a téren egyenesen ijesztő. Mert nem elég csak a betűket olvasni, hanem az ész alapján kell tudni mérlegelni is azokat. A sajtóra vonatkozó elemi ismereteket és az újságolvasás módját mielőbb bele kellene állítani legalább az általános iskola oktatási anyagába és a népművelés keretébe.

XX. A TANÍTÁS ÉS A TANULÁS SZABADSÁGA

Társas életünknek mindazok a tényei, és az emberi észnek mindazok a követelései, amelyekre a sajtószabadság elméleti megalapozásaként legutóbb rámutattunk, nagyrészt vonatkoznak a tanítás és a tanulás szabadságára is. Lényegében ugyanis a sajtó, bár kötetlenebb formában, annak a feladatnak végzését viszi tovább, amit az iskola kezdett. Mindenesetre nagy különbség köztük, hogy az iskola legalábbis az előirt oktatási anyagában, sokkal kevésbé véleményeket, mint tudományosan igazolt tételeket és későbbi vélemények alakításához elengedhetetlen ismereteket nyújtja. A tanításnál így jóval kevesebb tere nyílik a vitának, alsó fokon sor sem kerülhet rá, s a meggyőződést célzó vita helyett az igazság igényével előadott tudnivalóknak tekintélyi elfogadtatása lép elő. Éppen ezek a különbségek teszik szükségessé, hogy amikor az emberi személy szabadságát részleteiben és gyakorlati kihatásaiban vizsgáljuk, a tanítás és tanulás szabadságával behatóbban foglalkozzunk.

A tanítás szabadságán értjük a lehetőséget az állam minden alattvalója számára, hogy azt, amit igaznak tud, embertársaival közölhesse magánúton, vagy nyilvánosan, különösen pedig gyermekekkel és serdülőkkel az e célból fenntartott intézményekben. A tanulás szabadsága viszont azt jelenti, hogy bárki, a fiatalkorúak nevében a családfő, szabadon választhatja meg azt az oktatót, vagy azt az iskolát, akitől, vagy ahol tanulni kíván. Ez általánosságban az elv, amelytől az emberi személy szabadságának, jelesen a lelkiismereti szabadságnak sérelme nélkül nem térhetünk el.

Nyilvánvaló azonban, hogy a szó erkölcsi értelmében nem beszélhetünk tanítási szabadságról, mintha t. i. bárki bármit taníthatna. Annak, aki tanít, erkölcsi kötelessége az igazat tanítani. A tanításnak ugyanis nem lehet más tárgya, mint az igazság. Tévedést tanítani a szó fogalmi jelentésében sem tanítás, mert akkor már nem az értelemnek és a tudat igazságtartalmának növelése megy végbe, hanem az értelem elnyomása és a tudat megrontása, kiváltképpen gyermeknél és a serdülőnél, aki még nem képes eldönteni, hogy oktatója félrevezette-e őt, vagy sem. Bölcseleti értelemben persze nagyon is megvan a tanítás szabadsága, mert az ember – lévén szabad akarata – kivonhatja magát az alól az erkölcsi kötelesség alól, hogy ne hirdessen mást, mint az általa felismert igazságokat. S lehetnek, mint ahogy sűrűn adódnak is esetek, amikor a tévedések szószólói jóhiszeműek, mert miután tévedésüket igazságoknak tartják, azok terjesztésével erkölcsi kötelességüket vélik teljesíteni.

Könnyű belátnunk, hogy a tanítás szabadságának kérdése így nem is okoz nagyobb gondot olyan világnézeti irányoknak, amelyek ebbeli vonatkozásokban az igazság kizárólagos birtokosainak tekintik magukat. Az ilyen irányok érdemben tagadják a tanítás szabadságát és az oktatás egyedüli végzésére, iskola-monopóliumra emelnek igényt. Fel lehet-e mármost oldani az e fajta ellentéteket és meg lehet-e menteni a tanítás szabadságát is? Igen, lehetséges, de csak politikai síkon, ugyanúgy, ahogy a lelkiismereti és vallásszabadság esetében tettük.

