Szövetség az Értékekért
Dokumentum-tervezet az EPP 2001. januári kongresszusára


III.   Az információ korának kihívásai

A tudás társadalma

Az információ technológia megnöveli az egyén lehetőségeit. Az EPP támogatja azt a szabadságot, amit ezek a lehetőségek magukban rejtenek. Az egyenlőség követelménye azt igényli, hogy mindenki számára adva legyen az alkalom az új lehetőségek kihasználására. Az információ technológiák nagyobb termelékenységet eredményeznek és csökkentik a hagyományos foglalkoztatást. Emellett azonban új munkahelyek jönnek létre mindenütt, ahol rendszeres oktatásra és képzésre kerül sor az új technológia területén.

Az elektronikus kereskedelem (e-commerce) hatványozottan fejlődik, mint hatékony piaci mechanizmus, és erősíti az egészséges gazdasági menedzsmentet. Az elektronikus kereskedelem elől minden akadályt el kell hárítani az EU-ban.

Az új high-tech gazdaság sikeressége az alacsony távközlési költségeken múlik, ahogy ezt az Egyesült Államok mutatja. A magas költségek Európában a nem kielégítő verseny következményei, ami ellen az EU-nak fel kell lépnie. Célul kell kitűzni az Internethez való ingyenes hozzáférés biztosítását amilyen gyorsan csak lehetséges.

Közös európai akcióra van szükség a szerződések biztonsága, a titkosság, és az aláírás hitelesítése érdekében; intézkedésekre van szükség továbbá az adóelkerülés vagy adócsalás megelőzése érdekében, különös tekintettel a nem helyhez kötött szolgáltatásokon alapuló tranzakciókra, valamint az új technológiának a pénzmosásra történő felhasználása, az illegális kereskedelem, a drogok, és a prostitúció ellen.

Ez azt jelenti, hogy az EU-nak növekvő erővel kell fellépnie a nemzetközi egyezményekről folyó tárgyalások során a szolgáltatások területén. Az elektronikus kereskedelem nemzetközi, vagy egyenesen globális jellege következtében a csupán nemzeti keretekben történő törvénykezés nem megfelelő megoldás. A tagországoknak egységesen kell fellépniük nemzetközi szinten.

Az információ korszaka azonban új társadalmi veszélyeket is hordoz. Az üzletmenet növekvő “virtuális” jellege, és a foglalkoztatás olyan új típusai, mint a távmunka olyan kockázatokat is magukban rejtenek, mint az elektronika rejtett betolakodása a fogyasztók és a foglalkoztatottak magánéletébe, valamint a manipulatív reklám, különösen, amelyet a gyermekeknek szánnak. A szubszidiaritás elvét elfogadva, EU-méretekben kell szabályokat alkotni ezekkel az ügyekkel kapcsolatban. A személyi sérthetetlenséget is védeni kell és el kell ismerni, amikor az európai információ-technológiai törvényrendszert kifejlesztjük.

Technikai értelemben az európai távközlési piac, bár 15 évvel ezelőtt állami monopóliumok által uralt nemzeti piacokra oszlott fel, az EU kezdeményezéseinek köszönhetően jelentős mértékben deregulálódott. Ez biztosította azt is, hogy a GSM szabvány uralkodóvá vált, s ugyanezen oknál fogva hamarosan vezető pozícióba kerül az UMTS szabvány.

Az új társadalmi szakadék

Növekszik a szakadék az információs technikához hozzá nem jutók és azok között, akik uralják a használatát, előállítását és ellenőrzését. Ez a szétválás mind az egyes országokon belül, mind nemzetközi méretekben nyilvánvaló.

A tagországok felelősek azért, hogy ez a rés szűküljön saját határaikon belül, az EU-nak azonban meg kell kétszereznie erőfeszítéseit az új információs technológiák elterjesztése érdekében, és védenie kell Európa érdekeit. Ha ezen a téren nem kerül sor meghatározott lépésekre, igen hamar a társadalmi kirekesztés új formájával kerülünk szembe.

Ez a szakadék azzal fenyeget, hogy a nemzetekre is kiterjed. Az EU és a fejlett világ közötti nemzetközi együttműködésnek figyelemmel kell lennie erre a veszélyre, és gondoskodnia kell az elhárításáról.