Az államhatalomnak biztosítania kell a tanítás szabadságát minden egyház és minden világnézeti irány számára. Éspedig a polgári türelmesség címén, mert e nélkül két másik szabadságot sértene meg: Először is a lelkiismereti szabadságot, amely – mint tudjuk – politikai értelmezésében az ember szabad akaratának elismerésén nyugszik, s amelynek a tanítási szabadság már csak következménye, másodszor annak a családfőnek a szabadságát, aki erkölcsi kötelességének tekinti, hogy gyermekeit a saját felelősségére s a maga meggyőződése szerint neveltesse. A tanítás ilyen szabadságának biztosítása ellenében viszont – s ez megint politikai követelmény – egyet kell értenünk abban, hogy ez a szabadság is, miként a többi, korlátokra talál a közjóban. Az államhatalmat tehát megilleti az ellenőrzés joga az összes iskolák fölött. Megkívánhatja a tanítóktól az erkölcsi magatartás és értelmi felkészültség szükséges mértékét, és saját közegeinek kiküldése útján megbizonyosodhatik afelől, hogy sehol sem tanítanak olyasmit, ami sérelmes a fennálló alkotmányra és az általa gondozott rendre.

Ez a megoldás annyira észszerű és természetes, hogy feltehetően a világnézeti vetélytársak sem vitatnák, ha már a múlt század kezdetén elő nem lépett volna a tanítási szabadság legfélelmetesebb ellensége, maga az állam. A jakobinus hagyományú francia állam volt az első, amely azért, hogy a lelkeket a saját képére alakíthassa, kizárólagosan magának követelte a tanítás jogát, Napóleon pedig 1808-ban az összes egyetemek államosításával gyakorlatilag is megindította a folyamatot, amely sok országban új „regálévá”, állami joggá igyekszik tenni a tanítást.

Szembe kell néznünk tehát ezzel a kérdéssel is. Hogy az államot egyáltalán megilleti-e a tanítás joga, erre vonatkozóan idézhetnők a legeltérőbb nézeteket. A válasz lényegében azon fordul meg, hogy mit tartunk az állam céljának, és hatáskörébe milyen feladatokat utalunk. Ha követjük a nagy keresztény gondolkozóknak azt a felfogását, hogy az oktatást csak a pótlás kiegészítési jellegével sorozhatjuk az állam feladatai közé, akkor elvben bízvást tagadhatjuk az állam tanítási jogát, gyakorlatilag azonban nem sokra mennénk vele, mert még a hatalom birtokában sem gondolhatnánk arra, hogy pl. hazánkban megszüntessük az állami oktatást. Arinál inkább tisztában kell lennünk viszont az állami oktatás veszedelmével. Egy világnézetileg nagyon is megosztott társadalomban az államhatalomnak, ha nem rendeli magát egyetlen világnézet vagy párt szolgálatába, hanem mindenkinek jogait tisztelni kívánja, semlegességet kell tanúsítania. A semlegességet nem szabad összetéveszteni a pártatlansággal, mint sokszor cselekszik, mert a pártatlanság egyszerűen kötelesség a becsületes ember számára. Semlegesség azonban, ami azt jelenti, hogy nem foglalunk állást sem ebben, sem abban az irányban, csupán a számtanban s kisebb mértékben a természettudományok terén képzelhető, ám lehetetlen az ún. morális tudományokban, ahol a semlegesség menthetetlenül indifferentizmusba, vagy atheizmusba fullad. Nem is beszélünk arról az eshetőségről, hogy az államhatalom birtokában lévő irányzat, vagy párt egyszerűen kisajátítja magának az állam iskoláit.

Ami nem vitatható, és amiből soha nem engedhetünk, az, hogy az állam semmi körülmények között sem követelheti magának a tanítás kizárólagosságát, megszüntetve ekként a tanítás és tanulás szabadságát. Tiltakozik ellene a már említett két követelmény: A lelkiismereti szabadság és a családfői jogok tiszteletben tartása. „Az állam oktatási és nevelési monopóliumát – mondotta igen helyesen Jules Lemaître – csak akkor engedhetnők meg, ha az állam bírná az abszolút igazságot vallásban, bölcseletben, erkölcsben és politikában, és ha ezt az igazságot egyetemesen elismernék. Ettől pedig ugyancsak messze vagyunk” Éppen, mivel az államnak nincs doktrínája és nem is lehet doktrínája, amit erkölcsileg kötelezőnek érezhetnénk, a tanítás szabadságát úgy is kell tekintenünk, mint az állami oktatás egészséges ellensúlyát.

Az eszmény, amely a tanítás és tanulás szabadságát biztosítaná, s amely összeegyeztetne minden jogot és kielégítene minden érdeket, kétségkívül az lenne, ha mindenütt és minden fokon találnánk nem állami iskolákat: laikusokat és felekezetieket, amelyek az államfelügyelete alatt állnak, és amelyeknek költségeit a tanulók száma arányában az állam fedezi.

XXI. NEMZETISÉGI SZABADSÁG

Az emberi személy szabadsága megkívánja azt is, hogy az ember akadályoztatás nélkül élhessen a maga természetes környezetében. Ennek a természetes környezetnek a kiinduló pontja és maradandó középpontja az egyes ember számára a családi környezet, egész kiteljesedése pedig a nemzeti környezet, amely voltaképpen a családi környezetet szélesíti ki, éspedig egyszerre kulturális, népi és területi alapon. A nemzeti környezet alakító, nevelő és helyhez kötő hatást gyakorol az egyénre s ez a hatás, miután előző nemzedékek felhalmozott szellemi és anyagi hagyatékát tartalmazza, elengedhetetlen az emberi személy mind tökéletesebb kibontakozásához. Az emberi személynek tett ez a szolgálat alapozza meg természeti jogként a nemzetiségi szabadságot. Utóbbin értjük azt a jogot, hogy ki ki saját nemzeti kultúrája szerint élhet, anélkül, hogy ebben olyan politikai beavatkozások korlátoznák, amelyek erőszakos asszimilálására, vagyis más nemzeti kultúrába való erőszakos beolvasztására irányulnak. („Assimilare” latin igéből „hozzá hasonlítani”). Ebből a nemzetiségi szabadságból különös jogok és kötelességek hárulnak az egyes államokra, a nemzeti csoportokra és az államok társaságára is.

Hogy a szóhasználat további fejtegetéseinkben zavart ne keltsen, előre kell bocsátanunk, hogy a „nemzet” és a „nemzetiség” kifejezés ugyanazt a csoportot jelenti. Csak nemzetnek a csoportot a maga egészében és az emberiség nézőpontjából, nemzetiségnek pedig az illető állam területére eső részében és az egyes államok nézőpontjából nevezzük.

A nemzetiség az állam alattvalóinak – akár egyetlen és egyedüli, akár többféle nemzetiségről van szó – természetes környezete és értékes öröksége. Az államnak így, mint a közjó és az összes emberi értékek Őrének, védelmezőjének és szolgálójának különösképpen kell őriznie, védenie és szolgálnia azokat az értékeket, amelyeket a nemzetiség zár magába. Tartozik együttműködni annak érdekében, hogy a nemzetségek teljesíthessék kulturális és nevelő feladatukat. Az állam segítségét főleg a vallási és az iskolai élet területén kell megkövetelnünk, mert a történet tanúsága szerint is a vallási intézmények és az iskolarendszer számítanak a nemzeti környezet megszokott ható eszközei közé. A nemzeti csoport tagjai viszont az állam iránt, amelynek alattvalói, mindazokkal a kötelességekkel tartoznak, amelyek az állam létezési okából kifolyóan az alattvalóknak nemcsak külső magatartását szabályozzák, hanem lelkiismeretét is terhelik. Idetartozik elsősorban a lojalitás és a hűség az állam iránt.

Nehezebb kérdésnek látszik a nemzetiség jogainak meghatározása. Itt mindenesetre abból a tényből kell kiindulnunk, hogy amíg az állam főleg jogi, addig a nemzet főleg erkölcsi közösség. Az állam lényegileg nem más, mint a területén érvényesülő legerősebb jogrend legfőbb alanya, politikai alakulat, amely jogszabályokat bocsát ki, és ki is tudja kényszeríteni azok követését. A nemzet viszont a sorsközösség és együvé rendeltetés tudatától összetartott csoport. Ezt a nemzeti tudatot a csoport múltjának, hagyományainak, szokásainak és eszményeinek, nem utolsó sorban nyelvének azonossága alakítja. A „tudat” fogalmából következik azonban, hogy az egyének, mihelyt önálló gondolkodásra képesek, már csak annyiban tartoznak ehhez és nem a másik nemzethez, amennyiben az odatartozás eleven érzés is bennük, másként kifejezve: amennyiben a sorsközösség és együvé-rendeltetés vállalását erkölcsi kötelességüknek tartják. A nemzeti környezet, mint mondottuk, természetes és nélkülözhetetlen környezet az ember számára, de annak, hogy az ember ehhez s nem a másik nemzethez tartozik-e, a; önálló gondolkodásra való képesség idején már nem tárgyiak az ismérvei, hanem döntő súllyal az egyéni akarat esik latba. Vagyis egyedül az számit, hogy az állam alattvalója milyen nemzetiségűnek vallja magát. Így tudjuk csak elkerülni a nemzetiségi szabadságnak olyan kirívó megsértéseit, mint aminő az első világháború után a névelemzés és az ősök kutatása volt.