Európának szolidárisan kell cselekednie annak biztosításához, hogy az együttes hatás érezhető legyen olyan területeken is, amelyek nem tartoznak az EU illetékességi körébe (frekvenciák elosztása, új szabványok elfogadása, műholdak helyzetének koordinálása, stb.).

Az “új demokrácia”

Az információs forradalom jelentős hatással lesz demokratikus rendünk működési módjára. Új és közvetlenebb kapcsolati formák jönnek létre a polgárok és a politikusok között, közelebb hozva a közigazgatást az európai polgárokhoz. Az új technológiák az ügyek intézésének új módjait hozzák magukkal, a pénzalapok gyűjtésétől kezdve a politikai rendezvények követéséig az Interneten keresztül a világ bármely részéről. Ez meg fogja változtatni a politika folyamatok lezajlásának formáját, különösen a választási kampányok folyamán.

Az EPP támogatja az elektronikus szavazás bevezetését, mint választható lehetőséget a legközelebbi európai választásokon, és folytatólagosan a nemzeti, regionális és helyi szinten is.

Az EPP arra törekszik, hogy az új technológiákkal a polgároknak teljes körű és időszerű információkat adjunk politikai tevékenységünkről. Törekszik továbbá arra is, hogy egyszerűsítse a kommunikáció formáit a szavazók és politikusaik között minden szinten. Úgy hisszük, hogy a technológiai újítások új lehetőségeket nyitnak az intenzívebb és tartalmasabb párbeszédhez a társadalomban.

On line ügyintézés. 2004 előtt az ügyintézésnek minden szinten lehetővé kell válnia az Interneten keresztül. Az adófizetésnek, a közalkalmazotti állásért való folyamodásnak, vagy a “bürokratikus kérdések” megoldásának mindenki számára lehetővé kell válnia az Interneten keresztül. Ez is biztosítania fogja a közügyek intézésének nagyobb átláthatóságát.

A bio-etika különleges kihívást jelent az EEP számára.

A bio-etika területén az EPP érzékeli a tudomány és a technológia izgalmas fejlődését, ami nagy mértékben hozzájárul az egészség fenntartásához és a jólét növekedéséhez. Az EPP az emberi méltóság védelmének és támogatásának, következésképpen minden ember élethez való jogának és egyediségének elvét követi a fogantatástól a halálig; vallja a szülők és a családok különleges felelősségét, az emberek alapvető egyenlőségét, az egészség védelmét és a kutatás és tudományos elemzés szabadságát. Az emberi személy méltósága magában foglalja, hogy az ember nincs alárendelve a tudománynak. Az “emberi személy” és a ”személy” közötti, valamint az embrió mint “potenciális ember” közötti különbségtétel nem tehető meg úgy, hogy ne foglalja magában a diszkrimináció elfogadhatatlan formáját.

Az emberek, az áruk, a tőke és a szolgáltatások szabad mozgása az Európai Unióban befolyásolja a nemzeti kormányoknak a lehetőségeit az emberi lét érinthetetlenségének biztosításában a biotechnológia területén. Ennek következtében ésszerű bevonni az Európai Uniót a közös jogi normák kialakításába az emberi élet méltóságénak védelmével kapcsolatban és a biológiai-orvosi kutatásokkal összefüggő felelősség területén.

Az EPP támogatja azokat a politikai törekvéseket, amelyek irányelveket és szabályokat kívánnak alkotni a biológiai-orvosi kutatások elősegítése érdekében abból a célból, hogy garantálni lehessen az emberi méltóságot, az egészséget és a jólétet. Az élő anyag szerkezetével kapcsolatos ismereteket és azokat a lehetőségeket, amelyek az ilyen anyagok módosítására irányuló módszerek által megnyíltak, az emberi egészség javára kell kihasználni (biztosítva, hogy az emberi méltóságot és szabadságot mindig megóvjuk) és végül nem szabad olyan eszközként szolgálniuk, amely ellentétes az emberi élettel. Az EPP politikája alternatívát kínál a technológiai fejlődés olyan kritikátlan támogatásával szemben, amely az emberi embriót eszközként tekinti, alternatívát kínál az egyéni önmegvalósítást szentesítő politikával szemben, és alternatívát kínál azokkal szemben, akik bezárják az ajtót minden fejlődés előtt. Ezt a magatartást az EPP mindenkor a realitásokra való tekintettel folytatja, s ennek eredményeként a tudományos kutatásra gyakorolt hatások és az etikai kétségek minimálisak maradnak.