Röviden érintettük csak az állam és a nemzet különbségeit, amelyekre még a társas alakulatok vizsgálásakor vissza fogunk térni. Ennyi is elegendő azonban annak belátására, hogy amíg az állam célja politikai természetű, a nemzeté kulturális természetű, következésképpen ilyen természetűek a belőle folyó jogok is. A nemzeti közösség tehát önmagában és közvetlenül nem politikai, hanem kulturális jogokat támaszt. Ilyen jogok vonatkoznak, mint már kiemeltük, az egyházi és az iskolaügyre, de vonatkoznak kétségkívül a sajtóra, tudományra, művészetre, szórakozásra, szociális tevékenységre, általában az egyesületi életre. Az eszmény, amely felé törekednünk kell, a nemzetiségek kulturális önkormányzata, amely természetesen csak demokratikus alapon és csak a demokráciában érhető el. Annak ellenére tehát, hogy a nemzet célja kulturális természetű, az állam alattvalói ebből eredően is méltán küzdhetnek olyan politikai rendszerért, amely a kulturális intézmények fejlesztésére a nemzetiség alapján is lehetőséget ad. A nemzetiségi szabadság érvényesítésére irányuló ilyen törekvést pedig semmiképpen sem minősíthetjük illojalitásnak, vagy hűtlenségnek az állam iránt.

A nemzeti környezet élő valóság lévén, a nemzetiségi szabadság sérelme nélkül senki sem vitathatja el a nemzetiségtől, mint kultúrahordozó csoporttól, azt a jogot, hogy saját kultúrájának ápolásával hozzájáruljon nemzeti jellegének fejlesztéséhez s általa az emberi személy tökéletesebb kibontakozásához. Kárhoztatni kell tehát mindennemű nyomást, amelyet egyik nemzeti csoport akarna gyakorolni a másikra. Az ún. asszimilációt – ha ezen nemzeti sajátosságok más utakon való megszüntetését értjük, mint azokon az utakon, amelyek önként nyerik meg egy nemzeti csoport tagjait az emberi kultúra más formáinak – egyaránt el kell ítélni, történjék akár az állam, akár olyan – rendszerint többségi – nemzeti csoport részéről, amely nem akar tűrni semmiféle különbözőségeket. El kell ítélnünk nemcsak a nemzetiségi szabadság, hanem az egyetemes emberi érdek okából is. A nemzeti kultúrák változatossága ugyanis csak egyik bizonysága és folyománya az emberi természet gazdagságának, önmagában tehát semmiképp sem ártalmas a politikai alakulatokra, sőt a versengés benne rejlő eleme nyomán a haladásnak ösztönzője.

Minthogy az emberi személy szabadsága az, ami az ész legmagasabb követelményeként a nemzetiségi szabadságnak is alapul szolgál, nemcsak az erőszakos asszimilációt kell elutasítanunk, hanem az olyan nemzetiségi elzárkózást, ún. partikularizmust (partica latin főnévből: „részecske”) is, amely a kultúra szabad fejlődésének tudatos lefékezésével, más kultúrák ráhatásainak kikapcsolásával ugyancsak korlátozná az emberi személy kibontakozását. Sem erőszakos asszimiláció, sem szándékos partikularizmus. Államoknak és nemzeti csoportoknak szüntelenül szem előtt kell tartaniuk kölcsönös viszonylataikban azokat a kötelességeket, amelyek ebből a kettős elvből erednek.

Legtöbbet vétett e kötelesség ellen az újkorban az emberiség annak az ideológiai áramlatnak a hatása alatt, amelyet nacionalizmusnak hívunk. A nacionalizmus lépett fel mindenekelőtt azzal a hamis tétellel, hogy az állam nem egy népnek, hanem egy nemzetnek a jogi rendje, miért is a nemzet-jelleget a saját államiság adja meg, az államnak pedig nemzetivé kell válnia. Ebből következik egyrészt az államon belül az uralkodó nemzetiség kíméletlen harca a többi nemzetiség ellen, másrészt az államnak az a törekvése, hogy magához csatolja azokat a szomszédos területeket, amelyeken a magáéval azonos nemzetiség lakott. Ekként lett szülője a nacionalizmus egyfelől a kisebbségek elnyomásának, másfelől az ún. irredentizmusnak (irredento: olasz szóból: megváltatlan, idegen uralom alatt álló), ami természetszerűen csak fokozta az államok egymásközti viszonyának romlását. Tovább ment a német nemzeti szocializmus ideológiája, amely minden németet és az általuk lakott minden területet a német birodalomba kívánt iktatni, függetlenül attól, hogy a területek szomszédosak voltak-e azzal, vagy sem. Ismertető jegye még a nacionalizmusnak, hogy értékelő megkülönböztetést tesz az egyes nemzetek között, s a magáét emeli első helyre, amiből azután más államok meghódításának vagy függésbe hozásának jogát vonja le a maga számára.

 

(folytatjuk)

Vissza a kezdőlapra