Minden személyt védeni kell az élete minden szakaszában, a fogantatástól a halálig, különösen, ha gyenge, hátrányos helyzetű, vagy erőtlen. Az emberi élet, bármilyen formában jelenik meg és bármilyen képességgel rendelkezik, önmagában véve tiszteletet érdemel. A fajelmélet minden tudatos formáját tiltani kell. A biotechnológia területén, az emberi embrióval végzett kísérleteket csak abban az esetben szabad megengedni, ha azok célja megvédeni az életét és az egészségét annak az embriónak, amellyel kapcsolatban azokat lefolytatják, s ez vonatkozik minden emberi személyre is. Az EPP amellett van, hogy fokozzuk és egyesítsük erőfeszítéseinket az olyan célú kutatási technikák támogatása érdekében, amelyek szükségtelenné teszik az embriókon végzett kísérleteket, és bátorítsuk az olyan tudományos kutatást a mesterséges megtermékenyítés területén, ami a elkerülhetővé teszi az embriók túltermelésének komoly problémáját. Az emberi embriók üzleti hasznosítását minden esetben meg kell tiltani.

Az EPP elutasítja, hogy az abortuszt a nem kívánt terhesség által keltett problémák “megoldásaként” tekintsük. Az EPP támogatja azokat a programokat és kezdeményezéseket, amelyek segítenek a szülőknek és a családoknak minden gyermek befogadásában, különösen abban az esetben, ha nem kívánt terhesség fordul elő. Nem szabad nyomást gyakorolni azokra a szülőkre, akik fogyatékos gyermek elfogadását határozzák el. A modern prenatális diagnosztikai módszereket csak akkor kell alkalmazni, ha a szülők aggodalmát komoly konzultációk támasztották alá. A szülőknek joguk van szakszerű, humánus és az életet védő tanácsokra, amelyek segítik őket a helyes döntés meghozatalában.

A bio-gyógyszerészet és a bio-technológia területén végzett kutatásokat, amelyeket az Európai Unió támogat, és azokat a forrásokat, amelyeket a Bizottság a bio-gyógyszerészeti kutatásokhoz nyújt, csak a fentiekben lefektetett etikai alapelvekkel összhangban szabad folytatni, illetve folyósítani.

Az EPP támogatja az élelmiszerbiztonság szigorú ellenőrzését. Az európaiaknak joguk van ahhoz, hogy biztosak legyenek benne: az élelmiszer, amelyet megvásárolnak, biztonságos.

A “bio” élelmiszerek növekvő piacának azonban politikai és gazdasági üzenete van, amely tovább megy, mint a BSE és a dioxin által okozott felfogható károsodások. Az embereket növekvő mértékben érdekli, hogy mit esznek, s készek arra, hogy fizessenek az egészséges táplálkozásért. Az EPP ezért támogatja az új gondolkodást és a kísérletezést a hagyományos mezőgazdaság területén. Közép- és Kelet-Európában az átgondolatlan modernizációs politika gyakran vezet ahhoz, hogy túlhajszolják az embereket a földeken, s ez hozzájárul az élelmiszer-telítettséghez Európában.

Az új vidéki területek

Az információs technológia rendkívül nagy lehetőségeket nyújt a vidéki területek számára. Ha az információ mindenütt rendelkezésre áll, a központok szerepe elhalványul. Az EPP határozottan támogatja az aktív, a vidéki területek érdekében folytatott politikát, amely ezeknek a lehetőségeknek a kihasználására irányul. A vidék elnéptelenedése és a vidéki tájak leromlása mindenkit érint, beleértve a városi lakosságot is, rontja az életminőségüket és azonosságtudatukat is. Az EPP ellene van a vidékek számára folytatott szubvenciós díszpark-politikának, és az olyan politikát részesíti előnyben, amely támogatja az eredeti vidéki gazdaságot. Ez szükségszerűen magában foglalja a több könnyűipart a mezőgazdasági területeken.

A hagyományos mezőgazdaság a gazdaság igen fontos ágazata marad. A mezőgazdaság nem egy szokványos ágazata a gazdaságnak. A mezőgazdaság több, mint egyszerű termelő ágazat. A mezőgazdaság a vidéki körzetek kultúrája. Ezért támogatjuk és védjük a multifunkcionális mezőgazdaság koncepcióját.
 

Vissza a kezdőlapraVissza a kongresszusi anyag tartalomjegyzékéhez